ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mehmet Akkuş

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Şâir Hatîbî, Tezkire-i Şu'ara-yı Bağdad'ı, Edebiyat Tarihi, Tezkire, Ali Şîr Nevâî, Fatin Davud

Özet

Edebiyat tarihimizin önemli kaynaklarından biri de şuarâ tezkireleridir. Bu eserler genelde hiç ayrım gözetmeksizin şairleri ele alıp, hayatları hakkında az veya çok bilgi verdikten sonra şiirlerinden de örnekler kaydederler. Edebiyatımızda bu sahada yazılan ilk tezkire olarak Ali Şîr Nevâî (ö. 1501) 'nin Mecâlisü'n-Nefâis'i, sonuncu olarak da Fatin Davud (ö. 1866)'un Hâtimetü'l'Eş'âr'ı kabul edilmektedir.