ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Cevdet Kırpık

Anahtar Kelimeler: Hanedân-ı Saltanat, Nizamnâme, İttihat ve Terakki, Osmanlı Devleti

Özet

Osmanlı hanedan üyelerinin sosyal hayatını, yaşayışını ve aile hukukuyla ilgili bazı meselelerini düzenleyen ilk nizamname 16 Kasım 1913 tarihinde çıkarıldı. Nizamname, hanedan azasını ilgilendiren birçok meseleyi etraflıca ele almaktaydı. Düzenlemede yer alan hususların önemli bir kısmı teamül-ü kadimden olup bazıları ise kendi devrinde ortaya çıkan bir takım sorunların çözümüne yönelik yeni konulardı.