ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Marijan Premovıć

Anahtar Kelimeler: XV. yüzyıl, Defterler, Karadağ Polimlje’si, İskân, Nüfus

Özet

Bu makalede Karadağ Polimlje'si kavramıyla, Limski Niksici, Ljubovida, Plav, Izla Rijeka, Komnin ve Komarani gibi Ortaçağ nahiyelerini kapsayan bölge kastedilmektedir. Bu nahiyeler günümüzde Kuzey Karadağ'da yer almaktadır. Bihor Kalesi de burada yer almakta ve kale kumandanına ait köyler de yine burada bulunmaktadır. Bu bölgenin 15. yüzyılın ikinci yarısına ait iskân ve nüfusunu göstermede istifade edilen bilgiler ise şu Osmanlı defterlerinden alınmıştır: Hicri 859 tarihli Suret-i Defter-i Mücmel, 1468/69 tarihli Bosna Sancağı İcmal Tahrir Defteri, 1475/7 tarihli Defter-i Esami-i Sancak-ı Hersek, 1477/8 tarihli Paşa Sancağı İcmal Defteri, 1485 tarihli Bosna Sancağı İcmal Defteri, 1485 tarihli İskenderiye Sancağı Mufassal Defteri ve 1489 tarihli Bosna Sancağı Tapu Tahrir Defteri. İlk defa bu çalışmayla söz konusu bu yedi defter üzerinden bölge ile ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılmıştır. Yazar nahiyeleri, köy isimlerini ve haneleri, bekârları, dulları, gayri safi gelir ve nüfusu bu çalışmada listelemiştir.