ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ali Özcan

Anahtar Kelimeler: Gâvurkale, DHepat, É NA4hekur, Höyüktepe

Özet

Gâvurkale, Ankara'nın yaklaşık olarak 60 km. güneybatısında, Ankara-Haymana arasında, Haymana'ya daha yakın bir konumda, Dereköy'ün yaklaşık 2 km. kuzeybatısında yer almaktadır. Babayakup Deresi'nin kenarında yükselen yaklaşık 60 m. yükseklikteki tepe vadiye hâkim bir konumdadır. Deniz seviyesinden 1180 m. yüksekliktedir. Tepenin zirve kesiminde, kiklopik taşlardan örülerek oluşturulmuş sur kalıntıları ile tepenin güneyine bakan yönde, düzleştirilmiş ana kaya yüzeyinde, tahtta oturduğu anlaşılan tahrip olmuş bir tanrı/tanrıça figürü ve yürür pozisyonda tasvir edilmiş iki erkek figürü yer almaktadır. Figürlerin stilistiközellikleri Hitit üslubunu yansıtmaktadır. Ayrıca tepenin zirve kesiminde kiklopik taşlardan örülerek oluşturulmuş bir oda'nın kalıntıları mevcuttur. Söz konusu oda'nın işlevi günümüze kadar tartışma konusu olmuştur. Gâvurkale'de yazılı buluntu izlerine rastlanmamıştır. Gâvurkale'de yer alan kaya kabartmaları, Hititçe çivi yazılı metinler ve arkeolojik buluntular ışığında incelenerek sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır. Ayrıca tepenin kuzeyine bakan oda yapısının işlevi, Hititçe çivi yazılı metinler göz önüne alınarak değerlendirilecektir.