ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Aliye Öztan

Anahtar Kelimeler: Acemhöyük, Gümüş Hazinesi, Hatipler Sarayı, Assur Ticaret Kolonileri Çağı, Kazı

Acemhöyük'te son yıllarda yapılan kazılar Hatipler Sarayı'nın batısındaki kuzeybatı açmasında yoğunlaştırılmıştır. Bu alanda, Assur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait özel evler bulunmaktadır. 1992 yılında bu açmada saraylarla çağdaş olan HI. kata ait yapıların bir kısmı açığa çıkarılmıştır.

Bunlardan 1991-1993 yıllan arasında kazılan 8 odalı büyük evin kuzey- doğu bitişiğinde yer alan bir yapı, V-Y/28-29 plan karelerini kaplamaktadır, iki odalı ve avlulu olan bu konut, korunan kısımlarına göre en az 7.90 X 7.50 m. boyutlarındadır (Plan 1). Her iki odanın kuzeydoğu duvarları ile bölme duvarlarının bir kısmında ancak temeldeki ilk sıra kerpiçler korunabilmiştir. Yapının kuzeydoğu kenarı boyunca uzanan avluyu kapatan duvarı ise belirlenememiştir. Bunun nedeni Yeşilova Kasabası'nın iki mahallesini birbirine bağlayan yolun altında kalan bu kısmın, yolun düzeltilmesi sırasında tahrip edilmesidir. Bati köşesi ve kuzeybatı duvarının yarısı hariç yapıda taş temel kullanılmamıştır. Bu taşlar da batıya doğru alçalan höyüğün eğimine karşı yapıyı desteklemek İçin bir önlem olarak konulmuştur. Yapıda duvar kalınlıkları 4575 cm. arasında değişmektedir. Avludan 70 cm.'lik bir kapı açıklığı ile girilen büyük odada çok sayıda seramik ele geçmiştir. Büyük odanın batısındaki küçük odada da taban üstünde bazı kaplara raşlanmıştır[1].

Küçük odanın sıkıştırılmış toprak tabam altında ele geçen yonca ağızlı bir testi içindeki buluntular bu makalenin konusunu oluşturmaktadır[2]. Testinin İçine tamamı gümüşten yapılmış eşyalar konulmuştur. Büyük kısmı korozyona uğramış olan gümüşler birbirine iyice kaynamış, testinin İçine yapışarak onu çatlatmıştır[3].

Bir çeşit kasa olarak kullanılmış olan yonca ağızlı testi (Lev. I, 1: Çiz. 1; Kat. No. 1) teknik özellikleri ve basile formu ile Acemhöyük'te III. katta bulunmuş olan diğer yerel seramiklerinden farksızdır. Testinin boynu hizasına kadar doldurulmuş 210 parça gümüş eserin toplam ağırlığı 1.804 kg.dır. Bu da yaklaşık olarak 216.48 şekel ya da 3 mana + 36.48 şekele eşdeğerdir. Bu, gümüşlerin bulundukları durumdaki toplam ağırlığıdır. Yazının sonunda, katalog kısmında ise her parçanın temizlenmeden önceki ağırlıkları verilmiştir. Bugün bütün parçalarda mevcut olan biraz noksanlık korozyonon temizliği sırasındaki kayıptan kaynaklanmaktadır. Testi içindeki eserler süs eşyaları, kap ve parçalan ile ingotlar olarak üç grupta toplanmaktadır.

A-SÜS EŞYALARI

Gruptaki süs eşyaları iğne, saç halkası, küpe parçaları ve halkalardır.

 1. İğne: (Lev. I, 2; Çiz. 2: Kat. No. 2) Ayrı parça halinde yapılmış olan baskı küre biçimli, altı dilimli başı gövdeye sonradan geçirilmiştir. Büyük olasılıkla kabın içine konulduğu sırada katlanmıştır.

  Bu tip iğnelerin Anadolu'da Eski Tunç Çağından itibaren görülmeye başladığı, Assur Ticaret Kolonileri Çağında ve onu takib eden Hitit dönemlerinde de kullanılmaya devam edildiği bilinmektedir[4] . Acemhoyük’te de aynı formdaki gümüş ve tunçtan yapılmış iğneler hem yapılarda hem de mezarlarda ele geçmektedir.

 2. Saç Halkası: (Lev. I, 3: Çiz. 3; Kat. No. 3) Spiral olarak da nitelendirilen ve süs eşyaları arasında yer alan saç halkalarından grup İçinde bir tek örnek bulunmaktadır. Bir bolümü oval, diğer kısımları yuvarlak kesitli olan dövülerek yapılmış bir telin katlanması ile yapılmıştır.

  Değişik metallerden yapılmış ve çeşitli tipleri olan saç halkaları Anadolu'da Eski Tunç Çağından itibaren kullanılmışlar, yaşamlarım Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nda da sürdürmüşlerdir[5]. Mezopotamya'da ise Er Hanedanlar Devrinden beri görülmektedirler[6].

 3. Küpeler: Testi içindeki dört küpeden sadece biri tamdır. Diğer ikisinin gövdeleri, birinin ise gövdesinin yarısı korunmuştur, iki farklı tipteki küpelerden 1. tipe giren ve tam olanı (Lev. I, 3; Çiz. 6; Kat. No. 6) halka şeklindeki en basit küpe biçiminde olup ortası hafifçe yassılaştırılmıştır. 2. tipteki hilal biçimli küpelerin ise iki farklı şekilde yapıldıkları anlaşılmaktadır. Bunlardan ikisi oval şekilli bir parçanın dövülerek iki (Lev. I, 3; Çiz. 4; Kat. No. 4) ve üç(Lev. I, 3; Çiz. 7; Kat. No. 7) bombeli olarak çukurlaştırılması ile yapılmıştır. Yine hilal biçimli olan ve bir örnekle temsil edilen küpe (Lev. 1, 3: Çiz. 5: Kat. No. 5), ikiye katlanan tek parçanın orta kısmının dövülerek yassılaştırılması ve çukurlaştırılması ile meydana gelmiştir. Katlanan kısım küpenin küt olan ucunu oluşturmaktadır. Kulağa geçecek kısmı ise sivridir.

  Her iki küpe tipi de diğer süs eşyaları gibi Anadolu'da Eski Tunç Çağı, Mezopotamya'da Er Hanedanlar Devri'nden beri yaygın olarak kullanılmıştır[7]. Anadolu’da Assur Ticaret Kolonileri ve Hitit Devri'nde de bu gelenek sürdürülmüştür[8]. Hilal biçimli küpelerden yine gümüşten yapılmış bir örnek 1982 yılında Acemhöyük’te bulunmuş olan toplu buluntu içinde de mevcuttur[9].

 4. Halkalar: iki ucu açık olarak bırakılmış (Lev. II, 1; Çiz. 8; Kat. No. 8), bir ucu diğerinin dışına değecek biçimde katlanmış (Lev. II, 1-2; Çiz. 9,11:Kat. No. 9, 11) ya da bir ucu bükülmüş S şeklindeki (Lev. II; Çiz. 10; Kat. No. 10) parçalardır. İlk üçü (Kat. No. 8-10) Geç Kalkolitik Çağdan beri bilinen basit halkalardan farksızdır. Ancak geniş, kalın ve daha ağır olan bir bant şeklindeki son örneğin (Kat. No. 11) süs eşyası olarak kullanılmadığı kesin­dir.

B- KAP VE KAP PARÇALARI

Grubun tama yakın tek kabı (Lev. II, 3; Çiz. 12; Kat. No. 12) ezilmiş du­rumdadır. Ezildiği sırada içine doğru katlanmış yivli kulbu ile tek kulplu bir fincan olduğu anlaşılmaktadır. Kat. No. 13-21 deki parçalar ise dövülerek sa­fiha haline getirilmiş kaplara ait parçalardır. Bunlardan biri (Lev. II. 3; Çiz. 13; Kat. No. 13) bir kabın ağız kenarına, diğerleri gövdelere aittir.

Madeni kaplar Anadolu'da Eski Tunç Çağı buluntuları arasında önemli bir yer tutar. Madeni kaplara kimi zaman zengin süs eşyaları saklanmış, kimi zaman da çeşidi hazinelerin bir parçası olarak mezarlarda ya da evlerin ta­banları altında bulunmuşlardır[10]. Assur Ticaret Kolonileri ve Hitit Çağlarında da değişik metallerden çeşidi biçimlerde kaplar yapılmaya devam etmiştir[11].

C- İNGOTLAR

Farklı form, ölçü ve ağırlıklarda tam, yarım ya da kesilmiş, kırılmış par­çalardır. Tam ingotlar disk ve oval biçimli olmak üzere iki tiptedir. Ayrıca kare ya da yuvarlak kesitli çubuk (Lev. ٦٦, 1-2; Çiz. 45-46; Kat. No. 45, 46) şeklinde, trapez kesitli ya da levha şeklinde olanlara ait patçalar da mevcuttur. Büyük kısmı döküm sırasında düzensiz şekiller almıştır. Bir kısmının üst yüzlerinde çukurlar oluşmuştur (Lev. III, 1-2; IV, 1-2; V, 1-2; XVI, 1-2; Çiz. 22, 24, 36, 3941. 207; Kat. No. 22, 24, 36, 3941, 207). üç tanesinin (Lev. III, 1-2; V, 1-2; VIII, 1-2; Çiz. 23, 43, 74; Kat. No. 23, 43, 74) bir yüzünde ise çubuk şeklindeki bir nesnenin özel olarak bastırılması ile dolumuş çukurlar gözlenmektedir. Kumlu bir yüzeye döküldükleri İçin çoğunun bir yüzü gözeneklidir. ingotlardan bir kısmı dökümden sonra dövülerek şekillendirilmiştir (Iev. rv, 1-2; VIVIII, 1-2; Çiz. 37, 47-50, 56, 66-74; Kat. No. 37, 47, 50, 56, 66- 74). Bazı parçaların bir yüzünde tek (Lev. VI-VII, 1-2; IX, 1-2; XII, 1-2; XIV, 1-2; XVI, 1-2; Çiz. 47, 52, 55, 79, 119, 151, 207; Kat. No. 47, 52, 55, 79, 119, 151. 207) ya da iki (Lev. V, 1-2; IX, 1-2; XIII, 1-2; Çiz. 41, 42, 78, 128; Kat. No. 41, 42, 78, 128) paralel çizgi halinde işaretler bulunmaktadır. Bir parçanın ise (Lev. XI, 1-2; Çiz. 103; Kat. No. 103) bir yüzüne tek , diğer yüzüne iki çizgi İşaret konulmuştur. Parça halindeki ingotların bir kısmındaki birden fazla kesim yeri onların istenilen miktarda kesilip kullanıldıklarım göstermektedir. Bir kısmının ise koparılarak kullanıldıkları bazı ingotlardaki düzensiz kenarlardan anlaşılmaktadır. Bazıları ise hem kırılarak hem de kesilerek kullanılmışlardır.

Bu hazineye benzer bir başka toplu buluntu, yine Acemhöyük'te 1982 yılında ele geçmiştir. Prof. Dr. Nimet Özgüç tarafından yayınlanan (1 numaralı) söz konusu gruptaki eserler birer halka, küpe, altın başlı İğne, helezon ile kesilmiş çubuklar ve 22 ingotdan oluşmaktadır[12]. Parçaların toplam ağırlığı 250 gr., bir başka deyişle 30 şekel kadardır.

Acemhöyük'ün bu iki hazinesi de çoğunlukla ingot ve bunların kesilmiş parçalarından oluşmaktadır. Bunlar, aralarındaki İşlenmiş eşya ve parçalan ile birlikte para karşılığı olarak kullanılmak üzere bir araya toplanmışlardır. Para karşılığında kullanılan madde ve bunların şekilleri konusunda yazılı belgelerde çeşidi bilgiler verilmektedir. Bu amaçla kullanılan metaller çoğunlukla gümüş, bazen de al tin, kalay, bakir ve kurşundur.

Para karşılığında kullanılan eşyaların başında ingot yani külçeler gelmektedir. Yazılı belgelerde ingotların şekilleri konusunda herhangi bir bilgi olmamasına karşın ele geçen buluntular bunların oval, yuvarlak somun biçimlerinde, çubuk, öküz gönü ya da düzensiz şekillerde hazırlandıklarım göstermektedir.

Yazılı belgelerde geçen ve aynı amaçla kullanılan bir diğer eşya da Sümerce har dır. Sözlük anlamı halka, yüzük, süs eşyası ya da yuvarlak bant[13]olan bu sözcüğün metal ticareti ve depolanması anlamına da geldiği bilin­mektedir. Metal depolanması için de uygun bir form olduğu anlaşılan halka­lardan eşya üretildiği, bu formdaki metallerin eritildiği ve ticari amaçlı ola­rak tartıldıkları da görülmektedir[14].

M.Ö. 2. binin ilk yarısına ait Mari belgelerinde belli hizmetler karşılı­ğında yapılan ödemelerde adet ya da ağırlıkları belirtilmiş olan içki kaplan, kalay ingodar ve gümüş halkalar kullanılmıştır[15]. Aynı durum Assur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait yazılı belgelerde de mevcuttur. Söz konusu metin­lerde, çoğunlukla formları belirtilmeden belli miktarlarda altın ve gümüşün nakit karşılığında kullanıldığı görülmektedir. Bazı metinlerde ise ödemenin gümüş (olasılıkla ingot), içki kabı (fincan- kadeh, hayvan biçimli kap) ya da süs eşyası olarak yapılacağı belirtilmektedir[16].

Yazılı belgelerde sözü edilen ve para karşılığında kullanılan farklı metal­lerden ve farklı biçimlerdeki eşyalar ne yazık ki kazılarda aynı ölçülerde zen­gin buluntularla temsil edilmemektedir. Bunlar arasındaki metalden yapıl­mış hayvan biçimli kaplar hemen hiç ele geçmemiştir[17]. Buna karşılık değişik metallerden yapılmış kaplar, süs eşyaları, helezonlar, halkalar ve ingotlar grup halinde ya da dağınık olarak bulunmuşlardır.

Mezopotamya’da, bu amaçla saklanmış hazinelerin en eskisi Hafaca ka­zılarında ele geçmiştir. Er Hanedanlar Çağı'nın sonuna ait bir özel evin ta­banı altına gömülen vazoya tamamı gümüşten yapılmış ingotlar, halkalar, spiraller, boncuklar, levhalar, şerit ve parçalar konulmuştur[18]. Aynı özellik­teki bir diğer hazine, H. Frankfort tarafından Diyala bölgesinden gelen bir grup eserle birlikte satın alınmıştır. Oriental Institute’da korunmakta olan eserlerin müze kataloglarına "süs eşyası" olarak kaydedildikleri ve Hafaca kökenli oldukları belirtilmektedir. Aralarında gerçekten süs eşyası niteli­ğinde olanları mevcuttur. Ancak büyük kısmı düzensiz olarak üst üste kat­lanmış, birkaçı bir araya tutturulmuş halkalar, istenilen miktarda kesilip kullanılmak üzere uzun spiraller halinde hazırlanmış ya da gerçekten kesil­miş parçalardır. Satın alındıkları için kesin tarihleri belli olmayan bu grup Er Hanedanlar Çağı sonu ile Eski Babil Çağı arasındaki zamanda bir yere tarihlenmektedir[19].

Eşnunna (Tel-Asmar) kazılarında da bu tipte hazineler ele geçmiştir. Akkad Çağı'na tarihlenen bir özel evde, taban altında bulunmuş olan bir va­zonun içindeki gümüşler çoğu kesilmiş çubuk, halka parçası ve ingodardır[20]. Tel Asmar'da, daha sonraki yıllarda yine özel evlerde bulunmuş olan aynı çağa ait üç hazine de kaplar içine konularak tabanlar altına gömülmüştür. Buluntular çoğu süs eşyası niteliğinde olan çeşitli boyutlarda gümüş diskler, gümüş ve taş boncuklardır[21].

Tel Brak kazılarında da Akkad Çağı'na tarihlenen dört grup hazine bu­lunmuştur. Bunlardan ilki bir bardak içine konulmuş ve bir özel evin oda­sında taban altına gömülmüştür. Bu grup, gümüş ve elektrumdan yapılmış halkalar, küpeler, saç halkası?, spiraller, pandantif ve boncuklardan oluşur. Yine özel evlere taban altına gömülmüş, kaplar içinde bulunmuş olan diğer iki hazinenin çoğunluğu süs eşyalarıdır. Bunlar altın ve gümüşten halkalar, boncuklar, şeritler ve çeşitli taşlardan yapılmış boncuklardır[22]. Yeni Tel Brak kazılarında ele geçen son grup, içine konduğu vazo ile birlikte Akkad Çağı'na ait bir özel evin odasının tabanı altına sonradan kullanılmak üzere saklanmışur. Vazonun içine gümüşten ingotlar, katlanmış levhalar, uzun çu­buklar, halkalar ve spiraller ile birlikte lapis lazuli bir Imdugud figürü, al- unda bir pandantif ve at fiğürini ile çeşitli taşlardan bezekli boncuklar konulmuştur[23] .

Tel Taya'da yine Akkad Çağı'na ait iki hazine ayni evin iki odasında taban altında ele geçmiştir. Kaplar İçinde gümüşten ingotlar kabaca düzeltilmiş plaklar, küçük yumrular, halkalar, boncuklar yanında altın, frit, taş boncuklar, kalay ve taş pandantifler mevcuttur[24].

Tarihi kesin olarak belirlenmiş ayni tipte bir başka grup Larsa'da kuyumcu Ilsu- Ibnisu'ya ait yapıda ele geçmiştir. Taban altındaki bir vazo içine, çok sayıda kesik gümüş parça ile birlikte bu kez bulla, tablet, ağırlık v.s. gibi eşyalar da konulmuştur[25]. Eski Babil Çağına ait bulunul, Larsah Rim-Sin zamanına tarihlendirilmiştir.

Ebla kazılarında G alanında EAV9İV plankarede bulunan yapının tabanı altında 1984 yılında bir inhumasyon mezara taşlanmıştır. Bu mezara ölü hediyesi olarak bırakılan kaplardan birinin içindeki gümüşler, oval ingotlar, parçalar, zincir, halka, helezon ve bir boncuk tanesinden oluşmaktadır. Mezarın ya bir gümüş ustası ya da bir tüccara ait olması gerektiği, Anadolu ile de ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Buluntu Orta Tunç Çağı II, M.Ö. ca. 1750- 17OO'e tarihlendirilmektedir[26] .

Bu tipte iki buluntu grubu da Ugarit'te ele geçmiştir. M.Ö. 15. yüzyıla tarihlenen ilk gruptaki örnekler bir kap İçine konulmuş gümüş ve elektrumdan süs eşyaları, halkalar ve kesilmiş parçalardır[27], ikinci grup, Baal Mabedinin batı bölgesinde bir vazo içinde ele geçmiştir. Vazoya yanmış 5 gümüş parça ve altın boncuklar ile birlikte iki de heykelcik konulmuştur. Ugaritli bir kuyumcuya ait olduğu belirtilen grup M.ö. 2000-1800 yılları arasına tarihlendirilmiştir[28].

Hakkında fazla bilgi olmayan bil grup da Asur kentinde bir ozel evde bulunmuştur. Diğerleri gibi bir kap İçine konulmuş gümüşler farklı boyut- larda kesik parçalar, kap parçalan, tel ve halka formlu parçalardır[29].

Filistin'deki daha geç doneme ait toplu buluntulardan biri Megiddo'nun, VI A tabakasında açığa çıkarılmıştır. İçinde bronz bir okucunun da olduğu bu grupta vazo parçalan, küpe parçalan, paletler, çubuklar, helezonlar ve döküm artıkları yer almaktadır[30].

Kenan bölgesinde Tel Miqne- Ekron'da son yıllarda dört define ele geçmiştir. Bunlardan üçü Aşağı Şehir'de M.ö. 7. yüzyıla tarihlenen binada mutfak kaplan İçine, dördüncüsü yukarı şehirde. Kuzeydoğu Akropolünde büyük bir taşın deliği İçine konulmuştur. Hazinedeki buluntuların çoğunun, kesilmiş parçalar ve katlanmış dil şeklinde ingollar olduğu aralarında küpe, halka, bilezik, madalyon gibi süs eşyalarının da varlığı belirtilmektedir[31].

İran'da, Nush-İ Can Tepe'de Doğu Binasi olarak adlandırılan yapının rampasının temelinde, taban altına gömülmüş hazine Med Çağı'na tarihlenmektedir. Bu kez tunç bir çanak İçine konulmuş gümüşler çubuk şeklinde ingot ve parçalan, kesilmiş tel ya da yaprak şeklinde parçalar, halkalar, boncuk ve küpe gibi süs eşyalarıdır[32].

Mısır'da da benzer tipte iki hazine ele geçmiştir. Bunlardan ilki Teb'in güneyinde bulunmuş olan ünlü Tod hazinesidir. Kral hazinesinde nakit olarak saklanan buluntular gümüşten oval ingollar, halkalar, altın ve gümüşten katlanmış ve bükülmüş durumdaki kaplardır. Hazine, kapağında II. Amenemhet'in (M.ö. 1929- 1892) kartuşunun yer aldığı bakırdan bir kasaya yerleştirilmiştir[33].

İkinci hazine Tel el-Amarna'da bir özel evin avlusunun kesindeki pişmiş toprak bir kap İçinde bulunmuştur. Kabin İçine altın ve gümüş ingollar,gümüş halkalar, küpeler, tümü kırılmış katlanmış fincanlar ile birlikte bir de gümüşten Hitit tanrı figürini konulmuştur. Buluntular M.Ö. 1378-1362 yıl­ları arasına tarihlendirilmiştir[34].

Eski Yakın Doğu’nun diğer bölgelerinde olduğu gibi Anadolu'da da bu türde hazineler M.Ö. 3. binin başından beri tanınmaktadır. Eski Tunç Çağı’nın ünlü Troya hazinelerinden A ve B de bir kısmına definelerin de konulduğu altın, gümüş, elektrum kaplar[35]; A,C,E, ve F hazinelerinde ise di­ğer eşyalar arasında altın, elektrum ya da gümüşten yapılmış bir yüzleri işaretli çubuk veya somun şeklinde külçeler, kesilmiş parçalar bulunmaktadır[36]. Bunlardan A,C,F hazineleri metal, E hazinesini oluşturan külçe, çubuk ve kesilmiş parçalar pişmiş toprak bir kap içine konulmuştur.

Aynı çağa ait pişmiş toprak olduğu belirtilen bir kap içindeki Mahmatlar definesi altın kaplar, tunç baltalar yanındaki çeşidi boyut ve ağırlıktaki 18 ingottan oluşmaktadır. Düzensiz somun biçimli ingodar 416-4630 gr. arasında değişen ağırlıklardadır[37]. Toplam 12 kg.a yaklaşan ağırlıkları ile Mahmatlar ingodarı bugüne kadar Anadolu'da ele geçmiş en büyük gruplardan biri olma özelliğini de taşımaktadır.

Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nda, ticaretin Anadolu'daki başkenti olan ve ticaretin, bütün ödemelerin gümüşe bağlı yapıldığı Kaniş Karumunda aynı ölçüde zengin külçelerin bugüne kadar ele geçmemesi bir raslantıdır. Nitekim 1995 kazı mevsiminde, burada tanıtılan Acemhöyük buluntuların­dan daha büyük bir grubun Karum’da açığa çıkarıldığı kazı başkanı Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından bildirilmiştir[38]. Diğer taraftan Kaniş Karumu nda az da olsa biri gümüş diğerleri kalay külçelerin varlığı önceden de bilinmek­teydi. Düzensiz dikdörtgen prizma ve düzensiz somun şekillerindeki ingotların bir kısmının bir yüzlerinde 1-2 çukur, birinin üzerinde ise + - işaretleri bulunmaktadır[39].

M.O. 14.yüzyıla tarihlenen Ulu Burun batığının yükünün büyük kısmını öküz gönü şeklindeki igotlar oluşturmaktadır. Batıkta ayrıca hurda olarak ni­telendirilen altın parçaları ile halka biçimli bir altın külçe, pide biçimli bakır külçeler ve bir kısmı kesilmiş kalay külçeler bulunmuştur[40].

Anadolu'nun gümüş ingotlarının önemli bir grubu da Zencirli’de Kuzey Sarayının bir odasında ele geçmiştir. Çeşidi boylardaki 21 ingot somun bi­çimli, düzensiz ve kesilmiş parçalardan oluşur. Zencirli ingodarının önemi, üçünün üzerine M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış kral Barrekub'un adının[41]kazınmış olmasıdır.

Yukarıda kısaca değinilen toplu buluntulardan sistemli kazılarda ele ge­çenlerin ortak özellikleri hemen hepsinin yapıların tabanları altında bulun­muş olmalarıdır. Aynı şekilde tümü metal ya da pişmiş toprak kaplar içine konulmuştur. Bir çeşit kasa görevi üstlenen bu kaplar o dönemlerde günlük işlerde kullanılanların eşleridir.

Bu grupların çoğunda, ingotlar yanında en fazla ele geçen eşyalardan biri de halkalardır. Toplu buluntular dışında da Anadolu’da M.Ö. 3. binden itibaren hemen her yerleşim yerinde metal halka ve çubuklar ele geçmiştir. Altın, gümüş, elektrum en fazla da bakır, kurşun ve tunçtan yapılmış pek çok obje hafitleri tarafından " halka, yüzük, bilezik, halhal, saç spirali" olarak yo­rumlanmıştır. Bunlardan sadece Alişar'da Koloni Çağı'ndan Frig Devri'ne kadar olan kültür kadarında bulunmuş çok sayıda bakır ve kurşundan örnek hafitleri tarafından "olasılıkla para" olarak değerlendirilmiştir[42]. Bu tip eşya­ların bir kısmı şüphesiz ki süs eşyası amacına yönelik olarak yapılmışlar, an­cak gerektiğinde para karşılığı olarak da kullanılmışlardır. Onların bu özel­liği, Anadolu'da bugün de olduğu gibi para yerine kullanıldıklarında özel­likle ezilip, bükülmelerinden de anlaşılmaktadır. Diğer taraftan özellikle iki ucu tam kapanmamış halka, uçları üst üste bindirilmiş halka ve sprial şek­linde olanların yüzük, bilezik gibi kullanılmaları için ya çok küçük ya da bü­yük oldukları görülmektedir. Bir halka ile birbirine tomar şeklinde tutturulmuş 8-10 halkadan oluşanların[43] ise süs eşyası olarak kullanılmaları olanaksızdır. Bu nedenlerle eldeki metal halka, tomar, spiral ve bunlara ait parçaların bu açıdan yeniden ele alınmaları gerekmektedir.

Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nda faaliyet gösteren tüccarlar asil sermayeleri altın olmasına karşılık ticareti gümüşe dayalı olarak yürütüyorlardı. Anadolu'da herhangi bir eşya gümüş karşılığında satılıyor, diğer metallerden (bakir, kurşun) yapılan ödemeler olursa bunlar hemen gümüşe çevriliyordu[44]. Büyük tüccarlar diğer mallar yanında bütün madenlerin ticareti ile de uğraşmaktaydılar. Yine bu belgelerde gümüşün en azından bir kısmının Anadolu'da arıtıldığı da bilinmektedir.

Bu konu ile ilgili yazılı belgelerden öğrenilen bir başka özellik, atılmış gümüşün tüccarın kendi mührü ile mühürlenmiş olduğunun belirtilmesidir[45]. Bugün ele geçen az sayıdaki örneğe göre mühürleme İşinin doğrudan ingotların üstüne yapıldığını söylemek olanaksızdır. Bu işlemin, hazırlanan kolinin üzerine (bullaya) mührün basılması suretiyle yapılmış olması gerekir. Diğer taraftan, çok az sayıda olmasına karşın, daha sonraki dönemlere ait ingotya da parçalan üzerinde bazı yazıların yer aldığı da bilinmektedir. Bu konuda bugün İçin bilinen en eski buluntu Schimmel koleksiyonundaki ingottur. Olasılıkla, ayni koleksiyondaki gümüş Hitit ritonları ile birlikte bulunduğu belirtilen ve bu nedenle de onlarla ayni tarihe verilen ingotun üze- rinde Hitit hiyeroglif işaretleri mevcuttur[46]. Yazılı ikinci örnek, yukarıda sözü edilen yerleşimlerden Zencirli'de ele geçmiştir. Zencirli ingotlarından üçü üzerinde "Panamu'nun oğlu Barrekub" yazısı okunmaktadır[47]. Nuş-i Can Tepe'de bulunan ingot parçalarından biri üzerinde de ancak çivi yazılı iki İşaret korunabilmiştir[48].

Diğer taraftan, Acemhöyük ingotlarının bazıları (Lev. V-VII, IX, XII- XIV, XVI) üzerinde, çoğunlukla bir yüzde, bazen de iki yüzde yer alan 1-2 çizgiden oluşan işaretler ile Karum örneklerinde mevcut olan + - işarederi ingotun miktarı ile ilgili olmalıdır.

Burada tanıtılan Acemhöyük gümüşleri yukarıda belirtilen çoğu buluntu grubu gibi sahibinin nakiti olarak, gerektiğinde kullanılmak üzere III. kattaki etinin tabanı altına gömülmüştür. İki saray yapısının da yer aldığı bu kat, Sarıkaya Sarayı'nda bulunan kitabeli kral mühür baskılarına göre İ.Ö. 18. yüzyıla (I. Samsi- Adad zamanı) tarihlenmektedir[49]. Bu tarih Acemhöyük'ün bu ve diğer gümüş hazinesi için de geçerlidir.

Bu hâzinede yer alan gümüşlerin kökeni konusuna gelince: Daha önceki yıllarda Acemhöyük’te ele geçmiş bakır, tunç, kurşun ve gümüşlerin farklı yöntemlerle analizleri yapılmıştır[50]. Burada tanıtılan gümüşler üzerinde de çalışan Prof. Dr. Hadi Özbal'ın bize iletmek lütfunda bulunduğu ön rapo­runa göre örnekler Orta Karadeniz, Toroslar ve Doğu Anadolu maden böl­gelerinden getirilmiş metallerden yapılmışlardır. Detaylı analiz raporları Prof. Özbal tarafından yakında yayınlanacaktır.

KATALOG

 1. Ac. 92-224, Lev. I, 1: Çiz. 1 Yonca ağızlı testi, y. 11.5, karın g. 10.9, Ağ. ç. 7.9 x 8.4 cm. İnce elenmiş devetüyü hamuruna az miktarda kireç ve mika katılmış. Yonca ağızlı, kısa boyunlu, yuvarlak karınlı, sivri dipli. Ağız kenarından çıkan yuvarlak kesitli kulbu karın şişkinliğine bağlanmakta. Ağız kenarının içi, dışı, boynun yarısından itibaren gövdenin karın şişkinliği altındaki yarıya yakın kısmı, kulbu pembemsi kırmızı astarlı, perdahlı.

 2. Ac. 92-225, Lev. I, 2; Çiz. 2 İğne. ç. 3, baş ç. 14 mm., Ağ. 9.28 gr. Uca doğru hafifçe incelen gövde ve baş ayrı ayrı yapılmış. Gövde altı di­limli başın içine geçirilmiş. Gövde üzerinde başa geçen kısma yakın dört yiv bulunmakta. Başı döküm, gövde dövülerek yapılmış. Katlanmış.

 3. Ac. 92-226, Lev. 1,3: Çiz. 3 Spiral. 14x13 mm. Ağ. 3.28 gr. Dövülerek yapılmış, bir kısmı oval, diğer kısımları yuvarlak kesitli yassı bir telin önce ikiye daha sonra kendi çevresinde halka şeklinde katlanması ile oluşmuş.

 4. Ac. 92-227, Lev. I, 3; Çiz. 4 Küpe uz. 14 , g. 8 mm., Ağ. 1.58 gr. Döküm, dövülerek hilal biçimli iki bombeli hale getirilmiş, sivri ucu kı­rık.

 5. Ac. 92-228, Lev. I, 3; Çiz. 5 Küpe. uz. 14, g. 4 mm. Ağ. 2.28 gr. Dövülerek yapılmış bir telin ikiye katlanması ve kavisli olan orta kısmı­nın dövülerek yassıltılıp çukurlaştırılması ile yapılmış. Sivri ucu kırık.

 6. Ac. 92-229, Lev. I, 3; Çiz. 6 Küpe. ç. 15, k. 4 mm. Ağ. 1.48 gr. Oval, ortası dövülerek yassıltılmış iki ucu sivri.

 7. Ac. 92-230, Lev. I, 3; Çiz. 7. Küpe parçası. 10X6 mm. Ağ. 1.48 gr. Dövülerek yapılmış hilal biçimli üç bombeli, gövdenin yansı korunmuş.

 8. Ac. 92-231, Lev. II, 1; Çiz. 8 Halka. 20x15x2 mm. Ağ. 1 gr. Yuvarlak kesidi bir tel, iki ucu açık olarak oval biçimde bükülmüş.

 9. Ac, 92-232, Lev. II, 1; Çiz. 9 Halka. 18x12, ç. 2 mm. Ağ. 3.96 gr. Dövülerek yapılmış yuvarlak kesitli bir tel uçları üst üste gelecek biçimde katlanmış.

 10. Ac. 92-233, Lev. II, 1; Çiz. 10 Halka, u. 29, ç. 3.5 mm., Ağ. 4.55 gr. Dövülerek yapılmış yuvarlak kesitli bir telin bükülmesi ile oluşmuş. Uçları hafif sivrilmiş.

 11. Ac. 92-234, Lev. II, 2; Çiz. 11 Halka, ç. 25, g. 16, k. 2 mm. Ağ. 22.21 gr. Dövülerek yapılmış dikdörtgen kesitli bir bantın 1/4 kez katlanması ile oluşmuş.

 12. Ac. 92-235, Lev. II, 3; Çiz. 12 Fincan, y. 25, g. 43 mm. Ağ. 17.72 gr. Hafif dışa çekik ağız kenarlı, yuvarlak gövdeli. Dövülerek yapılmış dik yivli kulbunun parçası içine katlanmış. Ezik durumda.

 13. Ac. 92-236, Lev. II, 3; Çiz. 13 Kap parçası. 21x8x3 mm. Ağ. 2.67 gr. İçe ve dışa doğru kalınlaştırılmış, üstü düz ağız kenarlı, ince gövdeli. Ağız kenarı üstünde çok silik olarak çizi bezekler seçilmekte. Dövülerek ya­pılmış.

 14. Ac. 92-237, Lev. II, 3; Çiz. 14 Kap parçası. 17x17x1 mm. Ağ. 6.84 gr. Dövülerek yapılmış bir levhanın ikiye katlanmış, bir ucu ters yönde kıv­rılmış parçası. İki kenardan kesilmiş.

 15. Ac. 92-238, Lev. II, 3; Çiz. 15 Kap parçası, 23x19x1.5 mm. Ağ. 5.08 gr. Dövülerek yapılmış bir levhanın ikiye katlanmış parçası.

 16. Ac. 92-239, Lev. II, 3; Çiz. 16 Kap parçası. 21x9x5 mm. Ağ. 1.42 gr. Dövülerek yapılmış ikiye katlanmış ince bir levha halinde.

 17. Ac. 92-240, Lev. II, 3; Çiz. 17 Kap parçası. 15x11x5 mm. Ağ. 1.46 gr. Dövülerek yapılmış ince bir levhanın dört kat olarak katlamış parçası.

 18. Ac. 92-241, Lev. II, 3; Çiz. 18 Kap parçası. 18x9x5 mm. Ağ. 4.16 gr. Dövülerek yapılmış çok ince bir levhanın üç kez katlanmış parçası.

 19. Ac. 92-242, Lev. II, 3; Çiz. 19 Kap parçası. 15x12x1.5 mm. Ağ. 4.84 gr. Dövülerek yapılmış bir levhanın katlanmış parçası. Bir yüzde dik bir çizgi mevcut.

 20. Ac. 92-243, Lev. II, 3; Çiz. 20 Kap parçası. 18x11x5 mm. Ağ. 2.05 gr. Dövülerek yapılmış ince bir levhanın ikiye katlanmış parçası. Bir kenarı kırık.

 21. Ac. 92-244, Lev. II, 3; Çiz. 21 Kap parçaları. Üç adet: a. 14x9x5, b. 14x7x5, c. 11x10x5 mm. Ağ. 2.56 g٢٠ Dövülerek yapılmış ince levhanın ikiye katlanmış parçalan.

 22. Ac. 92-245, Lev. III, 1-2; Çiz. 22 İngot. 30x29x10 mm. Ağ. 46.05 gr. Düzensiz yuvarlak. Döküm. Bir yüzü gözenekli, diğer yüzde biri büyük üç çukur mevcut.

 23. Ac. 92-246, Lev. III, 1-2; Çiz. 23 îngot. 21x7 mm. Ağ. 19.08 gr. Yuvarlak. Bir yüzde döküm sırasında oluşmuş bir çukur, diğerinde göze­nekler mevcut. Tam.

 24. Ac. 92-247, Lev. III, 1,2; Çiz. 24 İngot. 27x22x7 mm. Ağ. 24.44 gr. Oval. Bir yüzde döküm sırasında oluşmuş iki çukur mevcut, diğeri göze­nekli. Tam.

 25. Ac. 92-248, Lev. III, 1-2; Çiz. 25 İngot. 18x17x7.5 mm. Ağ. 10.75 gr. Düzensiz yuvarlak. Bir yüzde iki küçük çukur, diğerinde gözenekler mevcut. Tam.

 26. Ac. 92-249, Lev. III, 1-2; Çiz. 26 İngot. 15x15x6 mm. Ağ. 6.99 gr. ١'uvarlak. Bir yüzü pürüzlü. Tam.

 27. Ac. 92-250, Lev. III, 1-2; Çiz. 27 İngot. 15x14x6 mm. Ağ. 7.34 gr. Yuvarlak. Bir yüzü pürüzlü. Tam.

 28. Ac. 92-251, Lev. III, 1-2; Çiz. 28 İngot. 14x12x6 mm. Ağ. 6.49 gr. Düzensiz yuvarlak. Bir yüzü gözenekli. Tam.

 29. Ac. 92-252, Lev. III, 1-2; Çiz. 29 İngot. 14x12x5 mm. Ağ. 5.58 gr. Düzensiz yuvarlak. Bir yüzde üç kabarıklık bulunmakta. Tam.

 30. Ac. 92-253, Lev. III, 1-2; Çiz. 30 İngot. 14x12x6 mm. Ağ. 5.20 gr. Düzensiz yuvarlak. Bir yüzü pürüzlü, diğeri gözenekli. Tam.

 31. Ac. 92-254, Lev. III, 1-2; Çiz. 31 İngot. 9x8x5 mm. Ağ. 3.53 gr. Düzensiz yuvarlak. Bir yüzü pürüzlü, diğeri gözenekli. Tam.

 32. Ac. 92-255, Lev. İV, 1-2; Çiz. 32 İngot 32x15x6.5 mm. Ağ. 17.93 gr. Oval. Bir yüzü pürüzlü. Tam.

 33. Ac. 92-256, Lev. IV, 1-2; Çiz. 33 İngot. 33x18x9 mm. Ağ. 23.65 gr. Düzensiz oval. Bir yüzü pürüzlü. Tam.

 34. Ac. 92-257, Lev. IV, 1-2; Çiz. 34 İngot, 29x20x9 mm. Ağ. 17.23 gr. Düzensiz oval. Döküm sırasında bir uçta çıkıntı oluşmuş. Bir yüzü pü­rüzlü, diğeri gözenekli. Tam.

 35. Ac. 92-258, Lev. IV, 1-2; Çiz. 35 İngot. 28x20x9 mm. Ağ. 17.45 gr. Dökülürken böbrek şeklini almış. Bir yüzde ve kenarında çubuk şek­linde birer çizgi mevcut, diğer yüzü gözenekli. Tam.

 36. Ac. 92-259, Lev. IV, 1-2; Çiz. 36 İngot. 23x15x6 mm. Ağ. 10.05 gr. Düzensiz oval. Bir yüzde döküm sırasında oluşmuş bir çukur mevcut, di­ğeri gözenekli. Tam.

 37. Ac. 92-260, Lev. IV, 1-2; Çiz. 37 İngot. 31x14x6 mm. Ağ. 18.34 gr. Oval. Dökümden sonra dövülerek dikdörtgen hale getirilmiş. Bir yüzü pürüzlü. Tam.

 38. Ac. 92-261, Lev. IV, 1-2; Çiz. 38 İngot. 32x25x8 mm. Ağ. 19.87 gr. Düzensiz şekilli olarak dökülmüş. İki yüzü de pürüzlü ve az gözenekli. Tam.

 39. Ac. 92-262, Lev. IV, 1-2; Çiz. 39 İngot. 24x19x9 mm. Ağ. 19.85 gr. Yuvarlak İngottan küçük bir parça kesilmiş. Bir yüzde oval bir çukur mevcut, diğeri pürüzlü ve az gözenekli.

 40. Ac. 92-263, Lev. IV, 1-2; Çiz. 40 İngot. 29x16x7 mm. Ağ. 13.59 gr. Yuvarlak İngotun yarıdan kesilmiş parçası. Bir yüzde oval bir çukur mev­cut, diğeri pürüzlü.

 41. Ac. 92-264, Lev. V, 1-2; Çiz. 41 İngot, 34x24x5 mm. Ağ. 19.58 gr. Düzensiz şekilli. Bir ucu kesilmiş, diğer tarafı kırılmış. Bir yüzde iki çizgi, diğerinde biri büyük diğerleri küçük çukurlar mevcut.

 42. Ac. 92-265, Lev. V, 1-2; Çiz. 42 İngot. 41x25x6 mm. Ağ. 33.07 gr. Düzensiz yuvarlak bir İngotun kesik parçası. Bir yüzde iki paralel çizgi mevcut.

 43. Ac. 92-266, Lev. V, 1-2; Çiz. 43 İngot. 24x24x8 mm. Ağ. 23.83 gr. Oval bir İngotun yarıdan kesilmiş parçası. Bir yüzde çubuk şeklinde bir objenin bastırılması ile oluşmuş çukur mevcut

 44. Ac. 92-267, Lev. V, 1-2; Çiz. 44 İngot. 29x19x6 mm. Ağ. 17.96 gr. Yuvarlak bir İngotun yandan kırılmış parçası. Bir yüzü gözenekli.

 45. Ac. 92-268, Lev. VI, 1-2; Çiz. 45 İngot parçası. 22x4 mm. Ağ. 4.33 gr. Yuvarlak kesitli çubuk. İki ucu kesilmiş.

 46. Ac. 92-269, Lev. VI, 1-2; Çiz. 46 İngot parçası. 20x6 mm. Ağ. 5. 86 gr. Yuvarlak kesitli çubuk. iki ucu kesilmiş.

 47. Ac. 92-270, Lev. VI. 1-2; Çiz. 47 İngot parçası. 16x7x6 mm. Ağ. 5.21 gr. Dövülerek kareye yakın kesitli bir çubuk haline getirilmiş. Bir uçtan kesilerek, diğerinden kırılarak koparılmış. Bir yüzde derin bir çizgi mevcut.

 48. Ac. 92-271, I^v. VI, 1-2; Çiz. 48 İngot. 17x8x4 mm. Ağ. 4. 62 gr. Oval İngot. Dövülerek köşelendirilmiş. Bir ucu kırık.

 49. Ac. 92-272,12-1,١٦ .'١مم; Çiz. 49 İngot parçası. 13xl7x8 mm. Ağ. 11.78 gr. Dövülerek yamuk kesitli bir hale getirilmiş, iki uçtan kırılmış.

 50. Ac. 92-273, Lev. VI, 1-2; Çiz. 50 İngot parçası. 15x18x8 mm. Ağ. 15.21 gr. Dövülerek yamuk kesitli bir Irale getirilmiş, iki uçtan kırık, olasılıkla

 51. Ac. O2-272'nin parçası.

 52. Ac. 92-274, Iev. VII, 1-2; Çiz. 51 İngot parçası. 17xl6x5 mm. Ağ. 9.17 gr. Düzensiz şekilli. Bir kenar kırık, bir yüzü pürüzlü.

 53. Ac. 92-275, Lev. VII, 1-2; Çiz. 52 İngot parçası. !7x15x5 mm. Ağ. 8.18 gr. Yuvarlak. Bir kenarından küçük bir parça kesilmiş. Bir yüzde çizgi mevcut.

 54. Ac. 92-276, I^v. VII, 1-2, Çiz. 53. İngot parası. 25xl8x9 mm. Ağ. 18.58 gr. Düzensiz yuvarlak, yüzeyi pürüzlü. Bir kenarı kesilmiş. 54

 55. Ac. 92-277, I^v. VII, 1-2; Çiz. 54. İngot parçası 35x2Ox7 mm. Ağ. 22.06 gr. Yuvarlak İngotun yarısı kesilmiş. Bir yüzü pürüzlü.

 56. Ac. 92-278, Lev. VII, 1-2; Çiz. 55. İngot parçası. 31x21x6 mm. Ağ. 24.97 gr. Yuvarlak İngot yandan kırılmış. Bir yüzde çizgi işaretin izi mevcut.

 57. Ac. 92-279, Lev. VII, 1-2; Çiz. 56 İngot parçası. 23x21x8 mm. Ağ. 24.16 gr. Dövülerek yassıltılmış, iki kenarı ve bir köşesinden kesilmiş.

 58. Ac. 92-280, Lev. VII, 1-2; Çiz. 57 İngot parçası. 29x21xl6 mm. Ağ. 18.88 gr. Düzensiz yuvarlak İngotun yandan kırılmış parçası.

 59. Ac. 92-281, Lev. VII: 1-2; Çiz. 58 İngot parçası. 28x25x7 mm. Ağ. 22.02 gr. Yuvarlak İngotun yandan kırılmış parçası.

 60. Ac. 92-282, lev. VII, 1-2; Çiz. 59 İngot parçası. 27xl9x7 mm. Ağ.18.49 gr. Yuvarlak bir İngotun 1/4 üne ait parça korunmuş. Kırılarak ayrılmış.

 61. Ac. 92-283, lev. VII, 1-2; Çiz. 60 İngot parçası. 24x22x5 mm. Ağ. 16.37 gr. Oval bir İngotun yandan kırılmış parçası.

 62. Ac. 92-284, Lev. VII, 1-2; Çiz. 61 İngot parçası. 22xl7x5 mm. Ağ. 10.61 gr. Yuvarlak bir İngotun 2/3 ü korunmuş. Kırılarak ayrılmış. Bir yüzü pürüzlü.

 63. Ac. 92-285, Lev. VII; 1-2; Çiz. 62 İngot parçası. 28x22x5 mm. Ağ. 9.25 gr. Yuvarlak bir İngotun yarıya yakın kısmı. Kırılarak ayrılmış.

 64. Ac. 92-286, Lev. VIII, 1-2; Çiz. 63 İngot parçası. 22x19x8 mm. Ağ. 18.59 gr. Yuvarlak bir İngotun 1/4 üne ait parça korunmuş. Kesilerek ayrılmış.

 65. Ac. 92-287, Lev. VIII, 1-2; Çiz. 64 İngot parçası. 31x20x8 mm. Ağ. 21.66 gr. Yuvarlak bir İngotun kesilerek ayrılmış yarıya yakın parçası.

 66. Ac. 92-288, Lev. VIII, 1-2; Çiz. 65 İngot parçası, 19x22x8 mm. Ağ. 13.99 gr. Yuvarlak bir İngotun 1/4 üne ait parçası korunmuş.

 67. Ac. 92-289, Lev. VIII, 1-2; Çiz. 66 İngot parçası. 21x17x4 mm. Ağ. 10.60 gr. Yuvarlak İngotun yarısı kesilmiş. Döküldükten sonra dövülerek şekil­lendirilmiş.

 68. Ac. 92-290, Lev. VIII, 1-2; Çiz. 67 İngot parçası. 30x22x9 mm. Ağ. 43.09 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçasının 1/8 i korunmuş. Dökümden sonra dövülmüş.

 69. Ac. 92-291, Lev. VIII, 1-2; Çiz. 78 İngot parçası, 24x18x8 mm. Ağ. 17.59 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçasının 1/8 i korunmuş. Dökümden sonra dövülmüş.

 70. Ac. 92-292, Lev. VIII, 1-2; Çiz. 69 İngot parçası. 24x19x6 mm. Ağ. 14.22 gr Yuvarlak İngotun kesilmiş parçasının 2/3 ü korunmuş. Dökümden sonra dövülmüş.

 71. Ac. 92-293, Lev, VIII, 1-2; Çiz. 70. İngot parçası. 22xl5x4 mm. Ağ. 8.49 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçasının 1/4 ü korunmuş. Dökümden sonra dövülmüş.

 72. Ac. 92-294, Lev. VIII; 1-2; Çiz. 71. İngot parçası, 20xl9x4 mm. Ağ. 8.82 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçasının 1/4 ü korunmuş. Dökümden sonra dövülmüş.

 73. Ac. 92-295, Lev. VIII, 1-2; Çiz. 72. İngot parçası, 28x28x6 mm. Ağ. 28.40 gr. Yuvarlak igotun kesilmiş ve kırılmış parçası. Dökümden sonra dövülmüş.

 74. Ac. 92-296, Lev. VIII, 1-2; Çiz. 73 İngot parçası 20x15x4 mm. Ağ. 7.58 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş yarıya yakın kısmı. Dökümden sonra dövülmüş.

 75. Ac. 92-297, Lev. VIII, 1-2; Çiz. 74. İngot parçası. 19x15x4 mm. Ağ. 6.28 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş yarıya yakın kısmı. Dökümden sonra dövülmüş. Bir yüzde çubuk şeklinde bir objenin bastırılması ile oluşmuş çukur mevcut. 75-

 76. Ac. 92-298, Dv. IX; 1-2; Çiz. 75 İngot parçası. 24x2Ox4 mm. Ağ. 11.35 gr. Yuvarlak İngotun iki yandan kesilmiş parçası.

 77. Ac. 92-299, lev. IX, 1-2; Çiz. 76 İngot parçası. 23xl9x9 mm. Ağ. 20.71 gr. Düzensiz yuvarlak İngotun kesilmiş parçası.

 78. Ac. 92-300, I^v. IX, 1-2; Çiz. 77 İngot parçası. 30x20x8.5 mm. Ağ. 22.08 gr. Bir kenardan kesilmiş, diğer taraflardan kırılmış parça.

 79. Ac. 92-301, Lev. IX, 1-2; Çiz. 78 İngot parçası. 15x14x7 mm. Ağ. 8.75 gr. İngotun kesilmiş parçası. Bir yüzde iki çizgi işaret korunmuş.

 80. Ac. 92-302, Lev. IX, 1-2; Çiz. 79 İngot parçası. 19x12x7 mm. Ağ. 6.74 gr. Yuvarlak İngotun yarıdan kesilmiş parçası. Bir yüzde tek çizgi işaret mev­cut, diğer yüzde kesme izi belirgin.

 81. Ac. 92-303, Lev. IX, 1-2; Çiz. 80 İngot parçası. 19x15x5 mm. Ağ. 9.01 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçasının 1/4 ü korunmuş.

 82. Ac. 92-304, Lev. IX, 1-2; Çiz. 81 İngot parçası. 24x21x10 mm. Ağ. 22.04 gr. Kesilmiş parça. Bir yüzüne bir başka gümüş parça kaynamış.

 83. Ac. 92-305, Lev. IX, 1-2, Çiz. 82 İngot parçası. 15x12x5.5 mm. Ağ. 8.08 gr. Kesilmiş parça.

 84. Ac. 92-306, Lev. IX, 1-2; Çiz. 83 İngot parçası. 18x14x4.5 mm. Ağ. 8.86 gr. Kesilmiş parça.

 85. Ac. 92-307, Lev. IX, 1-2; Çiz. 84 İngot parçası. 23x14x4.5 mm. Ağ. 6.61 gr. Kesilmiş parça. Bir yüzünde kesme izi belirgin.

 86. Ac. 92-308, Lev. IX, 1-2; Çiz. 85 İngot parçası. 21x17x4.5 mm. Ağ. 10.90 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçası. Bir yüzü pürüzlü.

 87. Ac. 92-309, Lev. IX, 1-2; Çiz. 86 İngot parçası. 22x15x4 mm. Ağ. 7.03 gr. Yuvarlak İngotun kırılmış parçası.

 88. Ac. 92-310, Lev. IX, 1-2; Çiz. 87 İngot parçası. 21x14x8 mm. Ağ. 12.47 gr. Kesilmiş parça.

 89. Ac. 92-311, Lev. IX, 1-2; Çiz. 88 İngot parçası. 19x10x4 mm. Ağ. 8.59 gr. Kesilmiş parça. Bir yüzde kesme izi belirgin.

 90. Ac. 92-312, Lev. X, 1-2; Çiz. 89 İngot parçası. 34x24x12.5 mm. Ağ. 47.48 gr. Düzensiz şekilli İngotun birkaç kez kesilmiş parçası.

 91. Ac. 92-313, Lev. X, 1-2; Çiz. 90 İngot parçası. 28x22x13.5 mm. Ağ. 43.38 gr. Kesilmiş parça.

 92. Ac. 92-314, Lev. X, 1-2; Çiz. 91 İngot parçası. 23x20x9 mm. Ağ. 19.12 gr. Kesilmiş parça.

 93. Ac. 92-315, Lev. X, 1-2; Çiz. 92 İngot parçası. 20x15x6 mm. Ağ. 9.87 gr. Kesilmiş parça.

 94. Ac. 92-316, Lev. X, 1-2; Çiz. 93 İngot parçası. 17x17x8 mm. Ağ. 11.59 gr. Koparılmış parça.

 95. Ac. 92-317, Lev. X, 1-2; Çiz. 94 İngot parçası. 28x20x5 mm. Ağ. 9.99 gr. Belleten C. LXI. 17 Yuvarlak İngotun kesilmiş parçası.

 96. Ac. 92-318, Lev. X, 1-2; Çiz. 95 İngot parçası. 22x12x7 mm. Ağ. 9.56 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçası. Bir yüzü pürüzlü.

 97. Ac. 92-319, Lev. X, 1-2; Çiz. 96 îngot parçası, 17x15x5 mm. Ağ. 7.06 gr. Kesilmiş parça.

 98. Ac. 92-320, Lev. X, 1-2; Çiz. 97 İngot parçası. 18x17x5 mm. Ağ. 7.45 gr. Kesilmiş parça.

 99. Ac. 92-321, Lev. X, 1-2; Çiz. 98 İngot parçası. 17x14x6 mm. Ağ. 8.18 gr. Kesilmiş parça.

 100. Ac. 92-322, Lev. X, 1-2; Çiz. 99 İngot parçası. 19x13x5 mm. Ağ. 6.45 gr. Kesilmiş parça.

 101. Ac. 92-323, Lev. X, 1-2; Çiz. 100 İngot parçası. 16x15x4.5 mm. Ağ. 6.98 gr. Kesilmiş parça.

 102. Ac. 92-324, Lev. XI, 1-2; Çiz. 101 İngot parçası. 19x14x3 mm. Ağ. 6.90 gr. Levha haline getirilmiş ve bir ucu kendi üzerine katlanmış İngotun ke­silmiş parçası.

 103. Ac. 92-325, Lev. XI, 1-2; Çiz. 102 İngot parçası. 18x15x5.5 mm. Ağ. 15.34 gr. Kesilmiş parça.

 104. Ac. 92-326, Lev. XI, 1-2; Çiz. 103 İngot parçası. 20x15x5.5 mm. Ağ. 11.65 gr. Kesilmiş parça. Bir yüzünde tek, diğerinde iki çizgi işaret mevcut

 105. Ac. 92-327, Lev. XI, 1-2; Çiz. 104 İngot parçası. 19x18x4 mm. Ağ. 7.70 gr. Oval İngotun kesilmiş parçası.

 106. Ac. 92-328, Lev. XI, 1-2; Çiz. 105 İngot parçası. 19x15x4.5 mm. Ağ. 9.85 gr. Kesilmiş parça.

 107. Ac. 92-329, Lev. XI, 1-2; Çiz. 106 İngot parçası. 20x17x3 mm. Ağ. 6.61 gr. Kesilmiş parça.

 108. Ac. 92-330, Lev. XI, 1-2; Çiz. 107 İngot parçası. 22x12x3 mm. Ağ. 5.58 gr. Kesilmiş parça.

 109. Ac. 92-331, Lev. XI, 1-2; Çiz. 108 İngot parçası. 16x14x3 mm. Ağ. 3.95 gr. Kesilmiş parça.

 110. Ac. 92-332, Lev. XI, 1-2; Çiz. 109 İngot parçası. 23x17x3 mm. Ağ. 4.99 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçası.

 111. Ac. 92-333, Lev. XI, 1-2; Çiz. 110 İngot parçası. 22x15x3 mm. Ağ. 5.39 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçası.

 112. Ac. 92-334, Lev. XI, 1-2; Çiz. 111 İngot parçası. 14x12x2.5 mm. Ağ. 3.66 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçasının 1/4 ü korunmuş.

 113. Ac. 92-335, Lev. XI, 1-2; Çiz. 112 İngot parçası. 20x15x2 mm. Ağ. 4.37 gr. Yuvarlak ince İngotun kesilmiş parçası.

 114. Ac. 92-336, Lev. XII; 1-2; Çiz. 113 İngot parçası. 17x15x2 mm. Ağ. 3.47 gr. Yassı İngotun kesilmiş parçası.

 115. Ac. 92-337, Lev. XII, 1-2; Çiz. 114 İngot parçası. 15x14x1 mm. Ağ. 2.67 gr. Levha halindeki İngotun kesilmiş parçası.

 116. Ac. 92-338, Lev. XII, 1-2; Çiz. 115 İngot parçası, 15x15x1.5 mm. Ağ. 2.23 gr. Levha halindeki İngotun kesilmiş parçası.

 117. Ac. 92-339, Lev. XII, 1-2; Çiz. 116 İngot parçası. 14.5x13x3 mm. Ağ. 3.76 gr. Kesilmiş parça.

 118. Ac. 92-340, Lev. XII, 1-2; Çiz. 117 İngot parçası, 18x12x5 mm. Ağ. 4.94 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçası.

 119. Ac. 92-341, Lev. XII, 1-2; Çiz. 118 İngot parçası. 15x12x6 mm. Ağ. 7.01 gr. Köşeli bir İngotun kesilmiş parçası.

 120. Ac. 92-342, Lev. XII, 1-2; Çiz. 119 İngot parçası. 17x7x6 mm. Ağ. 4.07 gr. Yuvarlak İngotun köşesinden kesilmiş küçük bir parça. Bir yüzde çizgi işaret mevcut.

 121. Ac. 92-343, Lev. XII, 1-2: Çiz. 120 İngot parçası. 17xl3x4 mm. Ağ. 5.63 gr. Yuvarlak İngotun yandan kesilmiş parçası

 122. Ac. 92-344, Lev. XII, 1-2; Çiz. 121 İngot parçası. 12x13x6 mm. Ağ. 6.73 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçası.

 123. Ac. 92-345, Lev. XII, 1-2; Çiz. 122 İngot parçası. 16x11x5 mm. Ağ. 5.37 gr. Kesilmiş parça.

 124. Ac. 92-346, Lev. XII, 1-2: Çiz. 123 İngot parçası. 13xl 1x7 mm. Ağ. 5.57 gr. Kesilmiş parça. 124

 125. Ac. 92-347, Lev. XII, 1-2: Çiz. 124 İngot parçası. 17x15x5 mm. Ağ. 6.61 gr. Kesilmiş parça. 125-

 126. Ac. 92-348, lev. XII, 1-2; Çiz. 125 İngot parçası. 14xl3x5 mm. Ağ. 6.47 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçası.

 127. Ac. 92-349, Lev. XII, 1-2; Çiz. 126 İngot parçası. 14x12x5 mm. Ağ. 5.37 gr. Kesilmiş parça.

 128. Ac. 92-350, Lev. XIII, 1-2: Çiz. 127 İngot parçası. 15xl3x5 mm. Ağ. 5.83 gr. Kesilmiş parça.

 129. Ac. 92-351, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 128 İngot parçası. 15x11x4 mm. Ağ. 4.43 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçası. Bir yüzde iki küçük çizgi İşaret mevcut.

 130. Ac. 92-352, Lev. XIII, 1-2: Çiz. 129 İngot parçası. 17xl 1x4 mm. Ağ. 5.07 gr. Kesilmiş parça.

 131. Ac. 92-353, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 130 İngot parçası. 13x13x8 mm. Ağ. 7.15 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş parçası.

 132. Ac. 92-354, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 131 İngot parçası. 18xl0x4 mm. Ağ. 5.27 gr. Yuvarlak İngotun kesilmiş küçük parçası.

 133. Ac. 92-355, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 132 İngot parçası. 17xl3x3 mm. Ağ. 4.09 gr. Yuvarlak İngotun yandan kesilmiş parçası.

 134. Ac. 92-356, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 133. İngot parçası. 18xl4x4 mm. Ağ. 6.71 gr. Kesilmiş parça.

 135. Ac. 92-357, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 134 İngot parçası. 17xl 1x6 mm. Ağ. 7.20 gr. Kesilmiş parça.

 136. Ac. 92-358, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 135 İngot parçası. 14x9x4 mm. Ağ. 4.63 gr. Kesilmiş parça.

 137. Ac. 92-359, Lev. XIII; 1-2; Çiz. 136 İngot parçası. 15x9x5 mm. Ağ. 5.36 gr. Kesilmiş parça.

 138. Ac. 92-360, Lev. XIII; 1-2; Çiz. 137 İngot parçası. 16x11x5 mm. Ağ. 5.55 gr. Kesilmiş parça.

 139. Ac. 92-361, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 138 İngot parçası. 14x13x3.5 mm. Ağ. 4.63 gr. Kesilmiş parça.

 140. Ac. 92-362, Lev. XIII; 1-2; Çiz. 139 İngot parçası, 21x10x5 mm. Ağ. 5.80 gr. Kesilmiş parça.

 141. Ac. 92-363, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 140 İngot parçası. 15x12x7 mm. Ağ. 7.35 gr. Kesilmiş parça.

 142. Ac. 92-364, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 141 İngot parçası. 13x10x3 mm. Ağ. 3.44 gr. Yuvarlak İngot. Küçük bir parça kesilmiş.

 143. Ac. 92-365, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 142 İngot parçası. 14x11x3 mm. Ağ. 3.65 gr. Kesilmiş parça

 144. Ac. 92-366, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 143 İngot parçası. 11x11x4 mm. Ağ. 3.54 gr. Kesilmiş parça.

 145. Ac. 92-367, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 144 İngot parçası. 15x13x4.5 mm. Ağ. 5.30 gr. Kesilmiş parça.

 146. Ac. 92-368, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 145 İngot parçası. 13x11x5 mm. Ağ. 5.71 gr. Kesilmiş parça.

 147. Ac. 92-369, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 146 İngot parçası. 13x14x7 mm. Ağ. 6.30 gr. Kesilmiş parça.

 148. Ac. 92-370, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 147 İngot parçası. 12x13x4.5 mm. Ağ. 5.45 gr. Kesilmiş parça.

 149. Ac. 92-371, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 148 İngot parçası. 15x12x5 mm. Ağ. 4.93 gr. Kesilmiş parça.

 150. Ac. 92-372, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 149 İngot parçası. 12x12x6.5 mm. Ağ. 5.45 gr. Kesilmiş parça. Ac., 92-373, Lev. XIII, 1-2; Çiz. 150 İngot parçası. 16x10x7 mm. Ağ. 6.57 gr. Kesilmiş parça.

 151. Ac. 92-374, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 151 İngot parçası. 14x10x7 mm. Ağ. 5.40 gr. Kesilmiş parça. Bir yüzde çizilerek yapılmış işaret mevcut.

 152. Ac. 92-375, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 152 İngot parçası. 15x10x4.5 mm. Ağ. 4.23 gr. Kesilmiş parça.

 153. Ac. 92-376, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 153 İngot parçası. 18x9x5 mm. Ağ. 5.54 gr. Kesilmiş parça.

 154. Ac. 92-377, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 154 İngot parçası. 20x12x4 mm. Ağ. 5.18 gr. Kesilmiş parça.

 155. Ac. 92-378, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 155 İngot parçası. 13x17x4.5 mm. Ağ. 6.76 gr. Kesilmiş parça.

 156. Ac. 92-379, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 156 İngot parçası. 14x14x3.5 mm. Ağ. 5.27 gr. Kesilmiş parça.

 157. Ac. 92-380, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 157 İngot parçası. 14x12x5 mm. Ağ. 4.71 gr. Kesilmiş parça.

 158. Ac. 92-381, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 158 İngot parçası. 13x12x3.5 mm. Ağ. 3.75 gr. Kesilmiş parça.

 159. Ac. 92-382, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 159 İngot parçası. 15x10x3.5 mm. Ağ. 3.76 gr. Çizilerek kesilmiş parça.

 160. Ac. 92-383, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 160 İngot parçası. 13x12x4 mm. Ağ. 4.15 gr. Kesilmiş parça.

 161. Ac. 92-384, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 161 İngot parçası, 11x11x5 mm. Ağ. 3.63 gr. Kesilmiş parça.

 162. Ac. 92-385, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 162 İngot parçası. 13x12x4.5 mm. Ağ. 4.80 gr. Kesilmiş parça.

 163. Ac. 92-386, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 163 İngot parçası. 15x12x6 mm. Ağ. 6.03 gr. Kesilmiş parça.

 164. Ac. 92-387, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 164 İngot parçası. 15x12x6 mm. Ağ. 5.19 gr. Kesilmiş parça.

 165. Ac. 92-388, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 165 İngot parçası. 13x10x4 mm. Ağ. 4.36 gr. Kesilmiş parça.

 166. Ac. 92-389, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 166 İngot parçası. 15x12x4.5 mm. Ağ. 4.41 gr. Kesilmiş parça.

 167. Ac. 92-390, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 167 İngot parçası. 11x9x5 mm. Ağ. 3.63 gr. Çubuk şeklindeki İngottan kesilmiş parça.

 168. Ac. 92-391, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 168 İngot parçası. 11x10x6 mm. Ağ. 4.45 gr. Kesilmiş parça.

 169. Ac. 92-392, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 169 İngot parçası. 14x9x5 mm. Ağ. 3.79 gr. Kesilmiş parça.

 170. Ac. 92-393, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 170 İngot parçası. 13x12x3 mm. Ağ. 3.25 gr. Kesilmiş parça.

 171. Ac. 92-394, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 171 İngot parçası. 12x10x3 mm. Ağ. 3.21 gr. Kesilmiş parça.

 172. Ac. 92-395, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 172 İngot parçası. 11x10x3.5 mm. Ağ. 3.26 gr. Kesilmiş parça.

 173. Ac. 92-396, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 173 İngot parçası. 12x11x3 mm. Ağ. 3.84 gr. Kesilmiş parça.

 174. Ac. 92-397, Lev. XIV, 1-2; Çiz. 174 İngot parçası. 14x9x5 mm. Ağ. 3.92 gr. Kesilmiş parça.

 175. Ac. 92-398, Lev. XV, 1-2; Çiz. 175 İngot parçası. 14x-7x3 mm. Ağ. 2.77 gr. Çubuk şeklindeki İngottan kesilmiş parça.

 176. Ac. 92-399, Lev. XV, 1-2; Çiz. 176 İngot parçası. 14x14x5 mm. Ağ. 5.64 gr. Kesilmiş parça.

 177. Ac. 92-400, Lev. XV, 1-2; Çiz. 177 İngot parçası. 18x12x4 mm. Ağ. 5.50 gr. Kesilmiş parça.

 178. Ac. 92-401, Lev. XV, 1-2; Çiz. 178 İngot parçası. 14x10x3 mm. Ağ. 3.65 gr. Kesilmiş parça.

 179. Ac. 92-402, Lev. XV, 1-2; Çiz. 179 İngot parçası. 12x10x5 mm. Ağ. 4.00 gr. Kesilmiş parça.

 180. Ac. 92-403, Lev. XV, 1-2; Çiz. 180 İngot parçası. 16x12x2 mm. Ağ. 3.33 gr. Kesilmiş parça.

 181. Ac. 92-404, Lev. XV, 1-2; Çiz. 181 İngot parçası. 17x17x2 mm. Ağ. 3.49 gr. Kesilmiş parça.

 182. Ac. 92-405, Lev. XV, 1-2; Çiz. 182 İngot parçası. 17x12x2 mm. Ağ. 2.59 gr. Levha halindeki İngottan kesilmiş parça.

 183. Ac. 92-406, Lev. XV, 1-2; Çiz. 183 İngot parçası. 15x11x2 mm. Ağ. 2.95 gr. Kesilmiş parça.

 184. Ac. 92-407, Lev. XV, 1-2; Çiz. 184 İngot parçası. 14x12x4 mm. Ağ. 3.71 gr. Kesilmiş parça.

 185. Ac. 92-408, Lev. XV; 1-2; Çiz. 185 İngot parçası. 13x10x3 mm. Ağ. 2.95 gr. Kesilmiş parça.

 186. Ac. 92-409, Lev. XV, 1-2; Çiz. 186 İngot parçası. 13x10x3 mm. Ağ. 3.30 gr. Kesilmiş parça.

 187. Ac. 92-410, Lev. XV, 1-2; Çiz. 187 İngot parçası. 13x12x6.5 mm. Ağ. 4.46 gr. Kesilmiş parça.

 188. Ac. 92-411, Lev. XV, 1-2; Çiz. 188 İngot parçası. 15x12x4 mm. Ağ. 4.55 gr. Kesilmiş parça.

 189. Ac. 92-412, Lev. XV, 1-2; Çiz. 189 İngot parçası. 13x11x4 mm. Ağ. 3.01 gr. Kesilmiş parça.

 190. Ac. 92-413, Lev. XV, 1-2; Çiz. 190 İngot parçası. 14x12x3 mm. Ağ. 3.57 gr. Kesilmiş parça.

 191. Ac. 92-414, Lev. XV, 1-2; Çiz. 191 İngot parçası. 15x10x5 mm. Ağ. 3.64 gr. Kesilmiş parça.

 192. Ac. 92-415, Lev. XV, 1-2; Çiz. 192 İngot parçası. 10x8x4 mm. Ağ. 6.56 gr. Kesilmiş parça.

 193. Ac. 92-416, Lev. XV, 1-2; Çiz. 193 İngot parçası. 12x8x5 mm. Ağ. 3.61 gr. Kesilmiş parça.

 194. Ac. 92-417, Lev. XV, 1-2; Çiz. 194 İngot parçası. 12x10x3.5 mm. Ağ. 3.41 gr. Kesilmiş parça.

 195. Ac. 92-418, Lev. XV, 1-2; Çiz. 195 İngot parçası. 11x10x5 mm. Ağ. 3.63 gr. Kesilmiş parça.

 196. Ac. 92-419, Lev. XV, 1-2; Çiz. 196 İngot parçası. 6x8x5 mm. Ağ. 4.04 gr. Kesilmiş parça.

 197. Ac. 92-420, Lev. XV, 1-2; Çiz. 197 İngot parçası. 9x9x6 mm. Ağ. 2.88 gr. Kesilmiş parça.

 198. Ac. 92-421, Lev. XV, 1-2; Çiz. 198 îngot parçası. 10x10x3.4 mm. Ağ. 3.71 gr. Kesilmiş parça.

 199. Ac. 92-422, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 199 İngot parçası. 10x9x2 mm. Ağ. 1.86 gr. Kesilmiş parça.

 200. Ac. 92-423, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 200 İngot parçası. 18x7.5x2.5 mm. Ağ. 2.60 gr. Kesilmiş parça.

 201. Ac. 92-424, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 201 İngot parçası. 16x14x2 mm. Ağ. 2.70 gr. Kesilmiş parça.

 202. Ac. 92-425, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 202 İngot parçası. 18x12x2 mm. Ağ. 3.30 gr. Kesilmiş parça.

 203. Ac. 92-426, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 203 İngot parçası. 14x12x2 mm. Ağ. 2.79 gr. Kesilmiş parça.

 204. Ac. 92-427, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 204 İngot parçası. 14x11x2 mm. Ağ. 2.66 gr. Kesilmiş parça.

 205. Ac. 92-428, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 205 İngot parçası. 12x8x2.5 mm. Ağ. 2.33 gr. Kesilmiş parça.

 206. Ac. 92-429, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 206 İngot parçası. 10xl0x2.5 mm. Ağ. 2.14 gr. Kesilmiş parça.

 207. Ac. 92430, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 207 İngot parçası. 14x8x5 mm. Ağ. 3.86 gr. Kesilmiş parça. Bir yüzünde çukur, diğerinde bir çizgi mevcut

 208. Ac. 92431, Lev. XVI. 1-2; Çiz. 208 İngot parçası. 10x8x2.5 mm. Ağ. 2.07 gr. Kesilmiş parça.

 209. Ac. 92423, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 209 İngot parçası. 10x9x2.5 mm. Ağ. 1.96 gr. Kesilmiş parça.

 210. Ac. 92433, Lev. XVI, 1-2; Çiz. 210 İngot parçası. 12x8x4 mm. Ağ. 2.40 gr. Kesilmiş parça.

 211. Ac. 92434. Lev. XVI, 1-2; Çiz. 211 İngot parçası. 17x8x5 mm. Ağ. 3.13 gr. Kulba benzer parça, iki yüzü de gözenekli.
Dipnotlar

 1. Öz tan A. "1991 Yılı Acemhoyuk Kazıları” XIV. Kazı Sonuçlan Toplanusi I. Ankara (1993), 283. Res. 5.
 2. öztan A "1992 Yılı Acemböyuk Kazılan" XV. Kazı Sonuçlan Toplantısı I. Ankara (1994), 247. Res. 8.
 3. Buluntu Anadolu Medeniyetleri Müzesi Laboratuvan’nda Kimya Mühendisi Sayın Latif Özen tarafından titiz bir şekilde açılmış. Sinem Tazegul ile birlikte temizlenmiş ve konserveasyonlan yapılmıştır, öztan A- özen L - Tazegul s.. "Acemhoyük'ten Bir Grup Gümüş Eser" 1992 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferanslan. Ankara (1993), 146-149
 4. Osten H. H. von der, The AlShar Hûyük, Seasons of 1930-32. Part II. Chicago (1937). 253, Fig. 282; Koşay H. z. Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alaca Höyük Kazısı 1937- 1939 daki Çalışmalara ve Keşiflere ait ilk Rapor. Ankara (1951), 149150, Lev. CXII. Fig. 6: ٥zgü؟ T., "Kultepe Hafriyau 1954 Ib Kati Eserleri" Belleten XIX/73 (1955). 59, Fig. 87^91; Mellink M.J.. A Hittite Cemetery at Gordion. Philadelphia (1956), 32. Pis. 18 m, n, 19 n, o; Koşay H.z - Akok M.. Tuk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alaca Höyük Kazısı 19401948 deki Çalışmalara ve Keşiflere ait ilk Rapor. Ankara (1966). Lev. 123; Boehmer R. M., Die Kleinfunde von Bogazkoy, Bogazkoy- Hattusa VII, Berlin 1972, 80. Abb. 33, Taf. XVII; Emre K., Yanarlar. Afyon Yöresinde Bir Hidt Mezarlığı, Ankara (1978), 35, 47. Fig. 119, lev. XL. 5c; Bilgi Ö., "Metal Objects form ikiztepe- Turkey" Beitrage zur Allgemeinen und Vergleichend Archaologie, Band 6 (1984), 58, Fig. 16, 202-204; özgûç T., Kultepe-Kaniş II. Eski Yakındoğu'nun Ticaret Merkezinde Yeni Araştırmalar. Ankara (1986). 31, 68. Lev. 70, 12-13, 16, lev. 125, 14, 17-19; Gurkan G.- Seeher j., "Die Fruhebronzezeitliche Nekropole von KükhOyuk bei BozhüyUk" Ist. Mitt. 41 (1991), 90, Abb. 23,1519
 5. Schlieman H., Illos. City and Country of the Trojans. London (1880). No. 845846: Bilgi (supra n.4), 63, Fig. 206; ôzgüç 1986 (supra n.4). 27-28; ٥g ؟T.- Temizer R, 'The Eskiyapar Treasure" Aspects of Art and Iconography: Arratolia and its Neighbors. Nimet ôzguç'e Armadan. Ankara (1993), 615, Pl. 107, ion
 6. Maxwell- Hyslop K. R., Western Asiatic Jewellery. London (1971), 5 Fig. 5a
 7. Schliemann (supra n. 5), No. 694, 695, 699. 754764; Goldman H., Excasations at Gozlii Kule, Tarsus II. Princeton 1956, Fig. 435. b; MaxwellHyslop (supra n. 6), 6263. Fig. 33a-b, Pl. 44; Özguç-Temizer (supra n. 5), 615. Pl. 107. 1-9, Fig. 56
 8. Koşay (supra n. 4), 37 Lev. LXXXVIII. Fig. 4; Boehmer R. M., Die Kleinfunde aus der Unterstadt von Boğazköy, Grabungskampagnen 1970- 78. Boğazköy- Hattua X, Berlin, (1979). Taf. 25. 3573; ٥zgù1986 ؟ (supra n. 4), 30 Figs 56; Omura s.. "1990 Yılı Kaman- KalehOyuk Kazılan"XIII. Kazt Sonuçlan Toplantısı I. Ankara (1992), 324. Fig. 9, 7
 9. özgüç N.. "Silver and Copper Ingots from AcemhOyuk "Beitage zur Kulturgeschichte Vorderasiens. Festschrift fur Rainer Michael Boehmer, Mainz (1995), Taf. 40
 10. Arık R. O., Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alaca Höyük Hafriyatı, 1935 deki Çalışmalara ve Keşiflere ait İlk Rapor, Ankara 1937, CLXIX-CLXXI, CCXXXI, CCXXXV, CCLIX; Lloyd S.-Gökçe N., "Excasations at Polatlı" An. St. 1 (1951), 61, Fig. 14, 14; Koşay 1951 (supra n. 4), Pl. LV, 1, CXXXI-CXXXIII, CXLVH, CLXV, CLXXV-CLXXIX, CXCVI, CCIV; Temizer R.. "Kayapınar Höyüğü Buluntuları" Belleten XVIII/71 (1954). 325-326. Fig. 15-16; Özgüç T.-Akok M., Horoztepe, Eski Tunç Devri Mezarlığı ve İskan Yeri. Ankara 1958, 9-13, Lev. IV-VI, XIX, 6-7; Özgüç T., "Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Çağı Eserleri" Belleten XL1V/175 (1980), 463-464, Lev. X, XI, 2; Gürkan - Seeher (supra n. 4), 88, Abb. 21; Özgüç- Temizer (supra n. 5), 613 ff; Algaze G.- Mısır A., "Titriş Höyük: An Early Bronze Age Urban Center in Southeastern Anatolia, 1993" XVI. Kazı Sonuçları Toplanası I. Ankara 1994, 108, Figs. 1-2
 11. Özgüç T., "Kültepe'de 1953 yılında Yapılan Kazılar" Belleten XVIII/71 (1954), 370-371, Res. 35-36; Özgüç 1955, (supra n. 4), 58-59, Res. 17-22, 57-68; Woolley L., Alalakh. An Account of the Excavations at Tell Atchana in the Hatay, 1937-1949. London (1955), 277, Pl. LXXIV; Emre K. - Çınaroğlu A., "A Group of Metal Hittite Vessels from Kınık- Kastamonu" Aspects of Art and Iconography: Anatolia and its Neighbors. Nimet Özgüç'e Armağan (Eds. MJ. Mellink- E.Porada-T. Özgüç), Ankara (1993) 675-703.
 12. AHw bar, 999
 13. Powell M. A., "A Contribution to the Histoi-y of Money in Mesopotamia prior to the Invention of Coinage" Festschrift Lubor Matous Vol. II. (Eds. B. Hruska, G. Komoroczy), Budapest (1978). 212 vd.; Sanders L, A Short History of Weighing. Birmingham (1947), 8; Dayton J.. "Money in the Near East Before Coinage" Berytus XXIII (1974). 41 vd.; Davies N.M.. Ancient Egyptian Paintings. Vol II. Chicago (1936). 118-119. Pl. LXII
 14. Dailey s., Mari and Karana. London (1984). 65 ff; Dunham s. "Metal Animal Headed Cups at Mari" To the Euphrates and Beyond, Archaological Studies in Honor of Maurits N. van Loon. (Eds. O.M.C. Haex- H.H. Curvers- P.M.M.G. Aldermans) Ro terdam (1989). 213-215
 15. CAD kasu, 253 vd
 16. Koehl R.B., "The Silver Stag "BIBRU" from Mycenae" The Ages of Homer. A Tribute to Emily Townsend Vermeule (Eds. J.B.Carter, s.p. Morris) Austin (1995), 61 ff.; Muscarella O.W.. Ancient Art. The Norbert Schimmel Collection. Mainz (1974). Nr. 123-124; Emre- ؟inaroglu (supra nil). 676678. Pl. 127-129
 17. Delougaz P.٠ Hill H.- Lloyd S., Private Houses and Graves in the Divala Region. OIP 88. Chicago (1967), 17
 18. Powell (supra n.14), 228 vd., Pl. I-II, Tel- Agrap’da bulunmu; olan, helezon bi؟imli bir tel Er Hanedanlar Gagina tarihlenmektedir.
 19. Powell (supra n.14), 228, 230; Delugaz P., Pottery from the Divala Region. OIP 63, Chicago (1952), 110, Pl. 158
 20. Delougaz (supra n.18). 190, 245
 21. Mallowan M.E.L., "Excavations at Brak and Chagar Bazar" Iraq IX (1947), 71. 176-180, Pls. XXXIII-XXXVI
 22. Matthews R.. "Imperial Catostrope or Local incide t? An Akkadian Hoard from Tell Brak. Syria" Cambridge Archeological Journal 4/2 (1994), 292 rd.. Fig. 14
 23. Reade, J.E., "Tell Taya (1967): Summary Report" Iraq 248 ,(1968) 0/2
 24. Reade J.E.. "Tell Taya (1972-73): Summary Report" Iraq 35/2 (1973), 165, Pl. LXVIIa 248; Reade J.E., "Tell Taya (1972-73): Summary Report" Iraq 35/2 (1973), 165, Pl. LXVIIa.
 25. Arnaud D. - Calvet Y,- HuotJ-L., "IlSu-IbniSu, Orfewe de L'E. BABBAR de Larsa, La jarre L. 76.77 et son contenu" Syria LVl (1979). 1 vd
 26. Matthiae p. - Pinnock F. - Matthiae G.S., Ebla. Alle origin¡ della civilta urbana. Roma (1995,,430, No. 308
 27. Schaeffer C.F.A, Ugaritica I. Paris (1939), 4244, Fig. 31.
 28. Schaeffer C.F.A., Ugaritica II. Paris (1949), 71 ff. Figs. 30-33.
 29. Andrae w., Mitteilungen der Deutsche„ OrientGesellschaft 36 (1908), 22
 30. Loud G., Megiddo II, Seasous of 1935-39. OIP 62. Chicago (1948) PI. 229; Bu definenin bir kısmı için bk. Powell (supra n.l4), PI. IIIc
 31. Gitin S., "Tel Miqne- Ekron in the 7 th Century B.C.E.: The Impact of Economic Innoation and Foreign Cultural Influences on a Neo-Assyrian Vassal City- State" Recent Excarations in Israel, A View to the West, Archaeological Institute of America. Colloquia & Conference Papers No. 1 (1995), 6970. Fig. 4. 10-13.
 32. Birar AD.. "A Hoard of Ingot- Currency of the Median Period from Nush-1 Jan, Near Malayir" Iran IX (1971), 97 fl., Pl. 1-IV.
 33. Chapoutier F.. ئTrot de Tod. Cairo (1933).
 34. Pendlebury J.D.S., "Preliminary Repon of Excasations at Tel! EI-'Amarnah 1930-1" JEA 17(1931). 236, Le١٦ LXXIII
 35. Dorpfeld w., Troja und Illion, Ergebnisse der Ausgrabungen in den sorhistorischen und historischen Schichten ١-on Illion 18701894. Athen (1902). 349354, Abb. 274-277, 279- 280a-c, 282-285a.
 36. Schliemann (supra n.5). No. 787- 792. 821. 827, 866872. 875-877; Dorpfeld (supra n.35), 361- 362, Abb. 303. Beilage 44
 37. Koşay H.z.-Akok M.. "Amasya Mahmatlar Koyu Definesi" Belleten XIV/55 (1950). 484, Res. 16
 38. Bu bilgiyi seren saytn hocam Prof. Dr. Tahsin özgüç'e teşekkürlerimi sunarım
 39. Emre K., Anadolu Kurşun Figürleri ١e Taş Kalıpları, Ankara (1971), 159, Le١’. 15, 2; Ozgüç 1986 (supra n.4) , 73, Le١’. 130, 11-14
 40. Pulak C., "Ulu Burun (Kaş) Sualu Kazısı: 1989 Kampanyası" XII. Kazı Sonuçlan Toplanusı I (Ankara 1991), 294-295, 301; Pulak C., "Ulu Burun Batığı Kazısı (Kaş) 1990 Kampanyası" XIII. Kazı Sonuçlan Toplanusı I (Ankara 1992), 388; Pulak C., "Ulu Burun (Kaş) Baüğı Kazısı; 1991 Kampanyası" XIV. Kazı Sonuçlan Toplanası 1 (Ankara 1993), 351
 41. Luchan F., Die Kleinfunde aus Sendschirli, Berlin (1943), 119, Le١٦ 58
 42. Schmidt E.F., The Alishar Hûyük. Seasons of 1928 and 1929. OIP XIX. Chicago (1932), 59, 151, 155, 164- 165, Figs. 66, 198, 199, 204, 206; Osten (supra n.4). 264, Fig. 297
 43. Osten (supra n.4), Fig. 297; özgüç T., Türk Tarih Kurumu Taraflıdan Yapılan KUltepe Kazısı Raporu 1948. Ankara (1950), Le١’. LXIII. 371. özgüç 1986 (supra n.4). Le١’. 129, 9-10
 44. Veenhof K.R. Aspects of Old Assyrian Trade and its Terminology, iden (1972). 351
 45. Vennhof K.R "On the Identification and Implications of Some Bullae from Acemhoyük and Kültepe" Nimet özgüç'e Armağan, Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its Neighbors. Ankara (1993), 647; Bilgiç E.- Bayram s.. Ankara Kultepe Tabletleri II. Ankara (1995), 1920 (12.2), 30 (15.7-8,18), 50-51 (26).
 46. Muscarella ( supra n.17). No. 128. F. Steinherr’e gore işaretlerden ikisi olasılıkla "ülke" ve "katip" sözcükleridir
 47. Luchan (supra n.41), 119121, Fig. 170. 171, Lev. 58 t-v-, Balmuth M., "Remarks on the Appearance of the Earliest Coins" Studies Presented to George M.A Hanfmann (Eds. D.G. Mitten-JG. Pedley-JA.. Scott), Mailiz (1971), 5.
 48. Bivar (supra n.32), Fig. 2
 49. Özgüç N., "Acemhöyük Saraylarında Bulunmuş Olan Mühür Baskılan" Belleten XLI/162 (1977), 381; Tunca Ö., "Cylinder Seal Inscriptions of Sam؛i- Adad I and his Officials from Acemhöyük" Tahsin Özgüç'e Armağan. Anatolia and the Ancient Near East, Ankara (1989). 481-483; Veenhof (supra n.45), 645.
 50. Özgüç (supra n.9), 515.

Şekil ve Tablolar