AKURGAL, EKREM- MANGO, CYRIL- ETTINGHAUSEN, RICHARD : Treasures of Turkey, The Earliest Civilization of Anatolia- Byzantium- The Islamic Period. Skira. 1966. 253 Sa.

Birçok resim ve haritalarla bezenmiş olan bu lüks ve önemli eserin içindekiler şunlardır : Ekrem Akurgal : Anadolu'nun en eski Uygarlıkları : Tarih öncesi Anadolu’su, Eski Hitit devri, Eski Hitit Kırallığı, Hitit İmparatorluğu, Trakya’lıların gelişi ve Anadolu’nun karanlık çağı, Yeni-Hitit sanatı, Urartu sanatı, Frig sanatı, Likya, Lidya ve Karia Uygarlıkları, Anadolu’da Yunan Uygarlığı çağı, Anadolu’da Roma devresi. —Cyril Mango : Bizans.— Richard Ettinghausen : İslâm devresi : Selçuk, Moğol, ve Emirler hanedanları, Osmanlılar, Sultan’larm hâzineleri. —Ad ve Yer İndeksi— Resimlerin Listesi : Kimi renkli olan ve hepsi büyük dikkat ve itina ile basılmış olan resimlerin sayısı 239’dur. 8699/B. 5684.

BIEBER, MARGARETE : The Sculpture of the Hellenistic Age. Revised Edition. Columbia University Press New York. Second Printing 1967. XI + 259 Sa.

Tanınmış klasik arkeolog Bayan Bieber’in bu önemli eserinin yeniden elden geçmiş olan bu baskısının içindekiler şunlardır : Yeni Baskıya önsöz, İlk Baskıya Önsöz, Giriş : I. Hellenistik Sanatının karakteristik’leri, II. İsa’dan önce 4. Yüzyılda Yunan Hcykeltraşhğı, III. Lysippos ve Erken Hellenistik çağı, IV. İsa’dan Önce 4. Yüzyıl sonu ve üçüncü yüzyıl başlarında “Attisizm” (Atinalılık), V. İsa’dan Önce 3. yüzyılda Asianism, VI. İskenderiye sanatı, VII. Priene Sanatı, VIII. Pergamon Sanatı, IX. Rodos ile Küçük Asya’nın Güney-Batısı, X. Hellenistik sanatında Rokoko eğilimleri, XI. ikinci ve Birinci Yüzyıllarda Klassisizm, XII. Hellenistik Heykeltraşlığından Roma Heykeltraşlığına geçiş, Kronoloji, Seçme Bibliyografya, İndeks, Resimler, Levhalar. Resimlerin ve Levhalarda kapsanmış olan resimlerin toplanı sayısı : 5 + 818 = 823’tür. 8697/5006 - b.

BLOCH, MARC, MÉLANGES HISTORIQUES.- Bibliothèque Générale de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. Tome 1, 1963 Paris, + Tome 2, 1963 Paris, iki cildin birden sayfa sayısı : 1108. (Eseri çıkaran : Ecole Pratique des Hautes Etudes.- Önsöz’ü yazan Enstitü Üyelerinden Charles-Edmond Perrin).

Ünlü tarihçi Marc Bloch’un ölümünden sonra çıkmış olan bu iki cilt, onun başlıca yazılarını kapsamaktadır. Her iki cildin birden içindekiler şunlardır : Önsöz, Birinci Bölüm : Tarih ve Tarihçiler. İkinci Bölüm : Yüksek Ortaçağın Toplumları. Üçüncü Bölüm : Feodalite Kurumları. Dördüncü Bölüm : Avrupa Toplumunda serf (köle)lik. Beşinci Bölüm : Almanya ve Roma-Cermen İmparatorluğu. Altıncı Bölüm : Köy (Kır) Hayatı. Yedinci bölüm: Tarihsel Coğrafya: 'Ile-de-France” eyaleti. Sekizinci Bölüm : Ekonomi ve Teknik Tarihi. Dokuzuncu Bölüm : Ortaçağ Zihniyetinin Görünüşleri. 42175/A III - 1679, 1 42176/A ΙII-1679, 2.

CONSTANTINE PORPHYROGENITUS.- DE ADMINISTRANT IMPERIO.- Greek Text edited by : MORAVCSIK, Gy; English Translation by : JENKINS, R. J. H. (New, Revised Edition). Dumbarton Oaks Texts One (Corpus Fontium Historiac Byzantinae Volumen I.) 1967. 341 Sa.

Bu metin, Bizans İmparatoru Konstantin Porphyrogenetin (VII. Konstantin’in) yazdığı ya da topladığı bir eserin edisyon kritiğidir. Eser 948 ile 952 yılları arasında yazılmıştır. İlk yayımı 1949’da Budapeşte’de çıkmıştı. Bu metin, Bizans hakkında en önemli kaynaklarımızdan biri sayılmaktadır. Aynı zamanda da 10. yüzyılda İmparatorluğu saran ırklar hakkında en iyi bilgiyi vermektedir. Eserin içindekiler şunlardır : Birinci yayımın Önsözü, ikinci yayımın Önsözü, Genel Giriş, Kritik Giriş : 1. El-yazmaları, 2. Yayımlar, 3. Çeviriler, 4. El-yazmaları ile Yayımlar arasındaki karşılıklı bağıntılar, 5. Bu edisyon’da izlenmiş olan metod. —İşaretler listesi. —Metin ve Çeviri.— Sonda : Has İsimler İndeksi, Lügatçe, Gramere değgin Notlar, Kaynaklar ve parallel parçalar indeksi. Cod. Parisinus gr. 2009 fol 12v/sup> (tıpkı-basım). 42205 A 111-1704.

CORNELIUS, FRIEDRICH : Geistesgeschichte der Frühzeit. II. Teil 2 : Der Aufstieg der Indogermanen und der Orient bis zum Untergang des Hethiterreiches. Leiden, E. J. Brill 1967. X + 373 Sa.

Büyük bir eserin bir bölümünü teşkil eden bu kitap, İndo-germenlerin yükselmesi ile Hitit devletinin inkırazına kadar Doğu’yu ele almaktadır. Bölümleri şunlardır : Önsöz, Giriş, Birinci Bölüm : Yeni Taş devrinden beri Avrupa. İkinci Bölüm : İndo-Germenlerin etkisi altında Eski Doğu. Üçüncü Bölüm : Yeni Hayat düzenlerine Geçiş. Zihin Tarihinin Kanunları. Zeyller ve Düzeltmeler. Kısaltmaların Listesi. Notlar. Yazar İndeksi. Konu İndeksi 42217/A III - 1714.

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES FRANÇAIS. 1932-1939.- 2 ème Série (1936-1939) Tome IV (20 Novembre 1936-19 Février 1937) Paris Imprimerie Nationale 1967. XLV + 847 Sa.

Bu kitap, Fransız Diplomatik Dokümanlar Dergisinin 2. Serisinin 20 Kasım 1936 - 19 Şubat 1937 tarihleri arasındaki zamanı kapsıyan IV. Cildidir. Çıkaran : Fransız Dışişleri Bakanlığında, 1939 - 45 savaşının menşeleri üzerine dokümanları yayımlamakla görevli Komisyondur. Bu ciltte bulunan dokümanlar şu konularla ilgilidir. İspanya İç Savaşı, Avrupa devletlerinin Siyasaları karşısında Fransa, Tuna Havzası ve Balkanlar, Polonya, Yakın Doğu, Uzak Doğu, Amerika. Sonda kişi adları İndeksi ve Milletlerarası Hukuk sorunları İndeksi bulunmaktadır. 42181/A II - 7863, 4.

DOCUMENTS DİPLOMATIQUES FRANÇAIS. 1932 - 1939.-1 ère Série (1932-1935) Tome III (17 Mars -15 Juillet 1933) Paris Imprimerie Nationale 1967. LXX + 927.

Bu kitap, Fransız Diplomatik Dokümanlar Dergisinin 1. serisinin, 17 Mart- 15 Temmuz 1933 tarihleri arasındaki zamanı kapsıyan III. cildidir. Çıkaran : Fransız Dışişleri Bakanlığında, 1939-45 savaşının menşeleri üzerine dokümanları yayımlamakla görevli Komisyondur. Bu ciltte bulunan dokümanlar şu konularla ilgilidir : i. “Cemiyet-i Akvam”, Silâhsızlanma konferansı, Müttefikler-arası Borçlar, Milletlerarası Ekonomi Konferansı, Dörtlü Anlaşma, Alman sorunları, Almanya-dışı Batı Avrupa, Tuna Havzası ve Balkanlar, Akdeniz Devletleri, Doğu Avrupa, Avrupalı olmıyan Devletler, Papalık. Sonda kişi adları İndeksi, Milletlerarası Hukuk sorunları İndeksi bulunmaktadır. 42180/A II - 7863, 3.

FINNIE, DAVID H : Pioneers East (The Early American Experience in the Middle East) Harward University Press, Cambridge Mass. 1967. X + 333 Sa.

Amerika’nın Orta Doğu'da ilk nüfuz denemelerini ele alan bu kitabın içindekiler şunlardır : Önsöz, Giriş, İstanbul : 1830 andlaşması ve Türk donanması, David Porter’in İstanbulu, Misyon’lar, Mısır, Filistin ve Suriye, İran ve Mezopotamya “pionier” leri, Suez (Süveyş) in doğusu, Amerika’nın resmî var-oluşu (présence), geçmişteki “pionier” ler. - Zeyl I. : Charles Rhind’in Ayrı ve Gizli maddeleri. Zeyl II. : Mısır’da Amerikalılar, 1832- 1842. Zeyl III. : Çağdaş durumlar. Kaynaklar, Notlar, İndeks. 42132/A III - 1645 - b.

GRIGNASCHI, MARIO : Les “Rasâ’il ’Aristâtâlîsa Ilâ-l-Iskandar” de Salim Abû-l-Alâ et l’activité Culturelle à l’Epoque Omayyade. Extrait du Bulletin d’Etudes Orientales de l’institut Français de Damas. Tome XIX, 1967. 83 Sa.

Yazar, bu eserinde Aristoteles ile İskender arasındaki mektuplaşmadan seçme parçalar diye tanınmış olan, fakat yazar tarafından, -bir Arap yazarı tarafından dönüştürülmüş- mektup şeklinde bîr Yunan romanı olduğu gösterilmiş olan 13 mektupluk bir derginin edisyon kritiğini ve Fransızcaya çevirisini vermektedir. Zeyl’ 1 de, söz konusu Rasa-il’in tarihlenmesini mümkün kılan As-Siyasât-al-âmmiya’dan parçalar (Arapça olarak) ve Fransızcaya çevirileri ile birlikte yayımlanmıştır. Zeyl 2’de ise 11. ve 12. mektuplar, çevirileri ile yayımlanmıştır. 7978/B. 5253.

GULICK, JOHN : Tripoli, a Modern Arab City. Harvard University Press, Cambridge Mass. 1967. XVI + 253 Sa.

Lübnan’da Trablus (eski adıyla Trablus-Şam) ın gelişmesini anlatan bu kitabın içindekiler şunlardır : Görülen ve İşitilenler, Trablus’un gelişmesi, Sekt’lerin faaliyetleri ve Teşkilâtlan, Hükümet yönetimi ve Makamları, Bayındırlık ve Ticaret, özel hayat ve dış görünüş, Trablus ve Dünya. - Zeyl A. : Trablus’un 1961 - 62’de fiziksel betimlenmesi (Ekolojik ve Mimarlığa değgin esaslar üzerinde durarak). Zeyl B. : İlâve tablolar (çizelgeler), Bibliyografya, Notlar, İndeks. - Eserde 40 levha (çizelge), 5 Harita ve 38 fotoğraf vardır (Sa 206 ile 207 arasında, metin-dışı). 42129/ A III 1643 a.

HARRIS, GEORGE S : The Origins of Communism in Turkey. The Hoover Institution of War, Revolution and Peace, Stanford University- Stanford, California 1967. XII + 215 Sa.

Türkiye’de Komünizm’in menşeini inceliyen bu kitabın içindekiler şunlardır : Önsöz, Tarih (takvim) hakkında Not, Türk adları üzerine Not, Giriş. Bölüm 1 : Devrim ve İslahat (Reform), Bölüm 2 : Komünizm’in gelişi, Bolüm 3 : Rusya ile Türkler, Bölüm 4 : Anadolu’da başkaldırma, Bölüm 5 : Birleşik bir partiye doğru, Bölüm 6 : Parti ve Cümhuriyet, Son söz. Zeyl 1 : Türk Komünist partisinin Genel Yönetmeliği, Zeyl 2 : Türkiye Komünist Partisinin Büyük Millet Meclisi hükümetine deklarasyonu. —Notlar, Seçme Bibliyografya, İndeks,— Kitabın 52. sayfası ile 53. sayfası arasına sayfa-dışı 12 resim konmuştur. Bunlar Yeşil Ordu, Ankara Komünist partisi, Türkiye Komünist partisi liderlerinin resimleridir. Başa bir Türkiye Haritası ile “Aydınlık” gazetesinin Mayıs 1924, 21 Nolu nüshasında çıkmış olan bir resim konmuştur. 42815/A III - 2170.

IKRAM, S. M. (EDITOR : ENSLIE T. EMBRIE) : Muslim Civilization in India. Columbia University Press New York and London. Second Printing 1965. XII + 325 Sa.

Hindistanda İslâm Uygarlığını inceliyen bu eserin içindekiler şunlardır : Önsöz. - Bölüm 1 : İlk istilâlar ve Delhi Sultanlığı 712 - 1526: Arap Baskısı, Ghazne ve Buhara Mirası, Delhi Sultanlığının kurulması, Kuzey’de İslâm iktidarının kuvvetlenmesi, Güneye yayılış : Khalji’ler ve Tuğluk’lar, Sultanlığın çözülmesi, Sultanlığın yönetim sistemi, Sultanlık zamanında Toplum ve Kültür, İslâm ile Hindistan arasında karşılıklı etki, Bölüm 2 : Moğul devresi, 1526 - 1858 : Moğul İmparatorluğunun yerleşmesi, Ekber çağı, Ekberin sarayında Din, Ortodoks tepki, Parlaklık çağı, Evrengzib, Moğul yönetimi, Moğul'lar zamanında ekonomik ve toplumsal gelişme, Moğullar ve Sanat, Bir siyasal gerileme yüzyılı : 1707 - 1803, Yeni bir devrin başlaması : 1803- 1857, Sonuç. Lügatçe ve okunması salık verilen eserler. İndeks, Haritalar, (Hindistanla ilgili 7 tane harita). 42636/A III - 2025.

ISSAWI, CHARLES (EDITOR) : The Economic History of the Middle East 1800 -1914. The University of Chicago Press. Chicago and London. 1966. XV + 543.

Bu eser, Orta Doğunun 1800 den 1914’e kadar Ekonomik Tarihi üzerine türlü yazarlardan alınmış parçaları kapsıyan bir okuma kitabıdır. Bu parçaların sayısı 62 dir; bunların 7 si ilk defa bu kitapta yayınlanmaktadır, geri kalanların 3’te ikisi, Fransızca, Arapça, Almanca, Rusça, Türkçe, İbranî ve İtalyancadan İngilizceye çevrilmiştir, içindekiler kısaca şunlardır : Bölüm I. Genel Giriş: Editör tarafından : Orta Doğu Ekonomisinin gerilemesi ve yeniden canlanması. Bölüm II : Osmanlt İmparatorluğu : Giriş ve 13 yazı. Bölüm III : İrak: Giriş ve 9 yazı. Bölüm IV : Suriye: Giriş ve 7 yazı. Bölüm V. : Arabistan: Giriş ve 10 yazı. Bölüm VI : 13 yazı. Bölüm VII : Sudan: Giriş ve 9 yazı. Bölüm VIII : Charles Issawi (editör) : Son söz: Ekonomik Kuvvette 1914- 1961’de değişmeler. —Atıf Malzemesi. Zeyller : I. Ağırlıklar ve ölçüler, II. Paralar. III. Lügatçe.— Seçme Bibliyografya. Yer adları İndeksi. Konu indeksi. 42212/A III - 1711.

KARAGEORGHIS, VASSOS : (R-P. Charles'in, P. Ducos'un, O. Masson'un ve başkalarının yazıları ile birlikte). Excavations in the Necropolis of Salamis I (Text and Plates), Excavations in the Necropolis of Salamis I (Folding Plans and Sections). Birinci cilt XXIII + 190 Sa; İkinci Ciltte katlama planlarla kesitler vardır (sayı 45). 1967.

Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı Antikite’ler bölümü tarafından yayımlanmış olan ve “papier couché” ye basılmış olan iki ciltlik bu eserin birinci cildinde metin ve planş’lar bulunmaktadır; metnin başlıkları şunlardır: Önsöz, Kısaltmalar, Planşlar listesi, I. Giriş, II. Mezar 2, III, Meszar 3, IV. Mezar 31, V. Mezar 19, VI. Mezar 47, VII. Mezar 50, VIII. Genel Mülâhazalar, IX. Zeyiller (7 tane), Genel indeks. Planş’ların sayısı 151’dir. 8701 - 8702/B - 5686; 1, 2.

MAKDISI, GEORGE (EDITOR) : Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A. R. Gibb.- Published by the Department of Near Eastern Languages and Literatures of Harvard University. Harvard University Press, Cambridge Mass. 1965. XVII + 688 Sa.

Bu kitap, değerli ve ünlü Arabist Prof. Hamilton A. R. Gibb şerefine toplanmış ve Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu dil ve edebiyatları bölümü tarafından yayımlanmış yazıların bir dergisidir. Editör’ün notu, G. Levi Deila Vida’nin sunuş mektubu, George Makdisi tarafından tertiplenmiş Biyografik not ile Stanford J. Shaw tarafından toplanmış Hamilton A. R. Gibb bibliyografyasından sonra, 48 bilimsel yazı yer almaktadır. Bunlar, İngilizce, Fransızca ya da Almanca kaleme alınmıştır. Kitabın başma Hamilton A. R. Gibb’in resmi konmuştur. 42134/A III- 1647.

OLMSTEAD, A. T : History of Assyria. The University of Chicago Press, Chicago and London. Second New Impression 1964. XXXII + 695 Sa.

Bu kitap, Olmstcad’in 1923’te çıkmış olan ünlü eserinin bir yeni baskısıdır ve içindekiler şunlardır : Önsöz, Kısaltmalar, Çölde vatan, Ekiciliğîn kazanılması, Kuvvet dengesi, İlk İmparatorluk, I. Tiglat Pileser ve Yeni Dünya, Karanlık yüzyıllar, Asur - Nasirpal'in hesaplı korkaklığı, Kiralın sarayında, Ararat’ın tehdidi, Israel’le ilk temaslar, Büyük başkaldırma, Kadın saltanatı, Tek tanrılığa yaklaşma, ve Gerileme, Restorasyon - III, Tiglat Pileser, Suriyede Ararat ve Kuzey Jehuda, Israel’in son günleri, Sargon ve Suriye yerleşmesi, Haldia’dan Rusaş ve “Altın” Midas, bir Tarihçinin erguvan “parça” ları, Deioccs ve Med Tesisleri, Kalde’li Merodah Baladan, Ermeni cephesinden mektuplar, Sargon burcu, Sennakerib ve Babil sorunu, Isaiah ve Orşelim’in kuşatılması, Usta Sennakerib, Esarhaddon ve Babil’in restorasyonu, Sırlar ve bir Sarayda Yunan “contribution” u, Sonunda Mısır! Bir Taht etrafında harem entrikaları. Kardeşçe yerleşmeler, Mısır ile Lidya’nın kaybı, Elam’ın entrikaları, Çift hükümdarlığın başarısızlığı, Kıral naibi Belibni, Tanrıların kararı; Şamaş-şum-Ukin’in ölümü, Kaide imparatorluğunun temellerinin atılması, Bir Kıral-bilgin. Çağların vârisleri, Asur Senyörlüğü, İmparatorluk serbest şehri, İş arşivleri, Sanatlar ve Hayat, Yazıcıların üslûpları, Tanrısal sırlar, Efendimiz Kıral, Asur, Kıral-Tanrı, Trajedi, “Asur Kurdu”. - Has isimler İndeksi, Konular İndeksi. 42202/A III - 1701.

ROSENTHAL, ERWIN I. J : Islam in the Modern National State. Cambridge University Press 1965. XXII +416 Sa.

Modern Millî Devlette İslâmiyetin yerini inceliyen bu eserin içindekiler şunlardır : Giriş, Teşekkürler, Kısaltmalar, Transliterasyon üzerine Not. —Bölüm I. Buhranda ve Geçiş devresinde bulunan çağdaş İslâmiyet : 1. Beşerî durum, Klasik Temeller. 2. İslâm devleti mi yoksa Modern Milli Devlet mi? İslâm ve Türk Milliyetçiliği, Hilâfetin lehinde ve aleyhinde, İslâm ve Arap Milliyetçiliği, Pakistan için bir İslâm devleti mi?, “Allât al-Fâsî" : İslâm ile Arap Milliyetçiliği karması.— Bölüm II. Modern Milli devletle İslâmiyet. 1. Kuruluş bakımından hal çareleri. Pakistanda İslâm Cumhuriyeti. Zeyl : Bugünkü Hindistanda İslâm hakkında bazı düşünceler. Malaya’da İslâm, İran ve Türkiye’de İslâm hakkında bazı mülâhazalar, Tunus ve Fas’ta İslâm. Kanunlarda değişiklik ve Kadının serbest olması. 3. Milli Eğitim’de İslâmiyetin yeri. Pakistan’da İslâmiyet ve Eğitim, Zeyl : Malaya’da Dinsel Eğitim üzerine bazı Mülâhazalar. İslâmiyet ve Tunus ile Fas’ta Millî Arap eğitimi.— Son Söz, Notlar, Seçme Bibliyografya, İndeks. 37406, A II - 8309.

SALONEN, ARMAS : Die Hausgeräte der alten Mesopotamier, nach sumerisch-akkadischen Quellen.- Eine lexikalische und kulturgeschichtliche Untersuchung (mit 100 Tafeln). Teil I. Helsinki 1965. 357 Sa.

Eski Mezopotamyalilarm, Sumer-Akad kaynaklarına göre ev eşyasını (kap-kacağını) inceliyen bu kitap, 2 ciltlik bir eserin 1. cildidir. İçindekiler şunlardır : I. Bölüm : Yemek içmek için eşya : II. Bölüm : El değirmeni, havan, III. Bölüm : Elek ve kevgirler. IV. Bölüm : Temizleme ve yıkama araçları. V. Bölüm : Tualet eşyası. Kozmetik. VI. Bölüm : Işıklanma eşyası. VII. Bölüm : Dokuma ve eğirme âletleri. VIII. Bölüm : Hortum, Torba, Heybe ve Keseler. IX. Bölüm : Sandık, Kutu ve Sepetler, X. Bölüm : Kova, Su doldurma kapları ve araçları. XI. Bölüm : ölçü araçları ve ölçüler. XII. Bölüm : Türlü eşya ile Yorumlanamıyan eşya, indeksler. Planşların listesi. Planşlar (100 tane) 42219/A II - 8384, 1, b.

Aynı eserin İkinci cildi. Teil II : Gefässe. Helsinki 1966. İçindekiler : Giriş. I. Bölüm : Kapların tipolojisi. II, Bölüm : Toplu adduk —karpatu. III. Bölüm :— XIX Bölüm : Türlü kaplar. İndeksler. Zeyl I : Arkeolojik özet. Zeyl II : Planşların Listesi. Planşlar (229 tane). 42220/A II - 8384, 2, b.

SALONEN, ARMAS : Agricultura Mesopotamia, nach Sumerisch - Akkadischen Quellen. Eine lexikalische und Kulturgeschichtliche Untersuchung (mit 44 Tafeln und 6 Zeichnungen). Helsinki 1968. 502 Sa.

Sumer-Akad kaynaklarına göre Mezopotamyanın tarımı üzerine bir leksik- kültür tarihi araştırması olan bu kitabın içindekiler şunlardır : Giriş, Bölüm 1 : Sığır tarafından çekilen tarım âletleri, Bölüm 2 : Elle hareket ettirilen tarım âletleri, Bölüm 3 : Hasat aletleri, Bölüm 4 : Harman âletleri, Bölüm 5 : Bahçe âletleri, Bölüm 6. : Tarım işleri, Bölüm 7 : İş-çalışma-kuvvetleri (insan ve hayvan), Bölüm 8. : Terimler : A. Sümer’ce, B. Akat’ça., İndeksler. Planşların Listesi. Katkılar ve Tamamlamalar. Planşlar (44 tane). 42223/- III-1718.

STERN, S. M. (EDITOR) : Documents from Islamic Chanceries : First Series. Harvard University Press, Cambridge Mass. 1965. 206 Sa. (Oriental Studies III.)

İslâm Kalemlerinden dokümanlar üzerine bir eser olan bu kitabın içindekiler şunlardır : S. M. Stern : Sina'dan iki Eyyubî Emirnâme (Irade)si, Plan; 1 - XIX. J. Wansbroguh: Floransa Cumhuriyeti ile imzalanmış bir Memluk Ticaret andlaşması. 894/1489. Planş XX-XXIX. V. L. Ménage : II. (Fatih) Sultan Mehmed zamanında yedi Osmanlı dokümanı, Planş XXX - XXXVI. S. A. Skilliter : Osmanlı Safiye “Sultan” dan Kıralıça I. Elizabet’e üç Mektup, Plan; XXXVII - XLII. J. Aubin : Bavanat-Harât.Marvast bölüğü ile ilgili bir Karakoyunlu “soyurgal" ı, Planş XLIII - LII. B. G. Martin : Azerbaycan'dan yedi Safevî Belgesi, Planş LII - LXII. 42135/A II-8135 b.

TALBOT RICE, DAVID (EDITOR) : The Church of Haghia Sophia at Trebizond. Edinburgh University Press 1968, XXII : 275 Sa.

Trabzon'da bulunan Aya Sofya camii (kilisesi) ni restore edip araştıran heyetin raporu olan bu eserin içindekiler şunlardır : Renkli Planş’ların Listesi, Siyah- Beyaz Planş’ların Listesi, Metin içindeki resimlerin Listesi. — 1. D. Talbot Rice ve Selina Ballance : Tarihsel giriş. 2. Selina Ballance : Mimarlık. 3. D. Talbot Rice : Kazılar. 4. D. Talbot Rice : Heykeltraşlık. 5. Tamara Talbot Rice : Selçuk üslûbundaki bezeklerin analizi. 6. D. Talbot Rice : Mozaik döşeme, Michael Ballance : Mermerler üzerine Not. 7. D. Talbot Rice ve David Winfield : Resimler üzerine genel bakış. 8. D. Talbot Rice : Başlıca Sahnelerin İkonografi'si. 9. David Winfield : Resimlerin yapılışı ve bunların resim bakımından anlam ve önemleri. 10. Joyce Plesters : Duvar resimlerinin Malzemeleri. 11. D. Talbot Rice : Üslûb ve Tarihelme problemleri.— Zeyl A. David Winfiled : Temizleme ve Muhafaza. Zeyl B. D. Talbot Rice : Gemilerin Graffiti’leri. Zeyl C. D. Talbot Rice : Çan kulesinin Resimleri üzerine Not. Not’lar ve atıflar, İkonografi İndeks’i, Genel İndeks, Siyah-Beyaz Planş’lar. 8627/B. 5638.

THIRIET, F. Délibérations des Assemblées Vénitiennes concernant la Remanie I. Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vie Section. Documents et Recherches sur l’Economie des pays byzantins, islamiques et slaves etc... VIII. Paris, La Haye 1966. 329 Sa.

Romania, yani Yunan Adalar denizinde Venediğin egemenliği ya da kontrolü altında bulunan adalar ve topraklar üzerine Venedik Cumhuriyeti meclislerinin müzakerelerinin metnini veren bu kitabın içindekiler şunlardır : Bibliyografik kısaltmalar, Giriş, Bölüm 1: Venedik meclislerinin konuşmalarının konuları (1160- 1299). Bölüm 2 : Konuşmaların özetleri (1300-1363). Genel İndeks, Zeyl : Bazı konuşmaların tam metinleri. Venedik Ciridinin haritası, 1400 yıllarına doğru Venedik Romama’sının haritası. Planş : Liber secrotorum Collegii f. 20 (12 Eylül 1363)nin toplantı sekreterinin defterinin f. 20-tıpkı-basımı 42197/A III 1967.

* Her bir parçanın sonunda bulunan numara, söz konusu eserin Türk Tarih Kurumu kitaplığındaki numarasıdır.