ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Yılmaz Kurt

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü

Anahtar Kelimeler: Çorum Sancağı, Kişi Adları, XVI. Yüzyıl, Çorum Mufassal Tahrir Defteri

Beylerle kavim arasında nifak olduğu için Türk milletinin [eskiden beri] ülkeli olan ülkesi inkıraza yüz tutmuş. Hakanlık olan hakanını sükuta uğratmış. Çin milletine beylik erkek evladı kul oldu. Evladını kul eyledi. Pâlcize kız evladı cariye oldu. Evladını cariye eyledi. Türk beyleri Türk adım atmışlar, Çin beylerinin Çince adlarını alarak Çin hakanına itaat etmişler.
M.S. 732 Yılında Kül Tegin diktirdiği yazıtında Türklere böyle sesleniyordu[1]. Bundan 1260 yıl sonra, bir yabancı, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kriton Curi, Türk malına yabancı isim koymaya karşı çıkıyor ve "Reklamlarda gördüğümüz ürünlerin isimleri Türkçe değil yabancı dillerden. Bu yanlış ve zararlıdır. Özümüze olan güveni zedeler." diye hayıflanıyor[2].

Bu duyguların yönlendirmesiyle yıllardan beri üzerinde emek harcadığımız adbilim konusundaki bu makalede Çorum Mufassal Tahrir Defteri'nde yer alan kişi adları ile kimi yer adları üzerinde durulacaktır[3].

XVI. yüzyılda Çorum Sancağı Rum Eyaletine bağlı olup Çorumlu, İskilib, Osmancı k, Karahisar-ı Demirli ve Katar kazalarından oluşmaktaydı[4]. Defter kayıtlarına göre 1576 yılında Çorum sancağında 39.634 vergi veren yetişmiş erkek nüfus vardı. Bunlardan 12.517'si Osmancık'ta, 9974'ü İskilib'de, 6.564'ü Çorumlu'da, 3.428'i Karahisar-ı Demirli'de ve 2.001'i ise Katar kazasında yaşamaktaydı[5]. Çorumlu kaza merkezi 2.952, İskilib 1.090, Osmancı k 802, Karahisar-ı Demirli 116 vergi nüfusunu barındıran yerleşim merkezleri idi.

Çorum ve çevresi yaygın olarak köy yerleşimine geçmiş olduğundan konar göçer cemaat sayısı azdır. Bu tür cemaatler özellikle Katar kazasında görülür. Defterde mülk ve vakıf kayıtları sebebiyle Ebussuüd Efendi, Ak Şemseddin, Yörgüç Paşa gibi önceki dönemlere ait tarihi şahsiyetlerin ve bazı ileri gelen kadınların isimlerini görmekteyiz. Tahrir defterlerinde kadın isimleri sadece vakıf ve mülk kayıtları ile zemin tasarrufu sebebiyle görülmektedir. Defterde yer alan bütün isimlerin bilgisayara yüklenerek kullanım oranlarının tesbiti ve baba-oğul isimleri arasındaki değişim sonuçlarının değerlendirilmesi önemli ipuçları veren yorucu bir çalışma olarak ayrı bir araştırmanın konusu olacaktır. Daha önce Çorumlu kazası üzerine bu tür bir çalışma yapmıştık[6]. Bu çalışmamızda ise Mehmed, Mustafa, Ali gibi çok kullanılan isimleri almadan daha az oranda kullanılan isimlerin listesini vereceğiz ve bunlardan bir kısmını değerlendirmeye çalışacağız. Çorum şehrine o zamanlar Çorumlu denilmekteydi. Evliya Çelebi, Çorum adı üzerine iki rivâyet nakl eder: Birincisine göre şehrin havası ve suyu güzel olduğundan Selçuklu sultan' Kılıçarslan, oğlu Yakup Mirza ve yüzlerce çorlu hastayı bu şehre gönderip iyileştirdiği için şehre Çorum denilmiştir[7]. İkinci rivâyet şehrin ileri gelenleri tarafından öne sürülmüştür ve ismin Çor-ı Rum'dan bozulduğu yolundadır. Bir başka görüşe nazaran Romalılar zamanında şehir çok zulüm görmüş olması sebebiyle Cevr-i Rum'dan kinâye olarak şehre Çorum denilmiştir. Kentin Türkler tarafından fethini Ahmet Gazi'nin bir destanı olarak anlatan Danişmendnâme'de Çorum halkının Ahmed Gazi'ye tuzak kurmaları sebebiyle halka Cürümlü denildiği ve Çorum adının buradan geldiği belirtilir. Bir diğer görüşe göre ise Danişmend emin i Ahmed Gazi fethinden sonra buraya Alayundlu boyundan Çorumlu oymağı yerleş tirildiği için bu sancağa Çorumlu denilmiştir[8]. Kaynağımızda Çorumlu adı Çorum merkez ve etrafındaki nahiyeye verilen bir ad olup sancağın adı, Çorum sancağı olarak geçer. Bu bakımdan Çorum adının Çorumlu oymağından gelmiş olması daha aklayakın görünmektedir.

Defter güzel bir siyakat ile muntazam bir şekilde tutulmuştur. Katibin yazım özelliği olarak bazı sin harflerinin üzerine şın grubu harf olduğunu göstermek üzere üç nokta koyması defterin bütünlüğü içerisinde anlaşılabilen bir özellik olarak karşımıza çıkmıştır. Bu bakımdan ilk anda Ayyaş diye okunan ismin bu yazım özelliği sebebiyle Abbas okunması daha doğru görülmüştür. Nitekim İlyas[9], Musal[10], Süleyman isimlerinde bulunan[11] üç noktaya bakarak bu sinleri şın olarak okumak mümkün değildir. Buna benzer bir yazım özelliğini TD. 12 Sivas Mufassal Tahrir Defterinde görmüştük. Burada, dal grubu harflerin üzerine kimi zaman dal grubundan olduğunu göstermek için nokta koymakta, birader kelimelerini bazen bizader şeklinde yazmaktaydı. Dal harflerinin üzerine Tırhala defterinde ve Fatih dönemi Ankara defterinde aynı şekilde nokta konulduğu görülür[12].

Bir köyde veya bir mahallede isimler yazılırken önce imam, kethüdâ gibi önemli kimselerin yazılması usuldendi. Bu kişiden sonra oğulları yazılır, daha sonra bu şahsın diğer kardeşi ve bunun oğulları yazılırdı. Tahte't-tarik nahiyesinin Kurusaray köyünde Bayram veled-i Hızır'dan sonra -hepsi de bekâr olan-oğulları Abdullah, Hızır, Müsellah, Hüseyin yazılmış daha sonra Ma'ffif veled-i Hızır'a geçilmiştir. Ma'rûr un da aynı şekilde bekâr bulunan dört oğlu Musa, Lütfullah, Cafer, Mehmed sırasıyla yazılmıştır[13]. Bayram ile Ma'rûr un kardeş olduklarını ikisinin de baba adlarının Hızır olmasından ve peşpeşe yazılmış olmalarından çıkarmaktayız. Bunun dışında akrabalıklarını gösteren açık bir işaret yoktur[14]. Çorum'un Hacı Yusuf Mescidi Mahallesi'nde Keskin adının 3 defa ve hep baba adı olarak kullanılması tahrir sırasında ölmüş bulunan Keskin'in 3 ayrı oğlunun yukarıdaki düzen içerisinde ayrı olarak yazılmış olmasındandır[15].

Bazı cemaatlerde veya köylerde isim yoğunlaşması dikkat çeker: Koyun adı az kullanılan bir ad olduğu halde Selâmet veled-i Koymı'dan sonra iki defa daha Koyun adının geçtiğini görürüz. Bu durum yukarıda açıkladığımız akrabalık ilişkisi sebebiyledir. Bazı köylerde Kılıç, Durak, Budak, Sevindik gibi Türkçe adlar yoğunlaşırken[16] bazı köylerde ise Ebulbereket, Kutbeddin, Ebu Yusuf, Cüneyd, Mikdâr, Kattâr, Şeyh Seyyid, Mervâni, Abagu gibi adların bir arada görülmesi dikkat çekmektedir[17]. Bu durum Arabistan taraflarından bir göç ile ilgili değilse köyde koyu bir dini atmosferin varlığı ile açıklanabilir. şeyhülislâm Ebussu'ûd Efendi'nin İskilib'li olduğu hatırlanırsa bu ikinci ihtimal daha da ağır basar.

Çocuklara isim verirken kafiye gözetmek eskiden beri uygulanmaktaydı. Aşık' ın oğlunun adının Ma 'şük olması[18]; Kaplan'ın oğluna Arslan adını vermesi bu tür güzel ve anlamlı kafiyelendirmelerdir[19]. Bu kafiye tutturma çabası, eskiyazıda iki tür okunuşa izin veren kimi isimlerde bize yol gösterebilmektedir: Ali oğlu Hüseyin'in kardeşinin ismi ( ) şeklinde yazılmış olub, Abid veya Ubeyd diye okumak mümkündür. Abid "ibâdet eden", Ubeyd ise “kulcağız, küçük kul, küçük köle" anlamında, bizim Mehmetçik gibi bir küçültme ismidir. Her ikisi de anlamlıdır. Bu kişinin ağabeyinin ismi Hüseyin aslında Hüseyn olup Cüneyd veznindedir ve Hasan isminden ism-i tasgir olup Küçük Hasan demektir. Bu düşünceden hareketle Hüseyin'in kardeşinin ismini Ubeyd okumak akla yatkındır. Satılmış veled-i Kubad'ın kardeşinin adı ( ) şeklinde tahrir olunmuştur. Bu ismi de Bilmiş ve Yetilmiş diye okuyabiliriz[20]. Kardeşinin adının Satılmış olduğuna bakarak buna da Yetilmiş okumayı tercih ettik.

Halil, Celil; Börü, Nuri, Yuri; Mehmed, Muhammed; Mezid, Mürid, Feı-id gibi birçok isim siyakat yazısında okuyuş zorluğu yaratmakta ve çoğu zaman subjektifliğe sebep olmaktadır. Ancak yukarıda izah ettiğimiz şekilde bazı ipuçları ile ismi doğru okumaya çalışmaktan başka çare de yoktur. Mesela tek başına yazılırsa Halil; Allah kelimesi ile birlikte kullanılırsa Celil (Celilullah); şedde varsa Muhammed, şedde yoksa Mehmed okumak genelde izlediğimiz yoldur.

Çocuğa babasının ismini vererek baba ismini yaşatmak bugün de uygulanan bir gelenektir. Sunga Balcı köyünden Piri veled-i Şükrullah, oğluna babasının ismini vermek istiyor. Ancak bunu kısaltarak Şükür olarak vermeyi uygun buluyor[21]. Ad verme geleneğinde günümüzde bir takım yeni usuller ortaya çıkmıştır. Anne ve babanın isimlerinin ilk hecelerinin birleştirilerek çocuğa isim olarak verilmesi bunlardan birisidir[22].

Bulgar adı eski bir Türk boyundan gelmektedir. Hazar Bulgarları, Tuna Bulgarları siyasi teşekküller oluşturarak günümüze kadar gelmişlerdir. XVI. yüzyılda kişi adı olarak kullanılan Bulgar adı defterde () imlaları ile yazılmıştır. Bulgar adının Arapça isim tamlaması şeklinde ( ) Zu'l-kadir ismi gibi yazılması sadece katip gayretkeşliğidir[23]. Aynı durum TD. 154 Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Sancağında daha yoğun olarak görülür[24].

Bu şekilde yazılan bir başka kelime ise ( ) Bulhayr ismidir. Buradaki'bu„ kelimesi muzaf olub Ebi=baba kelimesinin kısaltılmış şekli midir? Yani isim Hayır babası şeklinde Ebu bekir veya Ebu'l-ka'sım gibi bir isim midir? Yoksa bu kelimesi bul anlamında kullanımış olup Türkçe "bulmak" fiilinden emir midir? Daha açı k bir anlatımla isim Hayır bul anlamında Gel Hayır gibi mi düşünülmelidir[25]? Burada "gel" kelimesi Türkçe olduğuna göre Bulhayr kelimesindeki de Türkçe olabilir. Farsça'da ise bul eki (,L• ) şeklinde "vav"sız olarak yazılır ve isimlerin önüne gelerek ona çokluk anlamı kazandırır, o ismi sıfat yapar: ( . . bul-aceb - çok garip, ( ,y7f4 ) bul-heves-çok hevesli anlamındadır[26]. Bulhayr kelimesinin yarım farklılığı bir yana bırakılrsa anlam bakımından "çok hayırlı" anlamını ifade etmesi de mümkündür. Bulgar kelimesinin 3 ayrı imlada yazılmış olması kelimenin yarım şekline çok da i' tibar etmemek gerektiğini bize göstermektedir. Buna rağmen kelimenin Türkçe yaklaşımla Gelhayr kelimesi ile birlikte Bulhayr şeklinde düşünülmesi daha doğru görünmektedir.

Eylükveya Eyülük adı eski bir Türk adı olup XVI. yüzyılda az da olsa kullanılmaktaydı[27]. Bu isim Aydil Erol'un hazırladığı Adlarımız kitabında yer almamıştır[28]. Kaynağımızda isim iki ayrı imlâ ile (,(1,1-41) yazılmış olup, Eylül( ve Eyülük şeklinde okunmaktadır. Dede Korkut Hildyelerfnde geçen Alp Eren'in babası Eylik Koca'nın adındaki Eylik kelimesi hakkında Orhan Şaik Gökyay geniş bir araştırma bilgisi eldemiştir: İlek, İlak, İlig diye okunan kelime Uygurlarda hükümdar, prens anlamında kullanılmış olup han ünvanından aşağı bir iünvandır. İl sözünden türemiş olarak "illi" yani "devlete sahip ve hakim olan kimse" demektir. Atilâ'nın bir oğlunun adı olan Ellak veya İnak da "İlig" ile ilgili kabul edilmektedir[29].

İlig Uygurlarda olduğu gibi Karahanlılar ve Selçuklularda da kullanılmıştı. Kaynaklarda ikk, dik, ilik olarak geçer[30]. Burada belirtilen kaynakların hiçbirisinde kelime Eylik, Eylük şeklinde okunmamıştır. Oysa kaynağımızda kelimenin birinci yazımı ( 413 I ) Eylük şeklinde olduğu halde ikinci imlâsı (.(1)71) Eyülük şeklindedir. 1439-1440 yıllarında Memluk hükümdarı Sultan Çakmak'ın huzuruna çıkan Ramazanoğlu Beyi'nin adı da ( ,a1,51-) Eylük idi[31]. 1572 yılında aynı bölgede bu isim hâlâ yaşıyordu[32]. ünvanların ad olarak kullanılması sıkça görülen bir durumdur[33]. Buna rağmen kökü Hunlara ve Uygurlara kadar giden isimle XV. ve XVI. yüzyılda Anadolu'da kullanılan ismin aynı anlamda olup ünvan ifade ettiği hususu, tahrir defterindeki imlâya (özellilde ikincisine) bakarak biraz şüphelidir. İyi kelimesi eyü; eksik kelimesi eksi'ı k şeklinde yuvarlak olarak söylendiğine göre ismi bu anlamda olmak üzere Eylük ve daha açık olarak Eyülük şeklinde okumak ve anlamlandırmak yazım açısından daha uygun olacaktır.

Eylük isminde olduğu gibi Beyrek ve Beyrük isimleri de aynı ismin iki ayrı imlâsı gibi görünmektedir. Kelime “vav"sız yazıldığında bazı kişiler tarafından Teberrük (uğur, mübârek anlamında Arapça) olarak okunmaktadır. Dede Korkut Hikâyeleri'nin ünlü kahramanı Bamsı Bayrek'e ve Beyrük( ) imlâsının açıklığına rağmen Teberrük okunuşu ancak kelimenin üzerinde şedde olduğunda doğru olacaktır.

Kunduz adı bölgede hem kişi adı hem de yer adı olarak geçer. Kunduzlar köyü ve Çorum'un Kunduzhan Mahallesi vardı r. 647/1249 tarihli Pervâne Emir Veliyyüddin bin Berekât Şah Vakfiyesi'nde Kunduzoğlu Emir Celâleddin imzası görülür. Şemseddin Mehmed bin Kunduz, Havza emini olup Baba İshak ile yapılan savaşta şehit olmuştu[34]. Kunduz adına Anadolu'nun diğer bölgelerinde pek rastlamıyoruz. Bu sebeple Çorum'daki Kunduzhan Mahallesinin bu sülâle ile ilgisi düşünülmelidir.

Kişi adı olarak kullanılan Karaman, Bayburd gibi adlar öyle anlaşılıyor ki daha sonraları sadece yer adı, bazen de soyadı olarak kullanılmaya başlamıştır. Birçok köy veya mevki adının aslı kişi veya oymak adıdır. Ahmedli, Pir Alili vs. Çorum'un Karadonaşa köyünün kurucusu Kara Doğan Şah, isminin halk dilinde yuvarlana yuvarlana bu hali alacağını herhalde hiç düşünmemiştir. 1576 tarihli kaynağımızda Karahisar-ı Demirlü'ye bağlı olan Kara Doğan Şah köyünün bugünkü Karadonaşa köyü olması gerektiğini 1/200.000 ölçekli harita üzerinde yaptığımız lokalizasyon sırasında tesbit ettik. Bu köyden göçen bir topluluk tarafından kurulmuş olduğu anlaşılan Karadona Muhaciri köyünün de isminin böylece aydınlandığını tahmin etmekteyiz. Adbilim (onomastik)'in bir kolu olan yeradları konusunda Çorum ve Sivas çevresinin çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuyu ayrı bir makalede incelemek düşüncesindeyiz[35] .

Yer adları etimolojisinin uzun ve yorucu bir çalışma ile ve muhakkak bir ekip marifetiyle olması muhtemel yanlışları azaltacaktır. Aksi halde Konya'nın Esbkeşân (Cihanbeyli) nahiyesi, Ermenice kökene dayandırılmak talihsizliğinden kurtulamayacaktır[36]. Türkiye'de Tarihi-Coğrafya çalışmalarının yeniliği ve ekip olarak çalışmaya yatkın olmayışımız sebebiyle bu tür yanlişlıklar, kaçınılmaz bir şekilde tek-rarlanmaya mahkumdur.

Zennun veya Zü'n-niin ismini tarihçiler olarak Baba Ziinnün isyâm sebebiyle bilmekteyiz. Baba Zûnnün 1527 yılında Bozok (Yozgat) sancağında başına topladığı Türkmenler ile isyân etmiş ve devleti epeyce uğraştırmıştı[37]. Zıa'n-nün ashnda bir ad olmayıp Yunus Peygamber'in lakabıdır[38]. Zûnnün ismini kaynağımızda köy adı olarak görmekteyiz. Bugün Mecitözü kazasına bağlı Türk ve Çerkes nüfusla meskûn bir köydûr. Köyde Zennun'un tûrbesinin bulunması köyün ismini aynı adlı kişiden aldığını gösterir. Bu kişinin tarihi şahsiyeti konusuna gelince, bunun ünlü şia şeyhlerinden ve 916 H. tarihindeki isyân hareketini gerçekleştiren Zennun-ı Mısrı'ye ait olduğu iddia edilmiş ve kişinin künyesi verilmiştir[39]. Bu takdirde ise isyan tarihinin 916 değil 933 olması gerekir. Köyün 400 m. kuzeyindeki Danın örenliğinin ise aynı köyün eski adı olduğu düşünülebilir[40]. Ancak bölgede Danın Özü diye bir kaza tarafımızdan bilinmemektedir.

Kaıye-i Nuld Ziyâreti mahuf (muhawef) yani korku veren bir yerdedir. Bu derbendde bir mescid, bir kervansaray ve bir zâviye yaptırılarak burasının şenlendirilmesine çalışılıyor. Devlet bunu desteklemek üzere vergi indir-imine gidiyor[41]. Bu köy şimdi Karadonaşa köyünün batısında Nuhbaba Ziyareti adıyla bir mevki adı olarak geçiyor.

İsimlerin çeşitli kıstaslara göre sınıflandırılmasının güzel bir örneği Türk adbiliminin piri Rasonyi tarafından yapılmıştı[42]. Aydil Erol ise bu tasnifi biraz daha şekillendirmiştir[43]. Biz burada Çorum sancağında tesbit ettiğimiz belirli isimlerin bir tasnifini yapmaya çalışacağız.

I. Irk, soy, kabile, oymak adları:

Bayındır, Bulgar, Celâyir, Karaman, Tatar, Ulaş, Türkmen, Çebni, Kürdi, Yazır.

II. Yer adları:

Bayburd, Aydos, Bistami, Azak, Cudi, Dımışki, Erdebil, Gence, Gölcük (Gülcük), Hoy, Keskin, Kavak, Karaman, Menteş, Meı-vani, Mermi, Nasıra, Küre.

III. Hayvan adları:

Arslan, Aceb şir, Ali $ir, Baykara[44], Buğra, Buğur, Bülbül, Böcü, Böcü Han, Börü Dede[45], Doğan Bey, Dudu (Tuti), Genç Arslan, Kara Kurd, Karaca, Kelb, Koyun, Koyun Baba, Koç Ali, Koçu Fakih, Koçzâde, Kunduz, Kurd, Malkoç, Parsi, Ser Kurd, Torum, Tosun, Öküz (ırmak anlamında değilse), Er Deve, fIveys, üveys Kulu.

IV. Nesne adları:

Arduç, Demir Kal'a, Demür, Dendan (diş), Elma, Kalkan, Kavak, Kılıç, Kumaş, Şem'dan (Şamdan, mumluk).

V. Doğduğu yer ile ilgili adlar:

Birunda, Yurd Beyi, Yayla Bey, Yaylacı.

VI. Doğduğu zaman ile ilgili adlar:

Receb, Şaban, Ramazan, Arafa (Arefe), Bayram, Bayrami, Göç Eri, Göç Beyi.

VII. Tarihi şahsiyet adları:

Abdal Ata (zaviye kurucusu, ünlü şeyh), Ahmed Bey el-Kattan, Ak Şemseddin (Fatih'in Hocası), Arif Çelebi (çocukları vakı f ve mâlikâne sahibi), Ata'i Bey (Çorum Sancağı'nın eski ilyazıcısı ), Avni Çelebi (Ak Şemseddin'in oğlu), Avni (kadı ), Beyler Çelebi (Çorum'da mahalle ve vakıf kurucusu), Caca Bey (medreseye vakıf sebebiyle), Cafer Çelebi (Sultan Bayezid Medresesi müderrisi ve sabık Anadolu Kadıaskeri, Çorum'da vakıfları var), Ebussu'ıld Efendi (meşhur Şeyhülislâm, İskilib'de vakıfları var), Emir Ahmed Bey, Elvan Çelebi (A.şıkpaşazade'nin dedesi, Çorum'da vakıf sahibi, köye adını vermiş), Esen Paşa, Fazlullah Çelebi (Ak Şemseddin'in oğlu), Hamdullah (Karahisar-ı Köhne kadısı), Hamid (kadı ), Kattâr, Ma'rifet Çelebi (Mustafa'mn oğlu, Abdal Ata'mn akrabalarından), Melike Hatun (adına vakıf var), Mevlana Piri (Niksar kadısı), Mirim (Çelebi), Muhammed (İskilib kadısı ), Nur Hafız Çelebi (Ak Şemseddin'in oğlu), Rukiyye Hatun (Şeyh Muhyiddin'in kızı, vakıf sahibi), Rüstem (Çorum miralap), Sâhib Çelebi, Seydi Veled-i Halil Baba (zaviye kurucusu meşhur Şeyh Abdal Ata'nın evladından), Sinan Bey bin Yavzar (Yavuz Er), Siracullah Çelebi (Şeyh Muslihiddin'in oğlu), Süheyb-i Rumi (sahâbeden), Ulubey Çelebi (Katar kazasına adını veren Kattâri oğularından), Yörgüç Paşa (vezir, büyük vakıf sahibi), Çöplü Bey (Çorum'da mahalle kurucusu), Sancıdı Bey ve Şükrullah bey (Çöplü Bey oğulları), İbrahim Seydi (Meşhur Abdal Ata bin Hamdullah'ın oğlu), İn'âm Çelebi, Şahbula Hatun (İskilib'de Şeyh Musa Zaviyesi'nin zaviyedârı), Dizdaroğlu (Çorum eski ilyazıcısı ). Selim Baba (Koyun Dede Zaviyesi'nin şeyhi), Uryan Baba (veled-i Şeyh Dede, Sorkun köyünde), Malüm Seydi.

Bunlar dışında Eflatun, Esen Paşa, Ede Balı, Cemşid, Er Dana (Eratna), Enes, İstemi, Azer, Kunduz gibi isimleri tarihi şahsiyetlerden esinlenerek konulan isimler olarak düşünebiliriz.

Burada geçen isimlerden Ak Şemseddin ve Ebussu'üd Efendi herkesce bilinmektedir.

Ebussu'üd Efendi, Şeyh Yavsi veya Şeyh Yaves diye anılan Muhyiddin Muhammed el-İskilibi'nin oğlu olub 1490 yılında İskilib'de doğmuştur. Dedesi Mustafa el-İmâd ise meşhur Ali Kuşcu'nun kardeşidir[46]. Evliya Çelebi'de bu bilgi biraz değişiktir[47].

Evliya Çelebi'nin sözünü ettiği Şeyh Muhyiddin İskilib'de medfün olub, Evliya bu zatı epeyce övmüştür[48]. Kaynağımızda onun Rukiyye Hatun isimli bir kızından ve Siracullah Çelebi isimli bir oğlundan söz edilmektedir. Ebussu'ıld'un kardeşlerinden söz edilmediği için bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün olmamaktadır. Ancak İskilib'de medfun iki ayrı Şeyh Muhyiddin olmadığına göre bu iki zat aynı kişi olabilir. O zaman da Siracullah Çelebi ve Rukiyye Hatun Ebussu'ûd'un kardeşleri olur.

881/1476 tarihini taşıyan bir vakfiye suretinde Muslihiddin oğlu Mevlana Muhyiddin 1. şahit olarak geçer. Vakflye Amasya'da medfün Şeyh Habibi ömeri'nin eşi Rukiyye Hatun ile Bacı Hatun'un müşterek vakfiyeleridir[49]. Çorum Mufassalında vakıf sahibesi olarak adı geçen Bacı Hatun'un babasının ismi Mahmud'tur. Vakfiyede vâkıfin, "karındaşım Ahi Sıraç" diye söz ettiği ve Sultan Bayezid tarafından kendisine mülk sadaka olunan kişinin Sirâcullah Çelebi ile aynı kişi olup olmadığı araştırılmalıdır.

Cafer Çelebi, Sultan Bayezid'in müderrisi ve sâbık Anadolu Kazaskeri olup İskilip'te mektep, medrese ve vakıflar' vardır[50]. Ebussu'üd'un amcasımn oğludur[51]. Babası Nebi Efendi'dir. 1551 yılında Şam kadısı iken Anadolu Kazaskerliğine getirildi, 1556'da emekli oldu, 1570 yılında vefat etti[52]. 881 H. tarihli vakfiyede cami ve mektep vakfı için hisse tayin olunmuştu. Oğlu Sun'ullah Efendi 4 defa Şeyhül islâmlık makamına nail olmuştur.

Mirim Çelebi, Ali Kuşcu'nun torunlarındandır. Asıl adı Mahmud bin Muhammed olup babası Kudbeddin Muhammed'tir[53]. Bayezid'in emriyle Düstürü'l-amel'de Uluğ Bey zicini şerh etmiş ve aynı zamanda misallerle açıklamıştır[54].

Yavzar veya Yavuz Er isminin bir kişiyi mi yoksa bir sülâleyi mi ifade ettiği açık değildir. Sinan Bey veled-i Yavzar sözü ile Yavzar okullarından Sinan Bey anlamı da çıkar[55]. Yakalar köyündeki bu vakıfla ilgili kayıtta Saray-ı Kattar'dan hisse verilmiş olması bu kişinin Katar nahiyesine adını veren Kattâr ile ilgisini düşündürmektedir[56].

Ma'rifet Çelebi, Abdal Ata'nın akrabalarından (hişvendân) olup oğlu Mustafa'nın kaydı sebebiyle adı geçer[57].

Çorum'da cami ve vakıfları bulunan Beyler Çelebi'nin asıl adı Osman olup Amasya Valisi Şadi Bey'in vakfiyesinde Beyler Çelebi; kendi vakfiyesinde ise Es-sultan El-gazi Şerefeddin Osman diye geçer. Osmancık'taki Beyler Çelebi Camii, Çorum'da Bey Camii bu Beyler Çelebi'nin eseridir[58]. Buna rağmen Çorum, Osmancık ve Tokat'ta geçen Beyler Çelebi isminin ayrı ayrı şahısları ifade etmesi de mümkündür[59].

Çöplü Bey, 1435 tarihli hükme göre II. Bayezid dönemi beylerindendir. Paşaköy, Çöplü Bey ailesine aid olup oğullarından Sancıdı ve Şükrullah tasarrufunda idi[60].

Melike Hatun ve Arif Çelebi, Şerefeddin Mes'üd bin Hıdır (Hızır) 'ın çocukları olup 683/1284 tarihli vakflyeden Çorum Alayunt (Alayurd) isimli bölgede vakıfları[61] ile ilgili 1104/1692 tarihli hüküm sâdır olmuştu[62].

VIII: Dilek ifade eden adlar:

Durdu, Durmuş, Bulduk, Durası, Akibet Hayr, Hayrgeldi, Beşirgeldi, Bulhayr, Kadembasdı, Ma'süm, İlaldı, Şeneldi, Yevmgeldi.

Çocukların yaşaması için bazen bir dervişin duasına ihtiyaç duyulurdu. Adana, Gaziantep, Maraş yöresinde Ökkeş, Ökkaş adının çok olması Fevzipaşa/Islahiye yakınında türbesi bulunan Şeyh `Ökkâşe (Ökkeş) sebebiyledir. Çocuğu olmayan aileler çocukları olunca bunu Tanrı 'nın bir bağışı olarak kabul eder, doğan çocuğa Hüdaverdi, Allah verdi gibi adlar takarlardı. Göle/Kars çevresinde ise yeni doğan çocuklara, büyük bir subay olması dileğiyle Mülazim, Binbaşı, Paşa, Müşir gibi adlar verilirdi[63].

IX. Fiilden türetilen adlar:

Avunduk, Bağırgan, Bağlanmış, Bağışladı, Bağışlandı, Bağlı, Beşirgeldi, Bilmiş, Bulduk, Canakalmaz, Canakanmaz, Canaldı, Cihansılz, Çakmak, Doğduyar, Dönmez, Dur Han, Dur Hayr, Duran Abdal, Dura Şah, Erdoğdu, Ergeldi, Erverdi, Eslendi, Evdü Şah, Erler, Guyân, Gündoğmuş, Güvendik, Gelen, Gelhayr, Hayırkılan, İlaldı, İlendi (İllendi), Kadembasdı, Kondu, Korkmaz, Korkud, Kurddutan, Nurdutan, Otamış, Otulu, Pirverdi, Sevdi, Sevindik, Soylannış, Sülemiş, Şahverdi, Yeneldi, Şeygeldi, Tabduk, Tabdık, Tanrıverdi, Tanrıveren, Tanrıvermiş, Tanış, Tapdı, Taşkun, Türemiş, Ürkmez, Yetilmiş, Yazılmış, Yağan, Yandımşeker, Yolageldi. (Allahverdi, Sübhanverdi vs. gibi isimler çok geçtiği için listeye ve buraya alınmamıştır).

IX. Kadın adları:

Asiye, Ayşe, Emine, Cennet, Cihan Hatun, Devlet Melek Hatun, Kezban, Elif, Eslem Hanın, Fatma Hatun, Ferahşâd Hatun, Gülzâde, Gülşâd, Hacı Bula, Hacı Hatun, Halasi, Hasibe, Hatice Hatun, Hatun, Kamer Hatun, Melek Hanın, Melike Hatun, Safiye, Satı, Sa'adet, Sâdât Melek, Reyhan, Rukiyye, Ümmü, Ümmü Fauma, Şahbula Hatun, Zahide, Zeyneb, Zöhre.

Eslem Hatun, Osmancık'da vakıfları bulunan Mehmed Paşa'nın kızı olup[64] annesinin ismi Nevrüz veya Nevrüza'dır. Neşet Köseoğlu Eslem diye okuduğumuz bu ismi vakfiye kayı tlarında Esleme Hatun şeklinde okumuştur[65]. Eslemek Türkçe'de "Dinlemek isgâ etmek, kabul etmek, kaat etmek" anlamındadır[66].

Rukiyye Hatun, Şeyh Yavsı'nın kızı Ebussu'ı'ld'un kardeşidir. Hatice Hanın, Rukiyye Hatun'un kızıdır. Bacı Hattın Şeyh Yavsı diye şöhret bulmuş Şeyh Muhyiddin sülalesindendir. Kendisine ırsen intikal eden vakıf hissesinden sulbi oğlu Muhyiddin Bedreddin'e hisse tayin etmiştir. Bunlar hakkında Ebussu'üd Efendi konusunda açıklama yapılmıştı.

X. Zaviye kurucularının adları: Abdal Ata, Abdal Bodu, Ahi Celâl, Ahi Evren, Ahi Necmeddin, Ahi İlyas, Akbel Bey (Tokat'ta), Baba Muhammed, Baba Şiran, Dede Paşa, Derviş Yakub, Erkulu Baba, Hasan Balım, Şiran, Dede Paşa, Derviş Yakub, Erkulu Baba, Hüseyin Baba, Maden Derviş, Murad Seydi, Süheyb-i Rümi, Uryan Baba, İlaldı Bey, Şeyh Musa, Sadreddin Baba, Koyun Baba, Şeyh Değer, Ma'lüm Seydi[67].

Abdal Ata'nın zaviyesinin bulunduğu köyün adı kaynağımızda Yanacık olarak geçer. Daha sonra Abdal Ata'ya izafeten köyün adı Abdalata olarak değiştirilmiştir[68]. Zaviyenin 17 ayrı kalemde çeşitli köy ve mezra'alardan vakıf geliri vardı. Sadece Boy Abâd (Boyabat) pirinç salyânesinden yılda 500 batman pirinç padişah emri ile verilmekteydi. Abdal Ata, Otman Baba Menâlubnâmesi ve Şeyh Muhyiddin Çelebi'nin Divân'ına göre Kalenderi dervişlerindendir[69]. Araştırmamıza kaynaklık eden Mufassalımızdan başka Rum Evkaf Defteri'nde (138a ve 138b) Abdal Ata ile ilgili bilgi bulunmaktadır. Seydi veled-i Halil Baba'nın da Abdal Ata'nın evladından olduğu anlaşılmaktadır[70].

Abdal Bodu adı kaynağımızda hem mezra'a hem de zâviye adı olarak geçer[71]. Abdal Bodu, bugün Çorum'un bir köyüdür[72]. 1568 yılında Abdal Bodu mezra'asında oturan 40 kişiden birisi de Fazh veled-i Dede idi. Fazlı'mn kaç çocuğu olduğunu bilmiyoruz, ama deftere kayı tlı 7 yetişkin oğlu vardı: İbrahim, Bodu, Burhan, Haydar, Ali, Süleyman ve Budak. 6 bekar oğlandan Bodu'nun adı bu kimselerin Abdal Bodu ile akrabalıklarını düşündürmektedir. Çünkü bu ada Anadolu'nun inceleme imkanı bulduğumuz 14 ayrı bölgesinin hiç birisinde rastlamadık. Bölgede Deve, Buğra (erkek deve), Buğur (erkek deve) [73] adlarının kişi adı olarak kullanıldığını bildiğimizden Bodu kelimesi de "deve yavrusu" anlamında kullanılmış olabilir[74].

Baba Uryan ismindeki baba kelimesi dervişlere, şeyhlere ata anlamında verilen bir ünvandır. Uıyan ise çıplak anlamındadır. Baba Resul, Baba İshak Anadolu'da isim yapmış tarihi şahsiyetlerdir. Hacı Bektaş'a nisbetle Bektaşiya adını alan Türk tarikatine mensup şeyhler de genellikle baba lakabını kullanmışlardır. Türk şiiliğinin Kalenderiye ve Hayderiye tarikadarında da baba ünvanı kullanılmıştır[75]. Uryan ismi Fars şairlerinden Baba Tahir ve Mirza Esed'in mahlası olmuştur[76]. Kaynağımızda geçen Uryan Baba, Sorkun köyünde zemin tasarruf etmektedir. Babası Fahrü'l-meşâyih Şeyhi Dede (Şeyh Dede) 'dir[77]. Şeyh Dede ölünce "bir öküz ve bir bennâldik yeri" oğlu Mutafa ile Uryan Baba demelde ma'rûf olan Mehmed'e intikal etmişti[78]. Bu vesileyle bir noktaya işaret etmek yararlı olacaktır: Çoğu BektaşiŞii eğilimli olan bu zaviyelerin XVI. yüzyılda divâni hisseleri yoluyla devlet tarafından desteklenmiş olması, devletin olaya dini açıdan değil doğrudan doğruya siyasi endişelerle yaklaştığının ve inançlara saygılı olduğunun kanıtıdır.

Değer Hacı köyünün adının zaviye kurucusu Şeyh Değer'den geldiği anlaşılmaktadır[79]. İsIdlib'de bir mahalleye ad olan Şeyh Musa Zaviyesi'nin zaviyedarlığını yapan Şah Bula Hattın büyük bir ihtimalle Şeyh Musa'nın neslindendi. Ailede erkek evlad kalmamış olmalı ki bu kadın zaviyedarlık yapmaktaydı [80]. Bula isminin Türkçe "bulmak" fiili ile ilgili olduğu düşünülebilir. Ahi Evran Zaviyesi ise meşhur Ahi Evran'a aittir. Yahya Bey çiftliğinin malikânesi buraya vakıftı. [81]

Er Kulu Baba Zaviyesi'nin kurucusu Er Kulu Baba'nın adı 937/1530 tarihli vakfiyesine dayanarak Ergun' (Ergulu) Baba şeklinde okunmuştur[82]. Ancak o dönemde Er Kulu adı oldukça sık kullanılan bir addı.

SONUÇ:

Çorum, kişi adları konusunda zengin bir kültüre sahiptir. Bu çalışmada Ahmed, Mehmed, Mustafa gibi yaygın olarak kullanılan adlar değerlendirmeye alınmadığı halde yüzlerce farklı isim tesbit edilmesi bölgenin %100 Türk unsuru ile iskân edilmiş olması yanında yöre Türkmenlerinin mezhep eğilimleri ile de ilgili olmalıdır. Kişi adlarının yer adları ile birlikte ve seçme yapılmaksızın yüzde oranları ile incelenmesi ortaya daha somut gerçekler çıkaracaktır.

ADLAR LİSTESİ*
KIŞI ADI --- KLİŞE --- KAYNAK --- NOT
Abagu --- ',اعر --- TD. 38, 212b. 4/4 --- Mustafa ١٦ Abagu
Abaza --- ,,ارا --- TD. 38, бЗа, 3/2 --- * ١,٠ Dogane
Abdal .Ata --- TD.38, 2O3a.243a --- Karye-i .Ambarci
Abdal Bodu --- TD. 38, 235a, 235b --- Vakft Za'-iye-i *.
Abdul Çelebi --- ط لم --- TD. 38. 55b, (z) ---
Abdulahad --- عر لوم --- TD. 38, 55a, 2/8 ---
Abdulalm --- عر اسم --- TD. 38. 66b. ---
Abdulhannan --- عراراه --- TD. 38, 24Oa, Kizihiran --- *= Çok acıyan, Esmaü!hüsnâ’dan
Abdulmukaddem --- TD. 38, I54b ---
Abdulmukim --- TD. 38, I52a ---
Abid --- عار --- TD. 38, 215b, 7/4 --- * ibadet eden
Abid Fakih --- TD. 38, 73a, 2/4 --- Maye Fakih, Maned Fakih.
Abidûn --- TD. 38. I39b, 2/5 --- Abid* In: .Abid* un gibi.
Abula (AbtVela) --- آبر ر --- TD. 38, 73a, 4/6 ---


Acar --- ا٦٠ز --- TD. 38. 85a, 8/2 ---
Aceb Şîr --- عوكر --- TD. 38, 236a, 7/7 --- Piri ١’. ٠
Acer --- اح --- TD. 38,216al/l --- Nebiv *
Adagullah --- لر١عم٦ --- TD. 38.213b. 2/4 ---
Ahad --- اص --- TD. 38, 92b, 13/6 ---
Ahi Baş (Acı Ba؛) --- مم --- TD. 38, 49a. (z. ---
Ahi Celal --- TD. 38. I52a --- Zaviye-i ٠, İskilip merkez.
Ahi Evran --- TD. 38. 44b. --- Zaviyei Ahi Evran, (R.A.)
Ahi Necmeddin --- TD. 38. 23Oa. --- Zaviye-؛ sahibi. K.H.D./Kürekavağı
--- --- Ka.
Ahi ilyas --- TD. 38, 230a. --- Zaviye-i V *,
Ahmed Bey el --- -TD. 38,218b. --- Rustem Bey b. Mahmud Bey b. ٠.
Kattari --- ---
Ahmedi --- اهمرى --- TD. 38, 85a, 8/1 ---
Ahsen --- ادى --- TD. 38, lOla. 7/1 ---
Ahtiyan --- اساه --- TD. 38, I21a, 6/7 --- Seydi V. ٠
Ahşamlu --- أناطح --- TD. 38, 50b, (z) ---
Ak Şemseddin --- TD. 38, I73a --- Mevlana Ak Şemseddin
Akbel Bey --- TD. 38, I46a --- Vakf-r Zaviye-i*. der Tokat
Aksan (Afan) --- اياه --- TD. 38, 77b, n. ---
Aksu --- الى --- TD. 38.118b. 11/1 ---
Akibet Hayr --- طهلجم --- TD. 38, I93b, (z),Çay --- * V. Ph Himmet. İskilip Cay Ka.
Akil --- ها لل --- TD. 38, I61b, 13/3 ---
Ala Hacı --- ،اد ط *ن --- TD. 38, 263b --- Karapınar Ka.
Ala Han --- ألا ماه --- TD. 38, I58a, (z) ---
Aldan --- الدلر --- TD. 38, I27b, (z) --- Bayezid V. *
Alem (ilm) --- TD. 38. 60a, 1/8 ---
Alemşa --- عتي --- TD. 38, 55b, 2/2 ---
Ali Kulu --- د للامم --- TD. 38, 45a --- ٠ V. Şah Kulu, Deli Hacı Ka.
Ali Pir --- زحم --- TD. 38. 42b. (z) --- * V. Sami
Ali Şah --- ءلاك١ا< --- TD. 38, 214a. 1/1 ---
Ali Şİİ --- TD. 38, I42b, (z) ---
Alice --- ءلر٩ --- TD. 38, 69a. 6/7 ---
Alicuk (Alimuk) --- طدروه --- TD.38, 213a, (z) ---
Alişar --- طهار --- TD. 38, I59a ---
Almira --- اكارع --- TD. 38. 29a. (z) --- Budak V. *.
Alp Arslan --- ا سلوز --- TD. 38. 24b, 2/2 --- Веса-yr Alp Arslan.
Alp Oguz --- اب ابرر --- TD. 38,lO3a. --- Osmancık, p/74. Alapagut Koyu

Alpagur --- ادا عرر --- TD. 38, 69a, 4/6,7 --- AlptUgur
Alpi --- اش --- TD. 38, 253b --- ٠ V. Kara ilyas.
An ber --- سر --- TD. 38. 43a, 1/7 ---
؛Ardu --- اردرد --- TD. 38, ЗЗа. 6/2 ---
Arif Çelebi --- TD. 38. I33b --- Çocukları vakif ve malikane sahibi.
Arlu (Gazilu) --- مار --- TD. 38, loia, 4/8 ---
Arslan --- ارئوه --- TD. 38, 80a --- Aydıncık Mz., * bin Kaplan.
Artuk Şah --- TD. 38, 256a --- c.-i *, tabi-i Kattar-! Mugal.
Arzuman --- ارصئل --- TD. 38,69a, 7/5 ---
Ank (Arif) --- اردعا --- TD. 38. I21a, 10/8. ---
Asi tan (Esnan) --- ا-اه --- TD. 38, I95a, 5/1 --- Aykud V. *.
Asiye --- TD. 38, 231aek. --- Emine, Kezban ve *bt. İbrahim
Asil Han --- اصارعاه --- TD.38, I52a, 11/8 --- İskilip Ahi Celal Zav. ferra؛؟
Ata Bey --- عدال --- TD. 38. 216b --- Cemaat-i Ata Bey
Ata'î Bey --- TD. 38, I62a --- Çorum eski il yazrcıst
Atlım Hacı --- ادم عاص --- TD. 38. 214b, 7/4 --- Belki, Eylim Hacı.
Anfi --- عاض --- TD. 38, 77b, 5/3 ---
Avad --- لولو --- TD. 38, I25a, 19/7 ---
Avah --- اوار ح --- TD. 38, 196a. 9/7 --- Devellioglu: ٠= Rızık, nasib.
Avn Çelebi --- TD.38, I63b --- Bağ sahibi.
Avni --- TD. 38. I63a --- * elkâdı, değirmen tasarruf ediyor
Ar ni Çelebi --- TD. 38,173a --- Ak Şemseddin oglu
Avunduk --- اومروه --- TD. 38. I52a, 12/1 --- Muhammed V. *
Aydos --- لروكل --- TD. 38, 35b, 6/2 ---
Ayet --- امس --- TD. 38, I35b, (z) --- Belki il.
Ayvalli --- ادراس --- TD. 38, I63b, 5/1 ---
Ayvatl --- ايراد --- TD 38. 14b, 1/4 ---
Ayvaz, (Ayvad) --- TD. 38. 85a, 8/3. ---
Ayan --- صاى --- TD. 38,48b, 2/4 ---
e؟Ay --- TD. 38. 14Oa, (z) --- K,
Azak --- اراوه --- TD. 38, I72a, 2/2 ---
Azer --- ار --- TD 38, 62a, 2/2 ---
Ağa Han --- TD. 38. 246a, 4/4 --- Tar Han V. *.
Ağan (iman) --- TD. 38. 37a, 8/1 ---
Agca --- انم --- TD. 38. 93b, 1/3 ---
Baba Bey --- TD. 38, I74a --- Hızır V. *.
Baba Kulu --- TD. 38, 2O8a, (z) --- ٠ V. Mahmud Şeyh, Mz. Çukuralu؛.

Baba Muhammed --- TD. 38, 25Oa --- * Zaviyesine Alauddevle Bey Vakfi
Baba Şiran --- TD. 38, 55a --- * Zaviyesi
Baci Hatun --- TD. 38, 2б5Ь --- Vakf-1 ebnâ-i Baci Hatun bt.
--- --- Mahmud
Bahar --- سار --- TD. 38, 12a. 2/3 ---
Ballu --- ,اللو --- TD. 38, 39b, (z) ---
Ballu Fakih --- ,الارد --- TD. 38, I59a, 12/3 ---
Balli --- TD. 38, 231b, 2/7 --- Demur Ziyareti Ka.
Balvan --- TD. 38, I92b. 1/4 --- *V. Yakub.
Ball Çakır --- TD. 38, 261a. 4/7 --- Kizilviran ka.. Haydar V. *. 4 oğlu var
Balım --- TD. 38, 233a, 1/1 ---
Balım Kulu --- TD. 38, 90b, 10/6 ---
Basiret --- رعرى --- TD. 38, I37b, 5/5 ---
Batu (Babo) --- يا لر --- TD. 38, I93b, n. --- * V. Mehmed.
Bay Dehr --- لاى ر٨ --- TD. 38, 231b, (z) --- Kuz Viran Ka.
Bay Demur --- TD. 38. 249b, 4/3 ---
Bayburd --- دورو --- TD. 38, I54a, 16/3 --- iskilib, Mahalle-i Cedid’de mukim.
Baykara --- موه --- TD. 38. I37a, (z) ---
Baylar (Bay Lah) --- ادار --- TD. 38. 211a, 3/6 ---
Bayramı --- سراى --- TD. 38, 213a, 7/4 ---
Bayn --- ارى --- TD. 38, 269b, 1/6 ---
Baymdur --- TD. 38, 232a, 3/1 ---
Baş Fakih --- ارسب --- TD. 38,44a (z) --- * V. Mustafa, veya Yaş Fakih.
Başmak --- ص --- TD. 38,62 a --- * V. Veli, oğlu Bayram
Bagdin --- لاعد همع --- TD. 38,196a --- Babası Haci Ahmed, kar.: Aydın,
--- --- Osman.
Bağlanmış --- 4ح --- TD. 38,57b ---
Bağlı --- ع --- TD. 38,73b, n-1. ---
Bağırgaıı --- ارعألا --- TD. 38,254b, 3/6 --- İsa V. *
Bağışladı --- ,اعلنى --- TD. 38,47a. 1/2 ---
Bağışlandı --- ,1 طمتى --- TD. 38,54a, 1/4 ---
Beher Riz --- TD. 38,224b, (z) --- * V. Mahmud, Sivriseki Ka.
Behram --- ٢رانم --- TD. 38,56b, 1/5 --- *: Merih, Mars.
Behzad --- TD. 38.49b ---
Bele --- دج --- TD. 38.39b --- Evet anlamında Arapça “bela, beli”?
Beli (Bela) --- ل --- TD. 38,156b. (z) --- Arapça “evet" anlamında.
--- --- Kur'an'dan
Bende --- خرع --- TD. 38,93a --- Haydar V. *٠ Pir bende ve Koca b.o.

Bengi --- TD. 38.60b, (z) ---
Berat --- راى --- TD. 38,210b --- Şah Murad'’.*
Berde --- تجرده --- TD. 38.27b, --- *Tutsak, esir, kole: Berde Bey.
Berhordar --- رهم رن ح --- TD. 38,130a, 13/3 --- Çaban V. *. Uzunka'ak ka./0sm.
Bestami --- سبطا مك ح --- TD. 38,177b, 8/6 --- Bistan Horasan'da; Beyazıd-ı *'den?
Beyler Çelebi --- TD. 38,53b --- * bin Hacı Celebi
Веутйк --- سرك --- TD. 38,212b. (z) ---
Beytullah --- ر. --- TD. 38,36b, 4/1 ---
Beşirgeldi --- ٠ --- ل—او لدد --- TD. 38,122b, 5/2 ---
Beşmak --- TD. 38.62a, 6/2 ---
Bilmiş --- يش --- TD. 38.188a, 2/5 --- Veya Yetilmiş
Birgul --- رض --- TD. 38,127b. (z) ---
Birtmda --- بردتجر• --- TD. 38.43b ---
Bisat (Besat) --- د ا، --- TD. 38,59a, (z) ---
Bistami (Bestami) --- TD. 38.177b. 8/6 --- TTarik/Kuusaray Koyu,
--- --- Horasan’da
Bu Sabid? --- TD. 38.203a, 2/2 --- Nuh Banu. Nuh Banid?
BuThayr --- TD. 38,48b, 3/7 --- bul-aceb, Ьиі-he'’es (Oztürk: 156)
Bulduk --- لزروه --- TD. 38,257a, 1/2 ---
Buldan (Yordan) --- تجرلويى --- TD. 38,31b. 1/6 ---
Bulgar --- طفار --- TD. 38,194b, 4/9 --- * Ѵ.РІГ Budak
Bulgar --- واصار --- TD. 38.234a, 2/3 --- TD. 154(A.K.Hisar)'da örnekleri'"ar.
Bulhayir --- مر المر --- TD. 38. 48b, 3/7 --- Ви'1-hayr
Buğra --- در/ا --- TD. 38, 43b. (z) ---
Buğur --- سرر --- TD. 38, 254b, 13/8 --- Seydi Ali V. *, Egriburun köyünde.
Bülbül --- طر --- TD. 38, 93a, 8/7. ---
Büyük --- TD. 38, 60a, 2/7 --- ؟V. Ali Ко *
Bîcân --- مان --- TD. 38, 60b, (z) --- * V. Bengi
Bu --- رس --- TD. 38, 79a --- * V. Devlet Han.
Восй Han --- رصئه --- TD. 38, 24b. 2/6 ---
Bürü (Nuri) Dede --- ا --- TD. 38, 60a, 4/2 --- Bürü: Kurt anlammda
Bürü Beyi --- تجررى تجلت --- TD. 38, 54b, 2/2 --- Şah Ali V. *., Timur Ka.
Caca Bey --- TD. 38. 253b --- iskilib'de Caca Bey Medresesi.
Cafer Celebi --- TD. 38, 258a --- Sultan Bayeztd Müderrisi sabtk A
Can Baba (Han --- الم هاه и --- TD. 38. I35a.. (z) ---
Baba) --- ---
Can Hayr (Han --- TD. 38. 67a, 2/6. ---
Hayr) --- ---

Сан Fakih --- ءا0 وم --- TD. 38, 66b, 2/8 --- Han Fakih.
Cana Kanmaz --- ط? «ار --- TD. 38, 79b, (z) --- Canakatmaz, Hanekanmaz
Canakalmaz --- TD. 38, 75b --- ٠ Ali Celebi, zaviyedar.
Canaldi --- TD. 38.115a, (z) --- Ali'-*
Carrullah --- مارلاجم --- TD. 38, 51a. 2/3 ---
Catunda --- هارورديح --- TD. 38. I28a, 4/5 ---
Ceddi (Müsdî) --- TD. 38, 89b, 5/3. ---
Celayii --- هددر --- TD. 38, I41b, (z) --- Mehmed Çavuş V. *.
Cemşidi --- TD. 38, 2O3b, 4/8 ---
Cemşîd --- رز --- TD. 38, H9b, 1/1 ---
Cennel --- TD. 38, I59a --- *Bind Hasan. (K)
Cead --- راد --- TD. 38, 2O4b, 7/3 --- Cerad: Çekirge, Saray-I Katar Ka.
Ce١ii (Cavh) --- عرض --- TD. 38, 77b, 3/4 ---
Cihan Hatun --- TD. 38, I68b, Yatuku --- K,, ٠ bt. Mahmud Celebi-i Kattarì.
Cihansuz --- مها نرر --- TD. 38. 68a --- Ci ham yakan.
CindiI(Cendel) --- صرة --- TD. 38, I69a. (z) --- Bayezid V. *
Conkur (Sunkur?) --- TD. 38, 248b, 12/7 ---
Cüce --- هر حلم --- TD. 38,255a, 3/3 ---
Cavid --- داود --- TD. 38, I27a, 8/2 ---
Cûdî --- TD. 38, 232b, 4/1 ---
Danyal --- TD. 38, I52a, 5/5 --- * V. Ni'memllah, iskilib.
Dar --- TD. 38, I28b, (z) --- Ramazan'-.*.
Davarlu --- طد ا ظ« ر ل --- TD. 38, 104a. 9/3 --- Musa V. Davarlu. Osmancik'da.
Daylu --- ه، طر --- TD. 38. 246a. 6/6 --- Satılmış ١,,٠
Daşın --- واثى --- TD. 38, H6b, 1/4 --- * ١-. Ramazan
Dede Paşa --- TD. 38, 264b --- Zaviye sahibi
Dedek --- روال --- TD. 38, 58b, 2/4 ---
Dem Hayr --- دم م --- TD. 38, 269b, 2/2 ---
Demir Kal’a --- دروع --- TD. 38. 63a ---
Demlu --- وم --- TD. 38. 108b, 2/4,8 ---
Demur --- دررى --- TD. 38, 231b --- ... ve Maik an evlad-i Demir
Demurci --- TD. 38. 44a ---
Demi --- وى --- TD. 38. 44a --- * V. Vefa.
Dendan --- ودراه --- TD. 38. 118a, 7/1 --- * V. Emir Ali
Der Himmet --- ور لمدر --- TD. 38, 26Ob. 6/2 --- Zeminde Tor (Dur) Himmet.
Derdmend --- وروسد --- TD. 38,90b.l/8 ---
Dere Bey --- وئ كل --- TD. 38.187b, 1/2 --- * V. Ahmed Kanmış Ka.
Belletene, их, 7

Deniş Yakub --- TD. 38, 23Oa --- Zariye-i *.
Destkey (Destgir) --- يداى --- TD. 38.218b, 2/1 --- Ahicik Ka., ٠ V. Iskender
Deveci --- رد٠س --- TD. 38. 242b, 1/3 --- * V. Abdullah
Devlet Han --- ورمئ□، --- TD. 38,64a, (z) ---
Devlet Melek Hatun --- TD. 38, 51a --- K
Deger --- دكر --- TD. 38, 44a, 5/3 --- * V. Yayla
Dil Arami --- TD. 38. 256b. 5/4 ---
Dilata --- دلوو --- TD. 38.184a. 2/6 --- ViransekuKa.
Dinger --- TD. 38, 254b, 4/2 --- ine Han V. ٠, Egriburun köyünde
Dirice --- وزى --- TD. 38, 65b --- *V. Halil
Di١^n --- ومرده --- TD. 38, I93a, 3/7 --- Haydar V. İslâm’ın kardeşi.
Dizdaroglu --- TD. 38, I62a --- Çorum eski il yazıcısı.
Dokuz (Tokur) --- TD. 38. 107a. 5/5. ---
Doru (Duru, Tora) --- طرر كع --- TD. 38, 106b, 1/1. ---
Dost Han --- TD. 38, 51a, 2/3 --- Carrallahv.*
Doğan Bey --- TD. 38, I79a. (z) --- ٠ V. Ali Paşa rakf-ı evlad etmiş.
Dogduyar --- طو،زلد --- TD. 38. 46b, 2/1 ---
Du'âa --- رعأمغ --- TD. 38, 58b, 2/6 ---
Dudu (Tudi) --- طردى --- TD. 38, 221b, 7/3 --- Seydi Ali V. ٠. Kuş Ka./Bayat
Dur Han --- 1 --- TD. 38.161b --- Tur Han, Tor Han.
Dur Hayr --- ري هر --- TD. 38, 296b. 2/3 --- Tor Hayr
Dura Han --- رن طه --- TD. 38. 85b, 2/7 --- 85b, 6/7’de se ٠, va١• ile.
Dura Şeh --- TD. 38, I93b, 1/9 --- Muhammed oglu Pir Ali'nin Dursun
Duran Abdal --- زاه اط ؤ --- TD. 38, 60a, 3/4 --- ٠ V. Küçük
Durdu --- سوى --- TD. 38, 48b ---
Durrilu Bey --- دبارك --- TD. 38.108b. 1/8 --- Deril Bey, DirilU Bey?
Daniyar (Danyar) --- ؤاسار --- TD. 38.44a, 8/6 ---
Dımışki --- دص --- TD. 38.162a, (z) --- ٠ V. Mustafa
Dondu Hanin --- حرز --- TD. 38, 223b, (z) ---
Dönmez --- TD. 38. 33a. (z) ---
Ebhem --- امم --- TD. 38,142a,9/l ---
Ebu Derda --- انمحا --- TD. 38. 25Oa, 5/4 --- ٠ V. Hudabende
Ebu Duel (Ebu --- الردود --- TD. 38. 48a, 3/7. ---
De١,en) --- ---
Ebu Kurd (Еуй --- 'ƒ «زر --- TD. 38, 58a. 1/3 --- Gök Dede'nin baban.
Kurd) --- ---
Ebu Ytauf --- TD. 38,212b. (z) --- ٠ V. Веутйк.
Ebulbereket --- زب
!/البرب --- TD. 38, 212a --- iskilib/iki Kilise Ka.

Ebulberekat --- ارج، --- TD. 38, I63a, (г) --- ٠ V. Ahmed
Ebulleys --- لرالس --- TD. 38. 84b, 1/7 ---
Ebussu'ûd Efendi --- TD. 38. 22la --- Çerkeş ka., ş. İslâm ٠.
Ebi --- ادمالى --- TD.38, 84a, 1/1 ---
Ede Ball --- TD. 38. 21Oa, 1/3 --- Kara Berg Divam. ٥yru (٥rü) Bağı
--- ادك --- Ka.
Edek (Edik) --- TD. 38, I37b, (z) --- * V. Kadi hâliyâ
EAâtûn --- اطرلحره --- TD. 38, I95a --- Halil oglu Mustafa'nın kardeşi, inuk
Eflatun Fakih --- TD. 38. I95a, 1/1 --- Kiçi Elmalu Ka.
Ehli --- ابن --- TD. 38. 236b, 6/5. ---
Ekber --- بكر --- TD. 38. 2O3b. 2/7. ---
Ekreme (Ekrime) --- شبك --- TD. 38. I86a, 2/2,4. ---
Elif --- TD. 38, 14Oa, (z) --- K
Elif Şah --- اس --- TD. 38, 30a, 2/6. --- belki Elf Şah=Bin Şah gibi.
Elifi --- TD. 38, 56a, (z) --- K.. * bt. Bahşayış.
Elma --- اتما --- TD. 38, 267a. n-5 --- AlagOzlu Cemaetinden.
Elvan Çelebi --- TD. 38. 23Ob-231a --- 1213 tarihli Fermanda vakıf hissesi
Elim --- TD. 38. H6b, 1/2 ---
Emenli --- TD. 38, I96b, 3/6 --- Emenli ١.. Pir Nefes
Emine --- TD. 38. 231a --- bind ،brahim
Eminlik --- ارددلرئ --- TD. 38, I59b. (z) ---
Emir Ahmed Bey --- سمج --- TD. 38, 226b --- GOkçeli Ka.. mülk sahibi, ٠ V. Yakub
Emir Ebi --- TD. 38,215a, 4/7 ---
Emir Han --- TD. 38, 49a. (z) ---
؛Emir Kele --- TD. 38, 28a. (z) --- K.* bind Cuneyd.
Emir Vefa --- TD. 38, 44a --- Vefe V. *.
Emir Çelebi --- TD. 38, 2O3a --- ٠ V. Hoca Yusuf.
Emir Şah --- TD. 38. 50a ---
Emre --- ابا --- TD. 38, 47a ---
Епсйт
Enes --- ثع --- TD. 38. 160a. 9/1
TD. 38. 226a. n-5 --- Kalkan’m kardeşi, Demurciyan ka. ilyas V. Enes, Cullahlar Ka.
Envari --- الراس --- TD. 38, 2O2b, 2/2 --- * V. Yahya
Enved --- اهو --- TD. 38, 85a ---
Enver Balu --- TD. 38, 256b, 5/4 ---
Enveri --- ا --- TD. 38, 16Oa, 10/6 --- Demurciyan ka.
Er Beyi --- TD. 38. I38b. 3/6 ---
Er Dana Bey --- اود --- TD. 38. 27Ob --- Burak Hacı Ka., Vakf-1 Medrese-i*.
(Eretna) --- ---

Er Deve --- ار دوه --- TD.38, 2O5a, (z). --- Saray-I Kattar ka.'de zemine mut.
Er Devlet --- ار ووهم --- TD. 38, lOOa, 9/6 ---
Er Divân --- اروه --- TD. 38, 51b ---
Er Düvel --- اردرل --- TD.38, 70a, 2/8 --- Erdöl?
Er Hoca --- ار يرس --- TD.38, 246b,9/4 --- Kardeşi Ball Hoca, babasi Davud.
Er Kulu Baba --- TD.38, 265b --- 967 H. tarihli hüccet, zaviye sahibi
Er Pir --- ارير --- TD. 38,231b, 1/2 ---
Erdebil --- ارور --- TD.38, 48b. 9/1 ---
Erdivan --- TD. 38, 51b. ---
Erdojdu --- TD. 38,44b. 7/7,8 --- ٠ v. Musa: Gündoğmuş b. (٠)
Ergeldi --- اركلدى --- TD.38, 65b,4/5 ---
Ergulu (Arguni) --- ارممرس --- TD. 38, I23b, 1/7 --- ErAvni
Erguni (Er Avni) --- اراع --- TD.38, 98a. 5/4 ---
Erkani CFr ر٠١٠ا٢ --- ار ئ ح --- TD. 38, 263b, 2/3 --- * v. Dindar
Er Kulu Baba --- TD.38, 265b --- 967 tarihli ٠ Zaviyesi hücceti.
Erkan --- ارك، ه --- TD.38, 33b, (z) ---
Er Nefes Fakih --- ارسجبسم --- TD.38, I23a, 4/6 ---
Ertana Bey --- TD.38, 268b --- Medresei ٠, der Kayseriyye.
Elverdi --- ارودوكه --- TD. 38,123b. 2/5 ---
Esed --- اص٠ر --- TD.38, 43a --- Şah Kulu V. ٠
Esen Yanış --- 1 --- اس ه٢ --- TD. 38, 228b, 6/7 --- Esen Tanış
Esin --- امأى --- TD. 38. 52a, 3/2. ---
Esite (Espene) --- 1- نسم --- TD. 38,66b. 2/7 ---
Eslem Hatun --- TD. 38. 46a --- K, * bt. Mehmed Paşa, vakf sahibesi.
Eslendi --- TD. 38, 109a, 6/5 --- Issilandi, Islandı, Eşlendi V. Yahşi
Esnan (Asitan) --- أمتأن --- TD. 38, 2O7b, 3/5 --- *v.ökkâşe
Esnan (Aşiyân) --- üL' --- TD. 38, 33a, 1/8 ---
Espal (Esyal) --- Sil --- TD. 38, 3/3 ---
Esved --- ا حم --- TD. 38, 66b, 5/7 ---
Evce (Luce) --- TD.38, 271b,(z) --- Meşayih v. ♦.
Evdu Şeh --- وم اوق --- TD. 38.123b. 1/4 ---
Evla Ball --- TD. 38, I93a, 12/7 --- Veya Ula Bah V. Himmet.
Evsalüddin --- اووه اك --- TD. 38.215a --- Bayat divani / Emir Şah Ka.
Eylük --- TD. 38, 51b, 3/3 ---
Eynel --- اسدمى --- TD.38,162b.n-7. --- Boğözü ka.
Eyvan Şah --- يرارئئ،
سؤ --- TD. 38, I61a ---
Eyuluk --- TD. 38. 51b. 8/2 ---

Eşen Paşa --- TD. 38, 23la --- * evladından Muhyiddin ve Hasan..
Eğlen --- اكر --- TD. 38. 96b, 2/8 ---
Fahr-İ Din --- رورن نمي --- TD. 38,121а,5/2 ---
Fatima Hatun --- TD. 38. 15b --- Mh. -i Mes.-i *
Fazlullah Çelebi --- TD. 38, I75b --- bin Ak Semseddin
Ferahşad Hatun ٩ --- رماق«الم --- TD. 38. 2O6a --- K., Çiftlik tasarruf ediyor.
Ferik --- TD. 38, 254b, 12/5 ---
Fethi --- ض --- TD. 38, 53a. 1/7 ---
Fethullah --- مار سم --- TD. 38, 39a, (z) --- Sanki Krhçullah gibi yazılmış.
Fettah --- Ì --- TD. 38, I86a, 2/3 --- Karaca V. Fettah; İsa v.o; Mus.. V. *
Fikr --- TD. 38,161b, (z) ---
Fu'ât --- واره --- TD. 38, 121a, 5/4 ---
Gaffar --- ععار --- TD. 38. 214b --- * V. Cafer
Ganimet --- عزصح --- TD. 38, I61b, 2/4 ---
Garib Şeh --- صم --- TD. 38, I28a, 1/5 ---
Gazi Kulu --- ء١ز٠ىردء --- TD. 38, 43b, (z) ---
Gelen --- كوه --- TD. 38. I92b, 5/6 --- * V. Murad, kelb = Gelen İmlâ?
Gelhayr --- يضذ٠ر --- TD. 38, 58b, 1/1 --- Aym adir koy var.
Gence --- رلاوانم --- TD. 38,Н6а.2/5 --- Veya Gece, Kepçe.
> --- Arslan ؟Gen --- كنم ارمع --- TD. 38, 40a, 1/6 ---
Guyan --- لو,اه --- TD. 38, I77a,4/l --- Söyleyenler anlarmnda Farsça.
Gül Bende --- TD. 38, I59a, 4/5 --- * V. Muhammed
Gül Beyi --- رار --- TD. 38, HOb. 5/3,4 --- Nur Beyi
'"-'"'1 Dede --- كدور* --- TD. 38, 49b ---
Gül Endami --- نحل عام --- TD 38 256b 5/1 ---
Gül Hani --- TD. 38, 23/b, (z) --- z. -i * bi-benâ-i Çırak?.
Gül Paşa --- ر يثع --- TD. 38. I78a, 1461 --- Paşa. Paşe şeklinde yazılmış.
Gülbende --- نح(،سزه --- TD. 38, I59a, 4/5 --- * V. Muhammed
Gülcük (Gölcük) --- رض --- TD. 38. I52b, 8/4. ---
Gülhayr (Gelhayr) --- TD. 38, 58b, 1/1 ---
Güllü --- TD. 38, 56b. 2/1 ---
Güllüce --- رئي كرذفيم --- TD. 38.46a --- *V. Pirlü
Gtlzade --- TD. 38,169b --- *. Cennet, Sa ti. Fan ma bt. Hacı Bey
Gülşad --- كودحاؤ --- TD. 38, 24b --- K., * bt. Hacı İsmail.
Gündoğmuş --- در --- TD. 38.44b, 7/8 --- Kardeşi Erdogdu, babası Musa.
Güneş (Gümüş) --- TD. 38, I25a, 1/5 ---
Gür Key --- TD. 38. 215b, 4/4 --- Celmenv.*

Gurend
Güvendik
Güvenäük
Gâdirî --- درر نوسه و روي، مى --- TD.38.123b, 1/3
TD. 38, 59a
TD. 38, 102b, 5/5
TD. 38. I22b, 1/1 ---
Gâlibî --- TD. 38, 42b. 5/8 ---
Giyas Bey --- ب٠لش --- TD. 38,65b --- Ferzend Ka.
GökDede
Góker (Koker) --- TD. 38. 58a, 1/3
TD. 38. I88a, 2/3 --- * V. Ebu Kurd
Gökçe Murad --- TD. 38, 40b. 5/3 --- ٠ V. Haci Ümmet, Haci Bey Ağacı
Gölede --- كرسه --- TD. 38, 2O9a, 5/2 --- Koy
* V. Yusuf, zemin: Gül Dede
Göllü (Güllü) --- دلم --- TD. 38. 16Oa, 2/6 --- Demirciyan/iskilib.
؟Gönen --- وسم --- TD. 38,129b, 3/4 ---
كرالل نماكرغخ؟ Gönül --- TD. 38, 41a. ---
كد عتلن Beyi ؟Gö --- لالوع رش كعارى
ر --- TD. 38, 218a,3/2 --- * V. Turfanda, Bayat/Behadin Ka..
Göç Eri دريمه
Göçeri --- TD. 38. 226b, kayit.
TD. 38, 92b, 17/2 ---
Göçürü --- د عررى --- TD. 38,69a, 5/6 --- Göç Eri'nin bozuk İmlası olabilir.
Göğüs (Kökes)١٢٧ --- كمن' --- TD. 38, 248b. 3/8 --- ٠ لال٠ ،5، ••كردى
Hacı Bula --- TD. 38, I83b. 1/1 --- K., becayeş P. ma'a ٠ bt. Hasan.
Hacı Deniz --- TD. 38. 238b --- .Şeyh Deger Zaviyesi Şeyhi.
Hacı Hatun --- TD. 38.219b --- binti Mahmut Bey, vakıf sahibesi.
Hacı Paşa --- هاراه --- TD. 38, 56b --- Sadreddin Baba Zaviyesi şeyhi.
Hacı Zaman --- TD. 38, 80a, 19/4 ---
Hadika --- هر لعم --- TD. 38.175a. 2/6 --- *= bahçe, T.T. Nahiyesinde. ٠ V. Veli.
Hakkullah? --- TD. 38, 84a, 4/2 ---
Halasi --- هددعس --- TD. 38. 2O5a, (z) --- binti Mehmed Fakih, Saray-! Kattar
Halil Fakih --- TD. 38, 256a --- İbrahim V. ٠ Fakl'ya verilmiş.
Hamdullah --- TD. 38, 229a --- Karahisar-! Köhne kadısı, el-kadi.iki oğlu da muhassıl-! ilm
Hamid
Han Kulu (Can
Kulu) --- عاه دثا --- TD. 38, 256a
TD. 38, I42b. (z) ---
Han Paşa (Can Paşa) --- TD. 38, 62a 3/7 ---
Hanekalmaz --- ه\مم --- TD. 38, 79b (z) --- * V. Muhanem, Döğer Ka./Osm.
Harman --- رم --- TD. 38, 55a 3/5 ---
Hasan Balım --- رعود --- TD. 38, 59b --- Zaviye sahibi, Kızılgeçüt Ka.
Hasan Kulu --- TD. 38. 44b. 9/2 ---
Hasan Tekeli --- ي --- TD. 38, 44a. 61b, (z) ---

Hasibe --- TD. 38, 61b, (Z) --- * binti Güvendik
Haslı --- TD. 38, 2O4b. 14/8 ---
Hasun --- -—وه --- TD. 38, I87b. (z) ---
Hasıl --- عاهد. --- TD. 38. I83a, 1/3 ---
Hatice Hatun --- عدس *ابرى --- TD. 38, 266a --- bind Seyh Habib
Hatun --- TD. 38, 41a --- K, * evlâd-1 Hac ،srail.
Hayr Safi --- TD. 38, 87b, 4/5 ---
Hayktfau --- مبروز ه --- TD. 38, 259a, 4/7 --- Okulu Ka. * V. Hamid.
Hayrisäfi --- منماع --- TD. 38. 87b, 4/5 --- Fettalt V. *
Herdem Sah --- TD. 38. 76a, 3/3 ---
Hibe --- هرم --- TD. 38. 218b, 3/6 --- Kardeşi Dede
Hilali --- عادبع --- TD. 38, 237b ---
Hinda --- جرل --- TD. 38, I42a, 2/5 ---
Hoca Bey --- ٠رللمن --- TD. 38, 51b --- * V. Emir
Hondi --- عررى --- TD. 38, 29a. (z) ---
Hoy --- مرى --- TD. 38, 255a, 1/5 --- * V. Süleyman, Ulu Obak Cem.
Hoş Kadem --- عر'—هراً --- TD. 38, 57a, (z) ---
Hub Cebbar --- مكأر٢ --- TD. 38, I23b, 3/6 ---
Hubiyar (Hubniyâz) --- عرسا ر --- TD. 38, I28b, n. --- Coşar.
Hurşît --- -TD. 38. 55b ---
Hüccet --- صن --- TD. 38, 43b, (C) --- *V. Pir Kulu
Huda --- لعدى --- TD. 38, 222b, 4/1 --- *: Dogru yol gösterme, hidayet;
--- بارود --- Kuran
Hünkâr Kulu ح --- TD. 38. 228b. 6/3 --- KH.D. KadtMh.
Hürmüz --- مرك --- TD. 38, 33a, (؟) ---
Hürdam --- TD. 38. 79a, 5/8 --- Hurdan küçükler, Cürdân
Hüseyin Baba --- TD. 38, Kanhci Ka. --- Fahrulmeşayih *. T.K.H. Demirlü
Hadir --- صارر --- TD. 38, 38a, 7/5 --- عام ٦ 2/-2 <5b،
Hâtır --- عاش --- TD. 38,65a --- * V. Hürmet.
Hâzır --- عاصر --- TD. 38, 218b, n. ---
Hâşimî --- Lb نم --- TD. 38, 54a, 2/1 --- ٠ V. Nesimi, Kurtler Ka. (te ile)
Hızır Abdal --- TD. 38, 44a --- Ahmed V. *
Hûbî --- دولاى --- TD. 38, I47b. (z) --- Musa V. *.
Hûdî --- مرحلان --- TD. 38, H2a.n-3 ---
Işık --- ١م --- TD. 38, 237a, 14/4 ---
Kabasakal --- ها ما هل --- TD. 38. 97b, 6/3 --- * V. Veli
Kabayil --- ما بره --- TD. 38, 231b, 2/6 ---

Kabus --- صرى --- TD. 38.125b, (Z) --- Osmancık Dodurga ka., V. Hüseyin
Kadem Eri --- ٠ممى --- TD. 38. 45a, (Z) ---
Kadem Paşa --- TD. 38, 23b. (Z) ---
Kadembasn --- م>العركل --- TD.38, 52a. n --- Uğurlu Fakih V. *
Kadimi --- مس --- TD. 38. 22a, 10/1 ---
Kadi --- فاس --- TD. 38, 83a, 4/4 ---
Kalkan --- TD.38,160a, 9/1 --- Demircuyan Коуй. Encùm'ùn
--- --- kardeşi.
Kamer --- هم --- TD. 38. 219a. 7/6 ---
Kamer Hatun --- TD. 38, 15b --- K.. Mh. Yenice nam-1 diğer ٠.
Kapucu (Kuyucu) --- مرى --- TD. 38.205a, 1/3 ---
Kara Abdal --- TD. 38, 229a --- Piriv. ..K.H.D.
Kara Kurd --- TD. 38,36b, 9/7 ---
Kara Oğlan --- TD. 38,59a, 10/6 ---
Kara Şeyh --- TD. 38, 254b, 2/4 --- Cafer V.ا
Karaca --- TD.38, 41b. 2/8 --- ٠ V. Karaca
Karaman --- لم --- TD. 38, 58b ---
Kargış --- برض --- TD. 38. 60a. 1/1 --- ؟V. Kara Ko ٠
Karlu --- TD. 38, 42b ---
Karun --- ل١,,لا --- TD. 38. 262b. 4/2 ---
Kattar --- TD. 38, 160b --- ... Kattar oglu evladinindir.
Kavak --- وراود --- TD.38, I47b. (z) --- Resul V.‘.
Kelb --- كل٦حل --- TD. 38. 24Ob, 10/1 --- Sunga Baici Коуи.
Kemteri Fakih --- كز٢هبم --- TD.38,157a, (Z) ---
Kerem Din --- عرم رص --- TD.38, 269a, 4/1 ---
Kerem Hacı --- رمطى --- TD.38, 48a. (z) ---
Keskin --- ار --- TD.38, 8b --- Hacı Yusuf Mescidi Mh. 3 baba adi.
Кеш --- لعس --- TD.38, 60b, 8/3 ---
Keyval --- TD.38, 256b. 5/5 ---
Keyvan --- TD.38, 94b, (Osm). --- *. V. Abdullah, 195 neferlik Laçin’de
Kezban --- TD.38, 231a --- bind İbrahim
i؟Ki --- درر --- TD.38,172b, 2/2 --- Suleyman V. ibadullah ve oglu ٠.
i Bey؛Ki --- TD.38, 18Ob, (z) ---
Kocaman --- لميم ,ان --- TD. 38, 51b, 4/1 --- Kocatman, Halil V. Yaramış ın kard.
Kondu (Kopdu) --- صرن --- TD. 38.173b. (z) ---
Korkmaz --- برردر --- TD. 38. 49b. 1/8 ---
Korkud --- ورقرو --- TD.38, I47a, (Z) --- ٠ V. Veli

Koyun --- قوه --- TD. 38, 60b. 7/3, 6; 8/1 --- Selâmet V. *
Koyun Baba --- TD. 38, I43a --- Zaviye-؛ Koyun Baba, Osm.
Koyun Şeyh --- TD. 38, 54a, 3/1 --- Küçük V. *. : Kürtlet Köyünden
Koç Ali --- وودض --- TD. 38. 43a ---
Koçu Fakih --- TD. 38. 237a --- * V. Hamza Fakih
Koçzade --- ههزلا٦ر --- TD. 38, 44b, 9/1 ---
Kul Kal --- م لداد --- TD. 38, lla, 11/8,11-1 --- ٠. V. Seyyid Gazi قولى عاد
Kulak --- TD. 38. 4/2 ---
Kulgâl --- لر لعاد --- TD. 38, 60b, 1/2 ---
؛Kuma --- ر٩ل --- TD 38. 44a ---
Kumral --- لوراد --- TD. 38, 214a, 2/4 ---
Kumar --- وررار --- TD. 38. 212a, 2/6 --- iki Kilise/T. Tarik N.
Kumârî --- درارى --- TD. 38, 86b, 2/3 ---
Kunduz --- قهـرر --- TD. 38, I21a, 10/5 ---
Kuran (Kozan) --- روزم --- TD. 38, 73a, 6/5 ---
Kurd Tutan --- < --- برررراد --- TD. 38, 66a, 4/8 ---
Kut (Kuvvet) --- TD. 38, 85a, 7/3 ---
Kutbeddin --- ثر طكإلار --- TD 38 40b 4/6 ---
Kutlu --- در'طر --- TD. 38, 33a ---
Kutlu (Kuvvetlü) --- TD. 38, I67b, n. ---
Kutlu Paşa --- ئوشاثا --- TD. 38, 39b, (z) ---
Kuvvet (Kut) --- TD. 38. 85a, 7/3 ---
Kuşçu --- TD. 38, I42a, (z) --- Veli Ѵ.-І * Kızıl Depe/Osm.
Küpeli --- TD. 38. 240a, 12/7 --- * V. Ahmed. Kizilviran Ka.
Kürdî --- كررنى --- TD. 38. 67b, (z) --- * V. ibrahim
Kute --- كرر، --- TD. 38, 56a, (z) --- Piri Fakih v.٠.
Kani --- م --- TD. 38, I41a, 6/5 ---
Kânûn --- تحز لره --- TD. 38, I27b, (z) --- *.V. Hasan
Krlmcer (Ktlinet) --- TD. 38, 246b, 6/6 ---
Ktlinci --- ضع --- TD. 38, 253b, 2/1 --- Hiztr V. ٠
Kılıç Fakih --- TD. 38, 211a --- *. evlâd-1 Ali Bey, Kızılbaş olmağı
Kivamüddin --- درا,) الرب --- -TD. 38. 269a, 17/1 --- Muharrem V. *
Kıyas Bey --- ي رج --- TD. 38, 45b ---
Kiymas --- TD. 38, 58b, 3/8 ---
Kızıl --- بد --- TD. 38, 104a. 10/3 ---
Kokec --- م --- TD 38, lOb, 3/4 --- Atei Ali Mh. Mehmed V. *.
Kokes (Göğüs) --- TD. 38, 271b. (z) --- ٠. V. Bahşayı؛

Kus (Göğüs) --- TD. 38, 65а. 3/3 --- Nef« V. ٠
Kor Dede (Gür --- كور ددي --- TD. 38, 195a. п-1. ---
Dede) --- л ---
KOrpe --- كررلإد --- TD. 38, 1О9а --- *V. TatluBey
Kose Hamza --- TD. 38. 43b --- Şaban V. ٠
Kose Şaban --- TD. 38, 52b ---
--- كوض --- TD. 38.13b. 3/2 ---
Lüleci --- لرلص --- TD.38.124b. 6/3 ---
Lale --- لادم --- TD. 38. 90b. 3/3 ---
Ma'den Derri, --- TD. 38,237b --- Zaviye-i ٠. Sapa Kol ka.
Malftm --- خم*/ --- TD. 38. 16Ob ---
Ma’rifet Çelebi --- TD. 38,44b --- Mustafa V. »Ez hi,vendân-٠ Abdal Ata
Ma'süm --- لعصر م --- TD. 38,94b, 9/5 ---
Ma’süm Çelebi --- TD. 38, 21b ---
Ma'sün --- TD. 38,161b --- Kasim b. ٠. Evlad-I Şeyh Ebunnasir.
Mauk --- بما --- TD. 38, I49b, 8/5 --- ٠ V. Ahmed.
Macara (Mahara) --- -٩٨١' --- -TD. 38. 57a, 7/4 --- Sanimi, V. *
Madan --- -٥١ لم --- TD. 38. 29a, 4/2 --- Mat dân? 3،1 .٠ ,ادك.
Mahrem Seydi --- TD.38,128b, 3/5 ---
Mahsun --- TD. 38,208a, n-1 --- ٠ V. Musa, Kizilca Kilise Cem.
Malkoç --- يتح --- TD. 38. 46a ---
Manendi --- درى --- TD. 38.214b, (z) --- ٠ V. Kasim еі-mezbûr.
Masun --- TD. 38. 38a --- Masun V. Emir Celebi an ev.-ı Arif c
Mazarrat --- طلونم --- TD.38, 2O5a,n-3 ---
MazlOm --- TD.38, 33b. 1/1 ---
Mecaz --- رار --- TD. 38,128b, 3/5 ---
Меспйп --- قوى --- TD.38, 27b, (z) ---
Mednan --- يده --- TD.38, I53a --- * V. Veh, iskilib Yenice Mah.
Mehmed Bey --- TD. 38. I41b, (z) --- ٠ V. Celayir, sülali?
Mehmed Ciradak --- TD. 38. 91a, 3/2 --- Hamza V. Mehmed Çııadak
Meldan --- هل١م --- TD. 38, 31a, 1/8 --- Maldan ile ilgisi?
Melek Hatun --- ا --- TD. 38. 26a --- 67. Karyei Celil'de vakıf sahibi.
Melik --- حبل --- TD. 38, 213b. 2/5 ---
Melik Şeh --- ل٢ --- TD. 38. 91a, 1/8 ---
Melike Hatun --- «كلم *اذد --- TD. 38, 33b --- Vakf-ı evladı Arif Celebi ve ٠.
Memi --- TD. 38.63b, 2/5 ---
Memuk --- ب --- TD. 38, 21b, 1/8 ---

Mende --- وممرزله --- TD. 38, 215a, 5/4 --- * V. Abdi
Mendek --- زه --- TD. 38, 15a --- Akpinar Mh. Ali ١’. *.
Menes (Manas) --- مس --- TD. 38, lOOa, 9/6 --- Er Devlet V.*.
Mengur --- سوئر --- TD. 38, 214b ---
؟Menku --- نتكوس --- TD. 38, 248b ---
؟Mente --- سى --- TD. 38, 254b, 1/7 --- *V. Pir Veli --- ا
Menûdî --- سررى --- TD. 38,215a, 5/4 --- * V. Nasuh, Emir $ah Ka./Bayat Di.
Merden --- رون --- TD. 38, llb, 5/4 ---
Merdan Şah --- مرر سأى --- TD. 38, 85a, 1/1 ---
Merdane --- روادك --- TD. 38, 86b, 1/5 ---
Meres --- TD. 38, 60a, 1/7 ---
Merleci (Marlaci) --- رس --- TD. 38,18Ob, 4/3 --- * V. Mustafa, T.T. nahiyesi.
Mervanî --- 'روابع --- TD. 38, 63b, 4/4 ---
Merâmî --- رس --- TD. 38, 78b, 9/1 ---
Mestan (Mukitan)? --- TD. 38, 213a, 12/1 ---
Me١’!ana Piri --- TD. 38, I42b --- Niksar kadısı.
Meşayih --- سثانم --- TD. 38, 271b, (z) --- *V. Evce (Luce).
Mikdar --- سراو --- TD. 38, 212a --- * ١’. Ramazan, iskilib/iki Kilise Ka.
Mikyas --- م --- TD. 38, I83a, 1/2 ---
Mir Hacc --- سياثم --- TD. 38, 54b, (z) ---
Mirim --- TD. 38, 84b, 1/7 ---
Molla Sa'di --- TD. 38, 219b --- Bayat N. Belan Ka., Ulema-i
--- --- izamdan kaimi؟.
Muallim --- TD. 38, 115a, (z) ---
Mu'arrif --- تيل --- TD. 38, 118b, 5/8 ---
Mu’âs (Muğas) --- معاس --- TD. 38, 66b, 3/3 ---
Mugan --- نراه --- TD. 38, I42b, 9/1 ---
Muhabbet --- TD. 38. 93a, 5/6 ---
Muhammed --- ر --- TD. 38, I71a --- Z."i Ov., İsa b. kadı-i iskilib.
Muhkem --- مود --- TD. 38, I41a, 15/5,8 --- Osmancık, Kızıl Depe Ka.
(Muhakkim) --- ٢ ---
Mukaddes --- هعررل --- TD. 38, 104a, 10/6 ---
Mukarreb --- نررغ --- TD. 38, I49b ---
Mukim --- لعمم --- TD. 38, 112b, 3/1 ---
Murad Seydi --- TD. 38, 239a --- inalozu, Vakf-ı Za.-i *.
Musaca --- TD. 38, 263a, 2/6 --- İsmail ١’.*.
Muslihiddin --- ح --- TD. 38, 258a --- Müderris, Abdulfettah, Abdulkerim,
Muzlim --- TD. 38, I67a, (z) --- * V. Kara Mehmed

Muezzin --- هوره --- TD. 38, 73a, 4/7 ---
Müberrek (Mirek) --- TD, 38. 94a, (z) --- * V. ishak.
Mühib --- TD. 38, 69a. 3/7 ---
Münevver --- مهرر --- TD. 38, 31b. 4/1 ---
Münte hâ --- ميمرا --- TD.38, I68b. 2/5 --- ٠ V. Hasan, Yatuk Ka./Bayat/isk.
Münâdi --- سابه --- TD. 38, 90a. 1/6 ---
Mûnasib --- TD. 38. 246b, 5/7 ---
Mürüvvet --- رتز --- TD. 38, 35b ---
Mûrüwetî --- TD. 38, 78b. 9/6 ---
Müsafir --- TD. 38, 56b. 1/5 ---
Musellah --- TD. 38, I78b, 2/2 --- Baba ve 4 karde؛ mükellef kayith.
Müslüm --- ساؤم --- TD. 38. 225b, (z) ---
Müstecab --- TD.38, 73a, 10/1 ---
tak ؛Mü --- ساى --- TD. 38. 69a, 8/2 ---
Mâdan --- TD. 38, I21a, 2/3 ---
Mir Ab --- مملر --- TD. 38.172b, 4/4 --- ٠ V. Halil, Evhad Yakasi Ka.
Mirim --- TD. 38. 84b, 1/7 ---
Mrkdad --- لعرار --- TD. 38, 211a, 2/6 ---
Mısır (Musirr) --- *عمر --- TD. 38, I82a, (Ç) --- ٠ V. Mahmud.
Na’dün (Yagdun) --- لعر ويتم --- TD. 38. 211a, 3/2 --- ا«ح1ا4د٠ل،لئ •٠ را ءرم٩ .*.Abdullah V
Nacak --- كاى --- TD. 38. I28b, (z) ---
Nadir Dem Ça١٦ış --- TD.38. 235b, (z) --- der yed-i ٠
Namaz --- ممار --- TD.38, 254b, 12/4 ---
Nasıra --- أمى --- TD. 38, 46b --- K. * bind Hadb.
Navzar --- اوزار --- TD.38, 21b --- Çorumlu/Есіі Ka.
Кик --- لطاس --- TD. 38,212b, 3/7 ---
Neciblü --- ،هيب --- TD. 38, I22b, 9/6 ---
Nesli --- ثب --- TD. 38,69a, 1/2 ---
Nevcebe (Tevcih) --- TD. 38, 226b --- Lutfullah evlâd-1 Nevcebe
Nezir --- در --- TD. 38. 31a, (z) --- belki Bedir, bedrden Şerif vezninde
Niyaz --- نزار --- TD. 38. 63a ---
Nuh Dede --- لندد٠ --- TD. 38, 84a ---
Nuhi (Nuhca) --- TD. 38, 84a, 7/5 ---
Nur (Tur) Beyi --- وركى --- TD. 38. I53a, 6/7 ---
Nur Du tan --- ور حواه --- TD. 38, 23b, 4/2 ---
Nur Hafiz Çelebi --- TD.38, I73a --- Ak Şemseddin oglu
Nur Hâmûn --- / --- لر ر ،*دد --- TD.38, 40a. 1/1 --- hâmûn= büyük sahra, bozlar, ova.

Nui Paşa --- وباًكئ --- TD. 38, I99b, (Z) --- .ط»ع1 .■ بربا حا
Nuidan --- ورره --- TD 38. 210b --- ٠ئهتة؛صرولر V. Sah Veli ٠
Nuri (Borii) Dede --- TD. 38, 60а, 4/2 --- * V. YeiTngeldi
Nurlu --- TD. 38. 50b, 1/3 ---
Nurrbahş --- ن --- لرردكل --- TD. 38. 46a, 2/3 --- Rahman Kulu ١,٠ *.
Nâsûlı --- TD. 38. 246b, 10/3 ---
Nazır --- TD. 38. 247a, 4/5 --- Ali Baba ١'. *. ahenger-i cisr-і Kl.
Odul --- عردرد --- TD. 38. I73b, n-6 --- Ayin, l'a'■ ile. طعه .' امءل.
Ohmed --- اوممر --- TD. 38. I95a. 5/6 --- *. V. (Mahmud), intik Ka.
Okkâşe --- TD. 38. I23b. (z) ---
Okçu --- اوتم. --- TD. 38. 26a, (z) ---
Ordu Seh --- اوروتيم --- TD. 38. 21Ob, 2/3 --- *'- Habil
Otamış (Eıtaş) --- اوابن --- TD. 38. 222a. (z) ---
Otulu (Odulu) --- اوطور --- TD. 38. I97a, 1/6 --- Çomu köyünde, Suleyman oglu.
Oğuz (Uğur) --- TD. 38. I45a. 3/7 ---
Parsi --- ارنى --- TD. 38. 87a, 4/3 ---
Payiz --- TD. 38. 60a, 3/7 --- Bayir, Nair, Nayir?
Paşa Bey --- دارلج --- TD. 38. 210a ---
Pehlitan --- TD. 38. 236a. (z) --- Hüseyin ١’. *.
Pehliil --- TD. 38, 160a, 10/6 --- Enveri ١٦ *, Demürciyan ka.
Prniz --- رور --- TD. 38, H7a. (z) ---
Pir .Aban (Pir Apan) --- TD. 38. I28a, 4/4 ---
Pir Cam --- تئس --- TD. 38. I58b, 2/5 --- . *٢٠ثهم)٢ذ
Pir Casit --- دعاوهم --- TD. 38. 89b, n-1 ---
Pir Dede --- دزة --- TD. 38,215a ---
Pir Huıı(PürHun) --- نمرهطنحر --- TD. 38. I24b, 4/7 --- Pir Hüb.
Pir Kuzat --- برأوا о --- TD. 38. 77b, n-3 --- Pir Kasan.
Pir Sultan --- TD. 38, 47a ---
Pir Sa at --- "رد --- TD. 38. I27a, n. ---
Pir Çoğun --- TD. 38. 89b. (z) ---
Pirce --- مرمم --- TD. 38. 48b. 5/7 --- * Göç Beyi.
Pirlenk (Birgit) --- برس --- TD. 38, 118b. 17/4 --- Pir Geben. Pir Geven. Tirkin?
Pirlerdi --- c --- بروك٢ --- TD. 38. 234b, 2/8 ---
Piade --- TD. 38. 40a, 3/7 ---
Piani --- يراح --- TD. 38, 81a. 1/3 ---
Piruze --- TD. 38. I73a --- Ak Semseddin kızı
Piruze Hatun --- TD. 38, I73a --- * bin ti Nur Hafiz Celebi (Ak Sems.)

Piyale --- سار --- TD. 38, H8a, 5/1 --- *V. Hüseyin.
Pür Safa --- TD. 38, I22b ---
Prirar --- TD. 38, 46b, (z) --- K. Muslime ve Beyruk mustejrek.
Rahime --- ورب --- TD. 38, 66b, (z) --- K. *. binti Ball.
Rahmetullah --- TD. 38. I58a, (z) ---
Rahmeti --- رس --- TD. 38.85a, 8/6 ---
Ra liman --- ربمماه --- TD. 38, 85a, 3/8 --- ƒ
يخاً:رهماه ره-2ة؛ رهماه
Rehnuman --- ريباه --- TD. 38, 231b, 1/7 --- * V. Fazil, Farsça: Yolgosteren.
Rencber --- وكبر --- TD. 38, I53a --- iskilib Саті-І Kadi. A.-i Cedid Mh.
Reyhan --- TD. 38. I79b. (z) --- K..*bt. Yusuf.
Ruhsude --- ب --- TD. 38.186a. 11/1.3 --- Sude: Sürülmüş. Ruh:yüz.
Rukiyye Hatun --- TD. 38,210, 226b --- Şeyh Muhyiddin kızı. Başmakçı Ka.
Rübûl --- رررل --- TD. 38, 84b, 4/1 --- Yabangelinleri anlamında ribl'in c.
Rustem --- TD. 38, 223b --- Mehmed Bey V. ٠, Miralay-I Çorum.
Râmiz --- راهر --- TD. 38, I33b, 2/4 ---
SadVakkas --- TD. 38, 15a --- Alaca Mes. Bayram V. *, * V. о.
Sa’adet --- TD. 38, I75b, (z) ---
Sa'adetger --- TD. 38, 248b. 3/7 --- * V. Himmet
Saddam (Midam) --- صدلآنم --- TD. 38, I55b. 3/8 --- Mu'tak. ٠ V. Abdullah.
Sadir --- TD. 38, 267b --- Gemi işletiyor.
Sadreddin --- عزرادرر --- TD. 38, I27a. 5/7 ---
Sadreddin Baba --- TD. 38, 56b --- Zaviye sahibi
Safalu --- صعا لر --- TD. 38,215a, 2/6 ---
Safiye --- TD. 38, 89b, (z) --- ٠ binti Dursun
Safïyyetù’d-dïn --- صا وبادرهم --- TD. 38, 94a, 2/5 ---
Safiyuddin --- TD. 38, I54b --- ٠ ve Muhyl ve Abdulmukaddem.
Sahib Çelebi --- TD. 38, 38a, Bah K. --- Ahmed Çelebi V. ٠.
Sakallu --- TD. 38, I57b, (z) ---
Sa kl, (Safi) --- TD. 38, 31b, 2/4 ---
Salak --- حالاود --- TD. 38, I98b, n-3 --- ٠ V. Bunyad
Saliha --- TD. 38, 89b, (z) --- ٠ binti Dursun
Salim Dede --- TD. 38, I43a --- Koyun Baba Zaviyesi şeyhi, Osm.
Salman --- صاراه --- TD. 38, 98b, 1/1 --- Selman'dan ayn, sad ile.
Saltuk --- صرا'سأب, --- TD. 38. 226b. 1/1 ---
Saltrk --- ما لهيثم --- TD. 38, 25b, (z) ---
Sancar (Hicaz)? --- هجعا ر --- TD. 38, 82a, 12/3 ---
Sandal --- ممجر ل --- TD. 38, I69a, (z) --- Bayezidv.*.

Sarhan --- حارعاه --- TD. 38. 106b, 1/8 --- Sarhan, Sar(u) Han ١٦ Çırak
Sanan --- صارواه --- TD. 38, I77b, (z) --- Mahmud ١٦ *.
Sasam --- صا حار --- TD. 38. 20a, (z) ---
Sase --- ب٦ --- TD. 38, 54a. 1/2 --- Sah?
Savabi --- صراح --- TD. 38, 60b, 5/8 --- Veya Savah.
Sa vah --- TD. 38, 60b, 5/8 --- Sa١٠abî
Sarar --- —اوار --- TD. 38, 51b. (z) ---
Sağdan (Sığdan) --- سان --- TD. 38, I49b, 8/4 ---
Seba( --- TD. 38, 256b. 4/2 --- Artuk Şah Cem.
Sefcfl --- TD.38, I24a, Seku c. --- Pirinin kardeşi
Selam --- خور --- TD. 38, 177a.6/7 --- Selam V. Mustafa, Kurusaray Ka.
Selamet --- طام --- TD. 38, 98a, 7/4 ---
Sende) --- ;يدق --- TD. 38. 106a, n ---
Senik (Sin Bey) --- ركدا --- TD. 38, I41a. 7/6. I42b --- Veya Şey Bey.
Ser Cihan --- -جيلاه --- TD. 38. 35b, 8/3 ---
(Serdmatr) --- ---
Ser Kurd --- ٢ورو --- TD. 38, I68b --- * V. Emir. Haci Ka./iskilib.
Serfiraz --- -ارار --- TD. 38. 38b. 8/4 ---
Serhan (Sercan) --- о ئ/— --- TD. 38, 207b, 1/3 --- HisarcaU Cem.
Seran --- نجم لارحم --- TD. 38. 243a --- Belki Se١al, me١kûfâtdan.
Se١’delü (Sûdlü) --- TD. 38. 92b, 16/5 ---
Serdi --- -بردى --- TD. 38, 215b, 7/3 ---
Sevgilu --- بيمهن --- TD. 38. I56b, 1/2 ---
Sevindik --- TD.38, 61a --- Kill؟, Durak, Budak gibi isimler ١ar
Sevdi V. Halil Baba --- TD. 38, 44b --- An e١.lad.i Abdal ‘Ata.
Silo --- نمطر --- TD. 38, 257a. 3/4 --- Buk Alacaatlu
Sinan Bey bin Yavzar --- TD. 38,219a --- Belviran Ka.
Sincan (Seyhan) --- طوال --- TD. 38,214b, (z) ---
Siracullah Çelebi --- كمى --- TD. 38, I64a, (z) --- * ١٦ Şeyh Muslihiddin
Sitti Bey --- وى --- TD. 38. I85a. (z) --- *.١٦ ‘Ali Bey, ١٠eya Sinni Bey
Siyadeti --- ناوس --- TD. 38, H5b, 4/3 ---
Solugan (Subogan) --- صر يكاد --- TD. 38, 32b, 4/8 ---
؛Soyla nn --- سم زى --- TD. 38,124b. 2/7 --- Hüda١,ed ١٦ *.
Sultam --- -لمطا r --- TD. 38. 208a, 7/6 --- * ١٦ Halil, Hisarcalu Cem.
(؛Suris (Suri --- مررس --- TD. 38, I41b, (z) ---
Suheybi Rûmî --- TD. 38. 61a Karaca Ka. --- Ünlü mutasa١٦٦f. Za١ye sahibi.
Sule --- نجر لم --- TD. 38, I43a. 1/1 --- Ataullah ١'. *, Ardu؟ Ka./Osm. A'mâ

salerei, Sûnbül --- ثثز --- TD. 38, 234b
TD. 38, 85b, 6/2 --- Yuzdepare Cem., ٠ v. Murad.
Sunak --- TD. 38, 77b --- Soğuk, Sökük
Sat --- حام --- TD. 38, 47b. 1/8 ---
Sàdât Melek --- ئةر٠ض --- TD. 38, 48a. (z) --- K.. *bind Halil
Safi --- ساعى --- TD.38, H8b, 10/8 --- Sami, San
Sähib --- صاعر --- TD. 38, 72b, 3/3 ---
Sıvamı --- باس --- TD. 38.177b. 8/5 ---
Siyinet --- تجمماتر --- TD. 38. I54a, 3/6 ---
Sokun (Sunuk) --- حعلركل --- TD.38, 77b --- sagun.
Sûdî (Sevdi) --- *مردى --- TD. 38.142a. 1/4 ---
sahte --- حرشدنم --- TD. 38, 27Ob, 1/2 --- Burak Hac» Ka. Suhte: Yanm»؛, Softa.
Tabduk --- زدرول ام --- TD. 38. 65a, 2/6 ---
Tabdtk --- تزوه --- TD. 38. 214a, 1/4 ---
Tabib --- دحتم، --- TD. 38.177a, 4/6 ---
Tannveren --- سلرلربره --- TD. 38, 26b, (z) ---
Tannvermi? --- TD. 38. 92b, 18/2,3 --- ٠ V. Huseyin. Tannverdi b.o.
Tanyu --- TD.38, I92a, Çay Ka. --- Ilyas b. *'nun vakf-» ebnasi olub
؛Tam --- مالئى --- TD. 38, 28b, 1/1 ---
Tapdt (Yandt) --- أرى --- TD. 38.147a, 4/8 ---
Tar Han (Yar Han) --- «ادعاه --- TD. 38, 246a, 4/4 --- * V. Aga Han
Tarhan --- لرعاه --- TD. 38.118a. 1/2 ---
Tatar --- «ا «ام --- TD. 38. !Ob, 1/6 --- Çoplü Bey Mh. Ali V. *.
TatluBey --- نخاؤلآش --- TD. 38. 109a, (z) --- Korpe V. ٠.
Tayfullah --- فس لن --- TD. 38, 40a, 4/3 ---
Taylu --- طام/ --- TD.38. 248a, 1/3 ---
Ta? Bey --- طا ١٢<، --- TD. 38. 83b. (z) ---
kun؛Ta --- عازعوثم --- TD. 38. 42b, 4/6 ---
Taşoglu --- خازاوء --- TD. 38, 223a, 4/8 --- PirGaibv. ٠.
Ta؛ı (v. Hüseyin) --- لأض --- TD. 38. 190a, 7/3 --- Oğlunun ad» da Bal» ve Ali
؛Teke --- ممس --- TD. 38, 53b, 5/3 --- Yete?, Beki?. Теки؛, Тики?
(Tekis) ؟Teke --- TD.38, 238b, 11/2 --- ٠ V. Şah Kulu
Tekmen (Yekmen) --- كلمر --- TD.38, I47a. 5/2 --- Befanen Beymen
Tema Han --- كر ماه --- TD. 38, 70a, (z) ---
Temur Han --- كررهاه --- TD. 38, 46b. (z) ---
Tenebder (Bibedir) --- TD. 38. 47b, 2/6 --- * V. Dursun.
Tercüman --- دراه --- TD. 38,44a ---

Teselli --- رلماق --- TD. 38, 45a. 2/3 --- ٠ V. Yusuf
Tolu Be' --- ,اوبعل --- TD. 38. 229b. (Ç) --- Tuba Bey?
Topalak --- دو رحم لو و٦ --- TD. 38. бОа. 5/1 --- ١ ٠'. Tora Hoca
Tor (Dur) İsmâl ( --- رن —ارا، --- TD. 38.8la. (z) ---
Tor Beyi (Dur Beyi) --- بروش --- TD. 38, 2O3a. (z) ---
Tora Hau --- رن ئه --- TD. 38,5la --- Veya Dura Han.
Tora Hoca --- TD. 38, 60a, 5/1 --- Topalak V. *.
Torasan --- Toraşı --- رراس --- TD. 38. 98a. 4/1 ---
Toru (Duru) --- غررى --- TD. 38, 68b, (z) ---
Torum --- ىور’م --- TD. 38. 81b. 1/3 ---
Tosau --- غررا ه --- TD. 38, 73a, 10/1 ---
Tosuu --- غو٢ه --- TD. 38. 26Ob. 1/1 --- Bazarlu ١'. *.
Tur (Tor) Beyi --- TD.38. 89b, (z) ---
Tur Han --- حلوو ها ه --- TD. 38. 51b ---
Tur Çelebi --- لحور ملل --- TD. 38.4la --- *V Kurd
Turfanda --- ررروددع --- TD. 38, 259b, 2/3 --- * V. Korpe
Turhan (Nurhan) --- روروبل --- TD. 38. 51b --- 6/8 nun ile: 7/1, 2 u ile.
Tuğrul Bey --- TD. 38, 39a --- Hamza ١'. *, Saltuk Ka.
Tülü --- TD. 38, 22Oa, 9/8 ---
c --- ؛Türemi --- درب م --- TD. 38, I22a.(z) ---
Türkmen --- عم --- TD. 38, 39b, 3/8 ---
Türkmen Şeh --- ردام --- TD. 38. 246b, 10/1 --- *'’.(Ramazan)
Tul --- ر --- TD. 38. 24a. 13/7 ---
Ubeyd (Abid) --- صر --- TD. 38, 59a, 9/6 --- Hüseyin ile karde؛ olduğundan ‘U.
؛Ula --- اولاين --- TD. 38, 41b. 3/1 ---
Ulu --- اور --- TD. 38, 263a, 5/2 --- Küçük'..*
Ulu Bey --- او لركل --- TD. 38, 51b ---
Ulu Bey Çelebi --- TD. 38. 262a --- Kattari ogullarrndan
Ulu Han (Olhan) --- اولكاه --- TD. 38, 55b, 7/5 --- Tarhan Ka.
Uluca Bev --- TD. 38, 245a --- Karaca Bey ١’. *
Uluçman --- اوراه --- TD. 38, lOlb, 7/6 --- Uluçtman
Umur --- اروح ر --- TD. 38, I42a. (z) ---
Umur Han --- اوررر ئ0 --- TD. 38. 78b, (z) ---
Umrr (Umur) --- اولم --- TD. 38, I28a, 2/6 --- Veya umad
Uruz --- ارور. --- TD. 38, 40a, (z) --- ismail'. Uruz. ورور I ■■ 63л.
Uryan --- رن0 --- TD.38, 215a --- Utyan ١’. Karagoz
Belleten с. их. 8

Uryan Baba --- عرئ ه bl --- TD. 38. I86a --- Uryan Baba ١’. Şeyh Dede, Sorkun
--- --- Коуй
Uryan Dede --- اسؤ٩ --- TD. 38, 222b, (z) --- Uryan Dede [Baba] V. Şeyhî Dede
Ustager --- ١ كر --- TD. 38. 62a, 3/6 ---
Ugurlu --- TD. 38. 52a, n. --- ٠ V. Abdullah.
Vahab --- ا١ وارهامت --- TD. 38,128b, 4/2 --- Elif ile söylenişe uygun yazını.
Valkoç (?) --- والعم --- TD. 38. 83a, 9/4 ---
Vartak --- وارءوه --- TD. 38.250b, 1/5 ---
Vaysal --- و( لعال --- TD. 38, 98a. 1/6 ---
؛Vefaye --- ودايش --- TD. 38, 13Ob, 7/3 ---
Vela --- وئ --- TD. 38. 41b. 8/6 --- * V. Mustafa, kardeşi ise Safa.
Vefadar --- وفاراس --- TD. 38. 38b. 6/8 ---
Veled (Velid) --- TD. 38. 77b. 1/8 --- * V. ilyas
؛Vermi --- ورش --- TD.38, 91a, 9/2 ---
Veys --- وس --- TD. 38. 73b, 3/7 ---
Vildan --- ولراه --- TD. 38.93b. 1/3 ---
Yadlik --- TD.38, I18a. 1/7 --- Yarlik; Badik; Yank??
Yalak (Balak) --- برور --- TD. 38,118b, 14/2 --- Veya Balak. Be. lamelif.
Yalmz --- م --- TD. 38, 258a, 1/4 --- Pir Nazar.*.
Yaman --- مماه --- TD. 38. 28a --- Mehmed ١’. *, (meskufatdan).
Yamis --- ادى --- TD. 38, I95b, 4/7 --- inuk Şukrullah oğlu Gazi’ııin
--- ياة اوفرئ --- kardeşi.
Yan oglam --- TD. 38. I99b --- Ayni koyde Bey Oğlanı ١ar.
Yanaru --- ،رارو --- TD. 38, 69b, 3/7 ---
Yanann? --- TD. 38. 14Oa. 2/7 ---
Yandi --- شما لرى --- TD. 38. 192b, 1/1 --- *. ١’. Durmu؛.
Yandrm Şeker --- TD. 38. 24Ob --- Ayni isimle Kayserde cemaat sar.
؛Yara --- راكل، --- TD. 38. 40a, 2/6 ---
بر ؛ir'Yardrm Ça١ --- رغيم --- TD. 38. 65a (z) ---
Yargeldi (Yazgeldi) --- قت --- TD. 38, 35b, 3/1 ---
Yarb (Nazi) --- ارش --- TD. 38, 53a, 3/3 --- Baril, Tarli.
Yarhk (Yadlrk) --- درعا٠ --- TD. 38. I18a. 1/7 ---
Yarcan --- اركاه --- TD. 38, 234a, (z) --- Veya Tazi Han.
Yasin --- رن --- TD. 38. 13Oa. (z) --- ط 55 ع ." دا سر
Yaszar --- يا درر --- TD. 38, 16Ob --- Bayat'ta Mülk sahibi, Ya١٦ız Er?
Yayla Mehmed --- TD. 38,214a ---
؛Yazilnu --- TD. 38. 249b. 2/7 --- *. ١'. Şah Kulu, AgcayoıUk köyünden.
Yazrr --- <ا ر/ --- TD. 38, 119a, 3/3 ---

Yağan --- لماه --- TD. 38, 50b. 4/6 ---
Yağmur --- TD. 38, 267b. 1/6 --- Bayrampinan Mez.
Yeni --- TD. 38, 249b ---
--- ---
Yeni Bey --- كدر كع --- TD. 38, 69a ---
Yenice --- م --- TD. 38, I49b, 7/5 --- Mehmed *.
Yetilmiş --- نم --- TD. 38, 60a, 4/5 --- Satılmış oğlu, kardeşi Durmuş.
Yetim --- مش --- TD. 38, 254b, 5/2 ---
Yevm Abdal --- درم ارالى --- TD. 38, 44a, (z) ---
Yevm Hayr --- TD. 38, --- Bum: Memleket, Yevm: Uğur
Yevmgeldi --- لرمكلدزله --- TD. 38, 41b, 9/4 --- Yevm: Uğur, meymenet, sa'd. yumn.
Yevmlu Çelebi --- لم ودمن --- TD. 38, 44b, 1/5 ---
Ye١mî --- لرس --- TD. 38, I99a. (z) --- Çalabverdi V. *.
Yevmşeh --- لرمم --- TD. 38, 76a, 1/2 ---
Yol Dede --- يول در --- -TD. 38, 38a, 2/8 ---
Yol Kulu --- TD. 38, I95b, 4/1 --- * V. Hazan
Yolageldi --- زهلدى --- TD. 38, 50a, (z) ---
Yoldan --- لرلواه --- TD. 38, 232b, 4/2 ---
Y’unus --- لولشن --- TD. 38. 104b, 6/5 --- Y’unus. sus İçin şın??.
Yurd Beyi --- لولبرم --- TD. 38. 54a. 2/4 --- Kiirtler koyunde.
Yurdcu --- لرموش. --- TD. 38, 233a. 2/3 ---
Yurdan --- TD. 38, 233a, 3/4 --- Nurdan. Buldan.
Yüce Ahmed --- لونم!ر --- TD. 38. 158a.6/8 --- * V. Mehmed, Kavak / isk.
Paşa ؟Yorgu --- ا --- TD. 38, I55b --- Hamam, iskilib merkezde.
Yörük --- دورزئ --- TD. 38, 38a, (z) ---
Zahide --- راها --- TD. 38, 216a, (z) --- K..*bt. Pir Veli.
ZehrSb --- TD. 38, 93a, 6/6 --- Zehrt Ab Zehirli su
Zeyneb --- TD. 38. 95a. (z) --- Zeyneb ve Emine binetan-! Çehsuvar
Ziyadin --- TD. 38, 233a, 1/2 ---
Zulani --- TD. 38, 97b, 114 --- * V. Muharrem, aynca Zulane
--- --- Bucağı.
Ziiheyr --- TD. 38, 79a, 4/3 ---
Zayid --- TD. 38, I47a. (z) ---
Zohre --- ب٦ر٦
مما ٠نى --- TD. 38,179b, (z) --- K., *. Ayşe, Ryhan, bt. Yiisuf
Çakay (Ctgay) --- TD. 38, 46a --- Hamza V. Veli Fakih’in kardeşi
Çakmak --- هدده --- TD. 38, 234a. 3/4 --- * V. Abdullah
Çakır --- ط لر --- TD. 38, 48b, 13/4 ---
Çavuş --- ما روى --- TD. 38, 24a, 4/5 ---

Çağlan --- داعد --- TD. 38. Ива, 2/8 --- Caglan?
Çelmen --- ثم ط --- TD. 38,215b, 4/4 --- *V. Gür Key.
Cengi --- م --- TD. 38, 235a, 4/5 --- ؛b. Durmu *
Cepni --- TD. 38.188a, 7/5 ---
Çiçek --- ى --- TD. 38, 48b, 2/7 --- Hidtr Bey Saray Ka.
Ciçekoglu --- دنم --- TD. 38.205b --- * V. Yakub.
Câkerim --- TD. 38, 263b, 1/8 --- Karapınar Tatar Ka. ٠ V. (Ya'küb)
Сбкй --- TD. 38. 236b, 6/8 ---
Copu Bey --- TD. 38, I21b --- Oglu: Sancidi Bey ١’e ؟ükrullah Bey
ibni Yain --- TD. 38.255b --- Veysel v.٠. Ulu Obak c.
İbrahim Seydi --- |به ارر --- TD. 38, 46a --- Abdal Ata bin Hamdullah’ın oglu.
İhüyân (ihtinan) --- TD. 38. 88a, 2/7 --- Al-ihdna diye bir de koy var.
il Bey --- TD.38, I48a, 2/8 --- Eymür-І Büzürk Ka./0smancık
i laldı Bey --- TD. 38, 256a --- Cerei Ka., Zaviye sahibi
ilendi --- المبرى --- TD. 38, 109a, (z) --- i ilendi, ilindi.
(ilyas) ؟ilya --- اداش --- TD.38,109b. (z) --- Şın süs İçin копти؟, ilyas olmalı.
imam Kulu --- TD. 38.224b, (z) --- ٠ V. Şah Kulu. Yüzdepare Koyündeıı
İmâd --- ثماد --- TD. 38, H7b. (z) ---
in’âm Celebi --- 'يا ,)ملو --- TD. 38, 40b ---
inal (Ebil, il) --- TD. 38, 41a, 2/4 ---
inanduk --- اط لروو --- -TD.38, 267a, 6/1,2 --- Güvendik V. Mahmud, * b.o.
ine Kadi --- ادبهى --- TD. 38. 98a, 1/4 ---
ino Bah? --- TD. 38. I78a. 2/4 ---
inayet --- عام --- TD. 38, 25a. 1/5 ---
talim --- ام --- TD.38.135b, (z) --- K, islim binti Mahmud, Obruk Ka.,
Osm
islim Hatun --- TD. 38. 265b --- Dursun'un luzmın kızı
islam --- الوهم --- TD. 38, 49a, 1/6 ---
istemi Han --- امحط٠ --- TD. 38, H7a, 1/3 ---
ah؟ haz --- ءرصح٠ --- TD. 38. 59b .4/4 ---
izzican (Arcan) --- TD.38, 29b, 4/1 ---
Ödül --- اودرل --- TD. 38. 35a, 6/1 ---
٥kkâ»e --- طلتاً-م --- TD. 38, 2O7b. 3/5 ---
Ökse (Ök+Şeh) --- ،ول—، --- TD. 38, H4b, 6/6 ---
Öküz --- اورر --- TD. 38. 45a, (z) --- Pir Ali V. Öküz.
Öküz Hact --- ١ورزئك --- TD. 38, 45a. (z) --- Pir Ali V. Öküz ile ayni kişi?
ömerlü (Ömürlü) --- TD. 38, H8b, 9/5 ---

Orun, (Orhun) --- اورهرن --- TD. 38. ЗОа, --- belki Oz Hui.
Ozkey --- اوض --- TD. 38,181b, 1/2 --- Öz, Ke)'. Key=padişah, kral
Oğüd --- اولوال --- TD. 38. 39b. (z) ---
ümmü --- 'ح --- TD. 38, 27b. (z) --- * ra Pillar bilieta-i .Ali.
ümmü Fauma --- TD. 38. 21Ob --- K., * bt. Emir ؟araş milk 111 satar.
ümmî (Ebî) --- TD. 38. 82a, 13/2 ---
ümîd --- TD. 38. I78a. 3/6 ---
ürgüd --- TD. 38. 39b. (z) --- Аут sayfada ürgüt ra ürgüd
--- --- şeklinde
ürgüt --- لل --- 'TD. 38, 39b. 2/8 ---
ü g t (örküt) --- TD. 38.36a. 1/5 --- Sonu te ile
ürkmez --- TD. 38.269b, 6/2 ---
üveys --- ودس --- TD. 38. I21a. 5/5 ---
üveys Kulu --- اروررنم --- TD 38. 48b ---
üyük --- اوك --- TD. 38,248a, 7/3 --- Karye-i üyük'de
Şadi Bey --- TD. 38. I59b --- Vakrf Sahibi.
Şah Bula Hatun --- TD 38. I53b --- K. İskilip Şeyh Musa Zaiiyesi z. dan
Şah Dan --- ١ راخ راه --- TD. 38.204b. 16/4 --- * V. Cafer, oğlu Cafer Hasan.
Şah Hatun --- TD.38, I28b. (z) --- K.,
Şah Hüseyin --- صاه م --- TD. 38. 139b-14Oa, --- Badem Ka.. * ١". Şah erdi.
Şah Kalem --- TD. 38. 24Oa. 11/6 --- Hasan V. *.Krzıhiran Ka.
Şah Mah --- ثا٠ ماه --- TD. 38, 77b. 15/7 ---
Şah Merdan --- TD. 38. 77b. 10/2 --- Gül Baba 1'. *.
Şah Murad --- TD. 38,217a ---
Şah Münevver --- TD. 38. 226b --- Kum köyünde eşkiııli mülk sa.
Şah ^Juru --- .اه لورى --- TD. 38. 118a, (z) --- Emine ra ٠ binti Mahmud.
Şah Ruh --- TD. 38. 261b. 4/1 ---
Şah Rûh --- ش١هورح --- TD. 38. 87b, (z) --- Şah Ruh: Şah gitti hikayesine aykrn
Şah Rûy --- ط. روى --- TD. 38. 27b. 8/1 ---
Şah Çelebi --- TD. 38. 43b. (z) ---
Şahbende --- • --- TD. 38, 200b. 1/5 --- *١'. (Durmuş)
Şahman --- TD. 38. I28a, 2/6 --- Şahımaıı, .Alarmai! gibi.
Şahverdi --- * --- -/1’وح٢ --- TD. 38, 44b, 4/8 ---
Şahî --- تاس --- TD. 38. 16Ob, 11-1 ---
Şeddâd --- 'TD. 38. I86b, (z) ---
Şefkat --- هعلر --- TD. 38, I35b. (z) ---
Şeh Veli --- نمح --- TD. 38. I89b. 3/6 --- birleşik şekilde

Şehdâııe Hatun --- TD. 38,9la --- binti *, SarayOzu K.
Şehdâııe Hatun --- TD. 38, 235b --- K.. Osm. M. Paşa ima. vakfi ١ar.
Şehinşâh --- TD. 38. I63a, (z) --- K., * binti Pir Ali, Bağozü Ka.
Şehmaıı --- مماه --- TD. 38, 86a, 2/2 ---
Şehrnâ (Sehma) --- مدمما --- TD. 38, I91b, 1/4 --- Güzel he ile; Hisarcık Ka.
Sehr (Şehir) --- خجرر --- TD. 38, 89b, 5/3 ---
Şehr Kulu --- ح --- مكد --- TD. 38,124b. 7/8 --- Veya Şehd Kulu
Sehriman --- مراه --- TD. 38, 39a, 2/5 ---
Şehrina (Şehmân) --- TD. 38, 86a, 2/2 ---
Şehriyar --- م --- TD. 38, 218a, 3/4 --- *'".(Ahmed)
Şehrî --- J —ممر ى --- TD. 38, 49b. 1/5 ---
Şeker Hamdi --- c --- اً --- TD. 38, I84a ---
Şekûr --- TD. 38, 85b, 2/8 ---
Şela Tota --- " --- غار وزب --- TD. 38, 139a.8/7 --- ?in؟ale Dura, sin sus İ؟.
Şem'dân --- سمهرلحذ --- TD. 38, 60b, 2/4 ---
Şem'î --- رى --- TD. 38, I93a --- *١’. Memi.
Şem'ûn --- TD. 38, 256a. 6/5 ---
Şeneldi --- لتسار ر --- TD. 38, 115b.l/l --- * ١". Edhem.
Şevvâl --- -—«١ انم --- TD. 38. I49b, 6/3 --- * V. Ramazan, Omer Oğlanı
--- ا --- Ka./Osm.
Şeygeldi (Şengeldi) --- TD. 38, 24a, 9/7 ---
Şeyh Abdal --- TD. 38, 48b ---
Şeyh Ali --- TD. 38, I89b --- Karyei *;Vakf-1 Zaviye-؛ *.
Şeyh Ak --- TD. 38, 60a --- Zaviye sahibi
Şeyh Dede --- TD. 38,186a --- Uryan Baba’mn babası
Şeyh Değer --- TD. 38, 237b --- Ka.-i Değer Hacı, Ѵ.-І Za.-i *.
Şeyh Dura (Tora) --- ر حمرر٠١ --- TD. 38, 40b. (z) ---
Şeyh Ebunnasr --- TD. 38, I55a --- Uteka-i *, ve Derviş Çelebi V. *
--- --- Azatlı köleleri olan bir şeyh.
Şeyh Eyyami --- '-’؛!اى --- TD. 38, 256b, 5/3 ---
Şeyh Muhyiddin --- TD. 38. 258a --- * ve karındaşı Nebi'ye vakf.
Şeyh Musa --- TD. 38.153b --- Mh.-i Zav. -i *., isk.
Şehy Nastriiddin --- TD. 38. 226b --- Gökçeli Ka.. meşhürün bi- Yavsı.
Şeyh Peyman --- TD. 38, I72a, (z) --- Durak V. *
Şeyh ؟emseddin --- TD. 38. I75a --- Biruniyan ki sonradan gelub Şeyh in
Şevhce (Şıhca) --- — نحم --- TD. 38. H7a, 2/1 ---
Şormair --- كورئ ه --- TD. 38, I24b, 6/5 --- Şortman, Karatman, Alatman gibi.
Şükrullah --- عمع --- TD. 38, 24Oa, 4/6 --- Piri V. *, oğluna Şükr adını verir
Şadlık --- ثال كك --- TD. 38, 92b, 7/4 --- İsa, Resul, T. verdi, Şadlık, Ali b.o.
Çâdmân --- ائاه --- TD. 38,194b, inuk Ka. --- Kardeşi Şehrinan. babai Hızır.
Şöhret --- ٩٢بع --- TD. 38,49b, (z) ---

Dipnotlar

 1. Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıdan, Ankara 1987, s. 32.
 2. Türkiye Gazetesi, 14 Şubat 1993, s. 7.
 3. Çorum Mufassal Tahrir Defteri, Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyöd-ı Kadime Arşivi'nde 38 numara ile kartlıdır. 1576 M. tarihini taşıyan bu defter Çorum sancagımn son tahrir defteridir. Defterde valuf ve mülk kayı tları ile ilgili önemli açıklamalar bulunduğundan bu defterin yayınlanması Türk kültür tarihine büyük katkı sağlayacaktır.
 4. Çorum Sancagının idari açıdan güzel bir incelemesi için bkz.: Ikler Bulduk, "Çorum Sancağmın Osmanlı idari Teşkilatındaki Yeri", OTAM, Sayı: 3, Ankara 1992, s. 129-168.
 5. Ü. Bulduk, "Çorum Sancağı...", s. 166.
 6. Yılmaz Kurt, "XVI. Yüzyılda Çorumlu Kazasında Kişi Adları", 11. Çorum Hitit Festivali (17-27 Temmuz 1991)'ine sunulan basılmamış tebliğ. Bu tebliğ 1993 sonuna kadar basılmadığından genişletilmiş şekliyle Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAMm 5. sayısında (1995) yayınlanacaktır.
 7. Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, c. II, İstanbul?, Üçdal Neş., s. 637.
 8. Ömür Balurer, "Bizans Danismend Selçuklu ve Beylilder Dönemleıinde Çorum", Çorum Tarihi, Çorum (1982?), s. 59.
 9. TD. 38, 109b, (z). Parantez içerisindeki (z) harfi zemini ifade etmektedir. Bundan sonraki 2/3, 5/6 şeklindeki rakamlardan 2. saurı n 3. ismi; 5. satı rı n 6. ismi olduğu anlaşılacaktır. Karşılaştırma yapmak gerektiğinde okuyucuya kolaylık sağlaması için sadece varak numarası verilmekle yetinilmeyerek genellikle satır ve sıra numaraları da verilmiştir. Listedeki * işareti madde başı olan ismin yerine kullanılmıştır. Bu usul sözlüklerde her zaman kullanılan bir yoldur. Ka. kısaltması ise Karye= köy anlamındadır.
 10. TD. 38, 109b, (z); 123a.
 11. TD. 38, 123a.
 12. Bu son bilgi Muhterem Hocam Prof. Dr. Muzaffer Arıkan'clan alınmıştır.
 13. TD. 38, 178b, 2/2 ve devamı.
 14. Adana bölgesi üzerine yaptığımız araştırmada, Adana'nı n Karaisah kazasına adını veren ve Karaisah cemaatinin kurucusu Kara İsa'nın oğullarımn bu düzen içerisinde deftere kayıt edildiğini, Kara İsa adı az kullanılan isim olduğu için tesbit edebilnüştik. Bkz. TD. 69 (1519), Cemaat-ı Karaisalu.
 15. TD. 38, 8b.
 16. TD. 38, 61a.
 17. TD. 38, 212a, iskilip İki Kilise Köyü.
 18. TD. 38, 68b.
 19. Deli Hacı Köyil&amp;gt;nden Şah Kulu belki de Şii inanışa sahipti; oğlunu Ali Kulu diye çagırmaktaydı (45a). Sorkun köyünden Musa oğlu Yusuf oğullarma Güvendik ve Sevindik adını vermişti (186a). Küre Kavağı köyünden Seydi oğluna Ali Kulu ismini vermiş torunlarm da ismi buna uyum sağlayarak Yol Kulu ve Pir Kulu olmuş (230b). Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür..
 20. TD. 38, 59b, 4/6, 7.
 21. TD. 38, 240a, 4/6,.
 22. Baba adı Ayhan, annenin adı Günfer, çocuğa Ay+Giin=Aygtin isminin verilmesi gibi. Konyah Doğan ailesinin onomastik hikayesi de oldukça ilginçtir: Konya şehir merkezinde oturan 1919 doğumlu Kemal Doğan ve eşi Fahriye Hanım evlenclficlerinde 3 erkek, 3 kız isminden oluşan bir liste yaparak çocuklarına sırasıyla bu isimleri vermeyi kararlaştınrlar. Buna göre kızlar, Gönül, Gülfunser, Güler; erkekler Şahin, Naim, Saim olacak; başka erkek çocukları olursa onlar da Celaleddin, Selahaddin, Sabahaddin adlannı alacaklardı. İlk çocuk 1940 yılinda doğar ve Gönül adım alır. 1943 yılında erkek çocuk dünyaya gelir listeye uygun olarak Şahin adı verilir. 1945 yılinda Gillfımser doğar, 1948'de Naim, 1949'da Saim dünyaya gelir. 1953 yılımn Ramazan ayında yeni bir kız çocukları dünyaya geldiğinde dedesi İsmail "Ramazan ayında doğdu, adı Remziye olsun der. Dede lurıhnaz, nüfusa Remziye geçer ancak evde kendileri Güler demeye devam ederler. 1958 yılinda Celaleddin ailenin 7. ve son çocuğu olarak dünyaya gelir, Selahaddin ve Sabahaddin isimlerine sıra gelmez. Listedeki Saim'in nüfus sapını sırasında doğması ise tam bir tesadilf olmuştur. Günül'iln Ümit, Mehmet, Kemal; $ahin'in Dilara, Duygu; Güliimser'in Gültekin, Orhan; Naim'in Fahriye, Gizem, Meltem; Saim'in Nazlı, Kemal, Fahriye; Remziye'nin Metin, Ugur, Neslihan; Celaleddin'in Fahriye, Kemal isimli çocukları dünyaya gelir. Böylece kardeş çocukları arasında 3 Kemal, 3 Fahriye görülmeye başlar. 1992 yılında misafirleri olarak bulunduğum sırada bu misafirperver ailenin isim listesini ve isimlerin konuluş sebeplerini not almıştım. Türk folklor araşnrmacılanmn sahasına giren bu tür çalışmalar isim verme geleneğimizde bilinmeyen birçok konuya aydınhk getirecektir.
 23. Osmanlı kâtiplerinin birçok Türkçe ismi durup dururken nasıl Arapçalaştırdıklarını bilmekteyiz: XVI. yüzyıl başında Payas ve Dörtyol çevresi ( ) Özer İli isimli bir sancaktı. Özer Okulları boyu bölgeye yerleşince buralara Özer İli denıneye başlamış ve ilk Tahrir Defteri olan 1521 tarihli 110 numaralı Adana Mufassall'nda isim aynı imlâ ile tahrir olunmuştur. Daha sonra kelime (./....ıc ) şeklinde yazılmaya başlamış ve buna bağlı olarak da isim Üzeyr, Üzeyir şeklinde okunur olmuştur. Yörenin adı bugün bile özerli olarak geçer. Üzeyir adı ise kişi adı olarak bölgede halen kullaruhr.
 24. Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Sancağı'na ait 154 numaralı bu defterde bulunan 37.007 kişi adı DTCF Tarih Bölümü öğrencilerinden Hatice Oruç ve İbrahim Köse tarafından, denetimimiz altında lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın bilgisayar verilerine göre Bu Kubad (86b), Bu Rahman (8b), Bultemür (72b)'de baba ismi olarak geçer. Kişi adında sadece Bultemür ismi bir defa kullamlınşıtır. Buradaki Bu Kubad, ve Bu Rahman isimleri "Ebu" isminin kısaltması olduğu tezini güçlendiriyor.
 25. Gelhayr ismi Gül Hayr ve Küll Hayr şeklinde de okunabilir. Ancak eyâlet sınırları içerisinde bu isimde bir köy bulunduğu için Gelhayr okuduk.
 26. Mürsel Öztürk, Farsça Dilbilgisi, Ankara 1988, s. 156.
 27. TD. 200, Kastamonu Mufassal Tahrir Defteri, v.300b, 1 defa baba adında. Bkz.: Müzeyyen Tunç, Sinop Taşköprii, Boyabad Çevresinde Kişi Adları, Ankara 1991 (DTCF Tarih Bölümü Basılmamış Lisans Tezi, 5. 24); Yılmaz Kurt, "Adana Sancagında Kişi Adları", DTCF Tarih Araştırmaları Deıgiııi, XV/26 (1991), s. 211.
 28. Ayda Erol tarafından hazırlanan ve tam adı Şarkı/aşk Şiblerle Tü rkillerle ve Tarihi örnekletle Adlarnınz olan kitap Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün 124. yayını olarak çıkmıştır. Genişletilmiş olarak 1992'de basılan böyle güzel bir çahşmada arşiv kaynaklarına inilmeyişi büyük bir eksikliktir.
 29. Orhan Şaik Gökyay, Dede Korkut'un Kitabı, Istanbul 1973, s. CLX1. Gökyay burada İlig adı ve Cuıvam hakkında geniş açıklama yapmakta ve bibliyografya vermektedir.
 30. Mirza Bala,' ilig' iA, c. V/2 (1968), s. 972.
 31. Faruk Sümer, "Çukur-ova tarihi", TAD, I/ (1963), s. 52.
 32. Yılmaz Kurt, "Adana Sancagında Kişi Adları", s. 211.
 33. Eski Türklerde kullanılmış olan Alpay, Apo, Şad, Tarkan, Tekin gibi iirivanLın buna örnek gösterebilirz. Bkz.H.N. Orkun, Eski Türk Yazıdan, s. 754 vd.
 34. N.Köseoğlu, "Köy adlarına göre bir araştırma", Çorumlu, Sayı: 13, s. 400-401.
 35. Çorum köy adları ile ilgili olarak bkz.: Nevzat Köseoğlu, "Yer Adları", Çorumlu, c. I., Sayı: 3 (1938), s. 99 ve devamı. Yazar burada adı m Türk oymak ve kabile adlarından almış olan köyler hakkı nda açıklama yapmış, diğerlerinin sadece isimlerini yazmakla yetinmiştir. Çorum köylerinin büyük bir kısmının adı Türkçedir ve bunlar üzerinde Osmanlı Mufassal Tahrir Defterleri kaynak olarak kullanılarak çalışılması gerekir.
 36. Bilge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul 1993, s. 255. Kendisi bir hukuk profesörü olan yazar Cihanbeyli'nin eski adı olan ESBİKESAN kelimesini açıklarken "kökenini ve anlamını güvenle saptayamadım" dedikten sonra tahminde bulunuyor: "Gerek bu adın içindeki Esbik, gerek İspekçür adının içindeki ispek, ermenice Sbidag (=Ak) 'tan gelmiş olabilir. Esbikeşan'ın adı da belki aslı nda Sbidag-şen "Ak Köy" idi." demektedir. Yazar kitabı nı n giriş kısmında (s. 4) yer adlarını açıklarken yer adlarını "Orta Asya Türklerinin kültürü ile Arabm.ve Araplaşmış ulusların oluşturduğu İslâm kültürünün ürünü" ile değil "Anadolu'nun kendi kültürü" ile açıklamak düşüncesinde bulunduğunu bildirmişti. İşte Esbikeşan yandgısının da sebebi bu arzu ve istek ohnahdır. öncelikle adın okunuşu Esbikeşan (Esb-i Keşan) değil kesik izafede Esb-keş.in şeklindedir. Esb (= at) + keşân (= çekenler) kelimelerinden oluşmuş Farsça bir tamlama olup anlamı At Çekenler demektir. Eski arşiv kaynaklarında, bölge kanunnâmelerinde At Çekenler diye anılan ve birtakım muafiyetlere sahip olan bu at yetiştiricisi Türk oymagının adı, Osmanlı kâtiplerinin işgfızarhğı sonucu Farsçalaşurılarak Esbkesar 2 yapılmıştır. Böylesine güzel bir konuda emek harcamış olan Sayın Umar, aslında "esb" kelimesinin "at" anlamına geldigini bildiği halde (Bkz. aynı sayfa Espiye maddesi) böyle bir yanlişa düşmesi hızlı çalışma sonucu bir dikkatsizlik veya ihtisas alanının dışına çıkmasının doğal sonucu olarak değerlendirikbilir. Ancak yazarın birçok yer ismini Luwi dili ile izah çabaları giriş kısmında açıkladığı sebebe dayanmaktadır. Aksi halde Karahisar kelimesini Luwi dilindeki "Dorukyeri" anlamındaki Karaka/Kıraka kelimesi ile açıklamaya çalışması (s. 382) komik bir yaklaşım olur. Yazarın Karadonasa köyü yer adının etimolojisine girmemi§ olması Karadonaşa köyü sakinleri için bir şans olmuştur.
 37. Mehmed Hemdeıni Solakzâde, Solakzâde Tarihi, c. II, Ankara 1989, s. 151-152.
 38. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 1438.
 39. N. Köseoğlu, "Köy adlarına göre blir araştırma", Çorumlu, c. II, Sayı: 13, s. 400.
 40. Zil'n-nün adının indâsı "vav"ın kaldırılmasıyla ) şeklinde yazıldığından Danın okunuşu ortaya çıkmış veya halk arasında bozularak bu şekle gelmiş olabilir. Zünnün adının başındaki Arapçada "sahip" anlamına gelen "Ztl" kelimesinin "vav"ının yazılmayışı kelimenin bir espiri yaparcasına Dalton şeklinde okunınasına da yol açabildiginden yer isimlerinin okunmasında harita kullanmanın önemi daha iyi anlaşıhr.
 41. TD. 38, 234 a. Bu tür hayır kurumları için ayrılan paraları n "bilâ hizmet" horzumlandığmm bir örneğini Cirlavuk köyünün yıkılan kervansarap sebebiyle görmekteyiz.
 42. L. Rasonyi, Tarihte Türklii k, 2. Bs. Ankara 1988, s. 22-26.
 43. A. Erol, Adlarinnz, s. XIII-XIX.
 44. Kerkes (Akbaba) nev'inden yırucı bir kuş, (Bkz.: Şemseddin Sami, Ka'müs-.1 Türki, s. 278) olup Timur'un torunu Baykara'yı (1392-1416) tarihi bir şahsiyet olarak tammaktayız. Bkz.: Meydan Larousse, c. I, s. 220.
 45. Börü, Eski Türkçede Kurt anlamındadır. Bugün Börü, Akbörü, Karabörü şeklinde soyadı olarak yaşamaktadır. 1990 yılı Ankara Telefon rehberinde Börü soyadını taşıyan 14 ayrı kişi bulunmaktadır. Kurt adı eskiden Kurd imlâsı ile yazılmakta ve daha çok Rumeli kesiminde kişi adı olarak kullamlmaktaydı. Bugün sadece soyadı olarak geçen Kurt adının Bozkurt şekli hem ad, hem de soyadı olarak görülür. Cumhuriyetle birlikte isimlerde Arapça kökenli Islami isimlerden uzaklaşma eğilimi aydınlar arasında yarlınca birçok bürokrat ve aydı n çocuklarına Bozkurt gibi adlar verdiler. Mahmut Esat'a Bozkurt soyadımn verilmesi bu sebepledir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç ve birçok bürokratın öztürkçe adlar taşıması tekparti döneminin isimde milliyetçilik eğilimi sonucudur.
 46. M. Cavid Baysun, "Ebussu'üd Efendi", İA, c. IV, s. 92; Rifat Anna, "Şeyh Muhiddin Yavsı", Çorumlu, c. II. Sayı: 17 (1939), s. 535. Rifat Arıncı'nın verdiği bilgilere göre Molla Mehmed Semerkandi ölünce oğullan Ali Kuşçu, Mustafa ve Abdulgani 1494 yıllarında Anadolu'ya gelmişler. Mustafa, iskilib'in 3.5 km. doğusunda şimdiki Bağözü diye anılan Direklitıel (İınad) kasabasına yerleşti. Muhiddin isimli oğlu oldu. time "yavsı" gibi yapıştığı için Yavsı lakabı II. Bayezid tarafından verildi. Ancak bazı tarih hataları sebebiyle burada verilen bilgilerin ihtiyath kullanılması gerekir.
 47. Evliya Çelebi, c. III, s. 880: Şeyh İskilibli Fahreddin: Şeyh Yaves de derler. Eserlerinden "Ali Kuşcu" merhıımun damadı ve Ebussu'üd Efendi merhumun ceddidir. 903 senesinde vefat etmiş ve burada defa olunmuştur.
 48. Evliya Çelebi, Seyahatnime, c. III, s. 880: "Tarikat nuruna erişmiş, hakikat sımnı. keşfetmiş, din denizinin dalgıcı, büyük şeyh, Hazret-i Iskilibli Muhyüddin (Kuddise sırruhu) aşağı şehir dışında medfün olup herkesin ziyaret ettiği bir yerdir. Doğum yeri de bu şehirdir".
 49. "Amasya'da medfun (Şeyh Habibi Ğımeri).nin ve (Rukiyye) ve (Bacı) Hatun'un müşterek vakfiyeleri sureti", Çorumlu, Sayı: 11 (1939), s. 148-152. Burada yapılan açıklamaya göre Rukiyye Hatun, Şeyh Yavsı'run kızı, Şeyh Habibi'nin zevcesidir. Makale yazarının (Evladı Kutara) diye sunduğu bilgiye göre Evlid-a Kattfır, Çelebi Mehmed'in Timur'un davetine icabet ederek yola çıktığı zaman hilcüm eden (Kutan Yahya) Bey'in silkilesindendir. Bu vakfiyede ismi geçen Şeyh Habibi Cımeri, vakfiyenin giriş kısmında "Şeyhülislam vel-müslimin Şeyh Habib Aınri" diye kayıthdır. Vakfiyede 4/60 hisse verilen vâkıfin oğulları Mahmud ve Mehmed ile 6/60 hisseye sahip vâkıfın kızı Hatice Sultan isimli çocuklan vardır. Anadolu Kazaskeri Cafer Çelebi'nin Ebussu'ûd Efendi'nin amcasının oğlu olduğunu bildiği:müze göre (M.C. Baysun, "Ebussu'fıd Efendi", İA, s. 98) Ebussu'ıld'un tuz kardeşi Rukiyye Hatun'a aidiyeti kesinleşmiş olmaktadır.
 50. TD. 38, 258a.
 51. M.C. Baysun, "Ebussu'üd Efendi", İA, s. 98.
 52. Kamil Şahin, "Cafer Çelebi, Molla", DİA, c. VI, s. 547-548. Osmanh kaynaklannda bu Cafer Çelebi'ye yer verilmemekte sadece Tacizde Cafer Çelebi'den söz edilmektedir. Bu bakımdan Sayın Kamil Şahin'in makalesi bir boşluğu doldurmuş olmaktadır.
 53. Ahmet Kankal, "Ali Kuşçu", DTCF Dergisi, Sayı: 369 (1993), s. 111.
 54. İ. Hakkı Uzunçarşilı, Osmanlı Tarihi, c. II, 3. Bs., Ankara 1975, s. 597.
 55. Adana EvIcaf kayıtlarında Ramazanoğullan beylerinden Halil Bey'in oğlu Piri Bey için "Piri veled-i Ramazan" denildiğhil bilmekteyiz.
 56. TD. 38, 226 b: Karye-i Yaknlar, vakf-ı Sinan Bey veled-i Yavzar ki Saray-ı Kattâr üzerinde sihâm ve hisse ne ise malümdur ve malikâneden şükrullah Çelebi hissesi der dest-i Hüsni (Haseni) binti Sinan Bey veled-i Yavzar...".
 57. TD. 38, 44b, 1/1.
 58. Neşet Köseoğlu, "Çorumda Beyler Çelebi ve Muzaffer Paşa Camii Minberi", Çorumlu, Sayı: 21 (1938), s. 76. Bu konuda geniş bilgi için bkz.: Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarih, c. III, s. 10, 70, 72, 100, 129, 158, 174.
 59. N. Köseoğlu, "Çorumda Beyler Çelebi...", s. 77.
 60. N. Köseoğlu, "Tarihte Çorum Köyleri ve Paşaköy ile Sakız Divanı", Çorumlu, sayı: 13, s. 448.
 61. Kâmil Şahin, "Çorum'da Vakıf Kuran Hammlar", Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Vakı flar Sempozyumu (12-18 Aralık 1993)'na sunulan teblilğ, s. 5.
 62. Çorumlu, c. IV, sayı, 31 (1941), s. 330. Bu belgeye göre Ferahşad Çelebi de aynı aileden gelmektedir.
 63. Orhan Acıpayamlı, "Türk Kültüründe "Ad Koyma Folkloru"nun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden incelenmesi", /V. Millederarast Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, c. IV, Ankara 1992, s. 9.
 64. TD. 38, 46a.
 65. N. Köseoğlu, Çorumlu, sayı: 2 (1938), s. 20.
 66. TDK, Tarama Sözliiğ-ü, C. III, s. 1544. Tahrir Defterlerinde geçen Eslemez erkek adı da bu anlamda olup dinlemeyen, aldıns etmeyen, kulak asmayan demektir. Yalnız sonunda ha-i resmiye olmadığından tahrir defterlerindeki imlâ Esleme okunuşuna izin vermez.
 67. Bu bölgede bulunan zaviyeler hakkında geniş bilgi için bkz.: Yılmaz Kurt, "Hoca Ahmed Yesevi'nin Rum Eyâletindeki Zaviye Kurucuları Üzerindeki Etkileri", Erciyes Üniversitesi Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu (Kayseri 26-29 Mayıs 1993)'na sunulan bu tebliğ Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 3 aylık araştırma dergisi olan Diyanet Cilt 29, sayı: 4 (1993), s. 41-48'de (zaviyelerin tam listesi hariç tutularak) yayınlanmıştır. Tebliğin tüm metni ise sempozyumu düzenleyen ekip tarafından 1994 yılında gayet güzel bir şekilde bastırılmışur. Başta Doç. Dr. Abdulkadir Yuvali olmak üzere emeği geçen arkadaşları kutluyorum.
 68. Neşet Köseoğlu, "Köy adlarına göre bir araştırma", Çorumlu, c. 11, sayı: 13 (1939), s. 399
 69. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Süfilil Kalenderiler (XIVXVII. yüzyıllar), Ankara 1992, s. 102; Yılmaz Kurt, "Hoca Ahmed Yesevrnin..", s. 45.
 70. TD. 38, 44b.
 71. TD. 38, 235a.
 72. /200.000 ölçekli haritada, Osmancık, 74p.
 73. Buğur, (puğur): Erkek deve, iki hürgilçlü deve. bkz.: TDK Tarama Sözlügii, c. 1, s. 684.
 74. Derleme Sözlütü, c. II, s. 721: Boduk, bodak, bodan, bodanak, bodi, bodik, bodu, bödû vs. şeklinde Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde tesbit edilmiştir. Aynı kaynağa göre kelime bazı bölgelerde "ayı yavrusu" anlamında da kullanılmaktadır.
 75. Fuad Köprülii, "Baba", tA, c. II, s. 165-166.
 76. Şemseddin Sami, Kamılsü Um, s. 3144.
 77. TD. 38, 222b, (z).: Zemin-i Mustafa, der dest-i Fahrill-meşâyilı Şeyhi Dede, hâliyâ der tasarruf-ı Uryan Dede veled-i Şeyhi Dede el-mezbür.
 78. TD. 38, 186a, iskilib, Fevka' t-tarik Divanı (Nahiyesi): Karye-i Sorkun, zemin-i Hamza veled-i Kulu Han. Mezkûr bil-fil hayatda olub tasarrufunda olan iki öküzlük yerin bir öküzlük ve bir bennakliğin Fahril'ş-şuyûh ve's-sâlikin ŞEYH DEDE'ye kayd olundu. Haliya Şeyh Dede fevt olup, tasarrufunda bir öküzlük ile bir bennâklik ve yine oğlu Mustafa ile Uryan Baba demekle ma'rfıf olan Mehmed nâm oğlu..." Aynı sayfada 10. sırada 1. olarak kayıtlı re'âya, meşhur şeyhimiz Uryan Baba'dan başkası değildir: "Uryan Baba veled-i Şey Dede (becâ-yı Hamza), bennâk". Aynı kazada Karagöz'iln oğlunun adı da Uryan idi (TD. 38, 215 a).
 79. TD. 38, 237b: Karye-i Değer Hacı,... vakf ı zaviye-i Şeyh Değer...
 80. TD. 38, 153b.
 81. TD. 38. 44b.
 82. Çorumlu, sayı: 13, s. 187.
 83. * isimler bilgisayara göre sıralandığı ndan Ç,I,Ş gibi harfler sona gelmiştir. Not lusmındaki
 84. * işareti madde başı olarak kullanılmıştır. * v. Doğancı, Abaza v. Doğancı anlamındadır. K., kısaltması kadın, kadın adı anlamında kullanılmıştır. ıı.: en sonuncu isim anlamındadır..