ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Melih Arslan

Anahtar Kelimeler: Çeşme - Germiyan Köyü, Hellenistik Erythrai Bronz Sikke Definesi, Kazı

Söz konusu bu define, İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Köyünde, 2002 yılı Mayıs ayında bulunmuş ve Çeşme Müze Müdürlüğü'nce satın alınmıştır. Define, köy içerisinde bir ev inşaatı temeli kazılırken, tesadüfen ortaya çıkmıştır. İnşaat sahibi birkaç para bulmuş ve bunu Köy Muhtarına söylemiş [1] , Muhtar da bu durumu Çeşme Müze Müdürlüğü'ne iletmiştir. Çeşme Müze Müdürlüğü sikkeleri gördüğünde bunun bir define buluntusu olduğuna karar vermiş ve derhal burada bir araştırma başlatmıştır. Sikkelerin çıktığı alan iyice araştırıldıktan sonra, bu alandan çıkan toprakların da bir elek marifetiyle elenmesi sağlanmıştır. Bu işlemler sonucunda ve definenin ilk ortaya çıktığında köy halkınca paylaşılmış olanlar da jandarma marifetiyle toplanınca sikke sayısı 228 adet olmuştur (Resim 1, tüm definenin genel görünüşü).

2002 yılı Eylül ayında, Çeşme Müze Müdürlüğü'nde[2] çalışmış olduğum bu bronz define, şimdiye kadar toplu bulunmuş Erythrai kenti basımlı sikkelerin en büyük grubunu oluşturmaktadır. Aynı zamanda definenin çıkmış olduğu yerin tam olarak bilinmesi ve sikkelerin bir müze kurtarma kazısı ile toplanmış olması da bu definenin önemini bir kat daha artırmaktadır.

Bu defineden önce, Philip P. Betancourt tarafından 1971 yılında yayınlanmış “Erythrai’den Bir Bronz Sikke Definesi” isimli bir makale[3] sayesinde başka bir Erythrai Bronz Sikke Definesi'ni tanımaktayız. Betancourt’un söz konusu yayınındaki sikkeler Amerika’da özel bir koleksiyonda bulunmakta olup, yazarın ifadesi ile define, 1950 yıllarında bulunmuş ve daha sonra bir eski eser tüccarı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne sokulmuş denilmektedir[4] . Bu özel koleksiyonda 42 adet Erythrai sikkesi mevcuttur. Yazar bunları büyük, orta ve küçük bronzlar şeklinde 9 tipte incelemiştir. Amerika’daki definede, bizim Heraklesli sikkelerden 9 adet olup, bunlar Tip V olarak gösterilmiş ve beş farklı memur ismini barındırmaktadır [5] . Bizim Dionysoslu tip dediğimiz bronzlardan ise iki farklı memur ismi taşıyan 2 sikke vardır. Yazar bunları Tip VI olarak göstermiştir [6] .

Erythrai Darphanesi:

İonia Bölgesinin 12 önemli kentinden biri olan Erythrai’nin sikke basımları Ephesos, Miletos, Phokai ve Klazomenai’den hemen sonra ve hayli erken bir tarihte başlamıştır. Şehrin sikke basımları dönem ve karakter farklılıkları göstermesi açısından 9 ayrı seri olarak incelenmelidir.

Kentin 1. Seri sikkeleri, İ.Ö. 6. yüzyılın ortalarından itibaren darp edilmeye başlanmıştır. Şehrin bu en erken örnekleri elektron olup, Miletos ağırlık biriminde (standartında) bastırılmıştır [7] .

2. Seri sikkeler, İ.Ö. 480 yıllarında ortaya çıkmış olan gümüş didrahmilerdir[8].

3. Seri sikkeler, İ.Ö. 5. yüzyıl içerisinde görülmeye başlanan, Pers standartındaki gümüş obol ve drahmi serileridir[9] .

4. Seri sikkeler, İ.Ö. 400 civarında ortaya çıkan bronz sikkelerdir. Bunlar Rodos standartında basılmışlardır [10].

5. Seri sikkeler, İ. Ö. 4. yüzyıl içinde görülen Rodos standartındaki gümüş drahmi ve tetradrahmi sikkeleridir[11].

6. Seri sikkeler, İ.Ö. 300-200 yılları arasında ortaya çıkmakta olup, bizim burada yayımlamakta olduğumuz define sikkeleri de bu grup içinde kalmaktadır. Bu seri Rodos standartında basılmıştır.

7. Seri, İ.Ö. 200-133 yılları arasında basılmış olan Rodos standartındaki bronzlardır [12].

8. Seri, İ.Ö. 133 ile Roma İmparatorluk dönemi başlangıcına kadar tarihlenmiş olan küçük bronzlardır [13].

9. Seri ise, Roma İmparatorluk Dönemi basımlarını kapsamaktadır. Kentin imparatorluk sikkeleri, Augustus ile başlar, Gallienus dönemi sonlarına kadar devam eder (İ.Ö. 29 - İ.S. 268). Bu demek oluyor ki kent, İ.Ö. 6. yüzyıldan, İ.S. 3. yüzyıl ortalarına kadar süren bir sürede (800 yıl) kesintisiz sikke bastırmıştır. Bundan da kentin uzun yıllar önemini koruduğu ve ekonomik hayatının hep canlı olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda Erythrai Kenti'nin çok kısa sikke basım tarihini özetledikten sonra, esas konumuzu oluşturan, Çeşme Müzesindeki Germiyan Köyü Erythrai Definesine dönecek olursak, definenin 227 bronz ve 1 gümüş sikkeden oluştuğu görülecektir. Bronz sikkeler bilinen birçok yayında, İ. Ö. 300-200 arasına tarihlendirilmektedirler. Yeni yapılan epigrafik çalışmalar ve nümizmatik doktora çalışmaları bu sikkelerin, İ.Ö. 240- 230 tarihlerinde basılmış olabileceklerini göstermektedir.

Biz bronz sikkelerin tarihlendirilmesini Philip Kinns’in yayımlanmamış doktora tezine[14] göre tarihlendirmeyi ve tasnif etmeyi uygun bulmaktayız.

Define’nin bulunduğu Germiyan köyü, antik Erythrai kentinin sorumluluk alanında olmalıdır. Çünkü bugünkü Ildırı Köy merkezini kapsayan antik Erythrai şehri, Germiyan Köyü'ne 8 km. bir mesafededir. Sikkelerin basılmış olduğu darphane bu kadar yakın bir yerde bulunmuş olan bu define, nümizmatlar ve klasik epigrafi çalışanlarca hiç şüphesiz önemli bir buluntu özelliği taşımaktadır.

Define sikkeleri, 1 gümüş hemidrahmi ve 227 adet Trichalkon olarak isimlendirilen küçük bronz sikkeden oluşmaktadır. İlk yayınlarda bu grup, İ.Ö. 300-200 tarihlerine verilmektedir[15]. Daha sonra, Philip Kinns’in doktora çalışmasıyla Erythrai sikkelerinin tarihlendirilme sorunu hemen hemen şimdilik çözümlenmiş olarak kabul görmektedir.

Bir adet olan gümüş hemidrahminin ön yüzünde, genç Herakles’in aslan postu başlıklı portresini görmekteyiz[16]. Arka yüzde, meşe çelengi içinde, EPY yazısı ve altında bir magistrat (sikke basımından sorumlu memur) monogramı bulunmaktadır. Bu arka yüz kalıbı yeni bir kalıp varyasyonu olup, şimdiye kadar bilinmemektedir. Bu nedenle bu hemidrahmi şimdilik ünik görülmektedir.

Definedeki 227 adet bronz sikkenin arka yüzlerinde yer alan magistrat isimlerinin tümünü daha önceki yayınlardan tanımaktayız. Bronz örnekler iki ana tipten oluşmaktadır. Bu iki grubu, önyüz tiplerine göre, Heraklesli ve Dionysoslu tipler diye sınıflandırmaktayız.

Bronz sikkelerin Heraklesli tiplerinin ön yüzünde, genç Herakles’in aslan postu başlıklı başı sağa ve arka yüzünde ise, şehrin isim kısaltması EPY ve sikke basımından sorumlu memur isimleri yazılmıştır [17].

Dionysoslu olarak isimlendirdiğimiz ikinci gruptakilerin ön yüzünde, genç Dionysos’un sarmaşık yaprakları ile taçlı başı sağa, arka yüzde, EPY yazısı, üzüm salkımı ve değişen magistrat isimleri yer almaktadır [18].

Birinci tipi oluşturan Heraklesli sikkelerden definede, 200 adet bulunmaktadır. Bunlar, 12 ayrı magistrat ismi taşımaktadır. Bu grubun sadece 214 sıra nolu sikkesinin magistratı belirlenememiştir. Çünkü sikkenin kondisyonu çok bozuktur.

Dionysos tasvirli sikkelerden definede, 27 adet bulunmaktadır. Bunlar içerisinde, 11 adet magistrat ismi tespit edilmiştir. Magistrat isimleri her iki tip için ortak kullanılmıştır. Fakat, Heraklesli tipin 5. grubunda görmüş olduğumuz, BATAKOS PARAMANOU isimli memur ismini, ne bizim burada yayımlamış olduğumuz Dionysoslu tipler içerisinde, ne de başka yayınlanmış Dionysos örnekler içinde göremediğimizi belirtmek isteriz.

Herakles tipli sikkelerin magistrat grupları :

1. Grup: ΑΓΑΣΙΚΛΕΣ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ (8 sikke, katalog no. 2-9)

2. Grup: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΠΟΛΟ∆ΟΤΟΥ (20 sikke, katalog no.10-29)

3. Grup: ΑΠΟΛΛΩΝΟ∆ΟΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ (17 sikke, katalog no.30- 46)

4. Grup: ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ (32 sikke, katalog no.47-78)

5. Grup: ΒΑΤΑΚΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΟΥ (9 sikke, katalog no.79-87)

6. Grup: ΓΝΑΤΟΣ ΕΚΑΤΩΝΥΜΟΥ (7 sikke, katalog no.88-94)

7. Grup: ∆ΑΜΑΛΗΣ ΑΡΧΕΑΝΑΚΤΟΣ (20 sikke, katalog no.95-114)

8. Grup: ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΚΛΕΟΥΣ (20 sikke, katalog no.115-134)

9. Grup: ΕΡΜΩΝ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΥ (4 sikke, katalog no.135-138)

10. Grup: ΜΗΤΡΑΣ ∆ΑΜΑΛΟΥ (18 sikke, katalog no.139-156)

11. Grup: ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΥ (27 sikke, katalog no.157-183)

12. Grup: ΦΙΛΩΝ ΗΡΟΣΩΝΤΟΣ (17 sikke, katalog no.184-200)

Yukarıda, Heraklesli serideki 12 magistrat grubunda görüldüğü üzere, bu gruplar arasında en çok sayıda sikke, 32 adet ile 4. grupta bulunmaktadır. En az sikke ise, 4 adet sikke ile 9. grup olmaktadır.

Dionysos tipli sikkelerin magistrat grupları :

1. Grup: ΑΓΑΣΙΚΛΕΣ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ (2 sikke, katalog no. 202-203)

2. Grup: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΠΟΛΟ∆ΟΤΟΥ (3 sikke, kataalog no. 204-206)

3. Grup: ΑΠΟΛΛΩΝΟ∆ΟΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ (2 sikke, katalog no. 207- 208)

4. Grup: ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ (1 sikke, katalog no. 209)

5. Grup: ΓΝΑΤΟΣ ΕΚΑΤΩΝΥΜΟΥ (4 sikke, katalog no. 210-213)

6. Grup: ∆ΑΜΑΛΗΣ ΑΡΧΕΑΝΑΚΤΟΣ (2 sikke, katalog no. 214-215)

7. Grup: ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΚΛΕΟΥΣ (1 sikke, katalog no. 216)

8. Grup: ΕΡΜΩΝ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΥ (4 sikke, katalog no. 217-220)

9. Grup: ΜΗΤΡΑΣ ∆ΑΜΑΛΟΥ (3 sikke, katalog no. 222-223)

10. Grup: ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΥ (2 sikke, katalog no. 224-225)

11. Grup: ΦΙΛΩΝ ΗΡΟΣΩΝΤΟΣ (3 sikke, katalog no. 226-228)

Yukarıda, Dionysoslu serideki 11 magistrat grubunda görüldüğü üzere, bu gruplar arasında en çok sikke sayısı, 4 adet ile, 5. ve 8. gruplarda bulunmaktadır. En az sikke ise, 1adet sikke ile, 4. ve 7. gruplarda bulunmaktadır.

Metroloji :

Definemizdeki tüm sikkelerin metal ağırlığı, 739.68 gr. gelmektedir. 1 adet gümüş hemidrahmi (2.25 gr.) haricinde 227 adet bronz sikkenin ağırlığı ise, 737.43 gr. çekmektedir. Definedeki bronz sikkeler içinde, en küçük ağırlık, 2.00 gr. ile çok aşınmış ve sorumlu memur ismi okunamayan kataloğumuzun 201 nolu sikkesidir. En büyük ağırlık ise, 4.64 gr. ile yine Heraklesli seri içindeki, 88 nolu sikkede bulunmaktadır. Heraklesli seri için ortalama ağırlık, 3.26. gram, Dionysoslu seri için ise, 3.16 gram olarak tespit edilmiştir. En çok rastlanan ağırlık ise, 3.18 gram olanlardır. 12 adet sikkenin bu ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir.

Dionysoslu 27 sikke içinde, en düşük ağırlıklı sikke, 2.23 gram, en yüksek ağırlıklısı, 4.11 gramdır. Ortalama ağırlık ise, 3.16 gram gelmektedir. En çok rastlanan ağırlık ise, 3.41 gram ile 3 adet sikkede görülmüştür.

Kalıp İlişkileri :

Definedeki sikkelerin kalıp ilişkilerini de olabildiğince incelemeye çalıştık. Kalıp ilişkilerini, 226 adet bronz sikke üzerinde ve Heraklesli ve Dionysoslu olarak iki bölüme ayırarak yapmak zorundaydık. Fakat, 27 Dionysoslu ve 200 Heraklesli serinin, tüm ön yüzlerinin bir kalıp karşılaştırmasının sağlıklı yapılamayacağını düşündük. Bu durumda, kalıp karşılaştırmalarını, her bir serinin ortak olan magistrat isimleri arasında uygulanabileceğini gördük. Böylece her iki bronz tipin, 12 ayrı ve 11 ayrı grubu olmak üzere, 23 ayrı grubun kendi içerisindeki kalıp ilişkilerini tespit etmeye çalıştık. Her bir grup için kaç ön yüz ve kaç arka yüz kalıbı kullanılmış olduğu, aynı ve farklı kalıpları ayırt etmek için bir yöntem geliştirdik. Sikkelerin arka yüzünde daima yer alan sorumlu memur isimlerindeki harf karakteri, yani bunların büyüklükleri, şekilleri, kaligrafileri bize farklı kalıpları seçmemizde çok yardımcı olmuştur. Bunun yanında Dionysoslu serilerde arka yüzde bulunan üzüm salkımının yönü, büyüklüğü, sapının sağa veya sola dönük oluşu ve resim stili bu ayrımı yapmamızı daha da kolaylaştırmıştır. Katalog içinde gruplara ayırdığımız sikkelerin, değişen ön yüz ve arka yüz kalıplarını, şu şekildeki kısaltmalarla gösterdik: Ön Yüz Kalıbı ( = ÖYK) ve Arka Yüz Kalıbı (= AYK) kısaltmaları şeklinde ve her değişen kalıbın yanına bir rakam ekledik. Örneğin: ÖYK 2 / AYK 4 gibi.

FAYDALI KAYNAKÇA (BIBLIOGRAPHY)

BMC Ionia Barclay V. Head, A Catalogue of The Grek Coins in British Museum. London, 1892.

Betancourt, Erythrae Philip P. Betancourt, A Hoard of Bronze Coins from Erythrae, ANSMN 17, (New York 1971): 23-39.

Hunterian G. MacDonald, Catalogue of Greek Coins in the Hunterian Museum,Glasgow. 3 vols. Glasgow, 1901.

Grose, Fitzwilliam S. W. Grose, Catalogue of the McClean Collection of Grek Coins, Fitzwilliam Museum. Cambridge, 1929.

Kienast 1962 D. Kienast, Literaturüberblicke der griechischen Numismatik, (JNG, 1962): s. 159.

Kinns Studies in the Coinage of Ionia: Erythrae, Teos, Lebedus, Colophon, c. 400-30 BC (Unpublished PhD Dissertation, University of Cambridge, 1980), 144-8 and 465- 7.

Milne 1937 J.G. Milne, Notes on the Oxford Colections, (NC 1937): 153-181.

Robert 1933 L. Robert, Inscriptions d’Erythrai, (BCH 57, 1933): 477-481.

Robert 1936 L. Robert, Notes de Numismatique et d’Epigraphie Grecques, (RN, 1936): 271-272.

Robert 1949 L. Robert, Monnaies d’Ionie, (Hellenica 7, 1949): 87- 88.

SNG Cop. Sylloge Nummorum Graecorum, Danish National Museum. Copenhagen, 1946.

SNG v. Aulock Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland, Sammlung Hans von Aulock, Ionien. Berlin, 1957.

Weber L. Forrer, The Weber Collection of Greek Coins. 3 vols. London, 1926.

KATALOG

İ.Ö. 300 – 200

1. Gümüş Hemidrahmi.

Ö.Y. Genç Herakles’in aslan postu başlıklı başı sağa; noktalı bordür.

A.Y. EPY ve sorumlu memur monogramı; meşe çelengi.

Env No.1 ; (2.25 gr. 13 mm, 12h.)

Ref. BMC Ionia, s. 128, no.101 (önyüz benzer).

Herakles Tipli Sikkelerin Kataloğu (No: 2-200)

İ. Ö. 240-230

Ö.Y. Genç Herakles’in aslan postu başlıklı başı sağa; noktalı bordür.

A.Y. EPY ve değişen sorumlu memur isimleri.

1. Grup: AΓΑΣΙΚΛΕΣ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ
(8 örnek, 5 ÖYK ve 2 AYK farklı, no. 2-9)

2. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 67; (3.44 gr.; 16 mm.; 12h.)

3. ÖYK 2 / AYK 1, Env. No. 175; (3.13 gr.; 18 mm.; 12h.)

4. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 48; (2.82 gr.; 17 mm.; 12h.)

5. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 83; (2.74 gr.; 17 mm.; 12h.)

6. ÖYK 4 / AYK 1, Env. No. 119; (2.76 gr.; 15 mm.; 12h.)

7. ÖYK 4 / AYK 1, Env. No. 174; (2.33 gr.; 16 mm.; 12h.)

8. ÖYK 5 / AYK 1, Env. No. 206; (3.18 gr.; 16 mm.; 12h.)

9. ÖYK 5 / AYK 1, Env. No. 224; (2.69 gr.; 16 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 214. ; BMC Ionia, 103-105. ; SNG von Aulock, 1956.

2. Grup: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΠΟΛΛΟ∆ΟΤΟΥ
(20 örnek, 6 ÖYK ve 10 AYK farklı, no. 10-29)

10. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 52; (3.16 gr.; 17 mm.; 5h.)

11. ÖYK 1 / AYK 2, Env. No. 61; (3.12 gr.; 17 mm.; 12h.)

12. ÖYK 1 / AYK 2, Env. No. 71; (3.26 gr.; 18 mm. 12h.)

13. ÖYK 1 / AYK 3, Env. No. 69; (3.21 gr.; 16 mm.; 12h.)

14. ÖYK 1 / AYK 4, Env. No. 128; (3.26 gr.; 17 mm.; 12h.)

15. ÖYK 2 / AYK 5, Env. No. 60; (3.20 gr.; 17 mm. 12h.)

16. ÖYK 2 / AYK 6, Env. No. 194; (3.01 gr.; 17 mm.; 12h.)

17. ÖYK 2 / AYK 7, Env. No. 202; (3.33 gr.; 17 mm.; 12h.)

18. ÖYK 2 / AYK 7, Env. No. 219; (3.66 gr.; 17 mm.; 4h.)

19. ÖYK 3 / AYK 1, Env. No. 96; (3.36 gr.; 17 mm.; 12h.)

20. ÖYK 3 / AYK 8, Env. No. 183; (3.56 gr.; 17 mm.; 6h.)

21. ÖYK 4 / AYK 8, Env. No. 76; (3.16 gr.; 16 mm.; 5h.)

22. ÖYK 4 / AYK 9, Env. No. 91; (3.37 gr.; 17 mm.; 12h.)

23. ÖYK 4 / AYK 2, Env. No. 95; (3.38 gr.; 17 mm.; 6h.)

24. ÖYK 5 / AYK 10, Env. No. 103; (3.95 gr.; 15 mm.; 5h.)

25. ÖYK 5 / AYK 2, Env. No. 195; (3.24 gr.; 15 mm.; 3h.)

26. ÖYK 6 / AYK 1, Env. No. 108; (3.54 gr.; 17 mm.; 6h.)

27. ÖYK 6 / AYK 9, Env. No. 196; (2.95 gr.; 16 mm.; 6h.)

28. ÖYK 6 / AYK 3, Env. No. 201; (2.55 gr.; 16 mm.; 12h.)

29. ÖYK 6 / AYK 1, Env. No. 228; (3.32 gr.; 17 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 217. ; BMC Ionia, 106.

3. Grup: ΑΠΟΛΛΩΝΟ∆ΟΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
(17 örnek, 9 ÖYK ve 3 AYK farklı, no. 30-46)

30. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 40; (2.95 gr.; 16 mm.; 12h.)

31. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 72; (3.77 gr.; 16 mm.; 12h.)

32. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 121; (4.27 gr.; 17 mm.; 12h.)

33. ÖYK 4 / AYK 3, Env. No. 124; (3.44 gr.; 15 mm.; 12h.)

34. ÖYK 5 / AYK 2, Env. No. 184; (2.78 gr.; 16 mm.; 12h.)

35. ÖYK 6 / AYK 1, Env. No. 38; (3.02 gr.; 16 mm. 12h.)

36. ÖYK 6 / AYK 1, Env. No. 49; (3.27 gr.; 16 mm.; 12h.)

37. ÖYK 7 / AYK 3, Env. No. 50; (3.14 gr.; 15 mm.; 12h.)

38. ÖYK 7 / AYK 1, Env. No. 63; (3.44 gr.; 17 mm.; 12h.)

39. ÖYK 8 / AYK 1, Env. No. 190; (2.99 gr.; 16 mm. 12h.)

40. ÖYK 8 / AYK 2, Env. No. 205; (3.01 gr.; 16 mm.; 12h.)

41. ÖYK 9 / AYK 2, Env. No. 65; (2.81 gr.; 15 mm.; 12h.)

42. ÖYK 9 / AYK 2, Env. No. 70; (3.40 gr.; 16 mm.; 12h.)

43. ÖYK 9 / AYK 2, Env. No. 74; (3.01 gr.; 16 mm.; 12h.)

44. ÖYK 9 / AYK 3, Env. No. 82; (3.35 gr.; 15 mm; 12h.)

45. ÖYK 9 / AYK 3, Env. No. 168; (2.90 gr. 15 mm.; 12h.)

46. ÖYK 9 / AYK 3, Env. No. 213; (3.35 gr.; 15 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 210. ; BMC Ionia, 107. ; SNG von Aulock, 1958.

4. Grup: ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ
(32 örnek, 2 ÖYK ve 6 AYK farklı, no. 47-78)

47. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 41; (4.32 gr. 16 mm.; 12h.)

48. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 106; (3.01 gr. 16 mm.; 6h.)

49. ÖYK 1 / AYK 2, Env. No. 118; (4.02 gr.; 17 mm.; 12h.)

50. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 140; (3.75 gr.; 16 mm.; 6h.)

51. ÖYK 1 / AYK 3, Env. No. 143; (3.63 gr.; 15 mm.; 6h.)

52. ÖYK 1 / AYK 3, Env. No. 148; (3.77 gr.; 16 mm.; 6h.)

53. ÖYK 1 / AYK 4, Env. No. 155; (4.08 gr.; 16 mm.; 3h.)

54. ÖYK 1 / AYK 2, Env. No. 159; (3.11 gr.; 16 mm.; 6h.)

55. ÖYK 1 / AYK 3, Env. No. 162; (2.48 gr.; 16 mm.; 12h.)

56. ÖYK 1 / AYK 3, Env. No. 164; (3.15 gr.; 15 mm.; 4h.)

57. ÖYK 1 / AYK 4, Env. No. 191; (3.65 gr.; 16 mm.; 3h.)

58. ÖYK 1 / AYK 3, Env. No. 218; (3.60 gr.; 16 mm.; 3h.)

59. ÖYK 2 / AYK 1, Env. No. 31; (3.32 gr.; 15 mm.; 5h.)

60. ÖYK 2 / AYK 3, Env. No. 35; (3.91 gr.; 15 mm.; 8h.)

61. ÖYK 2 / AYK 4, Env. No. 39; (2.76 gr.; 16 mm.; 6h.)

62. ÖYK 2 / AYK 4, Env. No. 46; (3.21 gr.; 16 mm.; 12h.)

63. ÖYK 2 / AYK 4, Env. No. 88; (3.65 gr.; 16 mm.; 12h.)

64. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 104; (3.58 gr.; 17 mm.; 6h.)

65. ÖYK 2 / AYK 1, Env. No. 107; (3.08 gr.; 15 mm.; 2h.)

66. ÖYK 2 / AYK 5, Env. No. 115; (2.97 gr.; 15 mm.; 6h.)

67. ÖYK 2 / AYK 1, Env. No. 116; (3.18 gr.; 16 mm.; 12h.)

68. ÖYK 2 / AYK 4, Env. No. 122; (2.73 gr.; 16 mm.; 2h.)

69. ÖYK 2 / AYK 4, Env. No. 123; (2.57 gr.; 16 mm.; 6h.)

70. ÖYK 2 / AYK 3, Env. No. 126; (3.42 gr.; 16 mm.; 12h.)

71. ÖYK 2 / AYK 3, Env. No. 157; (2.95 gr.; 17 mm.; 12h.)

72. ÖYK 2 / AYK 4, Env. No. 170; (2.92 gr.; 17 mm.; 12h.)

73. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 176; (2.50 gr.; 16 mm.; 6h.)

74. ÖYK 2 / AYK 5, Env. No. 199; (3.16 gr.; 15 mm. 12h.)

75. ÖYK 2 / AYK 5, Env. No. 212; (3.50 gr.; 15 mm.; 2h.)

76. ÖYK 2 / AYK 4, Env. No. 215; (3.99 gr.; 17 mm.; 6h.)

77. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 222; (2.77 gr.; 16 mm.; 6h.)

78. ÖYK 2 / AYK 5, Env. No. 226; (3.77 gr.; 16 mm.; 5h.)

Ref. Kinns, 218. ; BMC Ionia, 108.

5. Grup: ΒΑΤΑΚΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΟΥ
(9 örnek, 3 ÖYK ve 2 AYK farklı, no. 79-87)

79. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 44; (3.34 gr.; 16 mm. 12h.)

80. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 45; (3.08 gr.; 16 mm.; 12h.)

81. ÖYK 2 / AYK 1, Env. No. 62; (3.20 gr.; 17 mm.; 12h.)

82. ÖYK 2 / AYK 1, Env. No. 151; (2.74 gr.; 16 mm.; 12h.)

83. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 217; (3.49 gr.; 15 mm.; 12h.)

84. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 84; (3.81 gr.; 15 mm.; 6h.)

85. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 132; (3.48 gr.; 16 mm.; 6h.)

86. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 153; (3.18 gr.; 14 mm.; 12h.)

87. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 154; (3.84 gr.; 15 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 219 ; BMC Ionia, 109. ; SNG von Aulock, 1957.

6. Grup: ΓΝΑΤΟΣ ΕΚΑΤΟΝΥΜΟΥ
(7 Örnek, 5 ÖYK ve 7 AYK farklı, no. 88-94)

88. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 32; (4.64 gr.; 16 mm.; 11h.)

89. ÖYK 2 / AYK 4, Env. No. 113; (3.23 gr.; 17 mm.; 12h.)

90. ÖYK 3 / AYK 7, Env. No. 221; (2.64 gr.; 15 mm.; 12h.)

91. ÖYK 4 / AYK 1, Env. No. 59; (4.31 gr.; 16 mm.; 12h.)

92. ÖYK 4 / AYK 3, Env. No. 94; (2.64 gr.; 16 mm.; 12h.)

93. ÖYK 5 / AYK 5, Env. No. 185; (2.71 gr.; 18 mm.; 12h.)

94. ÖYK 5 / AYK 6, Env. No. 216; (3.38 gr.; 17 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 213 ; BMC Ionia, 110. ; SNG von Aulock, 1959.

7. Grup: ∆ΑΜΑΛΕΣ ΑΡΧΕΑΝΑΚΤΟΣ
(20 örnek, 10 ÖYK ve 10 AYK farklı, no. 95-114)

95. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 27; (2.71 gr.; 16 mm.; 12h.)

96. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 28; (3.18 gr.; 15 mm.; 12h.)

97. ÖYK 3 / AYK 9, Env. No. 178; (3.18 gr.; 16 mm.; 12h.)

98. ÖYK 4 / AYK 6, Env. No. 182; (3.15 gr.; 15 mm.; 12h.)

99. ÖYK 5 / AYK 3, Env. No. 51; (2.77 gr.; 15 mm.; 12h.)

100. ÖYK 5 / AYK 10, Env. No. 189; (2.85 gr.; 16 mm.; 12h.)

101. ÖYK 6 / AYK 10, Env. No. 42; (3.57 gr.; 15 mm.; 12h.)

102. ÖYK 6 / AYK 9, Env. No. 150, (3.73 gr.; 15 mm.; 12h.)

103. ÖYK 7 / AYK 10, Env. No. 109; (2.86 gr.; 16 mm.; 12h.)

104. ÖYK 7 / AYK 5, Env. No. 144; (3.19 gr.; 17 mm.; 6h.)

105. ÖYK 8 / AYK 10, Env. No. 165; (3.18 gr.; 15 mm.; 12h.)

106. ÖYK 8 / AYK 9, Env. No. 220; (2.85 gr.; 15 mm.; 12h.)

107. ÖYK 9 / AYK 7, Env. No. 78; (3.06 gr.; 15 mm.; 12h.)

108. ÖYK 9 / AYK 8, Env. No. 92; (3.58 gr.; 15 mm. 12h.)

109. ÖYK 9 / AYK 10, Env. No. 101; (3.98 gr.; 15 mm.; 12h.)

110. ÖYK 9 / AYK 9, Env. No. 149; (3.60 gr.; 17 mm.; 12h.)

111. ÖYK 10 / AYK 3, Env. No. 114; (3.12 gr.; 16 mm.; 12h.)

112. ÖYK 10 / AYK 8, Env. No. 167; (2.49 gr.; 16 mm.; 12h.)

113. ÖYK 10 / AYK 7, Env. No. 171; (3.06 gr.; 16 mm.; 12h.)

114. ÖYK 10 / AYK 10, Env. No. 179; (3.64 gr.; 15 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 212. ; BMC Ionia, 111. ; SNG von Aulock, 1960.

8. Grup: ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΚΛΕΟΥΣ
(20 örnek, 10 ÖYK ve 8 AYK farklı, no. 115-134)

115. ÖYK 1 / AYK 8, Env. No. 47; (3.19 gr.; 17 mm.; 12h.)

116. ÖYK 2 / AYK 6, Env. No. 53; (3.20 gr.; 16 mm.; 12h.)

117. ÖYK 3 / AYK 5, Env. No. 129; (3.54 gr.; 16 mm.; 12h.)

118. ÖYK 4 / AYK 6, Env. No. 137; (2.96 gr.; 15 mm.; 12h.)

119. ÖYK 5 / AYK 4, Env. No. 169; (3.25 gr.; 16 mm.; 12h.)

120. ÖYK 6 / AYK 1, Env. No. 58; (3.27 gr.; 16 mm.; 6h.)

121. ÖYK 6 / AYK 8, Env. No. 163; (2.98 gr.; 16 mm.; 12h.)

122. ÖYK 7 / AYK 4, Env. No. 75; (3.39 gr.; 17 mm.; 12h.)

123. ÖYK 7 / AYK 7, Env. No. 135; (3.12 gr.; 17 mm.; 12h.)

124. ÖYK 8 / AYK 6, Env. No. 90; (3.43 gr.; 16 mm.; 12h.)

125. ÖYK 8 / AYK 2, Env. No. 127; (3.54 gr.; 16 mm.; 12h.)

126. ÖYK 9 / AYK 8, Env. No. 43; (3.81 gr.; 17 mm.; 12h.)

127. ÖYK 9 / AYK 6, Env. No. 73; (3.27 gr.; 17 mm.; 12h.)

128. ÖYK 9 / AYK 5, Env. No. 85; (3.88 gr.; 15 mm.; 12h.)

129. ÖYK 10 / AYK 8, Env. No. 33; (3.15 gr.; 17 mm.; 12h.)

130. ÖYK 10 / AYK 7, Env. No. 80; (3.53 gr.; 17 mm.; 6h.)

131. ÖYK 10 / AYK 3, Env. No. 141; (3.81 gr.; 17 mm.; 6h.)

132. ÖYK 10 / AYK 7, Env. No. 142; (3.96 gr.; 17 mm.; 6h.)

133. ÖYK 10 / AYK 7, Env. No. 187; (2.58 gr.; 18 mm.; 12h.)

134. ÖYK 10 / AYK 8, Env. No. 188; (4.06 gr.; 18 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 215. ; BMC Ionia, 112.

9. Grup: ΕΡΜΟΝ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΥ
(4 örnek, 4 ÖYK ve 4 AYK farklı, no. 135-138)

135. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 86; (3.32 gr.; 15 mm.; 12h.)

136. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 105; (4.46 gr.; 16 mm.; 12h.)

137. ÖYK 3 / AYK 3, Env. No. 146; (3.50 gr.; 15 mm.; 12h.)

138. ÖYK 4 / AYK 4, Env. No. 160; (3.47 gr.; 16 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 211. ; BMC Ionia, 113.

10. Grup: ΜΗΤΡΑΣ ∆ΑΜΑΛΟΥ
(18 örnek, 4 ÖYK ve 5 AYK farklı, no. 139-156)

139. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 99; (3.37 gr.; 16 mm.; 11h.)

140. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 136; (3.43 gr.; 17 mm.; 12h.)

141. ÖYK 1 / AYK 4, Env. No. 147; (3.08 gr.; 15 mm.; 12h.)

142. ÖYK 2 / AYK 1, Env. No. 117; (2.53 gr.; 16 mm.; 12h.)

143. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 145; (3.00 gr.; 15 mm.; 12h.)

144. ÖYK 2 / AYK 4, Env. No. 173; (2.85 gr.; 16 mm.; 12h.)

145. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 30; (3.93 gr.; 15 mm.; 12h.)

146. ÖYK 3 / AYK 1, Env. No. 36; (3.64 gr.; 16 mm.; 12h.)

147. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 131; (2.40 gr.; 16 mm.; 12h.)

148. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 158; (3.63 gr.; 15 mm.; 12h.)

149. ÖYK 3 / AYK 2, Env. No. 186; (2.89 gr.; 15 mm.; 12h.)

150. ÖYK 3 / AYK 4, Env. No. 197; (4.33 gr.; 16 mm.; 12h.)

151. ÖYK 4 / AYK 3, Env. No. 100; (3.15 gr.; 17 mm.; 12h.)

152. ÖYK 4 / AYK 3, Env. No. 134; (3.16 gr.; 16 mm.; 11h.)

153. ÖYK 4 / AYK 3, Env. No. 172; (3.23 gr.; 16 mm.; 12h.)

154. ÖYK 4 / AYK 3, Env. No. 193; (3.48 gr.; 15 mm.; 11h.)

155. ÖYK 4 / AYK 3, Env. No. 203; (3.30 gr.; 17 mm.; 12h.)

156. ÖYK 4 / AYK 5, Env. No. 223; (3.50 gr.; 17 mm.; 11h.)

Ref. Kinns, 207 ; BMC Ionia, 114.

11. Grup: ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΥ
(27 örnek, 6 ÖYK ve 6 AYK farklı, no. 157-183)

157. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 97; (3.54 gr.; 15 mm.; 12h.)

158. ÖYK 2 / AYK 6, Env. No. 87; (2.53 gr.; 16 mm.; 12h.)

159. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 208; (3.00 gr.; 17 mm.; 12h.)

160. ÖYK 3 / AYK 6, Env. No. 111; (3.01 gr.; 16 mm.; 12h.)

161. ÖYK 3 / AYK 4, Env. No. 120; (3.64 gr.; 15 mm.; 12h.)

162. ÖYK 3 / AYK 4, Env. No. 200; (3.52 gr.; 16 mm.; 12h.)

163. ÖYK 4 / AYK 4, Env. No. 56; (3.55 gr.; 16 mm.; 12h.)

164. ÖYK 4 / AYK 1, Env. No. 68; (3.09 gr.; 14 mm.; 12h.)

165. ÖYK 4 / AYK 2, Env. No. 156; (3.32 gr.; 17 mm.; 12h.)

166. ÖYK 4 / AYK 6, Env. No. 177; (3.28 gr.; 15 mm.; 12h.)

167. ÖYK 4 / AYK 4, Env. No. 181; (3.50 gr.; 16 mm.; 12h.)

168. ÖYK 4/ AYK 6, Env. No. 198; (3.58 gr.; 15 mm.; 12h.)

169. ÖYK 5 / AYK 1, Env. No. 57; (3.41 gr.; 15 mm.; 12h.)

170. ÖYK 5 / AYK 4, Env. No. 66; (2.68 gr.; 15 mm.; 12h.)

171. ÖYK 5 / AYK 1, Env. No. 89; (2.96 gr.; 16 mm.; 12h.)

172. ÖYK 5 / AYK 6, Env. No. 112; (3.33 gr.; 17 mm.; 12h.)

173. ÖYK 5 / AYK 3, Env. No. 133; (4.45 gr.; 17 mm.; 11h.)

174. ÖYK 5 / AYK 5, Env. No. 204; (3.05 gr.; 15 mm.; 12h.)

175. ÖYK 5 / AYK 3, Env. No. 207; (3.05 gr.; 16 mm.; 12h.)

176. ÖYK 6 / AYK 6, Env. No. 37; (2.65 gr.; 15 mm.; 12h.)

177. ÖYK 6 / AYK 1, Env. No. 55; (3.33 gr.; 16 mm.; 12h.)

178. ÖYK 6 / AYK 6, Env. No. 130; (2.87 gr.; 17 mm.; 12h.)

179. ÖYK 6 / AYK 3, Env. No. 161; (3.37 gr. 16 mm.; 6h.)

180. ÖYK 6 / AYK 5, Env. No. 180; (3.27 gr.; 15 mm.; 12h.)

181. ÖYK 6 / AYK 5, Env. No. 209; (2.67 gr.; 16 mm. 12h.)

182. ÖYK 6 / AYK 5, Env. No. 210; (3.74 gr. 16 mm.; 12h.)

183. ÖYK 6 / AYK 5, Env. No. 225; (2.86 gr.; 16 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 208 ; BMC Ionia, 115.

12. Grup: ΦΙΛΩΝ ΗΡΟΣΩΝΤΟΣ
(17 örnek, 12 ÖYK ve 5 AYK farklı, no. 184-200)

184. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 64; (2.89 gr.; 17 mm.; 12h.)

185. ÖYK 2 / AYK 3, Env. No. 77; (2.74 gr.; 17 mm.; 12h.)

186. ÖYK 3 / AYK 5, Env. No. 79; (2.79 gr.; 14 mm.; 12h.)

187. ÖYK 4 / AYK 3, Env. No. 93; (3.09 gr.; 16 mm.; 12h.)

188. ÖYK 5 / AYK 4, Env. No. 98; (3.38 gr.; 15 mm.; 12h.)

189. ÖYK 6 / AYK 5, Env. No. 110; (3.66 gr.; 16 mm., 12h.)

190. ÖYK 7 / AYK 1, Env. No. 227; (3.05 gr.; 16 mm.; 12h.)

191. ÖYK 8 / AYK 4, Env. No. 34; (3.57 gr.; 18 mm., 12h.)

192. ÖYK 8 / AYK 2, Env. No. 166; (2.91 gr.; 15 mm.; 12h.)

193. ÖYK 9 / AYK 5, Env. No. 54; (3.41 gr.; 16 mm., 12h.)

194. ÖYK 9 / AYK 1, Env. No. 125; (3.24 gr.; 15 mm.; 12h.)

195. ÖYK 10 / AYK 2, Env. No. 29; (3.80 gr.; 15 mm., 12h.)

196. ÖYK 10 / AYK 5, Env. No. 211; (3.25 gr.; 16 mm.; 12h.)

197. ÖYK 11 / AYK 4, Env. No. 102; (3.07 gr.; 16 mm.; 12h.)

198. ÖYK 11 / AYK 1, Env. No. 139; (2.20 gr.; 17 mm.; 12h.)

199. ÖYK 12 / AYK 1, Env. No. 138; (3.62 gr. 16 mm.; 12h.)

200. ÖYK 12 / AYK 1, Env. No. 152; (3.22 gr.; 17 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 216. ; BMC Ionia, 116.

Grubu Bilinmeyen Sikke (No. 201)

201. ÖYK / AYK , Env. No. 214; (2.00 gr.; 16 mm.; 9h.)

Not. Bu sikke çok yıpranmış ve arka yüz yazıları hiç okunmuyor.

Dionysos Tipli Sikkelerin Kataloğu (No: 202-228)

Ö.Y. Genç Dionysos’un sarmaşık yapraklarından taç giymiş başı sağa.

A.Y. Sorumlu memur ismi iki veya dört satır olarak, şehir ismi EPY ve sembol olarak üzüm salkımı bazen üstte veya aşağıda yer alır.

1. Grup: ΑΓΑΣΙΚΛΕΣ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ
(2 örnek, 1 ÖYK ve 2 AYK farklı, no. 202-203)

202. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 2; (3.36 gr.; 16 mm.; 12h.)

203. ÖYK 1 / AYK 2, Env. No. 19; (3.12 gr.; 16 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 226. ; BMC Ionia, 117.

2. Grup: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΠΟΛΛΟ∆ΟΤΟΥ
(3 örnek, 1 ÖYK ve 2 AYK farklı, no. 204-206)

204. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 5; (3.41 gr.; 16 mm.; 11h.)

205. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 81; (3.41 gr. 15 mm. 11h.)

206. ÖYK 1 / AYK 2, Env. No. 11; (3.41 gr. 15 mm.; 11h.)

Ref. Kinns, 229. ; BMC Ionia, 118. ; SNG von Aulock, 1961.

3. Grup: ΑΠΟΛΛΩΝΟ∆ΟΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ
(2 örnek, 1 ÖYK ve 1 AYK farklı, no. 207-208)

207. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 12; (3.05 gr.; 16 mm.; 12h.)

208. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 24; (3.34 gr. 16 mm. 12h.)

Ref. Kinns, 222. ; BMC Ionia, 119.

4. Grup: ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ
(1 örnek, 1 ÖYK ve 1 AYK farklı, no. 209)

209. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 6; (4.11 gr.; 16 mm.; 10h.)

Ref. Kinns, 230. ; BMC Ionia, 120.

5. Grup: ΓΝΩΤΟΣ ΕΚΑΤΩΝΥΜΟΥ
(4 örnek, 4 ÖYK ve 4 AYK farklı, no. 210-213)

210. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 8; (3.66 gr.; 16 mm.; 12h.)

211. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 17; (2.88 gr.; 17 mm.; 12h.)

212. ÖYK 3 / AYK 3, Env. No. 20; (2.91 gr.; 16 mm.; 12h.)

213. ÖYK 4 / AYK 4, Env. No. 21; (3.54 gr.; 17 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 225. ; BMC Ionia, 122.

6. Grup: ∆ΑΜΑΛΕΗΣ ΑΡΧΕΑΝΑΚΤΟΣ
(2 örnek, 2 ÖYK ve 2 AYK farklı, no. 214-215)

214. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 13; (3.12 gr.; 14 mm.; 5h.)

215. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 23; (2.55 gr.; 15 mm.; 6h.)

Ref. Kinns, 224. ; Weber, 5955.

7. Grup: ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΚΛΕΟΥΣ
(1 örnek, 1 ÖYK ve 1 AYK farklı, no. 216)

216. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 22; (3.14 gr.; 16 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 227. ; BMC Ionia, 123.

8. Grup: ΕΡΜΟΝ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΥ
(4 örnek, 2 ÖYK ve 4 AYK farklı, no. 217-220)

217. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 14; (2.79 gr.; 14 mm.; 12h.)

218. ÖYK 1 / AYK 2, Env. No. 18; (2.61 gr.; 15 mm.; 12h.)

219. ÖYK 2 / AYK 3, Env. No. 26; (2.42 gr.; 14 mm.; 12h.)

220. ÖYK 2 / AYK 4, Env. No. 192; (4.10 gr.; 15 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 223. ; BMC Ionia, 124.

9. Grup: ΜΗΤΡΑΣ ∆ΑΜΑΛΟΥ
(3 örnek, 1 ÖYK ve 2 AYK farklı, no. 221-223)

221. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 3; (3.64 gr.; 17 mm.; 12h.)

222. ÖYK 1 / AYK 2, Env. No. 4; (2.94 gr.; 15 mm.; 11h.)

223. ÖYK 1 / AYK 2, Env. No. 10; (2.97 gr.; 16 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 219. ; Weber 5956.

10. Grup: ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΥ
(2 örnek, 2 ÖYK ve 2 AYK farklı, no. 224-225)

224. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 9; (2.23 gr.; 15 mm.; 12h.)

225. ÖYK 2 / AYK 2, Env. No. 25; (2.45 gr.; 14 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 220. ; BMC Ionia, 125.

11. Grup: ΦΙΛΟΝ ΗΡΟΣΟΝΤΟΣ
(3 örnek, 1 ÖYK ve 2 AYK farklı, no. 226-228)

226. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 7; (3.33 gr.; 15 mm.; 12h.)

227. ÖYK 1 / AYK 1, Env. No. 16; (2.77 gr.; 15 mm.; 12h.)

228. ÖYK 1 / AYK 2, Env. No. 15; (3.89 gr.; 14 mm.; 12h.)

Ref. Kinns, 228. ; SNG Cop., 658.

Not: Define sikkelerinin tümü aşağıda katalog içerisinde kalıp ilişkileri ile birlikte gösterilmiştir. Resim levhasında ise, memur gruplarından yalnızca birisinin resmi konulmuştur. Resim 1: olarak verdiğimiz resimde definenin toplu olarak genel görünümü sunulmuştur.

Dipnotlar

 1. Germiyan Köyü Muhtarı ile Çeşme Müze Müdürlüğü'nde yapmış olduğum bir konuşmada, bu definenin tümünün buradaki kadar olamayacağı ve bir kısım sikkenin ilk bulunduğunda dağılmış olabileceği izlenimini edindiğimi burada belirtmek isterim.
 2. Bu definenin yayınlanmasına izin vermiş olan, Çeşme Müze Müdürü Sn. Emrullah Karaturgut’a burada sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca, çalışmalarım esnasında özverili yardımlarını görmüş olduğum, Çeşme Müzesi Arkeoloğu Gamze Aliefendioğlu ve Memur Fevziye Altıok’a teşekkürü bir borç bilirim.
 3. Philip P. Betancourt, “A Hoard of Bronze Coins from Erythrae”. ANSMN 17, New York 1971: s. 23-39.
 4. a.g.y., s. 23.
 5. a.g.y., s. 26, no. 25-33.
 6. a.g.y., s. 27, no. 34-35.
 7. Bkz., SNG von Aulock, no. 1941-42.
 8. Bkz., SNG von Aulock, no. 1943.
 9. Bkz., SNG von Aulock, no. 1944-45.
 10. Bkz., SNG von Aulock, no. 1946-47.
 11. Bkz., SNG von Aulock, no. 1950-53.
 12. Bkz., SNG von Aulock, no. 1955.
 13. Bkz., SNG von Aulock, no. 1966-67.
 14. Philip Kinns, Studies in the Coinage Ionia: Erythrae, Teos, Lebedus, Colophon, c. 400-30 B.C. (Unpublished Doctoral Dissertation, University of Cambridge, 1980): s. 144-8 ve 465-7.
 15. Bkz., BMC Ionia, s. 128-131, no. 104-125 ve SNG von Aulock, no. 1954-1962.
 16. Bkz., BMC Ionia, p. 128, 101.
 17. Bkz., BMC Ionia, p. 129, 104-116 ve SNG von Aulock, 1954-1960.
 18. BMC İonia, 117-125; Weber, 5955; SNG Cop., 658 ve SNG von Aulock, 1961-62.