ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Serhat Aslaner

Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, Meclis-i Mebusan, Türk Siyaset Geleneği, Türk Siyasi Elitleri, İstibdad, Kastamonu Mebusu Şükrü Efendi, Bursa Mebusu Ömer Fevzi Efendi, Konya Mebusu Mustafa Lütfi Efendi, Üsküp Mebusu Said Efendi, Sivas Mebusu Hüsnü Bey, Tokat Mebusu Hafız Mustafa Sabri Efendi, Preveze Mebusu Azmi Bey, Mamuretülaziz Mebusu Asım Bey

Özet

Bu çalışma; İbnü'r-Raci Nuri tarafından yayına hazırlanan ve ilgili literatürün ilgisine mazhar olmayan Mebusan-ı Kiramın Tercüme-i Hal ve Sergüzeştleri başlıklı eserin (1908) Latin harfleri ile neşri ve metne yazılmış bir giriş bölümünden oluşmaktadır. II. Meşrutiyet devrinin ilk mebuslarının hayat hikayelerini siyaset merkezli olarak vermeyi amaçlayan bu metnin eldeki nüshasında 8 mebusun hayatı yer almaktadır. Makalenin giriş bölümünde ise bu çalışma vesilesiyle biyografi çalışmalarının Os­manlı/Cumhuriyet siyaset geleneğini anlama ve anlamlandırmada önemli bir araç olduğu tezi bu ve diğer örnekler üzerinden savunulmuştur.