ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mücteba İlgürel

Anahtar Kelimeler: Japonya, Türk Tarihi, 16 Ağustos 1945 - 31 Ekim 1992, Orta Asya, Osmanlı, Türkiye

Tokyo Yabancı Araştırmaları Üniversitesi Asya ve Afrika Dil ve Kültürleri Enstitüsü (Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies)'nün davetlisi olarak Misafir Profesör statüsünde 1 Temmuz - 31 Ekim 1992 tarihleri arasında Tokyo'da bulundum. Bu müddet zarfında Japonya'da Türk tarihi üzerinde yapılan çalışmaların bolluğu dikkatimi çekti. Bu yüzden Japonya'da gerek Orta Asya tarihi gerek Osmanlı öncesi ve Osmanlı tarihi hatta Cumhuriyet devri tarihi üzerindeki çalışmaların Türkiye ile Japonya arasındaki münasebetlerin gelişmesiyle artmakta oluşu memnuniyet vericidir. Bu iyi münasebetlerin başlangıcı, 1890da vuku bulan Ertuğrul Gemisi faciasına dayanmaktadır. Bu tarihten sonra ticari ve siyasi münasebetlerin süratle geliştiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Japon halkı arasında dünya ülkelerini tanıma arzusu da bu gelişmeyi süratlendirmiştir. Nitekim popüler mahiyette müstakil eserler ile ülkeler hakkında toplu bilgiler veren kitapların veya makalelerin hazırlanması bunu ifade etmektedir. Türk ve Türkiye tarihi, bu ilginin başlarında gelmektedir. Öte yandan Japon bilim adamlarının Orta Asya Türk tarihine ilgileri ise çok eskiye dayanmaktadır. Nitekim bu konuda hazırlanan bibliyografya Bibhography of Central Aslan Studies in Japan 1868-1988[1] adını taşımaktadır. Bu eser 717 sahife olup 15067 kitap ve makaleyi ihtiva etmektedir.

Bundan başka şarkiyat Kütüphanesi Türkçe ve Osmanlıca Kitaplar Kataloğu -İlaveli ve Düzeltilmiş Baskı-[2] adlı zengin katalog ise tamamen Türkçe düzenlenmiştir. Bu kataloğum yeni harfi bölümü genel konular, din ve felsefe, toplumsal bilimler, tabii bilimler, sanat, edebiyat, tarih, coğrafya, etnoloji ve folklor ve nihayet süreli yayınlar olarak çeşitli kısımlara ayrılmıştır. 598 sahifelik bu bölümde 4704 adet kitap adı bulunmaktadır. Bu bölümün sonuna kişi ve kitap adları dizini eklenmiştir. Bu kataloğun eski harfi bölümü de keza çeşitli kısımlara ayrılmıştır. 155 sahife olup 1247 eser zikredilmektedir.Bunlardan bir miktarı yazma eser mikrofilmidir. Bu katalog,Türk tarih ve kültürü üzerinde çalışanlar için, Türkiye'de yayınlanmış ana kaynakların Japonya'da da bulunduğunu göstermektedir.

ileride sunduğumuz makale ve kitap listesinde umumiyetle kullandığımız bibliyografya kitabı, Bibliyography of Islamic and Middle Eastern Studies in Japan 1868-1888[3] adlı eserdir. XXV + 787 sahifelik bu hacimli eserden Osmanlı öncesi ve Osmanlı tarihi ile Cumhuriyet devri tarihine ait kitap ve makaleler listemiz için seçilmiştir.

Japonya'da Orta Asya tarihi, Osmanlı öncesi ve Osmanlı tarihi ve ayrıca Cumhuriyet devri tarihi üzerinde araştırma ve yayın yapan en meşhur beş enstitüyü burada tanıtmakta Türk araştırmacılar için yarar görmekteyiz:

Töyö Bunko (Oriental Library = şarkiyat Kütüphanesi) [4], 1924 yı lında kurulmuştur. Japonya'nın en zengin kütüphaneleri arasındadı r. 700.000 kitabı ihtiva etmektedir. Kütüphane içinde Unesco Higa.şi Ajia Bunka Center (The Center for East Asian Studies = Doğu Asya Araştırma Merkezi) adlı önemli merkez bulunmaktadır. Töyö Gakuhö (The Journal of the Research Department of the Töyö Bunko) adlı dergisi yılda iki kere yayınlanmaktadır. Ayrıca Memoirs of the Research Department of the Töyö Bunko adlı İngilizce dergi yılda bir kere yayınlanmaktadır.

Tokyo Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyüjo (Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies = Tokyo Yabancı Araştırmaları Üniversitesi Asya ve Afrika Dil ve Kültürleri Enstitüsü) [5] müstakil çalışan ve Japonya'daki bütün üniversite mensuplarının istifadesine açık bir enstitüdür. 1964'te kurulmuştur. Halen 17 profesör, 17 doçent ve 8 asistan bu enstitüde görev yapmaktadır. Kütüphanesindeki kitap sayısı 70.000'i aşmıştır. Ajia Afrika Gengo Bunka Kenkyli (Journal of Asian and African Studies) adlı dergi yılda iki kere yayınlanmaktadır. Arapça ve Farsça yayınlar da yapmaktadır.

Diğer bir enstitü ise Tokyo Daigaku Töyö Bunka Kenkyıljo (The Institute of the Oriental Culture, University of Tokyo = Tokyo Üniversitesi Asya Kültürü Enstitüsü) [6] olup Tokyo Üniversitesi bünyesinde bulunmaktadır. 1941 yılında kurulmuştur. Halen 18 profesör, 8 doçent ve 7 asistan bu enstitüde görev yapmaktadır. Kütüphanesindeki kitapların sayısı 400.000'i aşmış bulunmaktadır. T6y6 Bunka Kenkyüjo Kiy6 (The Memoirs of the Institute of Oriental Culture) 1943'ten beri yılda iki kere yaymlanmaktadır. T6y6 Bunka (Oriental Culture) 1944'den beri yılda iki kere yayılanmaktadır. Japonca ve İngilizce kitap yayınları da vardır.

Kyöto Daigaku Nairiku Ajia Kenkyûjo, Haneda Kinenkan (Institute for Inner Asian Studies, Prof. Haneda Memorial Library, Kyöto University = Kyöto üniversitesi Orta Asya Enstitüsü, Prof. Haneda Hatıra Kütûphanesi) [7] ise 1966'da kurulmuştur. Burada Prof. Haneda Töru'nun Arapça, Farsça, Türkçe ve sair dillerde zengin kitap koleksiyonu bulunmaktadır. Kyoto üniversitesi bünyesinde ayrıca Jinbun Kenkyüjo (Institute for Research in Humanities = Beşerl Bilimler Enstitûsü) [8] ise 1929'da kurulmuştur. Halen 17 profesör, 15 doçent ve 17 asistan bu enstitüde görev yapmaktadır. Kütüphanesindeki kitap sayısı 450.000'i aşmış bulunmaktadır. İçinde Arapça Farsça ve Türkçe kitaplar fazla değil, ama çok zengin Çince kitap koleksiyonu bulunmaktadır. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili önemli Çince kaynakları da ihtiva etmektedir. T6h6 Gakuh6 (Journal of Oriental Studies) adlı dergisi 1931'den beri yılda bir kere yaymlanmaktadır.

Bu bibliyografyanın düzenlenmesinde, makale veya kitapların orijinal yayınlar olmasına veya arşiv belgelerinden istifade ile hazırlanmış bulunmasına dikkat edilmiştir. Popüler mahiyette olanlar listeye alinmamıştır. Bu düzenlemede yayınları itina ile seçen, tercüme eden ve bibliyografyada bulunmayanları bizzat araştırıp bilgisayarda dizen genç Osmanlı tarihçisi Nobuo MİSAWA'dır. Burada kendisine minnettarlığımı ve teşekkürlerimi bildiririm. Ayrıca Osmanlı tarihçisi arkadaşım Prof. Dr. Yûzö NAGATA da tasnif ve son kontrollerini yaparak kıymetli zamanını bu işe ayırmıştır. Keza ona da minnettarlığımı bildiririm.

Burada bibliyografyanın düzenleniş tarzı üzerinde bilgi vermek yerinde olacaktır. Araştırmalar aşağıdaki cetvelde görüldüğü gibi 5 ana başlık altında toplamıştır. 4. sıradaki Osmanlı Tarihi kısmı ise 6 yan başlık altında tasnif edilmiştir. Bibliyografyanın sonunda "Japonya'da Türk tarihi üzerindeki araştırmalar için önemli dergiler"in adları ile yayınlanan müesseselerin adresleri ayrıca verilerek okuyucuya yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Bibliyografyada zikredilen bazı makalelerin yayınlandığı eserler, dergi olmayıp broşür veya ayrı basım halindedir. Bibliyografyada, Japonca yazılmış makale ve kitap adlan Türkçeye tercüme edilmiştir. Tercümelerde Japonca ifadelere sadık kalınmaya çalışılmıştır. Türkçe, İngilizce ve Fransızca yazılmış olanlar parantez içinde belirtilmiştir. Yayınlar müelliflerin soyadlarına (aile adlarına) göre alfabetik dizilmiş ve büyük harfle gösterilmiştir.

1 - (Bibliyografya)

2 - (Genel)

3 - (Osmanlı Öncesi Türk Tarihi)

4- a (Osmanlı Tarihi: Genel)

4- b (Osmanlı Tarihi: Siyasi ve Askeri)

4- c (Osmanlı Tarihi: Müessese)

4 - d (Osmanlı Tarihi: Sosyal ve Ekonomik)

4- e (Osmanlı Tarihi: Fikir)

4 - f (Osmanlı Tarihi: Sanat ve Kültür)

5 - (Cumhuriyet Tarihi)

BİBLİYOGRAFYA

ARAi Masami
'' Türkiye'de yakınçağ tarihi araştırmalarında yeni yönler"
NİHON ÇüTö GAKKAİ NENPÖ (Tokyo), c. IV, s. 2, 31/3/1989, ss.
251-264.

HAÇİOŞİ Makoto
Japanese Studies on Modern and Contemporary West Asian and North
African History, 1973-1983 (İngilizce)
Tokyo: The Centre for East Asian Cultural Studies, 1987, 16 s.

HAMADA Masami
"Bibliographie de travaux turcologiques japonait" (Fransızca)
Turcica (Paris), c. IX-2.X, 1978, ss. 220-235.

"Türk tarihi araştırmalarına giriş"
Asya Tarih Araşurmalanna Giriş, c. IV: Ortadoğu,
Kyoto: DÖHÖŞA, 20/Ey1ü1/1984, ss. 663-703.

HANADA Nariaki
''Japanese Studies on West Asian and North African History (Pre-Otroman
Period), 1973-1983 (İngilizce)
Tokyo: The Centre for East Asian Cultural Studies, 1987, 21 s.

HAYAŞİ Kayoko
"Türkiye"
İslârn şehirleri Araştırmalan: tarih ve istikbal [HANEDA Masaşi, Mİ-
URA Töru (haz.)],
Tokyo: TOKYO DAİGAKU Şuppankai, 23/Temmuz/1991, ss. 163-
216.
İMAZAWA Köji
"XIV. asır Anadolu tarihi için önemli bir kaynak 'Bezm ü Rezm' üzerine"
ORİENTO (Tokyo), c. XXXIII, s. 1, 30/9/1990, ss. 113-123.

KOYAMA Köiçir6
"Osmanlı Devletinin ilk dönemine âit bir kaynak 'Aşıkpaşazâde Tarihi'"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 8, 1/10/1971, ss. 1-24.
"XVII. asır Osmanlı tarihine âit bir kaynak 'Vekâyie-i Beç"
ORİENTO (Tokyo), c. XIV, s. 1.2, 25/8/1972, ss. 125-141, 186.
Japanese Studies on West Aslan and North African History (Ottoman
Period), 1973-1983 (İngilizce)
Tokyo: The Center for East Asian Cultural Studies, 1985, 13 s.

MİSAWA Nobuo
"Osmanlı imparatorluğu üzerindeki sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları
ve Prof. Suraiya Faroqhi: Kitap tanıtımı, Towns and Townsmen
in Ottoman Anatolia"
NİHON ÇCJTÖ GAKKAİ NENPö (Tokyo), c. III, s. 2, 1/4/1988, ss.
219-243.
"Türkiye'de Osmanlı tarihi üzerindeki araştırmalar (1790-1990)"
ORİENTO (Tokyo), c. XXXIV, s. 1, 30/9/1991, ss. 105-117.

MITSUHAŞİ Fujio
"'Neşri Tarihi' üzerinde yeni bir araştırma"
BUNKA KAGAKU KİY() (Çiba), s. 3, 1961, ss. 1-37.
"Xitab-ı Bahriye'nin müellifi Piri Reis ve haritası"
ORİENTO (Tokyo), c. IX, s. 2.3, 10/9/1967, ss. 199-220, 234.
"Evliya Çelebi ve Seyahatnâmesi üzerine bazı notlar"
ORİENTO (Tokyo), c. XI, s. 3.4, 20/9/1970, ss. 91-103, 195.
"Prof. Kemal Karpat ve yarnlan"
ŞİGAKU (Tokyo), c. U, s. 1.2, 6/1981, ss. 1-20.

MORİ Masao; NAGATA Yûzö
'Selçuklu imparatorluğu ve Osmanlı imparatorluğu: İslam araştırmaları
semineri (6)"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 8, Kasım/1971, ss. 39-41.

NAGATA Yûzö
'Türkiye'de Osmanlı tarihi üzerindeki araştırmalar"
ORİENTO (Tokyo), c. XI, s. 3.4, 20/9/1970, ss. 161-181.
"Ortadoğu tarihi araştırmalarına giriş: (3) 1258 yılından sonra"
REKİŞİ TO ÇİRİ (Tokyo), s. 206, 20/11/1972, ss. 12-30.

ŞİMİZU Kösuke
Bibliography on Saljuq Studies (İngilizce)
Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 30/Mart/1979, 71 s.

ŞİNTANİ Eiji
"Osmanh imparatorluğu ve Akdeniz: 'Kitâb-ı Bahriye' üzerine"
İSURAMU NO TOŞİŞEİ.KENKYÛ ~OKU (Tokyo), Kenkyukai
Hökoku, s. 15, 31/1/1990, ss. 1-50
"Xitâb-ı Bahriye'nin karakteri: Ayasofya'da bulunan 2612 numaralı
bir yazma eser üzerine"
TÖYÖŞİ KENKY(/ (Kyoto), c. XLIX, s. 2, 1990, ss. 107-139, 4-5.
"Xitâb-ı Bahriye'nin H. 927 tarihli sekiz yazması"
TAÇİBANAJOŞİ DAİGAKU KENKYU KİY() (Kyoto), s. 17, 1990, ss.
222-246.
"Xitâb-ı Bahriye' ve 'Portrano."
MARE NOSTRUM (Kyoto), s. 3, 1991, ss. 68-81

2 (Genel)
HANEDA Akira
"İslâm ve Türkler"
ORİENTO (Tokyo), c. XIV, s. 2, 25/8/1972, ss. 109-124, 184-185
(özet).

MİTSUHAŞİ Fujio
"Türkiye Tarihi"
Dünya Ülkeleri Tarihi, c. XI: Ortadoğu [MAEJİMA Şinji (haz.)] ,
Tokyo: YAMAKAWA Şuppanşa, 30/Haziran/1955, ss. 211-304.
"Türkiye Tarihi"
Tokyo: KİNOKUNİYA Şoten, 30/Kasım/1964, 246 s.

MORİ Masao (haz.)
Türkiye'de Toplum ve Ekonomi
Tokyo: AJİA KEİZAİ KENKYOJO, 27/Aralık/1971, 198 s.

NAGATA Yûzö; KAGAYA Kan; KATSUFUJİ Takeşi
Çağdaş Ortadoğu Tarihi, c. I: Türkiye, İran ve Afganistan
Tokyo: YAMAKAWA Şuppanşa, 15/Mayıs/1982, 359+47 s.

SUZUKİ Magaşi
Ana Vatanın Kurtarılması: Türkiye
Tokyo: İWANAMİ Şoten, 15/Şubat/1952, 198 s.

3 (Osmanlı Öncesi Türk Tarihi)
HANEDA Akira
"Göçebeler ve şehirler. Türklerin yerleşmesi ve şehirleşmesi"
Doğu-Batı Kültür İlişldleri Tarihi [Prof. MATSUDA Toşio'nun 70.
Doğum Yılı Armağanı Komitesi (haz.)1,
Tokyo: YÜZANKAKU, 10/Mayıs/1975, ss. 394-401.

İTİNİ Közö
"MI!. Asırda Anadolu"
TÖYÖŞİ KENK11-1 (Kyoto), c. XXXVIII, s. 4, 31/3/1980, ss. 43-75.
"Moğol akı nlarından sonraki Anadolu: sultanlığı n takibi üzerinde
şehzâdeler arasında mücadele"
TÖYĞŞİ KENKYÛ (Kyoto), c. XXXIX, s. 2, 30/9/1980, ss. 110-139, 5-
6.
"Anadolu Selçukluları ve İl Hanlılar"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 23.24, 30/1/1985, ss. 34-54, 143-144
(özet).
"Göçebelerin akınları"
İslâm Seminen, c. İslâm Tarihi [MORİMOTO Kousei (haz.)],
Tokyo: ÇİKUMA Şobö, 10/Aralı k/1985, ss. 71-100.
"Moğol alunlarmdan önceki Anadolu Selçulduları: Babalar isyanları"
ORİEIVTO (Tokyo), c. XXX, s. 1, 30/9/1987, ss. 1-20.
"Anadolu Selçukluları ve Harezmşâhlar"
TÖYÖŞİ KENKYCI (Kyoto), c. XLVII, s. 1, 30/6/1988, ss. 116-149, 4-5
(özet).
"Moğol ordusunun Anadolu'ya akınlarına dâir"
ORİENTO (Tokyo), c. XXXI, s. 2, 31/3/1989, ss. 125-139.
"Jalâl al-Din Khawârazmshâh in West Asia" (İngilizce)
Memoirs of the Research Department of the Tüyü Bunko (Tokyo), s.
47, 1989, ss. 145-164.

MİTSUHAŞİ Fujio
"Anadolu Selçukluları"
Dünya Ülkeleri Tarihi, c. XI: Ortadoğu (yeni baskı) [MAEJİMA Şinji
(haz.)],
Tokyo: YAMAKAWA Şuppanşa, 10/Mayıs/1972, ss. 319-327.
"Anadolu'nun Türkleşmesine ait bir sahne: Karaman Beyliğinin kuruluşu"
SİGAKU (Tokyo), c. XLVI, s. 3, 2/1975, ss. 225-248.
"XIII. asırda Anadolu'da Babahlar ayaklanması ve bastırılması"
ORİENTO (Tokyo), c. XVII, s. 2, 28/2/1975, ss. 129-142, 187

MORİ Masao
"Anadolu'ya gelmeden önce Türk-Oğuzlar"
YCIBOKU ŞAKAİSİ KENKYCI (Tokyo), s. 17, 10/1962, ss. 1-26.

ŞİMİZU Kösuke
"İbrahim Yınal ve Yınaliyan: Büyük Selçukluların ilk döneminde
Türkmen toplumu"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 10, 15/6/1975, ss. 15-32.
"Büyük Selçuklu Sultanlan"
Şark Tarihi Semin eri, c. V: Saltanat Devri [SUGİ İsami, MAEJİMA
Şinji (haz.)],
Tokyo: GAKUSEİŞA, 25/Mart/1986, ss. 7-30.

4 - a) (Osmanlı Tarihi: Genel)
Haneda Akira
"Ming Hanedanı ve Osmanlı imparatorluğu"
SEİNAN AJİA KENKYCI (Kyoto), s. 14, 30/6/1965, ss. 95-100.
"Son İslam imparatorluğu: Osmanlı imparatorluğu"
İWANAMİ Semineri: Dünya Tarihi, c. VIII,
Tokyo: İWANAMİ Şoten 18/Ekim/1969, ss. 125-168.

MİTSUHAŞİ Fujio
Osmaııh Imparatorluğu Tarihi
Tokyo: YOŞİKAWA KöBUNKAN, 25/Aralık/1966, 431 s.
Kanuni Sultan Süleyman
Tokyo: ŞİMİZU Şoin, 20/Eylill/1971, 181 s.
"Osmanlı imparatorluğu"
Dünya ülkeleri Tarihi, c. XI: Ortadoğu (yeni baskı) [MAEJIMA ŞİNJİ(haz.)],
Tokyo: YAMAKAWA Şuppanşa, 10/Mayıs/1972, ss. 329-395.

MORİ Masao
"Bir İslam Dünya imparatorluğunun kurulması' ve 'Tanzimat'"
Dünya Tarihi, c. VII: İslânı Kültürünün Gelişmesi,
Tokyo: ÇİKUMA Şobö, 30/Nisan/1961, ss. 191-247.
"Bir İslam imparatorluğu olarak Osmanlı Devleti"
İslâmlaşma üzerinde Müşterek Araştırmalar, c. II,
Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 10/Mayıs/1969, ss. 79-
107.

NAGATA Yüzö
"Osmanlı idaresinde Balkan ülkeleri"
Dünya Ülkeler Tarihi, c. XIII: Doğu Avrupa (yeni baskı)[YADA Toşitaka
(haz.)],
Tokyo: YAMAKAWA Şuppanşa, 10/Haziran/1977, ss. 99-129.
"Ortadoğu'da Feodalizm"
Orta çağ Tarihi Semineri, c. V. Feodalizm [KİMURA Şözaburo, SASARİ
Junnosuke (haz.)],
Tokyo: GAKUSEİŞA, 25/Mart/1985, ss. 137-164.

SUZUKI Tadaşi
Osmanlı imparatorluğu: İslâm Dünyasında 'yumuşak istibdat'
Tokyo: KÖDANŞA, 20/Nisan/1992, 254 s.

4 - b (Osmanlı Tarihi: Siyasi ve Askeri)

HAYASAKA Makoto
"Osmanlı imparatorluğuna göç eden Lehliler ve Şark politikası: XIX.
asnn ortasında",
ŞİHÖ (Sapporo), s. 15, 25/12/1982, ss. 13-41.
"Osmanlı imparatorluğu ve göç eden Lehliler: XIX. asrın ortasında."
NİHON ÇüTö GAKKAi NENPÖ (Tokyo), c. II, 31/3/1987, ss. 166-
186.
İstanbul şark Temsilciliği: Osmanlı imparatorluğuna göç eden Lehli
milliyetçiler
Tokyo: ÇİKMA Şobö, 30/Ey1ü1/1987, 257 s.

HORİKAWA Töru
"Özbekistan'da Şaibâni hanedanı ve Osmanlı imparatorluğu: vesikalara
göre Doğu-Batı yollarının değişmesi"
SEİNAN AJİA KENKYû (Kyoto), s. 34, 1991, ss. 43-75.

İMAİ Junko
"Bulgaristan'da milli hareketler ve Nisan 1876 ihtilali, (1)-(2)"
TOUOUSİ KENKYû (Tokyo), s. 4, 5, 15/6/1981, 20/8/1982, ss. 1-
31, 44-62.
"1878 senesinde Bulgaristan Prensliğinin kuruluşuna dair bazı notlar"
KOKUSAİ KANKEİGAKU KENKYÛ (Tokyo), s. 11, 20/3/1985, ss.
31-53, 85-86.
"Bulgaristan Prensliği ve Doğu Rumeli'de birleşme hareketleri"
KOKUSAİ KANKEİGAKU KENKYCI (Tokyo), s. 13, 20/37/1987, ss.
89-108, 147-148.

İMAZAWA Köji
"Ankara Savaşından önce Anadolu tarihi: XIV. asrın sonlarında Anadolu
tarihi"

ŞİGAKU ZAŞŞİ (Tokyo), c. XCIX, s. 3, 20/3/1990, ss. 1-36, 147-148.

İŞİDA Tomoko
"Girit Meselesi (1866-1889): Osmanlı imparatorluğunun çöküşü üzerine
bir araştırma"
ŞİRON (Tokyo), s. 31, 31/3/1977, ss. 52-71.

KATĞ, Kazuhide
`Timur'un Osmanlı Devletine karşı siyaseti: Sultan I. Bayezid'e gönderdiği
mektubu"
BARUKAN ŞÖAJİA KENKYCI (Tokyo), s. 2, 24/2/1976, ss. 1-22.

MİTSUHAŞİ Fujio
"XVI. asırda Osmanlı imparatorluğu ile Orta Asya ve Kı rım arasındaki
münasebetler"
ŞİGAKU (Tokyo), c. XXXVI, s. 1, 10/8/1963, ss. 37-65.
"XVI. asırda Hind Okyanusunda Osmanlı denzi kuvvetleri"
SUNDAİ ŞİGAKU (Tokyo), s. 20, 25/3/1967, ss. 1-2, 33-53.
"Osmanlı imparatorluğu ve Avrupa ülkeleri"
İWANAMİ Seminer* Dünya Tarihi, c. XV,
Tokyo: İWANAMİ Şoten, 18/Kasım/1969, ss. 417-444.
"Busbecq'in mektuplarına göre Şehzâde Bayezid yakası"
ŞİGAKU (Tokyo), c. XLIV, s. 1, 10/10/1971, ss. 1-2, 47-76.

MİYATAKE Şirö
"Osmanlı İmparatorluğunda tüfeğin yayılması ve etkisi"
Şl'ILKI (Tokyo), s. 6, 6/4/1985, ss. 36-53.
"Osmanlı imparatorluğunda ateşli silahların benimsenmesi"
ŞİKAN (Tokyo), s. 115, 1986, ss. 60-72.
XV. ve XVI. asırlarda Osmanlı deniz kuvvetlerinde ateşli silahların
benimsenmesi: Yahudilerin rolü"
ORİENTO (Tokyo), c. XXXIV, s. 1, 30/9/1991, ss. 48-64.

MORİ Masao
"Istanbul'un fethi"
Şark Tarihi Semineri, c. V: Saltanat Devri [SUGİ İsami, MAEJİMA
Şinji (haz.)],
Tokyo: GAKUSEİŞA4 25/Mart/1986, ss. 170-193.

NAGATA Yüzü
"Sultan II. Mahmud'un merkezileştirme politikası. Ayânlar ve Derebeylere
karşı bir politika"
ORİENTO (Tokyo), c. XII, s. 3.4, 20/4/1970, ss. 149-168, 228.
"Greek Rebellion of 1770 in the Morea" (İngilizce)
Memoirs of the Research Department of the Tüyü Bunko (Tokyo), s.
XLVI, 1988, ss. 85-101.

NAKAYAMA Jiiçi
"Karlofça ve İstanbul muâhedeleri (1699/1700)"
AİÇİ GAKUİN DAİGAKU BUNGAKUBU KİYö (Nagoya), s. 8,
10/3/1979, ss. 239-252.
"İstanbul muâhedeleri (1700) üzerine bazı notlar"
AİÇİ GAKUİN DAİGAKU BUNGAKUBU KİY() (Nagoya), s. 9,10/3/1980, ss. 100-112.

ODAKA Hiroki
"Osmanlı imparatorluğu ve Avrupa"
Islam Dünyası: Tarih ve Kültür [OKAZAKİ Şükö, KATSUFUJİ Takeşi
(haz.)],
Kyoto: SEKAİ ŞİSÖŞA, 10/Mayıs/1981, ss. 138-143.

SAWADA Minoru
"XVIII. asnn sonunda İstanburclaki Özbeklerle ilgili dört vesika"
NİHON ÇİITÖ GAKKAİ NENPÖ (Tokyo), c. I11,s. 2, 31/3/1988, ss.
198-218.

SUZUKİ Tada.şi
"İslâm-Ortadoğusunda milletlerarası sistem geleneği ve batı tesiri"
KOKUSAİ SEİfi (Tokyo), s. 69, 28/10/1981, ss. 93-107.
"XVIII. asırda Osmanlı imparatorluğunun Avrupa'ya gönderdiği bir
sefir ve sefâretnâmesi: Viyana'da Silahdar İbrahim Paşa,"
TöYö BUNKA (Tokyo), s. 67, 30/3/1987, ss. 251-279.
"Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi ve Memlük ülkesinde yeni bir idari
sistemin kuruluşu: Topkapı Saray Müzesi Arşivi'ndeki D. 9772 numaralı
bir defterin incelenmesi"
ORİENTO (Tokyo), c. XXX, s. 1, 30/9/1987, ss. 90-107.
"Process of traditionalist revolution in the Ottoman imperial capital:
an attempt of politico-sociological analysis" (İngilizce)
The Proceedings of International Conference on Urbanism in Islam
October 22-28, 1989, Tokyo c. V, Tokyo, 1989, ss. 219-228.
"Osmanlı imparatorluğu ve Fransız ihtilali: İslam dünyası ile modern
Avrupa dünyasının karşılaşması"
Fransız İhtilâli ve Etraftalci Ülkeler: Tarih ve Toplum, c. XII,
Tokyo: RİBUROPÖTO, 20/Haziran/1992, ss. 59-106.

ŞİDARA Kunihiro
"Jön Türkler hareketlerinin gelişmesi"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 11, 15/6/1976, ss. 27-50.
"Jön Türkler inkılabından önce: Resne'deki Ahmet Niyazi Bey'in faaliyetleri"
ORİENTO (Tokyo), c. XXI, s. 1, 30/9/1978, ss. 91-108.
"İkinci Meşrutiyetin kuruluşundan sonra: Jön Türkler arasında mücadeleler"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 16, 25/8/1979, ss. 33-46, 77-78.
lön Türkler ve Osmanlı Ordusu"
Prof NAKAJİMA Satoşi'nin 70. Doğum Yılı Armağanı, c. II.
Tokyo: KYÜK0 Şoin, 1/Temmuz/1981, ss. 565-579.
"Hareket Ordusunun kuruluş prensiplerinin değişmesi"
Orta Asya ve Ortadoğu'da Toplum ve Kültür [MORİ Masao (haz.)],
Tokyo: YAMAKAWA Şuppanşa, 30/Haziran/1983, ss. 799-821.
"Osmanlı İmparatorluğunda İslam ve halk: Jön Türk inkılabı döneminde"
Şkö (Tokyo), s. 18 (yeni seri), 20/11/1985, ss. 68-83, iii (özet).
"31 Mart Vak'ası'nda dini âmiller"
İslam Dünyasında Dini Faaliyetlere dair Müşterek bir Araştırma
[MORİ Masao (haz.)],
Tokyo: NİPPON DAİGAKU, Mart/1986, ss. 72-89.
"Jön Türkler inkılabı"

Şark Tarihi Semin eri, c. VI: Araba ve İsrail [SUGİ İsami, MAEJİMA
Şinji (haz.)],
Tokyo: GAKUSEUŞA, 21/Ey1ü1/1986, ss. 5-18.
"Sultan II. Abdülhamid'in istibdat yapısı"
NİHON ÇijTö GAKKAİ NEW/5 (Tokyo), c. III, s. 1, 31/3/1988, ss.
175-194.

ŞİNTANİ Eiji
"Cem Sultan devrinde Osmanlı imparatorluğu ve Avrupa ülkeleri
(1485-1495)"
SEİNAN AJİA KENKYÜ (Kyoto), s. 24, 30/3/1985, ss. 35-60.

TAKAHAŞİ Tadahisa
"Türk-Japon münasebetlerine kısa bir bakış (1871-1945)"
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (İstanbul), s. 18, Haziran/1982,
ss. 124-148

WADA Hironori
"Ming Hânedânı Devrinde Osmanlı İmparatorluğunda tüfek gelişi"
ŞİGAKU (Tokyo), c. XXXI, s. 1.4, 25/10/1958, ss. 692-719, 26 (Özet)

YAMAUÇİ Masayuki
"Türk-Ermeni Savaşı ve Türk-Sovyet münasebetleri (1919-1920)" SURABU
KENKYCI (Sapporo), s. 19, 7/8/1974, ss. 97-138.
"Türk inkılap tarihi ve sosyalizm: islâmcı lı k ve milliyetçilik ile beraber"
ŞİSÖ (Tokyo), s. 623, 5/5/1976, ss. 24-45.
"Türk dış politikası ve Şark politikası (1920-1921): Batum krizinde
Osmanlı imparatorluğu ile Sovyetler Birliği arasındaki münasebetler"
AJİA AFURİKA GENCO BUNKA KENKYÛ (Tokyo), s. 13,
31/3/1977, ss. 1-66.
"Reflections on the Social Movements during the National Liberation
War of Turkey: A Tentative Analysis of Partisan Activities in Western
Anatolia" (İngilizce)
AJİA AFURİKA GENGO BUNKA KENKYLI (Tokyo), s. 15,
31/3/1978, ss. 15-50.
Osmanlı imparatorluğu ve Mısır: Girit seferi (1866-1867)
Tokyo: TOKYO DAİGAKU Şuppankai, 15/Mayıs/1984, 409 s.
"Türkler ve Araplar: Osmanlı imparatorluğunun Arap ülkeleri üzerindeki
politikası"
CİTTÖ KENKYII (Tokyo), s. 302, 15/9/1985, ss. 7-17.
'Türk inkılap tarihi ve partizan hareketleri"
Şark Tarihi Semineri, c. VI: Arab ve İsrail [SUGİ İsami, MAEJİMA
Şinji (haz.) ,
Tokyo: GAKUSEİŞA, 25/Ey1ü1/1986, ss. 19-51.
"The Adventure of Mustafa Subhi in Anatolia, January 1921: Enlightened
by the Archives of the Institute for the History of the Turkish
Revolution, Ankara University" (İngilizce)
REKİŞİGAKU KENKY(IKİYÖ: REKİŞİ TO BUNKA (Tokyo), s. 16,
31/3/1988, ss. 259-286.
"The Unromantic Exiles, istanbul to Berlin: Enver Pasha, 1919-1920"
(İngilizce)
Research Report on Urbanism in Islam. Monograph Series, s. 11
(Tokyo), 20/6/1989, pp. 1-37.
The Green Cresent under the Red Star: Enver Pasha in Soviet Russia,
1919-1922 (İngilizce)
Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 20/Mart/1991, 395 s.
4 - c (Osmanlı Tarihi: Müessese)

HANEDA Akira
"Memlüklar ve Kapı kulları: İslam tarihinde esir askerler"
Prof OKUDAfikefnin 77. Doğum Yılı Armağanı [Prof. OKUDA Jikei'nin
77. Doğum Yılı Armağanı Komitesi (haz.)],
Kyoto: HEİGAKUJİ Şoten, 22/Ekim/1976, ss. 1243-1256.

KOMATSU Kaori
"Sultan IL Abdülhamid ve XIX. asrın sonunda Osmanlı imparatorluğu:
Ertuğrul faciası (1890)"
ŞİGAKU ZAŞŞİ (Tokyo), c. XCVIII, s. 9, 20/9/1989, ss. 40-82, 132-
133.
"100'üncü yıldönümü münasebetiyle 'Ertuğrul Fı rkateyni faciası"
(Türkçe)
NİHON CISITÖ GAKKAİ NENPÖ (Tokyo), c. V, 31/3/1990, ss. 113-
172.
[Ayrı basım: Ertuğrul Faciası, Ankara: Turhan Kitabevi, 1992, 71 s.]
"Sultan II. Abdülhamid'in devrinde Osmanlı deniz kuvvetleri (1878-
1897): Osmanlı donanmasının durumu"
OÇANOMİZU ŞİGAKU (Tokyo), s. 35, 1991, ss. 27-48.
"XIX. asrın sonunda Osmanlı deniz kuvvetleri: mâliye tarihi açısından"
TÖYÖ GAKUHö (Tokyo), c. LXXIII, s. 1.2, 25/1/1992, ss. 138-162.

KOYAMA Köiçir6
"Osmanlı Devletinin ilk döneminde 'Veziriazamlı k' müessesi: Bayezid
Paşa'nın tayin ve azli"
Prof ENOKİ Kazım Armağanı,
Tokyo: KYÜK0 Şoin, 11/Kasım/1988, ss. 185-207.
"Osmanlı Devletinin ilk döneminde 'Divan-ı Hümâyün müessesesi"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 33.34, 30/3/1990, ss. 1-22.

KUMAGAİ Tetsuya
"Osmanlı idaresinin ilk döneminde Mısı r'da yerli askeri kuvvetler:
Hayr Bay döneminde"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 29.30, 1988, ss. 17-32.
"Osmanlı idaresinin ilk döneminde Mısır'da 'Madrasa al-Sahiya' ve
'Nâ'ib qâdi aliaskar' müessesesi"
AJİAŞİ KENKYCI (Tokyo), s. 13, 1989, ss. 24-38.

MİTSUHAŞİ Fujio
"Yeniçeri Ocağı üzerine"
SUNDAİ ŞİGAKU (Tokyo), s. 2, 25/3/1952, ss. 43-58.
"Osmanlı İmparatorluğunda Yeniçeri Ocağı"
BUNKA KAGAKU (Çiba), c. II, s. 2, 9/1954, ss. 55-72.
"Osmanlı İmparatorluğunda Devşirme"
ŞİGAKU ZAŞŞİ (Tokyo), c. LXXII, s. 7, 20/7/1963, ss. 1-33.
"Palanqa (Palanka) üzerine bazı notlar"
Japonya Şark Akademisi 25. Yılı Armağanı,
Tokyo: TOUSUİ Şobö, 1979, ss. 617-630.

MORİ Masao
"Osmanlı imparatorluğunun mirası"
Doğu ile Batı Münasebetleri Tarihi, c.III. İslânı İmparatorluğunun
Mirası [ŞİMADA Jöhei (haz.)1,
Tokyo: HEİBONŞA, 14/Aralık/1970, ss. 342-389.

NAGATA Yüzü
"XVIII. asrın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğunda âyanlık müessesesi"
AJİA AFURİKA GENGO BUNKA KENKYCI (Tokyo), s. 8, 25/9/1974,
ss. 31-71.

SUZUKI Tadaşi
"Bürokratlar: Osmanlı Devletinde kâtipler dünyası"
İslâm Seminen, c. İslâ m. Sosyal Sistem [SAT() Tsugitaka (haz.)],
Tokyo: ÇİKUMA Şobö, 15/Nisan/1986, ss. 79-106.
"Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğunda Veziriazamlar
ve vezirler (1)-(3)"
TöYö BUNKA KENKYI30 KİYö (Tokyo), s. 101, 103, 106,
25/11/1986, 31/3/1986, 25/11/1986, ss. 1-71, 1-79, 35-94.
"The Governance Structures of the Ottoman Empire: a comparative
historical analysis" (İngilizce)
SENRİ ETHNOLOGİCAL STUDİES (ösaka), s. 25, 28/12/1989, ss.
133-153.
"Kanuni Sultan Süleyman'ı n veziriazamları ve vezirleri tanınmış siyasi
şahsiyetler tarihi bakımından bir inceleme" (Türkçe)
V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi, Tebliğler
Ankara: TTK Basımevi, 1990, ss. 885-888.

YONEBAYAŞİ Jin
"Osman Gazi ve Orhan Gazi devrinde askeri teşkilât: İlk devirlere âit
kaynaklara göre"
ŞİHĞ, (Sapporo), s. 7, 1/3/1978, ss. 1-24, i-v (Özet).
Osmanlı Devletinin ilk devrinde 'Beylerbeyilik' müessesesi: Anadolu
Beylerbeyliğinin kuruluş tarihi üzerine"
AJİA AFURİKA GENGO BUNKA KENKYISI (Tokyo), s. 24,
30/9/1982, ss. 133-180.

4 - d (Osmanlı Tarihi: Sosyal ve Ekonomik)

HAYAŞİ (YAMAMOTO) Kayoko
"XV. asrın ikinci yarısında İstanbul: Sultan II. Mehmed'in imar siyaseti"
OÇANOMİZU ŞİGAKU (Tokyo), s. 25, 24/4/1982, ss. 1-18.

HAYAŞİ Kayoko
"Sultan II. Mehmed'in vakfıyeleri"
NİHON CLITÖ GAKKA İ NENPÖ (Tokyo), c. III, s. 2, 1/ 4/1988, ss.
74-109.
"Bir İslam şehrinde 'imareeteki hayat"
TöYö BUNKA (Tokyo), s. 69, 29/3/1989, ss. 119-144.
"Vakıf müessesesi ile ilgili kaynaklar: Türkiye"
İSURAAIU NO TOŞİSEİ KENKYÛ HöKOKU (Tokyo), Kenkyükai
Hökoku s. 30, 29/3/1991, ss. 33-50.
"XVI. asırda İstanbul'da vakfedilen hâneler"
TöYö BUNKA KENKYÛJO KİYö (Tokyo), s. 118, 3/1992, ss. 237-262.
İMAİ Junko
"Osmanlı imparatorluğu idaresinde Bulgaristan'da feodalizmin bozuluşu
ve kapitalizmin kuruluşu"
TOUOUŞİ KENKYCI (Tokyo), s. 1, 20/3/1978, ss. 66-79.

KOYAMA Köiçir6
"Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi ve 'Gazi toplumunun karakteri"
TÖYÖBUNKA (Tokyo), c. L, s. 3, 31/12/1967, ss. 37-78, 1-2 (özet).

KUROKİ Hidemitsu
"Haleb'deki sosyal dengenin bozulmasıyla meydana gelen hadiseler,
1819-1820"
NİHON ÇÜTÖ GAKKAİ NENP05 (Tokyo), c. III, s. 1, 31/3/1988, ss.
1-59.
"Haleb'deki sosyal dengenin bozulmasıyla meydana gelen hadiseler,
1850"
TöYö BUNKA (Tokyo), s. 69, 29/3/1989, ss. 173-213.

MİKİ Wataru; 'Abd al-Rahim 'Abd al-Rahmân
Village in Ottoman Egypt and TokugawaJapan : a comparative study
(İngilizce)
Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 30/Mart/1977, 106. s.

MİSAWA Nobuo
"Tahrir defterlerine göre Osmanlı İmparatorluğunda göçebeler:
1560 tarihli Malatya Livasına ait bir tahrir defterinin inceleme denemesi"
AJİA AFURİKA GENGO BUNKA KENKYÛ (Tokyo), s. 38,
30/9/1989, ss. 1-29.
"Osmanlı İmparatorluğunda bir Anadolu şehri: Güney Doğu Anadolu'da
Malatya"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 37. 38, 30/3/1992, ss. 61-84, 156-157.

MİTSUHAŞİ Fujio
"Osmanlı toplum tabakaları ve Tanzimat"
ŞİGAKU (Tokyo), c. XXIX, s. 1, 30/5/1956, ss. 57-85.
"Osmanlı toplumu ve şehir hayatına d'air notlar: Prof. Mustafa Akdağ-
'in eserinin bir tenkidi"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 11, 15/6/1976, ss. 1-12.
"XVI. asrı n ortasında Osmanlı imparatorluğu idaresinde Balkan
(Rumeli) şehirleri"
Batı ve Doğu: Prof MAEJİMA Şinji Armağanı [KEİĞ DAİGAKU Tö-
YÖŞİ DANWAŞİTU (haz.)],
Tokyo: KYÜK0 Şoin, 3/Haziran/1985, ss. 195-210.

MİYATAKE Şiro
"XV. ve XVI. asırlardan Osmanlı imparatorluğunun sosyal ve ekonomik
tarihi araştırmaları için Yahudi kaynaklarının ehemmiyeti:
'Responsa' üzerine"
NİHON ÇüTö GAKKAİ NENPÖ (Tokyo), c. IV, s. 1, 31/3/1989, ss.
175-199.
NAGANUMA Hiromiçi
"Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa tüccarları"
KANSAİ DAİGAKU ŞÖGAKU RONŞÛ (Ğsaka), c. XIX, s. 3.4,
25/10/1974, ss. 174-188.
"XVI. asırda Osmanlı imparatorluğu ve Fransa arasındaki ekonomik
münasebetler"
KANSAİ DAİGAKU ŞÖGAKU RONŞÜ (ösaka), C. XXI, s. 5,
25/12/1977, ss. 63-76.

NAGATA Yüzü
"Tanzimat' ve jön Türkler inkılâbl"
Türkiye'de Toplum ve Ekonomi [MORİ Masao (haz.)],
Tokyo: AJİA KEİZAİ KENKY00; 27/Aralık/1971, ss. 1-60.
"Türkiye'de kapitalizm öncesi toplumu ve modernleşme hareketleri"
Üçüncü Dünya'da Kapitalizmin Gelişme Süreci [OTUKA Hisao
(haz.)],
Tokyo: AJİA KEİZAİ KENKYCJJO, 14/Aralık/1973, ss. 139-187.
"Osmanlı imparatorluğunun sosyal ve ekonomik tarihi araştırmaları
için 'tereke defteri'nin ehemmiyeti"

TöYö GAKUHö (Tokyo), c. LVII, 3.4, 25/3/1976, ss. 265-270.
Muhsin-zâde Mehmed Paşa ve Ayâ' ııhk Müessesesi (Türkçe)
Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 25/Mart/1976, 158 s.
Some Documents on the Big Farms (Çiftliks) of the Notables in Western
Anatolia (İngilizce),
Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 25/Mart/1976, 67 s.
"XVI. yüzyılda Manisa köyleri: 1531 tarihli Saruhan Sancağına ait bir
tahrir defterini inceleme denemesi"
Tarih Dergisi (İstanbul), s. 32, Mart/1979, ss. 731-758.
Materials on the Bosnian Notables (İngilizce)
Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 25/Nisan/1979, 153 s.
"Türkiye'nin yakınçağ tarihinden bir safha: Efe ve Zeybeklere dâir"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 18, 25/3/1981, ss. 36-49, 74-75.
"Batı Anadolu'da ayanlar ve yerel toplum: Karaosmanoğlu Hacı Hüseyin
Ağa"
Orta Asya ve Ortadoğu'da Toplum ve Kültür [MORİ Masao (haz.)1,
Tokyo: YAMAKAWA Şuppanşa, 30/Haziran/1983, ss. 735-760.
"Türkiye'de ayanlar ve yerel toplum"
İslâm Dünyasında Halk, c. II: Köylüler [SATÖ Tsugitaka, TOMİOKA
Masuo (haz.)1,
Tokyo: TöYö KEİZAİ ŞİNPÖŞA, 11/Ekim/1984, ss. 113-147.
"Tarih boyunca göçebeler: Türkiye"
İslam Dünyasında Halk, c. Göçebeler [Nagata Yûzö, MATSUBARA
Masatake (haz.)],
Tokyo: Töyö KEİZAİ ŞİNPÖŞA, 11/Kasım/1984, ss. 183-214.
"Modernçağ öncesi Türkiye'de yerel toplumun teşekkülü ve vakıf
müessesesi"
Batı ve Doğu: Prof MAEJİMA şinji Armağanı [KEİö DAİGAKU Tö-
YÖŞİ DANWAŞİTSU (haz.)1,
Tokyo: KYÜK0 Şoin, 3/Haziran/1985, ss. 137-159.
"Osmanlı imparatorluğu idaresinde Suriye Tarihine ait bazı notlar"
AJİA AFURİKA GENGO BUNKA KENKYÛ (Tokyo), s. 32,
31/10/1986, ss. 211-230.
"Tarihte âyanlar: XIX. asrın başında Osmanlı İmparatorluğunda yerel
toplumun gelişmesi"
SAKAİŞİ KENKYCI (Tokyo), s. 7, 10/12/1986, ss. 81-162.
"Notes on the Managerial System of a Big Farm (Çiftlik) in the Mid-
18th Century Turkey". (İngilizce),
NİHON ÇüTö GAKKAİ NENPĞ, (Tokyo), c. II, 31/3/1987, ss. 319-
341.
"Karaosmanoğlu Hacı Hüseyin Ağa'ya ait bir tereke defteri" (Türkçe)
IX. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 1981, Kongreye Sunulan
Bildiriler, c. II,
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988, ss. 1055-1062.
'The role of ayans in regional development during the pre-tanzimat
period in Turkey: a case study of the Karaosmanoğlu family"
(İngilizce)
The Procedings of International Conference of Urbanism in Islam
October 22-28, 1989, Tokyo, c. I,
Tokyo, 1989, ss. 165-191.
"Osmanlı İmparatorluğunda milli arazi prensibinin bozulması: büyük
çiftliklerin gelişmesi (XVII th International Congress of Historical
Sciences , Section: The Decline of the Ottoman
Empire'deki açıklaması)"
REKİŞİGAKU KENKYû (Tokyo), s. 618, Nisan/1991, ss. 37-41.
"Manisa şeri mahkeme sicil defterlerinde birkaç not" (Türkçe)
OTAM (Ankara), s. 3, Ocak/1992, ss. 285-296.

NAGATA Yüzö; 'Abd al-Rahim 'Abd al-Rahmân
"The iltizâm system in Egypt and Turkey: A Comparative Study"
(İngilizce)
AJİA AFURİKA GENGO BUNGO KENKYÛ (Tokyo), s. 14, 12/1977,
ss. 169-194.

ODAKA Hiroki
"'Gospodarlık' üzerinde bir araştırma"
ORİENTO (Tokyo), c. XIX, s. 2, 31/3/1977, s. 111-124.

OKANOUÇİ Tadaşi
"Osmanlı Bankası'na dair bazı notlar"
DöŞİŞA DAİGAKU KEİZAİGAKU RONSö (Kyoto), XXXIV, s. 3-4,
30/8/1984, ss. 196-210.
"Serbest mübâdele rejiminde Osmanlı imparatorluğunun mâliyesine
dair bazı notlar"
DöŞiŞA DAİGAKU KEİZAİGAKU RONS05 (Kyoto), c. XXXV, s. 4,
20/5/1985, ss. 51-65.
'Türkiye'de mâli reform ve 'Foster-Hobart'nın Raporu'"
DÖŞİŞA DAİGAKU KEİZAİGAKU RONSö (Kyoto), c. XXXVI, s. 3.4,
30/11/1985, ss. 207-219.

SAKAMOTO Tsutomu
"XIX. asırda İstanbul'da İranlılar"
Orta Asya ve Ortadoğu'da Toplum ve Kültür" [MORİ Masao (haz.)],
Tokyo: YA~AWA Şuppanşa, 30/Haziran/1983, ss. 823-845.

SUZUKİ Tadaşi
"Osmanlı İmparatorluğunda haberleşme faaliyetleri"
Sorularla Dünya Tarihi Serisi, c. III: Nakliyat ve Haberleşme
Tokyo: İVVANAMİ Şoten, 5/Nisan/1990, ss. 55-84.
"XVIII. asrın başında bir Osmanlı memurunun meslek hayatı: Paris'e
gönderilen büyükelçi Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi"
Japonya Şark Akademisi 35. Yılı Armağanı,
Tokyo: TÖSUİ Şobö, 25/Temmuz/1990, ss. 273-294.

4- e (Osmanlı Tarihi: Fikir)

ARAİ Masami
"Namık Kemal üzerine bazı notlar"
ŞİGAKU ZAŞŞİ (Tokyo), c. LXXXVI, s. 4, 20/4/1977, ss. 45-61.
'Türkiye'de milliyetçilik düşüncesi: Ziya Gökalp üzerine"
ŞİGAKU ZAŞŞİ (Tokyo), c. LXXXVIII, s. 2, 20/2/1979, ss. 55-75.
"Jön Türkler İnkılâbından önce milliyetçilik"
ŞİGAKU ZAŞŞİ (Tokyo), c. LXXXIX, s. 11, 20/11/1980, ss. 74-89.
"Yeni Osmanlıların yayımladığı 'Hürriyet' mecmuasımn muhtevâsı:
Londra ve Cenevre (1868-1870)"
TöYö GAKUHÖ (Tokyo), c. LXIII, s. 3-4, 25/3/1982, ss. 1-28.
"Türk Derneği'nin kuruluşu ve faaliyetleri: 'Türk Yurdu' mecmuasından
önce"
TöYö GAKUHÖ (Tokyo), c. LXV, s. 3-4, 26/3/1984, ss. 105-145, v-vi
(özet).
"Genç Kalemler' ve Jön Türkler: milliyetçilik açısından"
ŞİGAKU ZAŞŞİ (Tokyo), c. XCIII, s. 4, 20/4/1984, ss. 45-87, 160-161.
"Yusuf Akçura'nın 'Üç Tarz-ı Siyaset' (1904) üzerine iki tenkit: Osmanlıcılığın
teşekkülü döneminde düşünceler"
()SAKA ŞİRİTSU DAİGAKU BUNGAKUBU KİYÖ: JİNBUN
KENKYû (ösaka), c. XXXVI, s. 1, 25/12/1984, ss. 109-128.
"The Genç Kalemler and the Young Turks: A Study in Nationalism"
(İngilizce)
Gelişim Dergisi (Ankara), c. XII, s. 3 . 4, 1985, ss. 1-23.
"Türk Yurdu' üzerine araştırmaya giriş"
ORİENTO (Tokyo), c. XXVIII, s. 1, 30/9/1985, ss. 1-23.
—Türk Yurdu üzerine"
İSURAMU SEKAİ (Tokyo), s. 25.26, 15/2/1986, ss. 49-69, 156.
"Osmanlı İmparatorluğunda İslamcı ların ıslahât hareketleri: 'İslam
Mecmuası' üzerine"
TÖYÖSİ KENKYÛ (Kyoto), c. XLV, s. 3, 31/12/1986, ss. 1-27.
"'İslam Mecmuası'nın muhtevası"
()SAKA ŞİRİTSU DAİGAKU BUNGAKUBU KİYÖ: JİNBUN
KENKYû (ösaka), c. XXXVIII, s. 13, 25/12/1986, ss. 58-88.
"Türk Ocağı nın kuruluş üzerine bazı notlar: Yeni bir kaynak 'Lozan
Türk Yurdu Tutanak Defteri'ne dair"
SEİNAN AJİA KENKYÜ (Kyöto), s. 31, 25/9/1989, ss. 56-80.
"İsviçre'de Türk öğrencilerinin hareketleri: Lozan, Cenevre, Nuşater
(1909-1912)"
()SAKA ŞİRİTSU DAİGAKU BUNGAKUBU KİYÖ: JİNBUN
KENKYÛ (Osaka), c. XLI, s. 10, 1989, ss. 605-642.
Turkish Nationalism in the Young Turk Era (İngilizce)
Leiden: E.J. Brill, 1992, 168 s.

İŞİMARU Yumi
"Şemseddin Sami ve 'Hafta': milliyetçiliğin menşei"
ORİENTO (Tokyo), c. XXXII, s. 2, 31/3/1990, ss. 14-29.
"Osmanlı İmparatorluğunda gazetecilik (1831-1908)"
ORİENTO (Tokyo), c. XXXIV, s. 2, 31/3/1992, ss. 110-124.

MİKİ Wataru
"inkılap Tarihi ve İslam: Ziya Gökalp'in fikri"
Yakın çağ Asya Fikir Tarihi Semineri, c. II: Arap Milliyetçiliği [ARA
Masao, NAKAOKA Saneki v.s. (haz.)],
Tokyo: KÖBUND05, 15/Ağ-ustos/1961, ss. 17-37.

MİTSUHAŞİ Fujio
'Tanzimattan önce Osmanlı İmparatorluğunda baulılaşma meseleleri"
BUNKA KAGAKU (Çiba), c. I, s. 2, 2/1954, ss. 78-88.
"Osmanlı İmparatorluğunda ıslahât düşünceleri"
ORİENTO (Tokyo), c. VII, s. 2, 30/10/1964, ss. 57-76.
XIX. asrın ikinci yarısında Midhad Paşa'nın Meşrutiyet Fikirleri
Tokyo: AJİA AFURİKA BUNKEN V5SA İİNKAİ, 1964, 34 s.
"Osmanlı İmparatorluğunda modernleşme hareketlerinin başlaması:
Tanzimatın ana fikri"
ORİENTO (Tokyo), c. X, s. 3.4, 20/11/1968, ss. 31-47, 212.
"Lütfi Paşa ve 'Asafnâme"
Prens MIKASA'nın 60. Doğum Yılı Armağanı [NİPPON ORİENTO
GAKKAİ (haz.)],
Tokyo: KÖDANŞA, 2/Aralı k/1975, ss. 314-321.
"Osmanlı İmparatorluğunda 'Batılılaşma' ve 'Laiklik': XVIII. asırda"
Prens MİKASArnın 70. Doğum Yılı Armağanı [NİPPON ORİENTO
GAKKAİ (haz.)],
Tokyo: 2/Aralı k/1985, ss. 353-363.

MORİ Masao
"İslâm dünyasında modernleşme tarihi"
Asya Fikirleri Semineri, c. VII: İslam [UNO Seiiçi (haz.) 1,
Tokyo: TOKYO DAİGAKU Şuppankai, 20/Aralık/1967, ss. 127-176.
'Türkiye'nin bir fikir adamı: Namık Kemal"
Asya Fikirleri Semineri, c. VII: İslâm [UNO Seiiçi (haz.)],
Tokyo: TOKYO DAİGAKU Şuppanşa, 20/Aralık/1967, ss. 236-261.
"Osmanlı İmparatorluğunda ıslahât hareketleri"
İWANAMİ Semineri: Dünya Tarihi, c. XXI,
Tokyo: İWANAMİ Şoten, 18/Ağustos/1971, ss. 386-410.

NAGATA Yûzö
"Türkiye'de İslamcılık cereyanları"
Asya ve Afrika'da Dini Hareketler, c. II [HARA Tadahiko (haz.)] ,
Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies,
Şubat/1972, ss. 1-32.
"Pan-Türkizmin temelleri"
Sorularla Dünya Tarihi Serisi, c. VIII: Tarihte bölgeler
Tokyo: İWANAMİ Şoten, 19/Aralı k/1990, ss. 47-73.

ODAKA Hiroki
"Osmanlı İmparatorluğunda modernleşme hareketleri"
Şark Tarihi Semineri, c. V: Saltanat Devri [SUGİ İsami, MAEJİMA
Şinji (haz.)],
Tokyo: GAKUSEİŞA, 25/Mart/1986, ss. 83-106.

SAKAMOTO Tsutomu
"Osmanlı İmparatorluğunda dini tabakalar ve milliyetçilik"
Akdeniz Dünyası ve Din [SAKAGUÇİ Kökiçi (haz.)] ,
Tokyo: KEİö TSÜŞİN, 20/Ekim/1989, ss. 233-248.

SUZUKİ Tadaşi
"Osmanlılarda organik bir yapı olarak toplum görüşünün gelişmesi:
Osmanlı sosyal düşünce tarihinin bir yönü," (Türkçe)
Gelişim Dergisi (Ankara), c. XIV, s. 4, ss. 1987, 373-396.
"Osmanlı imparatorluğunun tereddisi üzerine ıslahât düşünceleri
(1574-1789)"
TöYö BUNKA KENKYÛJO KİYö (Tokyo), s. 118, 3/1992, ss. 193-265.

ŞİDARA Kunihiro
"Bugünkü Türkiye: İslâm ve lâiklik"
İslâm Semineri, c. İslâm Tarihi [MORİMOTO Kösei (haz.)I,
Tokyo: ÇİKUMA Şobö, 10/Aralı k/1985, ss. 215-232.

URANO Tatsuo
"Türkiye'de modernleşme hareketleri, (1)-(2)"
NİHON HÖGAKU (Tokyo), c. XXIX, s. 1, 3, 30/5/1963, 30/9/1963,
ss. 60-98, 85-141.

4 - f (Osmanlı Tarihi : Sanat ve Kültür)

ABDÜRREŞİD İbrahim [KOMATSU Hisao, KOMATSU Kaori (çev.)]
"Japonya: Bir Tatar Müslümanın seyrettiği Meiji devrinde Japonya
[Esas eser: Abdürreşid İbrahim, Alem-i İslâm ve Japonya'da İntişar-i
İslâmiyet, İstanbul 1328 (1913), 2. cilt.]
Tokyo: DAİSAN Şokan, 15/Aralı k/1991, 410 s.

BAŞER, K.H.C.; HONDO Giş6; MİKİ Wataru
"Herb Drugs and Herbalists in Tıırkey (İngilizce)
Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies,
31/Mart/1986, 296 s.

İİMORİ Kasuke
"Osmanlı imparatorluğu idaresinde el-Ezher Üniversitesi (1517-
1798)"
GENDAİ ŞİSö (Tokyo) c. VIII, s. 2, 1/2/1980, ss. 136-143.

HANEDA Akira
"Sufizm ve Türkler"
'İslamlaşma üzerinde Müşterek Araştırmalar, c. VI,
Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies,
5/Temmuz/1973, ss. 105-126.

MİTSUHA.Şİ Fuji°
"Osmanlı devrinde Anadolu ile Orta Asya arasında kültür münasebetleri"
ŞİGAKU (Tokyo), c. XXXII, s. 2, 10/7/1959, ss. 1-21.
"Mevlevi dervişlerine dâir: kültür hayatındaki yeri"
ŞİGAKU (Tokyo), c. XL, s. 2.3, 11/1967, ss. 351-369.
"Piri Reis 'Kitâb-ı Bahriye'sine göre Çin Denizi"
ORIENT° (Tokyo), c. XIII, s. 3.4, 25/10/1971, ss. 171-184, 203.
[İngilizce tercümesi. İsmail Hakkı Uzunçarşill'ya Armağan, Ankara,
1976, ss. 365-374.]
"Seydi Ali Reis ve Hind Okyanusu: Kâtib Çelebi'nin 'Tuhfetti'l-kihâr fi
esfari'l-bihâr'ına göre"
ÇİBA DAİGAKUJİNBUN KENKYÜ (Çiba), s. 4, 31/3/1975, ss. 11-29.

SUZUKI Tadaşi
"Lâle devrinde Istanbul'da şâirler ve çeşmeler: XVIII. asrın başında
Osmanlı Devletinin şehir kültürü"
TÖYÖ BUNKA (Tokyo), s. 72, 26/3/1992, ss. 235-252.

YAMANLAR MİZUNO Minako
'Türk resmi dünyası"
MİTA HYÖRON (Tokyo), s. 844, 1/Şubat/1984, ss. 80-85.
"Osmanlı imparatorluğunun minyatürlerinde realizm:. XVI. asrın
portrelerinde"
BAR UKAN ŞÖAJİA KENK1Ü (Tokyo), s. 13, 27/3/1987, ss. 21-30, 4
(özet)
"İslam dünyası nakkaşlanna dair kitaplar"
ORİENTO (Tokyo), c. XXXI, s. 1, 30/Ey1ü1/1988, ss. 161-172.

5 (Cumhuriyet Tarihi)

MATSUTANİ Hironao
"Türkiye'nin güvenliği, (1)-(5)"
ÇüTö TSÛHÖ (Tokyo), s. 267, 268, 270, 271, 272, 1/11/1979 -
10/9/1980, ss. 1-18, 14-24, 13-29, 56-66, 63-83.
'Türkiye üzerinde Amerika ve Sovyetler Birliği ilişkileri"
KOKUSAİ SEİJİ (Tokyo), s. 331, 1/10/1987, ss. 46-61.
Çağdaş Türkiye'nin iç ve dış politikası
Tokyo: KES° Şobö, 15/Ekim/1987, 472 s.
'Türkiye'de dışişlerinin kuruluşu ve gelişmesi: İkinci Dünya Savaşı sırasında
Türk-Sovyet ilişkileri"
GAİMUŞÖÇÖSA GEPPö (Tokyo), sene 1988, s. 1, 1988, ss. 39-135.

MORİ Masao
"Milli Mücadele Tarihi"
İWANAMİ Semineri, Dünya Tarihi, c. XXV,
Tokyo: İWANAMİ Şoten, 18/Ağustos/1970, ss. 386-410.

NAGATA Yûzö
'Türkiye'de Modernleşme ve Harf İnkılabı"
REKİŞİ KYÖİKU (Tokyo), c. XVIII, s. 7, 1/Eylül/1970, ss. 32-38.

NAKANO Tadaşi
"Kemalist Türkiyesi'nde ekonomik gelişme (1923-1950)"
SEKAİ KEİZAİ (Tokyo), c. XXIX, s. 3, 8, 1/3/1981, 1/8/1981, ss. 19-
45, 11-35.

SUZUKI Tadaşi
"Bugünkü Ortadoğu'da beraberliğin bozulması ve milletlerarası mücadele"
KOKUSAİ SEİJİ (Tokyo), s. 73, 25/5/1983, ss. 44-63.
"Ortadoğu'da birleşme ve beraberliğin geleneği ve onun değişmesi"
KOKUSAİ SEİJİ (Tokyo), s. 86, 24/10/1987, ss. 39-53.

YAMAUÇİ Masayuki
'Türkiye Kominist Partisi başkanına suikast hâdisesi"
TÖYÖŞİ KENKYÛ (Kyoto), c. XLVII, s. 4, 31/3/1989, ss. 39-57.

JAPONYA'DA TÜRK TARİHİ ÜZERINDEKI
ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖNEMLI DERGİLER

Aiçi Gakuin Daigaku Bungakubu Kiyö (= Bulletin of the Faculty of Aichi
Gakuin University) [Nagoya: The Association for Research in Letters,
Aichi Gakuin University] 1973 -

Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyû (= Journal of Asian and African Studies)
1968 -
[Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, Tokyo University of Foreign Studies]

Ajiaşi Kenkyû (= Chua Journal of Asian History) Mart/1977
[Tokyo : The Haktö Shigaku-kai, Chuo University]

Bunka 1 $ubat/1953 -
[Çiba : 'The College of Arts and Sciences, Chiba University]

Bunka Kagaku Kiyö (= Journal of Culture Sciences) 1959 -
[Çiba : The College of Arts and Sciences, Chiba University]

Barukan şâajia Kenkyû (= Balkan and Asia Minor Studies) Şubat/1975 -
[Tokyo : Ashikaga Memorial Research Center of Balkan and Asia Minor,
Tökai University]

Çiba Daigaku finbun Kenkyû (= The Journal of Humanities, Chibe University)
Mart/1971 -
[Çiba: Faculty of L,etters, Chiba University]

Çuita Kenkyû (= Journal of Middle Eastern Studies) Şubat/1984
[Tokyo : The Middle East Institute of Japan]

Çûtö Tsûhö (= The Middle East News) Eylül/1958 -
[Tokyo : The Middle East Institute ofJapan]

Döşişa Daigaku Keizaigaku Rons6 (= The Döshisha University Economic
Review) Nisan/1949 -
[Kyoto : The Döshisha Economic Association, Döhisha University]

Gendai şisö (= La revue de la pense d'aujourd'hui) Ocak/1973 -
[Tokyo : Seito-sha]

İsuramu Sekai (= The World of Islam) Kasım/1963 -
[Tokyo : Association for Islamic Studies in Japan, Chüö University]

Kansai Daigaku .56gaku Ronşû (= The Business Review of Kansai University)
Nisan/1956 -
[ösaka : The Business Administration Society, Kansai University]

Kokusai Kankeigaku Kenkyû (= The Study of the International Relations)
1974 (1975) -
[Tokyo : Tsuda College]

Kokusai Seili (= Internatonal Relations) Mayıs/1957 -
[Tokyo : The Japan Association of International Relations]

Memoirs of the Research Deartment of the Töyö Bunko 1943 -
[Tokyo : Oriental Library]

Nihon Högaku (= Journal of Law, Nihon University) Haziran/1935 -
[Tokyo : •The Association of Law, Nihon University]

Nihon Çûtö Galckai Nenpö (= Annales of Japan Association for Middle
East Studies) Mart/1986 -
[Tokyo : Japan Association for Middle East Studies]

Oriento (= Bulleten of the Society for Near Eastern Studies in Japan)
Mart/1962 -

Tokyo : The Society for Near Eastern Studies in Japan]

Oçanomizu şigaku (= • Ochanomizu Historical Review) Haziran/1958 -
[Tokyo : Ochanomizu University]

ösaka şiritsu Daigaku Bungakubu Kiyö : finbun Kenkyû Eylül/1967
(= Bulletin of the Faculty of Literature, ösaka City University: Studies in
the Humanities) [ösaka : The Faculty of Literature, ösaka City University]

Rekise To Çin i (= * History and Geography) Mayıs/1968 -
[Tokyo : Yamakawa Shuppansha]

Rekisigaku Kenkyû (= The Journal of Historical Studies) Kasım/1933 -
[Tokyo : The Historical Science Society]

Rekişigaku Kenkyû Hökoku : Rekişi To Bunka (= Studies in History: History
and Culture) 1952
[Tokyo : Seminar of History, the Department of Humanities, College of
General Education, University of Tokyo]

Seinan Ajia Kenkyû (= Bulletin of the Society for Western and Southern
Asiatic Studies, Kyoto University) Kasım/1957
[Kyoto : The Society for Western and Southern Asiatic Studies, Kyoto
University]

Sekai Keizai (= World Economy) Ocak/1946
[Tokyo: • The Association of World Economy]

Senri Ethnological Studies 1958 -
[ösaka : National Museum of Ethonology]

Sundai Şigalcu (= Sundai Historical Review) Mart/1951
[Tokyo : Sundai Historical Assaciation, Meiji University]

Surabu Kenkyıl (= Slavic Study) Mart/1957 -
[Sapporo : The Slavic Research Center, Hokkaid6 University]

Şakaişi Kenkyû (= • Social Historical Review) Ekim/1982 -
[Tokyo : Nihon Editor School Press]

Şiçö (= The Journal of History) Şubat/1911 -
[Tokyo : History Science Society, Department of Literature, Hösei University]

Şigaku (= The Historical Science) Kasım/1921
[Tokyo : The Mita Historical Society, Faculty of Letters, Keiö University]

Sigaku Zaşşi (= Shigaku Zasshi) Aralık/1887 -
[Tokyo : The Historical Socitey of Japarı, Faculty of Letters, University of
Tokyo]

Şihö (= Shih6)
[Sapporo : The Töyöshi Danwa-kai, Hokkaidö University]
Şikan (= The Historical Review) Kasım/1931 -
[Tokyo : The Historical Society of Wasede University]

Şiron (= History) Kasım/1953
[Tokyo : The History Seminar, Tokyo Woman's Christian College]

Şisö (= Shisö) Kasım/1922
[Tokyo: İwanami Şoten]

Şiteki (The Shiteki) Mart/1980 -
[Tokyo : Töyöshi Konwa-kai, Waseda University]

Taçibana Joşi Daigaku Kenkyû Kiyö (= Memoirs of Tachibana Women's
College) Haziran/1968 -
[Kyoto : Tachibana Women's College]

Töhö Gakuheı (=Journal of Oriental Studies) Mart/1931 -
[Kyoto : The Institute for Research in Humanities, Kyoto University]

Toruko Bunka Kenkyû (= Türk Kültürü Araştırma Dergisi) Eylül/1986 -
[Tokyo : Toruka Bunka KenkyCı-kai]

Tououşi Kenkyû (= The Journal of East European Studies) Mart/1978 -
[Tokyo : Assocation for East European Studies, Faculty of Letters, Chiba
University)

Töyö Bunka (= Oriental Culture) Ekim/1944 -
[Tokyo : The Institute of Oriental Studies, University of Tokyo]

Töyö Gakuhö (= The Journal of the Research Department of the Töyö
Bunko) Mart/1931 -
[Tokyo : Töyö Bunko = Oriental Library]

Töyö Bunka Kenkyujo Kiyö (= The Memoirs of the Instittute of Oriental
Studies) Aralık/1943 -
[Tokyo : The Institute of Oriental Studies, University of Tokyo]

Töyöşi Kenkyû (= The Journal of Oriental Researches) Eldm/1935 -
[Kyoto : The Society of Oriental Reserches, Kyoto University]

Yûboku şakai Kenkyû (=• The Journal of Nomad's Society) Ekim/1959 -
[Tokyo : • The Research Group of Nomad's Society]

Dikkat: Resmi ad değildir.

Dipnotlar

  1. The Cemre for East Asian Cultural Studies (ed.), Tokyo: Töyö Bunko, 1988. Töyö Bunko (Oriental Library = şarkiyat Küniphânesi)'nun adresi için bk. not 4.
  2. Tokyo: Töyö Bunko, 1988.
  3. The Centre for East Asian Cultural Studies (ed.), Tokyo: T6y6 Bunko, 1922.
  4. Adres: 2-28-21, Hon-Komagome, Bunky6-ku, Tokyo 113, Japonya.
  5. Adres: 4-51-21, Nishigahara, Kita-ku, Tokyo 114, Japonya.
  6. Adres: 7-3-1, Hong6, Bunkr5-ku, Tokyo 113, Japonya.
  7. Adres: 12, Minann-Tajiıi-machi, Omiya, Rita-ku, Ky6to 603, Japonya.
  8. Adres: Ushinomiya-ch6, Yoshida, Saky6-ku, Kyöto 606, Japonya.