ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Deniz Karaman

Anahtar Kelimeler: Ayaş, Vakıf, XVI. Yüzyıl

Osmanlı devletinde genel olarak mâlî kaynaklar avârız, cizye ve mukataalar ile havâss-ı hümâyûn olarak adlandırılan pâdişah hâslarının oluşturduğu iç ve dış hazîne; eyâletler mâliyesi olarak tanımlanan timar sistemi ve büyük ölçüde eğitim, sağlık ve bayındırlık gibi hizmetlerin finansmanını sağlayan vakıflar olarak kategorize edilebilir. İmâret, câmi, zâviye, medrese, çarşı gibi çeşitli hayrî, içtimâî ve iktisâdî unsurların vakıf eserler olarak vücut bulduğu ve varlıklarını sürdürebilmeleri için emlâk, akar veya nakit para tahsis edildiği (vakfedildiği) bilinen bir keyfiyettir. Tarihi vakıflarla ilgili çalışmalar arttıkça bir yandan içtimâî ve iktisadi amaçlı müesseseler gün yüzüne çıkacak diğer yandan bu amaç için ayrılan fakat devlet bütçesi dışında kalan kaynakların kabaca da olsa miktarı belirlenebilecektir. Böylelikle toplumun varlıklı kesiminden yoksul kesimine yönelik kaynak transferi ve sosyal ihtiyaçlar için yapılan harcamalar, diğer bir ifade ile toplumun sosyal adalet mekanizmaları daha sağlıklı olarak değerlendirilebilecektir. Osmanlı coğrafyasının genişliği dikkate alındığında, genel bir sonuca varmanın uzun yıllara mâlolacağı açıktır. Bu mülâhazalarla XVI. yüzyılda Ankara sancağına bağlı Ayaş kazasındaki vakıflar inceleme konusu olarak seçilmiştir. Böylece Ayaş’ın timar sistemine dahil olmayan köy ve mezraları ile muhtelif miktarlardaki nakdin kimler tarafından hangi amaçla vakfolunduğu tesbit edilirken aynı zamanda XVI. yüzyıldan bu yana Ayaş köylerinin adları ve bunlarda meydana gelen değişmeler ile zamanla ortaya çıkan yeni yerleşim birimleri de tesbit edilebilecektir[1] . Bilindiği gibi bu tür çalışmaların temel kaynağı tahrir defterleridir. Burada da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-u Kadime Arşivi’nde bulunan 558 numaralı Evkaf Defteri aslî kaynağı oluştururken; yerleşim yerlerinin belirlenmesi ve bazı karşılaştırmalar için Kuyûd-u Kadime Arşivi 74 numaralı mufassal ve 214 numaralı icmâl defterleri ile Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden 117 numaralı mufassal, 162 numaralı icmâl ve Kepeci tasnifinden 206 numaralı avarız defterleri ile 1167 (1753-1754) tarihli Ayaş şeriye siciline müracaat edilmiştir.

Ankara sancağına ait tahrîr defterlerinden günümüze intikâl edenlerin ilki hicrî 867 (1462-1463) tarihli tahrîr defteridir. Muzaffer Arıkan, defterde tarih belirtilmemiş olmakla beraber, Yabanovası’na dair kayıtlarda hicrî 867 recebinde (1463 mart) Turasan Bey evkafı hakkında pâdişâhın gönderdiği bir hüküm bulunduğunu bildirmekte, böylece tahrîrin bu tarihten önce, muhtemelen 1460’dan sonra başlayıp 1463’te hâlen sürdüğünü ifâde etmektedir[2] . Turan, I. Murad döneminde (1363-1389) Timurtaş Paşa tarafından düzenlenen defterin, muhtemelen Ankara’nın ilk tahrîrine ait olduğunu belirtmektedir[3] . Söz konusu defter bu güne intikal etmemiştir. Böylece Ankara’ya ait tahrîrlerle ilgili derli toplu ilk bilgi kaynağı 1460’lı yıllara dayanmakta ancak defter noksan olduğu için, maalesef Ayaş için bu kadar gerilere gidilememektedir. Ancak ilerde görüleceği gibi, vakıf kayıtlarında I. Bayezid nişânıyla tasarruf edilen topraklardan bahsedilmekte ve dolayısıyla Ayaş’ın köklü bir maziye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Arıkan mezkûr incelemesinde on idârî birim tesbit etmiştir. Bu idârî birimler ve bağlı köy sayıları şöyledir[4] : Bacı, 32 köy; Çubuk, 73 köy; Kasaba, 79 köy, Karacabey, 3 köy; Mürtedova, 67 köy; Binâriili, 105 köy; Yabanovası, 81 köy, Şurva, 36 köy, Mudrıb,36 köy; Uruş, 15 köy olmak üzere toplam 522 köy bulunmaktadır. Söz konusu köylerin isimleri, bağlı oldukları idârî birimlerle birlikte değil, ekte alfabetik sıra ile verilmiş olup her birinin yanında bağlı olduğu birim de yer almaktadır. Böylece idârî birimlerde adına rastlayamadığımız Ayaş’ı, fihristte üç köyle irtibatlı olarak görüyoruz ki bunlar Oltan, Yarımcaavşar ve Onaç köyleridir. Sonraki yıllara ait kayıtlardan elde ettiğimiz bilgilere göre Onaç olarak zikredilen yer muhtemelen Otac olmalıdır.

XVI. yüzyılda Ayaş’a bağlı yerleşim yerlerini, timar kesimine ait olmak üzere ilk olarak 1523 tarihli 117 numaralı mufassal defterde görüyoruz. Vakıf ve timar kesimini, dolayısıyla Ayaş’ı bütün olarak görmek de 1530 tarihli 438 numaralı muhasebe-icmâl defteri ile mümkün olmaktadır. Daha sonra 1571-72’de TD. 74 ile timar ve TD. 558 ile vakıf kesimini yeniden görüyoruz.

Arıkan zaman içinde Mudrıb ve Uruş’a tabi köylerin Ayaş, Mürtedova ve Yabanovası arasında taksim edilerek bu iki idârî birimin ortadan kalktığını bildirmektedir[5] . Sonraki kayıtlardan anlaşıldığına göre Uruş bütün bağlantılarıyla Ayaş’a intikâl etmiştir, ancak Uruş’a bağlı 15 birim olduğu ifâde edilmekle birlikte fihristte 7 tanesini görmek mümkün olmuştur. Mudrıb’dan Ayaş’a intikâl edenler de Cimderdîvânı, Eldelik, Kayı Kayabaşı olarak tahmin edilebilir. Buradan da anlaşılacağı üzere idârî taksimattaki değişme ile hangi yerleşim yerinin hangi idârî birimden diğerine intikâl ettiğini çok da sağlıklı olarak tesbit etmek mümkün görünmüyor zira, bir çok idârî birimde, diğer birimlerde de bulunan köy adlarına rastlamak mümkündür. Mesela Yalak adı Binâriili, Uruş ve Şurva’nın her üçünde de bulunmaktadır. Ayaş’taki Yalak’ın Uruş’a bağlı Yalak olduğu kuvvetle muhtemeldir. Keza Kınık adı Ayaş civarında hem Yabanovası hem de Uruş’ta görülmektedir; binâenaleyh Ayaş’taki Kınık’ın yine Uruş’la birlikte intikâl ettiği düşünülebilir. Bazı yerler için ise tahminde dahi bulunmanın güç olduğunu belirtelim. Arıkan ve Turan’ın çalışmalarından anlaşıldığına göre, idârî taksimattaki geçişler yalnız Mudrıb ve Uruş’un lağvıyla sınırlı kalmayıp diğer kaza-nâhiyeler arsında da cereyan etmiştir. Zira Arıkan’ın 1467’ye istinâden Yabanovasına bağlı olarak gösterdiği bazı köyler Turan’ın 1523 tarihli (TD.117) Yabanabad için yaptığı listede görülmemekte, aynı yıl için Ayaş’a ait kayıtlarda bulunmaktadır. Bu köyler sırasıyla Başbereket, Bayram, Yellükızık, Boyalu, Çağa, Dastarlu, Ilıca, İlhan, Karaviran, Musa, Salih, Teske olarak sayılabilir. Keza 1463’te Şurva’da görülen Yoğunpelit 1523’te Ayaş’tadır. Ancak burada, yukarıda değinilen bir hususu tekrar vurgulamak gerekiyor. Yukarıda Yalak ve Kınık örneklerinde görüldüğü gibi bazen bir isim, birkaç kaza-nâhiyede görülebilmektedir. 1463 tarihli defterde Ayaş’a dair ancak ipuçları görülmekte, o dönemin yerleşim birimleri hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır böylece aynı adlar hem Ayaş hem de Yabanovası’nda bulunabilir; Ayaş’takiler devam ederken Yabanovası’ndakiler tedricen ortadan kalkmış veya Yabanabad’da da görülen Eldelik/Sarıkavak örneğindeki gibi değişime uğramış olabilir; dolayısıyla Yabanovası’ndan Ayaş’a intikâl eden köyler tamamen tahmine dayanmaktadır. Diğer taraftan Arıkan’ın 1463 tahrîrine dayanan çalışmasında Güdül ve Kesanos adları yer almakla beraber herhangi bir idârî birimle irtibatlandırılmamış, yalnız pâdişâh hassı olduğu belirtilmiştir. Sonraki tahrîrlerde ise Ayaş’ta pâdişâh hassı görülmemekte, fakat ileride görüleceği üzere II. Bayezid’in Amasya’daki imâretine ait vakfa dâhil bulunmaktadır.

1523 tahrîrlerine dayanan 1530 tarih ve 438 numaralı muhasebe-icmâl defteri ve hicrî 979/ 1571-72 tahrîrlerine dayanan 558 numaralı evkaf kayıtlarından Ayaş’ta 7 mahalle olduğu anlaşılmaktadır. TD. 558’deki sıraya göre bunlar:

1- Mahalle-i İmam Ferah[6] : TD. 438’de 1 imam, 1müezzin, 1 muhassıl dâhil olmak üzere toplam 59 nefer kayıtlıdır. 1571-72’de kayıtlı nufusu ifâde eden nefer sayısının 138 olduğu görülmektedir. Bunlardan biri müezzin, biri muhassıldır.

2- Mahalle-i Ömeroğlu: TD.438’de biri imam, toplam 65 olan kayıtlı nüfus; 1571-72’de 126’ya yükselmiştir, bunlardan biri imam, biri müezzin ve ikisi muhassıldır.
3- Mahalle-i Mescid-i İmam Yusuf: TD.438’de kayıtlı 42 kişi içinde bir imam, bir müezzin, iki muhassıl, üç seyyid ve bir ehl-i berât bulunmaktadır. 1571- 72’ye gelindiğinde kayıtlı nüfusun 74’e yükseldiği görülmektedir. Bunlardan biri imam, biri duacı, biri câbi, biri muhassıldır. Aynı kayıttan mahallede iki zaim, iki zaim zade ve iki timar erinin ikamet ettiği anlaşılmaktadır.
4- Mahalle-i Câmi: TD.438’de 103 kayıtlı nüfustan biri imam, biri hatip, biri müezzin ve biri de muhassıldır. 1571-72’de ise kayıtlı nüfus 210’a yükselmiştir. Bunlardan biri imam, biri müezzin, biri duacı, biri de kayyimdir.
5- Mahalle-i Ali Dede: TD.438’de kayıtlı 65 nüfus içinde bir imam, bir müezzin ve bir muhassıl bulunmaktadır. 1571-72’de kayıtlı nüfus 168’e yükselmiştir. Buradan anlaşıldığına göre Ayaş kadısı ve şehir kethüdası bu mahallede ikamet etmektedir. Ayrıca bir sipâhî, bir merd-i timar, iki muhassıl, iki imam, bir müezzin ve bir müderris de mahalle sakinlerine dâhildir.
6- Mahalle-i cedid Yemen Dede: TD.438 ve TD. 558’de Bütün mahalleler içinde cedid olarak bahsedilen tek mahalle budur, 1463 tahrîrinden sonra teşekkül ettiği düşünülebilir. 438’e göre kayıtlı 44 kişiden biri imam, biri müezzin ve ikisi seyyiddir.1571-72’de kayıtlı nüfus 62’ye yükselmiştir. Mahalle sakinlerinden biri imam, biri hatip ve aynı zamanda duacı, biri de muhassıldır.
7- Mahalle-i Şeyh Muhyiddin: TD.438 de biri imam, biri muhassıl toplam kayıtlı nüfus 24 iken 1571-72’de 73’e yükseldiği görülmektedir. Bunlardan ikisi imam olup, biri için imam-ı câmi kaydı düşülmüştür.

1107 (1695-1696) tarihli avarız defterinde mahalle sayısının sekize yükseldiğini ve bazılarının adının değiştiğini görüyoruz. Buna göre Câmi-i Atik, Ferah Fakih, Şeyh Muhyiddin, Ömeroğlu, Elhac Yusuf mahalleleri yukarıdakilerle aynı veya takip edilebilir bir değişikliğe uğramışlardır. Fakat bu defterde artık Ali Dede ve Yemen Dede mahallelerini göremediğimiz gibi yeni teşekkül eden mahallenin de hangisi olduğunu pek kestiremiyoruz. Böylece adları değişen iki ve yeni teşekkül eden bir mahallenin adları Elhac Memi, ElhacVeli ve Derviş İmam mahalleleri olarak karşımıza çıkmaktadır [7] .

Ayaş merkezinde kayıtlı 851 kişinin 38’i askerî sınıf mensûbudur. Bunlar kadı, kethüda, zaim, sipâhî, imam, müezzin, hatip gibi kişilerdir. 558 numaralı defter yazılırken Mehmed veled-i Hacı Ali’nin kadı olduğunu görüyoruz, kadı nim çift ve 5 akça resimli bir yer tasarruf etmektedir. Şehir kethüdası Hızır Balı veled-i Mürsel; müderris ise Ahmed Fakih veled-i Hasan Fakih’dir. Askerî sınıf çoğunlukla İmam Yusuf ve Ali Dede mahallelerinde ikamet etmektedirler, bu günkü zihniyetle bakıldığında buraların mutenâ semtler olduğu düşünülebilirse de, Ortaylı’nın belirttiği üzere mahalleler, sınıf ya da statü faklılığına göre teşekkül etmiyordu[8] . Şehirde bir de cerrah olduğu görülmektedir[9] . Pir, âmâ, kötürüm ve sâir dışında 740 hane, 35 mücerred kayıtlıdır. Şehirli nüfus 6 adet tam, bir adet iki çift büyüklüğünde, 48 de nim çift tasarruf etmektedirler. Sultan II. Bayezid’in Amasya’daki imâretine vakfettiği Ayaş merkezinden toplam 29295 akça gelir sağlanmaktadır. Arpa, buğday, burçak, nohut, pamuk ekilmekte; bağ, bahçe, bostan yetiştirilmekte, arıcılık ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Kayıtlardan anlaşıldığına göre 7 değirmen ve 100 akça gelir getiren sazlık bulunmaktadır.

Kazalardaki köylerden herhangi bir vakfa ait olanların, timar sistemiyle ilgisi bulunmadığı bilinmektedir, dolayısıyla sipâhîlere gelir kaynağı olarak dağıtımı söz konusu değildir. Diğer taraftan icmâllere baktığımızda Ayaş’taki köylerin tamamının Ayaş sipâhîlerine ait olmadığını görüyoruz. Bir kaide olarak “timar vahdetini teşkil eden karyeler hangi nâhiyede iseler, sipâhî de o nâhiyenin sipâhîsi” olmaktadır [10]. Böylece gelirleri Ayaş’ta bulunan sipâhîlere tahsîs edilen köyleri Başbereket, İlhan, Çukurviran, Oltan, Arklar, Yoğunpelid, Yeniceincepelid, Çağa, Karkın, Aşağıderelü, Karacaviran, Oğuzçayırı, Uluçanlu, Musa, Yüregir, Kirec, Yalak, Kabaca, Karaviran-ı ayaşin, Boyaluafşar, Kınık, Ortabereket, Kalta, Ilıca, Cimderdîvânı, Salih, Dedezâviyesi olarak sıralamak mümkündür. Kayıtlardan anlaşıldığına göre bu köylerin bir çoğunun hasıllarından sipâhîlere tevcih edilen gelirlerden sonra kalanlar, başka sipâhîlere hisse olarak dağıtılmaktadır [11].

Bu köylerden vakıf kesimine dâhil olanlar hakkında hicrî 979 (1571-1572) tarih ve 558 numaralı evkaf tahrîr defterinden elde edilen bilgileri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

Balçıçak: Sultan Bayezid vakfı olup 26 raiyyet kayıtlıdır. Üç zemin tasarruf edilmektedir. Buğday, arpa, burçak, pamuk, soğan, bağ, bostan, arı ve koyun yetiştirilmektedir.

Baş Ayaş: Üçü yörük, 149 reâyadan ikisi kategorize edilmemiştir. Üç zemin tasarruf edilmektedir. Buğday, arpa, burçak, nohut, mercimek, bağ, bostan, arı, koyun yetiştirilmekte, Kayalu adlı bir mezrası bulunmaktadır.

Çakmacuk: Sultan Bayezid vakfıdır. İkisi haymana, ikisi yörük, biri mutak toplam 101 raiyyet kayıtlıdır. Bir zemin tasarruf edilmektedir. Buğday, arpa, burçak, nohut, mercimek, bağ, bahçe, bostan yanısıra arıcılık yapılmakta ve koyun yetiştirilmektedir.

Dastarlu: Bursa’da Umur Bey câmii mescidi vakfıdır. Bir muhassıl ve 151 reâya kayıtlıdır. Buğday, arpa, burçak, nohut, pamuk, soğan, bostan ekilmekte; bağcılık yapılmakta, armut yetiştirilmektedir. Arıcılık ve koyunculuk yapılmaktadır. Biri haraçlı, üç değirmen vardır

Demürci: Sultan Bayezid vakfıdır. Bir imam ve biri yörük 64 reâya kayıtlıdır.İki zemin tasarruf edilmektedir. Buğday, arpa, burçak, nohut, mercimek, bağ, bostan yetiştirilmekte; arıcılık ve koyunculuk yapılmaktadır.

Güdül, Sapanlu, Körpeviran, Hacılar, Kamanlar: Birlikte yazılan bu beş köye ait kayıtlarda önce bir kısım reâya sıralandıktan sonra, “zimmiyan der karye-i mezkûr” başlığı ile zimmiler yazılmış ve tekrar “müslümanan-ı karye-i mezkûr” başlığı ile yeniden müslüman reâyalar gösterilmiştir. Hangi kaydın hangi köye ait olduğu anlaşılamamaktadır. İlk kayıtta bir hatip, 154 reâya kayıtlıdır. Bunlardan ikisi nim çift tasarruf eden yedi kişiden dördünün üstündeki şerhte eski deftere göre “memhûr-ı askerî”leri olduğu belirtilmektedir[12]. İkinci kayıtta yer alan 11 zimmiden altısı çift veya nim olarak işaretli olup diğerleri kategorisizdir. Üçüncü kayıtta 127 müslüman reâya bulunmaktadır. Bu kısımda 20 de zemin kayıtlıdır. Köylerde hariçten zirâat edenler bulunmaktadır. Başlıca ürünler buğday, arpa, burçak, pamuk, bostan ve bağdır. Arıcılık ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bir pazar ve bir harap değirmen bulunmaktadır. Hicrî 867 (1462-1463) tarihli defterde 41 çift, 8 nim, 1 ortak, 30 bennak ve 11 kefere-i Güdül kayıtlı olup bunların da ikisi dışındakilerin türk-islam adı taşıdığı belirtilmektedir[13]. Bu dönemde Güdül, pâdişâh hassıdır. Bilâhere Sultan II. Bayezid Amasya’daki imaretine vakfetmiştir.

İldelik: Ankara’daki Karaca Bey imâreti vakfıdır. 40 kişi kayıtlıdır, dördü için kategori belirtilmemiştir. 3 zemin tasarruf edilmektedir. Buğday, arpa, bostan, pamuk, soğan üretilmekte, bağcılık yapılmakta; arı ve koyun yetiştirilmektedir. Bir değirmen vardır.

Kabil: Sultan Bayezid vakfıdır. Bir muhassıl, 16 reâya dışında 9 kişi bir kategori belirtilmeden kaydedilmiştir. Buğday, arpa, burçak, bağ, bostan başlıca ürünler olup arı ve koyun yetiştirilmektedir.

Keçiler: Sultan Bayezid vakfı olup, bir muhassıl ve bir zâviyedâr dışında ikisi yörük 32 raiyyet kayıtlıdır. Buğday, arpa, burçak, pamuk, bağ, bostan yanısıra arı ve koyun yetiştirilmektedir.

Karacakaya: Sultan Bayezid vakfıdır. Bir imam (aynı zamanda hatib), bir müezzin dışında kayıtlı 328 raiyyetin dördü mutak, dördü yörüktür. Dokuz kişinin babalarının “timar yediği” belirtilmekte, çift veya nim gibi kategori belirtilmemekle beraber sipâhîzade veya benzer bir kayıt da bulunmamaktadır. Buğday, arpa, burçak, nohut, mercimek, bostan, pamuk yanı sıra bağcılığın önemli olduğu anlaşılmaktadır. Arıcılık ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Kesanos: Sultan Bayezid vakfıdır. 61 müslüman reâya olup 7 zemin tasarruf edilmektedir. 144 zimmiden 63’ünde çift, nim, mücerred işareti bulunurken diğerlerinin yalnız adları yazılıdır. Bir zemin tasarruf edilmektedir. Buğday, arpa, burçak, bostan, pamuk yetiştirilmekte; iki değirmen bulunmaktadır. Hicrî 867’de (1462-1463) Kesenos da pâdişâh hassıdır. Arıkan, reâyanın tamamen türk-islam adı taşımakla beraber, 1600 akçalık cizye kayıtlı olduğunu bildirmektedir[14].

Yeregömü: Sultan Bayezid vakfı olup üç mahallesi ve bir pazarı bulunmaktadır. Buğday, arpa, burçak, pamuk, bağ, bostan başlıca ürünler olup arıcılık, koyunculuk, balıkçılık yapılmaktadır. Karakoyunlu cemâatinin otlağı bulunmaktadır. Köyde 6 bab değirmen bulunmaktadır.

Mahalle-i cedid Mescid-i Bekir : Bir muhassıl dışında biri mutak 172 raiyyet kayıtlıdır. 6 zemin tasarruf edilmektedir.

Mahalle-i Mescid-i Kazancı: İki muhassıl dışında altısı mutak 252 raiyyet kayıtlıdır. 7 zemin tasarruf edilmektedir.

Mahalle-i Câmi: Bir imam ve bir müezzin dışında 151 raiyyet kayıtlıdır. 3 zemin tasarruf edilmektedir.

Vakıf ve timar kesimi köylerine bir bütün olarak bakıldığında 1571-72’de (TD.74) Dündarşeyhoğlu’nun mezra hâline geldiği, Dötturluk’un imlasının değişerek Dörtuluk olduğu görülmektedir. Hicrî 1107 (1695-1696) tarihli avarız kayıtlarında buradan, artık Uruş ile birlikte, bir mevki adı gibi bahsedilmektedir. Ayrıca 1107’de (1695-1696) Alpagud, Arklar, Dedezâviyesi, Keçilü, Kirec, Musa, Otac, Yalak ve Zâviyebereket adlarına da rastlanmamaktadır. Bunların yerine Bereket-i evsat, bâlâ ve zîr görülmektedir. Keza Uluçanlu da Çanlı-yı bâlâ ve zîr olarak ikiye ayrılmıştır. Tahrîrlerde Cimderdîvânı ile birlikte yazılan Donuzpınarı da keza avarız kayıtlarında bulunmamaktadır fakat, Cimder’den başka Cimderkayası gibi okunan yer belki de burasıdır. Artık yalnız Boyalu olarak bahsedilen yerin Boyalu Büzürk, Küçük ve Ortaboyalu olduğu tahmin edilebilir. Demürcü, Temirciköy; Özler, Öz olarak zikredilmektedir. Güdül ile birlikte yazılan Sapanlu, Hacılar ve Kamanlar artık ayrı ayrı kaydedilmektedirler. Daha evvel Güdül ile birlikte yazılan Körpeviran ile beraber 1107’te (1695-1696) Güdül ile birlikte artık Tekye adı da görülmektedir. Tahrîrlerde Kayı olarak geçen köyden Kayılar olarak bahsedilmekte ve Keçiler bu köyle birlikte yazılmaktadır. Karacakaya ve Kabil adları ise artık görülmemektedir. Tahrîrlerde Çukurviran “an karye” olarak belirtilmediği halde iki defa yazıldığı için, bu isimle iki köy olduğu intibaı uyanmaktadır. 1107’de (1695-1696) Çukur ve Çukurören olarak görülen adlar bu intibayı doğrulamaktadır. Ören adlı bir köy Dastarlı ile birlikte yazılmıştır. Hacıbektaşveli[15] ve İrbasan/İzbasan gibi okunan adlar ile Kuşcılar, Melal, Sagir ve Tahtacıörencik adlarına da ilk defa rastlanmaktadır. Bazı köylerin ise, yakınlarındaki başka köylerin mahallesi veya bir mevki adı haline geldiği tesbit edilmiştir. Balçıcak köyü bugün Balçiçek adıyla Oğuzçayırı/Uğurçayırı’nın bir mahallesidir. Keza Arklar, Arıklar Bağıolarak Ayaş’ta bir mevki adıdır. 16. yüzyıldan sonra Ayaş ile ilgili kayıtlarda adına rastlanmayan Karkın bugün, Sincan’a bağlı Yenikent Bucağı’ndaki Yenikayı köyünün bir mahallesidir[16]. Aşağıdaki tabloda geçmişten bugüne intikal eden Ayaş ve Güdül köyleri yer almaktadır.

Vakıf “menkul veya gayr-i menkul mülk veya emlâkin dinî, hayrî veya içtimâî bir gayeye müebbeden tahsîs” edilmesi olarak tanımlanmaktadır [18].Vakıf konusu, bazan “ayniyle intifa olunan” yani bizzat vakfedilen şeyin kendisinden faydalanılan imâret, zâviye, medrese, çeşme gibi “müessesat-ı hayriyye” olmakta; bazan da “aynıyla intifa olunmayan, vakıf konusunun düzenli ve sürekli şekilde işlemesini sağlayan emlâk, akar veya nakit para olmaktadır ki bunlara “asl-ı vakf” denmektedir[19]. Bir şeyin vakfedilebilmesi için, mutlaka vâkıfın mülkiyetinde olması gerekir. Bu sebeple vakfiyelerde istisnasız “kendi sahih mülkünden” veya benzer bir ibâre bulunur. Şu halde öncelikle, bu mülkiyetin nasıl elde edildiği konusu üzerinde durulmalıdır.

Osmanlı imparatorluğunda topraklar, hukuki açıdan üç kısıma ayrılmaktadır. Birincisi öşrî arazi, fetih sonrası toprakların müslümanlara bırakılmasıdır. Toprak üzerinde mutlak mülkiyet hakkını ifâde etmekte ancak öşrün toprak sahibi tarafından fakirlere dağıtılmasını içermektedir. İkincisi harâci arazi, fetihten sonra bölge toprağının yine bölge halkına bırakılması hâlinde söz konusudur. Harac, toprağın durumuna göre elde edilen ürünün 1/5 veye 1/10’una kadar değişebilen harac-ı mukasseme ve doğrudan toprak üzerinden belirli ve sabit bir miktar olan harac-ı muvazzaf olarak kendi içinde iki kısımdır. Üçüncüsü mirî arazidir. Mülkiyeti tamamen devlete ait olan bu toprakların işletilmesi, ürün üzerinden harac-ı mukasseme olarak öşür, toprak üzerinden harac-ı muvazzaf olarak resim karşılığı reâyaya bırakılmıştır. İmparatorluk dâhilinde Arabistan ve Basra öşrî, Suriye ve Irak harâci, Anadolu ve Rumeli’deki topraklar mirî arazi kapsamındadır [20]. Bu sonuncu kategorideki topraklar üzerinde timar sahipleri yalnız vergi gelirine, reâya ise kullanma hakkına sahiptir. Dolayısıyla bunlar satılamaz, hibe veya vakfedilemezdi. Diğer bir ifâde ile bu kapsamdaki toprakların vakfedilebilmesi için önce mülk statüsünü alması gerekmekte idi.Yediyıldız mülkleştirmenin ihyâ ve temlik olmak üzere iki yoldan yapılabildiğini belirtmektedir[21]. İhyâ, ölü toprakların işlenmesi veya değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu şekilde bağ, bahçe ve bostanlar özel mülkiyet kategorisine girmektedir. Temlik Pâdişâh tarafından belli bir arazinin, belli bir kişiye şahsî mülk olarak verilmesidir. Böylece toprak mülk hâline geldikten sonra vakfedilmesi mümkün oluyordu.

Yediyıldız vakfiyelerdeki tasvirlerden hareketle, vakfedilen unsurları arazi, binâ, iktisâdi kuruluş ve başta nakit para olmak üzere çeşitli menkuller olarak kategorize etmektedir[22]. Arazi kategorisinde yer alan bahçe, şehir içi ya da dışında, etrafı çevrili ağaç yetiştirilen yer; bostan, etrafı çevrili, sebze ekili yer; çiftlik, tarım arazisi olarak tanımlanmaktadır. Bunlardan her birinin ölçüleri değişebilmekte, içinde kuyu, havuz, ev, müştemilat vs. bulunabilmektedir. Dolayısıyla hangi vakfın neleri içerdiğini tam olarak bilmek için vakfiyelerini görmek gerekmektedir. Pâdişâh tarafından kendilerine temlik edilen köylerin devlet adamları tarafından bütünüyle vakfedilmesi de söz konusudur. Vakıf konusu olan binâlar[23] mesken olarak kullanılabildiği gibi resmi veya iktisâdi amaçlarla da kullanılabilmekte idi. İktisâdi nitelikli olanları çeşitli malların üretildiği ve/veya satıldığı dükkânlar, değirmen, han, hamam veya çeşitli imâlâthâneler olarak sıralamak mümkündür. Son olarak nakit paranın da vakıf konusu olduğu belirtilmelidir. Yediyıldız para vakıflarının daha ziyâde askerî sınıf mensuplarınca, paraya ihtiyacı olanların faydalanması için bilinçli olarak kurulduğunu belirtmektedir[24].

Söz konusu menkul veya gayri menkullerin imâretlere, câmi veya mescidlere, zâviyelere, medreselere vakfedildiği görülmektedir; diğer bir ifâde ile vakfın amacını bu müesseseler oluşturmakta, menkul ve gayri menkuller bunların hayatiyetini sürdürebilmesi için vakfedilmektedirler.

Vakıf türleri ve Ayaş’taki vakıflara gelince, Türklerin genel olarak câmi, medrese, hastane, aşhane, hânikah, türbe ve benzerlerinin bir veya birkaçına imâret dedikleri bilinmektedir[25]. Vakıfların idaresi mütevellîler tarafından gerçekleştirilmekte, şayet vakıf büyük ise kâtip, câbi, muhasip gibi yardımcılar bulunmakta ve vakıfların denetimi nâzırlar tarafından yapılmaktadır. Nâzır, vakfiyede belirtilmezse bu görev kadı tarafından yerine getirilir. Çoğunlukla vâkıflar mütevellî olarak kendilerini, ölümlerinden sonra evlâtlarını, neslin tükenmesi hâlinde akraba veya azatlı köle ve nihâyet bölgede ehil olanları şart göstermişlerdir. Mütevellînin başlıca görevi vakıf ve ilgili kuruluşların bakımı, görevlilerin denetimi ve ücretlerinin ödenmesi, dolayısıyla vakıf kaynaklarının bu işleri yapacak şekilde işletilmesi olarak sayılabilir[26]. Vakıfların çoğunda mütevellî ve nâzırın da ücret aldığını belirtmek gerekir. Ayaş’ta imâret bulunmamaktadır ancak, Ayaş merkezi ve ayrıca Ayaş’a bağlı 10 köy, hasılı birlikte yazılan[27] köyler ayrı ayrı sayılırsa 14 köy Sultan II. Bayezid’in Amasya’daki imaretine[28] ; İldelik köyü Ankara’daki Karaca Bey imâretine vakfedilmişlerdir.

Medreseler Fatih döneminde yirmili (haşiye-i tecrid), otuzlu (miftah), kırklı, hâric, dâhil, sahn-ı seman,ve altmışlı olmak üzere çeşitli mertebelere ayrılmışlardır. Kanuni bu teşkilata dar’ul hadis ve tıp medresesini eklemiş, bilahere II. Selim ve III. Murad döneminde yetmişli, III. Mehmed döneminde de yevmi yüz elli akçalı medreseler kurulmuştur[29]. Baltacı Osmanlı medreselerini da’rul kurra, da’rul hadis ve tıb medreselerini kapsayan ihtisâs medreseleri ile umumi medreseler olmak üzere iki temel ayrıma tabi tutmakta; köylere varıncaya kadar memleketin her yerinde açılan medreselerin bu ikinciler olduğunu belirtmektedir[30]. Sıbyan mektebi olarak adlandırılan ilk mekteplerden sonra başlayan medrese eğitimi boyunca bu kademelerin tamamını okumak mümkündü. Genel olarak medreseler kadı, müfti, müderris, imam, hatip ve diğer ilmiye mensuplarının yetiştiği yerlerdi. Burada kırklı, miftah ve haşiye-i tecrid medreselerinin ve dolayısıyla Ayaş medresesinin daha alt kademe olduğunu ve dereceye dâhil olmadığını belirtmek gerekir[31]. Müderrisler daha üst payeli bir medreseye geçmek istediklerinde birden fazla talip olursa imtihana tabi tutulmaktaydılar. Müderris olmak için sahn-ı seman veya Süleymaniye’den eğitim aldıktan sonra mülâzım olarak kaydolunur ve sırası geldiğinde en alt kademe olan yirmili medreseye tayin olunurdu. Talebelere dânişmend veya suhte; müderris yardımcısı olarak nitelenebilecek kişilere de mu’id denir ve dânişmendler arasından seçilirdi. Baltacı, yirmili medreselerde tahsil süresinin hicrî 935’lerde (1528-1529) iki yıl iken 983’de (1575-76) en az bir yıl olduğunu ve ders olarak belagat, kelâm ve fıkıh görüldüğünü; kitap olarak da sırasıyla Mutavvel, Haşiye-i Tecrid ve Şerh-i Feraiz okunduğunu belirtmektedir[32]. Ayaş’ta medrese vakfı olarak tek vakıf görülmektedir. Aşağıdaki tabloda 29 numarada kayıtlı bu vakfın hâric ez defter olduğuna bakılırsa ve defter kaydının hicrî 979’da (1571-1572) yapıldığı dikkate alınırsa, bu vakfın ve medresenin hicrî 929- 979 (1522-1523/1571-1572) arasında bir tarihte kurulmuş olması gerekir. Vakfedilen unsur nakit para olup, ileride tekrar ele alınacaktır.

İslam şehirlerinde câmi, şehrin merkezidir. Etrafında çarşı- pazarın yer aldığı câmi ile mescid arasındaki fark, Cuma namazının câmide kılınmasıdır [33]. Câmimescid görevlileri imam, hatip, müezzin, muvakkit ve kayyim olarak sayılabilir. Hutbe okumakla görevli hatip, bir yerde hükümdârın temsilcisi sayıldığı için , bu görevin siyasi bir önemi olduğu belirtilmelidir; büyük câmilerde sayıca fazla olmakla beraber küçük câmilerde çoğunlukla bu görev imam tarafından yapılırdı [34]. Müezzin cemâatı toplar, imam namazı kıldırır, ezan ulu câmilerde başlardı. Namaz vaktini tayin eden muvakkit her câmide bulunmaz, kayyim ise başta temizlik olmak üzere muhtelif işler yapar. Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi, Ayaş’ta biri hâric ez defter olmak üzere câmilere yönelik 20 ve 30 numarada yer alan iki adet para vakfı bulunmaktadır ki bunlar ileride ele alınacaktır. Ayrıca 3, 10, 21, 27 ve 28 numaralarda kayıtlı çiftlik vs. Ayaş’ta bulunan muhtelif câmiilerin görevlileri için vakfedilmiştir. Bunlar mesela 3 numaralı kayıtta olduğu gibi “mezra der karye-i Oltan, bir çiftlik yer ve bir pare bağdır” şeklinde kayıtlı olup; bir bağ ve bir çiftlikten müteşekkil bir mezranın tamamı mı vakfedilmiş yoksa bir mezranın yalnız bir çiftlik ve bir parçalık bağ kısmı mı vakfedilmiş, bu konu pek anlaşılamamaktadır. Ayrıca kazada bulunan Dastarlı köyü Umur Bey’in Bursa’daki câmiinin mescidine vakfedilmiştir. Yine 21 numaralı kayıtta görüleceği üzere bazı bağ, dükkân ve zeminler Ayaş merkezindeki câmi görevlileri için vakfedilmiştir. Bunların kayıt sıralarına göre 558 numaralı tahrîr defterindeki açıklamaları şöyledir:

3- Oltan köyündeki mezra, bir çiftlik ve bir bağ olup Kasım Fakih’in tasarruf ettiği vakfı, eskiden beri köye imam olanlar tasarruf edermiş. h.867/ 1463 tarihli deftere (köhne defter) göre o tarihte Mustafa Fakih’in tasarrufundadır. 1523’de (atik defterde) pâdişâh berâtıyla Mustafa Fakih’in oğulları Bayezid Fakih, ve ... Fakih tasarrufundadır. 1571-72’de (cedid defter) Resul Fakih imam olarak tasarruf etmektedir[35].

10- Hamza Fakih oğlu Ali[36] Fakih Ayaş mezrasındaki yerini çok eski tarihte imama vakfetmiştir. Elinde Bayezid Han nişânı vardır. 1463’te (köhne defterde), Ali Fakih’ten sonra oğlu Mustafa Fakih’in imam olarak vakfı tasarruf ettiği belirtilmekte, defter yazıldığı esnada ise Yusuf Fakih söz konusu vakfı imamlık ücreti olarak tasarruf etmektedir, elinde pâdişâh berâtı vardır. 1523’te (atik defter) pâdişâh berâtıyla Abbas oğlu Kemal mutasarrıftır [37].

21- Bu vakıf TD. 558’de ve aşağıdaki tabloda 20 numaralı kaydın altında yer almaktadır ki o, Mevlânâ Siyami’nin Ayaş merkezindeki bir câmiye yönelik 12 000 akçalık bir para vakfıdır. Bu ise bahsi geçen câminin imam ve hatibinin ücreti için vakfedilmiş bir takım emlâki kapsamaktadır. Maktu’an 10, 15, 5, 8 ve 5’er akçalık toplam 5 bağ; senede 12 akçalık 2 dükkân; senede 40 akçalık harab bir başka dükkân; senelik 50 akçalık câmi bünyesinde bir dükkân ve biri senelik 50 ve diğeri 20 akçalık iki zeminden müteşekkildir. Yekun 3279 akçadır. Söz konusu evkafın öşrünün sahib-i arza ödeneceği belirtilmektedir. Burada bağlar ve zemin kastedilmekte olup bunların, Ayaş’ın timar kesimine dâhil yerlerde olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan belirtilen yekunun, para vakfından sağlanan faizi de içerdiği düşünülmektedir[38].

27- Başayaş köyü mezrasındaki yerleri, bağları ve değirmeni vakfiye gereğince Ramazan Fakih tasarruf etmekte imiş. Kendisi mütevellî, oğlu Yusuf[39] ise imam olup kardeşi Mehmed ile birlikte vakfı tasarruf etmektedir. 1463’te (köhne defterde) ellerinde “merhûm Sultan Mehmed” nişânı bulunduğu kayıtlıdır. Tahrîr defterleri yazıldığı sırada hükümdâr olanlar “pâdişâhımız” olarak zikredildiğine ve köhne defter II. Mehmed döneminde yazıldığına göre burada sözü geçen “merhûm sultan Mehmed”, I. Mehmed olmalıdır. Zaten hemen takip eden satırda, mezkûr Yusuf Fakih’in “pâdişâhımız” berâtıyla vakfı tasarruf ettiği bildirilmektedir. Bu sefer sözü edilen “pâdişâhımız” II. Mehmed’dir. 1523’te (atik defterde) pâdişâh berâtıyla Mustafa bin Abdurrahim tasarruf etmektedir; devir, Kanuni devridir[40].

28- İmam Emin Hacı, Keçiler karyesindeki mezrada bulunan bir çiftlik yeri çok eskiden vakfetmiş. Elinde Bayezid Hüdâvendigâr ve Gazi Hüdâvendigâr berâtları varmış. Beldecianu, Gazi Hüdâvendigâr ibâresinin I.Murad için kullanıldığını belirtmektedir[41], ancak şimdiye kadar defterlerde pâdişâhların adları sıralanırken hükümdârlık zamanlarının gözetildiği anlaşılmaktadır, binâenaleyh “Gazi Hüdâvendigâr” ikinci olarak zikredildiği için II. Murad olduğu düşünülmelidir. Bayezid Hüdâvendigâr ise şüphesiz Yıldırım Bayezid’dir. Daha sonra köhne defter yazılırken imamet görevi yapmak üzere Mustafa Fakih tasarruf etmektedir; elinde “sultan Mehmed” ve “pâdişâhımız” berâtı vardır. Köhne defter Fatih Sultan Mehmed zamanında yazıldığı için “pâdişâhımız” O’dur. “Sultan Mehmed” ise Çelebi Mehmed’dir. 1523’te, atik defter yazılırken, fevt olan Ömer Fakih yerine oğlu Mehmed Fakih’e verilmiştir. 1571-72 de bu ve yukarıdaki kayıtta yer alan mutasarrıflara ulaşılamadığı için, eski defterdeki kayıtların nakledildiği anlaşılmaktadır [42].

16. yüzyılda başlıca görevi “âyende ve revendeye hizmet” etmek olan zâviyeler, hem yolcuların barınması ve beslenmesi için bir sığınak ve dolayısıyla yolculukların güvenlik sigortası hem de kendi muhitlerinin fakirleri için bir dayanak teşkil etmektedir. Barkan, yolların ve memleketin emniyeti ile ilgilenen devletin de, çeşitli muafiyetlerle bu hizmetlerin görülmesini sağladığını belirtmekle beraber[43] bazı hallerde boş ve tenha yerleri ihyâ edenlerin dahi öşür ve resimlerini ödediklerini söylemektedir; bazan öşür veren bir mülk toprak, zâviye vakfı olduktan sonra da öşür vermeye devam ettiği gibi; sahibinin sefere eşmek mecburiyeti ile elde ettiği toprak da, zâviye vakfı olduktan sonra sefere eşkinci yollamak mecburiyeti devam edebilmektedir[44]. Dervişler kimi zaman değirmen yapıp etrafında bağ bahçe yetiştirmiş ve bunları zâviyelerine vakfetmek için izin almışlardır. Bazen hiçbir evkafı olmayan zâviyeler, bulundukları mıntıkada boş ve dolayısıyla hâric-ez-defter bir mezrayı tapulayıp öşrünü vermek üzere pâdişâhtan hüküm almakta, zamanla gelişip köy hâline gelince Pâdişâh tarafından bütün hukuk ve rüsûmu ile zâviyeye vakfedilmektedir[45]. Kimi zaman da yol üzerinde bulunmadığı için zâviye olmaya uygun bulunmadığı veya “âyende ve revendeye” hizmette kusuru görüldüğü için zâviyelerin ilga edildiği veya sahibinden alınarak başkasına verildiği görülmektedir[46]. Köylerde ve yol üstündeki zâviyelerde yaşayan dervişler, zâviye evkafına ait topraklarda çalışır; ahiler mesleklerini icra eder, akşamları bir araya gelirler, ihtiyaçlarını da bu şekilde karşılarlardı. Ocak, vakfiye ve diğer kayıtlardan anlaşıldığına göre, vakıf gelirlerinin bir kısmıyla zâviye bakım ve onarımının, bir kısmıyla derviş ve misafirlerin iâşe ve ibâtesinin sağlandığını kalanın da vakıf hissedarları arasında paylaşıldığını belirtmektedir[47].

Genel olarak zâviyeler türbe, mescit, derviş ve misafir odaları, hamam, mutfak, anbar, ahır gibi kısımlardan oluşmaktadır [48]. Bunlar zirâi işletme niteliğinde olup her türlü tahıl, sebze, meyve yetiştirilmekte; hayvancılık , değirmencilik yapılmaktadır. Tahrîr defterlerinde kayıtlı köy zâviyelerinden bugüne pek intikâl eden olmadığı için, onların daha mütevazı olduğu düşünülmelidir.

Meşîhat çoğunlukla zâviye kurucularının, kendilerinden sonra da evlâtlarının elinde bulunmaktadır. Zamanla evlâtların da soyundan kimse kalmayınca veya şeyhlerin usulsüzlükleri görülünce devlet tarafından başkaları tayin edilmekte, vakıf da evlâtlık olmaktan çıkmaktadır. Bazı vakıflarda ise daha kuruluş aşamasında şeyhin hakim-ül-vakt olanlar tarafından tayini şart koşulmaktadır. Barkan, yurtluk olarak verilen toprakların ailenin müşterek malı olması sebebiyle, meşîhatın da ber vech-i iştirak tasarruf edilebildiğini; bu türlü karışıklıkların önlenmesi için “iştirak merfu’ olmağın” ibâresi ile hak sahiplerinden yalnız birine berât verilebildiğini belirtmektedir[49]. Evlâtlık vakıflar suistimallere yol açması sebebiyle eleştirilmekle beraber Barkan, kuruluş ve genişleme döneminde bu usulun adeta zaruri olduğunu ifâde etmektedir; zira görev karşılığı, geçici süre için alınan dirliklere sarf edilecek emek ve gayretlerin; bir aileye temlik edilen, dolayısıyla sonraki nesillere intikâl edecek mallara gösterilecek ilgi ile aynı olmayacağını ifâde etmektedir[50]. Bu şekilde temlik edilen yerler, bölgenin nüfusunun artmasına, imar edilmesine ve ticaretin gelişmesine yol açıyor, ve nihâyet bu mülklerin bütünlüğünün korunması için evlâtlık vakıf hâline getiriliyordu[51].

Evlâtlık vakıflarda vakıf geliri âiledeki hissedarlar arasında paylaşılmakta, zamanla aileler kalabalıklaştıkça anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Bazen hissedar sayısı çok artınca hisse usulü tamamen kaldırılarak, yalnız şeyhlerin nâzır olması sağlanmaktadır. Ocak, zâviye şeyhlerini iki kısımda mütâlaa etmektedir. Bir kısmı çeşitli tarikatlara mensup veliler olup öldüklerinde yerlerine halifeleri geçmekte; bir kısmı da yeni fethedilen veya “hâlî” olarak ifâde edilen boş toprakları yakınları ve aşiretleriyle şenlendiren, gelir ve görevleri kendilerinden sonra evlâtları üstlenen gazi derviş veya şeyh olarak tanımlanmaktadır [52]. Küçük yerleşim yerlerindeki zâviye vakıfları şüphesiz yukarıda bahsedilenler kadar büyük ölçekli değildir. Genel olarak gerekli yerler bizzat şeyh tarafından sağlanabildiği (dutadurduğu yeri) gibi hükümdâr, devlet adamı veya zenginler tarafından da bağışlanabilmekteydi. Köylerde veya yollar üstünde kurulan zâviyeler vaktiyle gayrimüslim yerleşim yerlerinin terkedilmiş kilise-manastırlarının zâviyeye dönüştürülerek buraların yeniden imar ve iskânı veya yol yakınlarına yerleşmeye uygun ıssız yerlerin şenlendirilmesi ve müstakbel bir yerleşim yerinin nüvesi olarak gerçekleşmektedir[53]. Pâdişâhlar değiştikçe her türlü berât, tezkere, vakıfnâme, mülknâmenin yenilenmesi, mukarrenâme alınması gerekmekte, yeni tahrîr yapılmaktadır. Bu şekilde defter kayıtlarına bakıldığında zâviyelerin kim tarafından, nasıl kurulduğu, hangi gelir kaynaklarına sahip olduğu anlaşılmaktadır [54]. Tahrîr defterlerinde her hangi bir kayıtta en son defteri ifâde eden defter-i cedidden geriye doğru atik, köhne ve akdem defterlerden bahsedilmektedir. Örnek olarak aşağıdaki tabloda 5 numara ile gösterilen vakfın metni bu şekilde incelendiğinde, dört devirden bahsedildiği görülmektedir, Şöyleki: a- Dastarlı köyünde yarım çiftlik büyüklüğünde bir mezra Ahi Ali ve Ahi Hüsam’ın vakfı olup “merhûm Sultan’dan”nişânları olduğu akdem deftere naklolunmuş b- köhne defter yazılırken Mevlânâ Şeyh isimli biri vakfı tasarruf etmekte ve elinde “Pâdişâhımız” berâtı var c- atik defter yazılırken Mevlânâ Şeyh oğlunun elinde “pâdişâhımız” berâtı var d-şu anda İdris adlı bir kişide “Pâdişâhımız” berâtı olup cedid deftere kayd olundu. Ankara’ya ait defterlerden bu güne intikâl eden en eski tarihlisinin hicrî 867 (1462-1463) tarihli olduğu bilinmektedir. Turan, bu güne intikâl etmemekle beraber tanzim edilen ilk defterin muhtemelen I. Murad döneminde (1363-1389) Timurtaş Paşa tarafından yapılan tahrîre ait olduğunu belirtmektedir[55]. Beldiceanu hicrî 867 (1462-1463) tarihli defter kayıtlarına dayanarak Orhan Gazi zamanında tevcih edilen bir timarın I.Bayezid tarafından yenilendiğini, I. Mehmed’e ait bir timar tevcihinden ve I. Mehmed için “merhûm sultan” ifâdesinin kullanıldığını, aynı katibin II. Murad’ı “merhûm sultan Murad Han” olarak zikrettiğini; Aydın’a ait 1451-1453 ve 1470- 1471 tarihli defterlerde I. Bayezid’den “Yıldırım Hüdâvendigâr” olarak bahsedildiğini belirtmektedir[56]. Yine Beldiceanu’dan fetret döneminde Rumeli’de Emir Süleyman ve Musa Çelebi’ye ait timar tevcihleri olduğunu öğreniyoruz[57]. Tekrar hicrî 867 (1462-1463) tarihli Ankara defterine dönersek, Beldiceanu, I. Murad’ın “gazi Hüdâvendigâr” veya yalnız “hüdâvendigâr” olarak; II. Murad’ın ise “merhûm Sultan Murad Han” veya “merhûm Hüdâvendigâr” olarak zikredildiğini belirtmektedir[58]. Şimdi TD. 558’deki kayıtlara bakmadan evvel, Ankara tahrîrlerini tekrar gözden geçirirsek hicrî 979 (1571-1572) tarihli II. Selim (1566- 1574) dönemine ait defter “cedid”; hicrî 929 (1522-1523) tarihli Kanuni dönemine (1520-1566) ait defter “atik”; hicrî 867 (1462-1463) tarihli Fatih dönemine ait (1451-1481) defter “köhne”defterdir. Bu durumda yukarıda bahsedilen “akdem” defter muhtemelen, II. Murad dönemine (1421-1451) aittir. Üstelik akdem deftere “nakil” söz konusu olduğuna göre, ondan evvel de başka defter olmalıdır. 558 numaralı Ankara evkaf defterine döndüğümüzde aşağıdaki tabloda 4 numarada yer alan kayıtta, köhne defterde mezkûr vakıf için “Bayezid Han mukarrernâmesi” olduğundan; 10 numaralı kayıtta “Bayezid Han nişânı” olduğundan; 11 numaralı kayıtta vakıf mutasarrıfının elinde “Bayezid Hüdâvendigâr” mektûbu olduğundan bahsedilmektedir. Bu son kayıtta, daha sonra mutasarrıfların elinde “merhûm Sultan Murad Han” mektûbu olduğu belirtilmektedir. Burada I. Bayezid ve II. Murad’ın söz könusu olduğu açıktır. 19 numaralı kayıtta ise söz konusu evlâtlık vakfı Süleyman Çelebi’nin müsellem tuttuğu görülmektedir. TD. 438’de bu mutasarrıftan imam-ı Emir Süleyman olarak bahsedilmektedir[59]. 22 numaralı kayıtta yer alan vakıf için önce “Sultan Mehmed” ve ümera-yı maziyyeden nişân alındığı, vâkıf ölünce “Sultan Bayezid”in oğullarına nişân verdiği şeklindeki ifâdelerde II. Mehmed ve II. Bayezid’e atıf yapıldığı anlaşılmaktadır. 14 numaralı kayıtta yer alan, köhne defterde “be hükm-i cihan-muta’” ile vakfın tasarruf edildiği şeklindeki ifâde Fatih Sultan Mehmed için kullanılmış olmalıdır.

Bazı zâviyeler için tahrîr esnasında kimin tasarrufunda bulunduğu ve hangi gelir kaynaklarına sahip olduğu bilgisine rastlanmamaktadır. Bunun sebebini hicrî 987 (1579-1580) tarihli Kangırı defterinde bulunan “tahrîr-i cedide gelmeyüb temessükleri görülmeyen vakıfların, defter-i cedide heman defter-i atikin tıbkı nakl olundı” ifâdesi açıklamaktadır [60]. Böylece, tahrir esnasında vakıf mutasarrıfları gelip kendilerini yazdırmazsa, eski kaydın olduğu gibi yeni tahrir defterine nakledildiği anlaşılmaktadır. 558 numaralı Ankara evkaf defterinde bu şekilde atik defterden yapılan nakiller aşağıdaki tabloda yer alan 1, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 ve 28 numaralı vakıflardır. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17 ve 25 numaralılar ise yeni mutasarrıflarıyla birlikte cedid deftere (TD.558) kaydolunmuşlardır.

Fatih döneminde bazı zâviyelerin evkafına el konulduğu veya timar kapsamına alındığı bilinmektedir. Ayaş’ta tek mensuh vakıf 24 numaralı kayıtta yer almaktadır, vakıf kayıtlarına göre Teske köyündeki mezrada Ali Şeyh’in çiftliği mensuh vakıf olup, beylerbeyi berâtıyla Kâtip İvaz adlı birine verilmiştir. Atik deftere, köhne defterdeki mukarrernâmeleri bulunmadığı şeklindeki kayıt geçirilmiştir[61]. Timar kesimindeki köylerden ise Dündarşeyhoğlu için 1523 tahrîrinde vakf-ı mensuh ibâresi yer almakta, 1571-72 tahrîrinde ise mezra hâline geldiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Ocak, zâviyelerin genel olarak belli yerlerin iskânını sağlamak, islam dinini yaymak gibi fonksiyonları olmakla beraber geçit, derbent gibi yerlerde kurulanların yalnız bu dini hüvviyetle açıklanamayacağını belirtmektedir[62].

Yukarıdaki kayıtlardan 1, 5, 12, 14 ve 15 numaralıların zâviye vakfı oldukları kayıtlardan açıkça anlaşılmaktadır. 3, 10, 27 ve 28 numaralı kayıtlar câmi imamlarına yönelik vakıflardır. 7, 19 ve 26 numaraların kayıtlarında evlâtlık vakıf oldukları belirtilmektedir. 4, 6, 8, 9,11, 13, 16, 17, 18, 19, 22 23 ve 25 numaralı kayıtlarda hâlen vâkıfların evlâtlarının mutasarrıf olduğu belirtilmektedir. Son iki tür kayıt TD.438’de de evlâtlık vakıf olarak tanımlanmaktadır. Evlâtlık vakıf olma özelliği, vakfın gelirlerinden vâkıfın evlâtlarının da faydalandığını göstermekle beraber söz konusu malların ne için, hangi amaçla vakfedildiğini açıklamamaktadır. Emecen, defterlerde görülen bu tür vakıf veya mülk çiftliklerde zâviye lafzı geçmemekle beraber buralarda zâviye olduğunun tahmin edilebileceğini belirtmektedir[63]. Yukarıda evlatlık vakıf olarak tanımlananlar için de aynı tahminde bulunmak mümkün. Nitekim TD.558’de yukarıda 17 numara ile gösterilen vakıf kaydında da bir zâviyeden açıkça bahsedilmiyor ancak ilerleyen satırlarda yer alan “ayende ve revendeye hizmet” ifâdeleri bunun bir zâviye vakfı olduğunu gösteriyor.

438 numaralı muhasebe-icmâl defterinde vakıf mezra kayıtlarında beş türlü kalıp görülmektedir. Bunlar şöyle örneklendirilebilir[64]: a- vakf-ı imam-ı mescid-i karye-i Oltan b-vakf-ı zâviye-i misafir şeyh c- vakf-ı amm, karye-i Oltan, 1 çiftlik, hasıl 300 d- vakf-ı evlâd-ı Ahi Bayezid e- vakf-ı Salih Şeyh. Bunlardan a ve b’nin zâviye ve imam için vakfedildiği açıktır. Vakfı tasarruf eden belirli bir kişi olmayınca kamu vakfı olarak adlandırılabilecek vakf-ı amm söz konusudur (c şıkkı). El’an vakfı tasarruf eden kişinin adıyla kaydedildiğinde vakf-ı Salih Şeyh vb. bir ifâde kullanılmıştır. Bir şekilde vakıfın evlâtlarının görevli olduğu veya gelirinden faydalandığı vakıflar, evlâtlık vakıf olarak nitelendirilmiştir. Yukarıdaki tabloda 5, 9, 15 ve 23 numaralı vakıfların ahilere, muhtemelen ahi zâviyelerine ait olduğu belirtilmelidir. Zâviye ve zâviye olduğu tahmin edilen vakıfların TD.558’de yer alan kayıtları aşağıda verilmiştir. Ancak bu kayıtların söz konusu vakıfların kimler tarafından, hangi dönemde yapılığını, neler içerdiğini, en son mutasarrıflarının kimler olduğunu belirtmekle beraber, zâviyelerin nerede bulunduğunu bilmediğimizi hatırlatmalıyız. TD. 558’de zaviye ve zaviye olduğu tahmin edilen vakıf kayıtları şöyledir:

1- İbrahim ... çok eski zamanda Teske köyü mezrasındaki bir çiftlik yeri, zâviyesine vakfetmiştir. Köhne defterde, elinde Bayezid Hüdâvendigâr ve Sultan Mehmed’den mektupları olduğu kayıtlıdır. Yine köhne defterde İbrahim ... ölünce zâviyenin Sultan Mehmed berâtıyla oğlu Emir’e; Emir ölünce, O’nun oğlu Konak’a Sultan Mehmed berâtıyla verildiği ve “Pâdişâhımız”ın mukarrernâmesi olduğu kayıtlıdır. Buradaki “pâdişâhımız”, Fatih Sultan Mehmed’dir. Atik defterde ise pâdişâh berâtıyla (Kanuni ) tekrar Konak’a, Konak ölünce Yakub oğlu Nasuh’a verildiği kayıtlı olup, cedid deftere de bu şekilde kaydedilmiştir[65].

2- Köhne defterde Oltan köyünde bir çiftlik büyüklüğündeki mezraya bir çok kişi mutasarrıf olup, hükm-i hümayunla Abdullah Fakih’e tahsîs edilip diğerleri reâya kaydolunmuş; pâdişâhın karşılıksız olarak Abdullah Fakih, Derviş ..., Lütfullah, Emrullah, Sadullah, Ahi Şeyh ve ... pâdişâh berâtıyla, vakfiyeye göre tasarruf ederler. Atik defterde pâdişâh berâtıyla Mustafa Fakih oğlu ... Fakih’e; cedid defter yazılırken de Zeynel Abidin tasarrufuna verilmiştir?[66] .

4 - Hızır Şeyh, eskiden beri sahip olduğu Oltan köyü mezrasındaki 60 mudluk yeri vakfetmiş. Köhne defterde daha sonra Üvez Şeyh’in merhûm sultan Bayezid Han mukarrernâmesine sahip olduğu (bu durumda vakıf, I. Bayezid’den önce ihdas edilmiştir); köhne defter yazılırken Ayvaz Şeyh mütevellî olup, oğulları Mehmed ve Yusuf şeyhler ile Ali oğlu Yusuf Şeyh ve kardeşleri Seyyid Cafer ve Kasım pâdişâh berâtıyla mutasarrıftırlar. Atik defterde ise Yusuf oğlu Ali, Satı ve Nasreddin’e; yukarıda adı geçen Kasım’a ve Seydi Cafer oğlu Osman’a verildiği kayıtlıdır. Cedid deftere Nasuh Fakih ve Mehmed’in mutasarrıf olduğu yazılmıştır [67].

5- Dastarlu köyünde yarım çiftlik büyüklüğündeki mezra Ahi Şerafettin ve Ahi Hüsam’ın vakfı olup akdem defterden naklolunduğuna göre ellerinde “merhûm sultan”dan nişânları bulunmaktadır. Köhne defterde Mevlânâ Şeyh’in söz konusu zâviyenin şeyhi olduğu, gelene-geçene hizmet ederek vakfı tasarruf ettiği ve elinde pâdişâh berâtı olduğu kayıtlıdır. Atik defterde, pâdişâh berâtıyla Mevlânâ Şeyh’in oğluna verildiği kayıtlıdır. Cedid defterde ise 50 dönümlük yeri pâdişâh berâtıyla İdris adlı kişinin tasarruf ettiği bildirilmektedir[68].

6- Güdül mezrasındaki bir çiftlik, Karaviran’da bir çiftlik, iki değirmen ve üç parça bağı vakfiyet üzere ve pâdişâh hükmüyle Bayezid Fakih tasarruf etmiştir . Köhne defterde Bayezid Fakih oğulları Mehmed, Yusuf ve Musa’nın yine padişah hükmüyle tasarruf ettikleri kayıtlıdır. Atik defter yazılırken sözü geçen Mehmed Fakih, Yusuf ve Mehmed Fakih oğlu mutasarrıftır [69].

7- Şahin Bey eskiden beri mülkü olan İncepelid köyündeki bir çiftlik büyüklüğündeki mezra ve bir değirmeni vakfetmiş, önce Şeyh Paşa sora oğlu Murad, daha sonra da O’nun oğlu Şeyh Paşa ve Hacı Ahmed oğlu Ahmed ve Seydi’nin pâdişâh berâtıyla tasarruf ettikleri köhne defterde kayıtlıdır. Vakıf evlâtlık vakıf hâline getirilerek, evlâtlardan Pir Nebi, Pir Dede ve Hacı adlı kişilerin tasarrufunda olduğu atik defterde kayıtlı olup; cedid deftere pâdişâh berâtıyla Abdurrahman ve Seydi Mehmed’in müştereken mutasarrıf oldukları kaydedilmiştir[70].

8- Atik defter kayıtlarına göre, Güdül’e bağlı mezrayı İyicek Dede oğlu Kasım, O’ndan sonra oğlu Şeyh Bayram tasarruf etmiş; daha sonra pâdişâh berâtıyla oğlu Derviş Kasım’a verilmiştir[71].

9- Ahi Bayezid, Ayaş’a bağlı mezradaki mülkünü çok eski zamanda vakfetmiş. Köhne defterde Ahi Bayezid oğulları Ahi Mehmed ve Ahi Yusuf’un pâdişâh berâtıyla tasarruf ettikleri kayıtlıdır. Atik deftere Ahi Mehmed öldükten sonra oğulları Ahi Şehzade, Ahi Ahmed ve Ahi Bayezid’e pâdişâh berâtıyla verildiği yazılmış; cedid defter kaydolunurken ise pâdişâh berâtıyla fiilen Ahi Yusuf tasarruf etmektedir[72].

11- Maruf Şeyh, Keçiler köyü mezrasında bir çiftlik yeri vakfetmiş, buna dair elinde Bayezid Hüdavendigâr mektûbu vardır. O’ndan sonra oğulları Mesud ve Mehmed Şeyhler, merhûm sultan Murad Han mektûbuyla mutasarrıf olmuşlardır. Köhne defter yazılırken Mesud Şeyh oğulları Mehmed ve Maruf Şeyhler ile Ömer Fakih adlı birinin vakfı tasarruf ettiği, ellerinde pâdişâh mukarrernâmesi bulunduğu belirtilmektedir. Atik defter yazılırken, söz konusu mezrayı Maruf Şeyh oğulları Maruf, Mesud ve Lütfi ile Ömer Fakih oğulları Bekir, Ahmed ve Ömer; Şeyh Mehmed oğulları Haydar ve Salih; Murad oğulları Hüseyin ve Yusuf’a verildiği kayd olunmuştur. Cedid deftere ise vâkıfların evlâdından Haydar oğlu Ramazan ve kardeşi Hızır Balı’nın mutasarrıf olduğu, ayrıca Mustafa Fakih’in de pâdişâh berâtıyla iştirak suretiyle hissesini tasarruf ettiği kayd edilmiştir[73].

12- Ayaş’a bağlı Cimder köyünün iki çiftlik büyüklüğündeki mezrası Samit Balı zaviyesine eskiden vakfedilmiş, Sultan Şeyh adlı kişi pâdişâh berâtıyla tasarruf edermiş. Köhne defter yazılırken söz konusu kişi vefat etmiş olup oğulları Cemal, Efendi ve Bekir Şeyhler pâdişâh berâtıyla mutasarrıftır. Atik defterde pâdişâh berâtıyla Efendi Şeyh’e verildiği; cedid defter yazılırken de Efendi Şeyh oğlu Hacı Bektaş’ın tasarrufunda olduğu için O’nun adına kaydedildiği belirtilmektedir[74].

13- Yeregömi’de Hacı Yakub’un iki çiftlik ve iki bağdan oluşan mezrası kadimden vakfedilmiş olup yarısı Ayaş, yarısı da Yeregömi’dedir. Köhne defter yazılırken mezkûrun evlâdından Mustafa ve kardeşi Duman pâdişâh berâtıyla tasarruf etmektedir. Atik defter yazılırken, Mustafa ölmüş olduğu için oğulları Pir Ahmed ve Şah Mehmed’e pâdişâh berâtıyla verildiği kayd edilmiştir[75].

14- Tokuz Şeyh zâviyesinin Yeregömi köyü mezrasındaki bir çiftlik ve iki bağı eskiden vakfedilmiş. Köhne defterde Şeyh Fethüddin’in pâdişâh berâtıyla tasarruf ettiği kayıtlıdır. Atik defterde ise O’nun ölümünden sonra oğulları Pir Mehmed ve Yusuf’un pâdişâh berâtıyla mutasarrıf oldukları kaydedilmiştir[76].

15- Ahi Selman zâviyesinin Yeregömi’deki vakfı iki çiftlik büyüklüğünde olup çok eskiden vakfedilmiş. Ahi Selman oğulları Ahi Süleyman ve Şems, Bayezid Hüdâvendigâr hükmüyle tasarruf etmişlerdir (bu durumda çiftlikler, Bayezid Hüdâvendigâr zamanından önce vakfedilmiş olmalı). Köhne defter yazılırken Ahi Selman evlâtlarından Ahi Mehmed, Ahi Şemseddin ve Ahi Selman pâdişâh berâtıyla mutasarrıftır. Ayrıca Yeregömi’de iki değirmenin 3/4’ü ve İlhan köyünde dört bağın da vakfa dâhil olduğu köhne defterde kayıtlıdır. Atik defter yazılırken Piri Paşa tezkeresi sureti ve Pâdişâh berâtıyla Ahi Mehmed oğlu Süleyman, Ahi Selman oğulları Ömer ve Ramazan, Şemseddin oğulları Mehmed ve Nasuh’a verildiği kaydedilmiştir[77].

16- Akdem defterde, Şeyh Hasan Dede oğulları Şeyh Ramazan ve Yusuf’un Yoğunpelid’deki mezranın vâkıfları olarak kaydedildiği; Sultan Mehmed’in (Çelebi Mehmed olmalı) “atalarımdan hükümleri var” diyerek berât verdiği; köhne defter kaydolunurken berâtın pâdişâha arz edilerek mukarrer tutulduğu ve Ramazan Şeyh oğlu Mehmed’e nişân verildiği kaydedilmiştir. Atik defterde ise Yoğunpelid raiyyetlerinden Şeyh Hasan oğlu Yusuf’un oğlu Sefer Şah’a pâdişâh berâtıyla verildiği kaydedilmiştir[78].

17- Ayaş’a bağlı Yeregömi’de Salih Şeyh mezrası bir çiftlik yer olup, eskiden vakfedilmiştir. Pâdişâh hükmüyle Salih oğulları Mustafa ve Musa tasarruf etmiş; Mustafa Şeyh ölünce oğulları Habib Fakı ve Hamza’ya verilmiş. Ayaş kadısı Mevlânâ Şemseddin, hile ile berât alındı dediği için Musa Fakih’e, gelene geçene hizmet etmesi için pâdişâh berâtı verilmiş. Halbuki hile söz konusu olmayıp, vakfın Mustafa Şeyh tasarrufunda olduğuna dair Sultan Mehmed nişânı vardır. Salih Şeyh’in kardeşi Hasan Şeyh’in oğulları Hızır ve Mahmud, atalarının hissesini isteyerek, teftiş için hüküm getirmişler ve teftiş sonucunda hısımları, vakıftan hisse tasarruf ettiklerini ve pâdişâhtan berâtları olduğunu ikrar etmişler; durum İstanbul’a arz edilince Derviş Mahmud ve Hızır’a atalarının hissesine dair pâdişâh mukarrernâmesi verildiğine dair köhne defterde kayıt bulunmaktadır. Atik defterde ise Musa şeyh oğulları Emir Derviş, Salih ve Hasan; Mustafa Şeyh oğlu Hamza; Hızır oğlu Nebi Şeyh’in pâdişâh berâtıyla tasarruf ettikleri kaydolunmuştur. Cedid defter yazılırken Salih adlı kişi tasarruf ettiğinden, O’nun adına kaydolunmuştur[79].

18- Yoğunpelid köyünde Seyyid Ali Şeyh oğlu Elvan’ın elindeki bir çiftlik büyüklüğündeki mezrayı Şahin Bey vakfetmiş. Köhne defterde, elinde buna dair Sultan Murad berâtı olduğu kayıtlıdır. Köhne defter yazılırken vakfiyeye göre Elvan oğlu Pir Nebi; Veli oğulları Mehmedi ve Mustafa; İbrahim oğlu Nasuh ve Ali adlı kişilerin mutasarrıf olduğu kaydedilmiştir. Atik defterde Nasuh’un öldüğü ve pâdişâh berâtıyla oğlu Mehmed ve Ali oğlu Maden oğlu Nefi’ye berât verildiği kayıtlıdır. Cedid defter yazılırken pâdişâh berâtıyla Mansur, Derviş, Yusuf ve Nasuh adlı kişilerin müştereken tasarruf ettikleri kaydedilmiştir[80].

19- Yakub Bey’in satın aldığı Dastarlu’daki mezrada bir çiftlik yeri, hacı Sinan evlâtlık olarak vakfetmiş. Süleyman Çelebi bunu müsellem tutup mektup verdiği gibi, deftere de kaydolunmuş. Köhne defterde Hacı Sinan evlâtları ... ve ... mutasarrıf olduğu; ayrıca iki bağ ve bir değirmenleri olduğu ve bunların pâdişâh hükmüyle teftiş olunarak, iki şahitle bunların öşrünü Umur Bey vakfına verdikleri tesbit edildiği kaydedilmiştir. Atik defterde ... evlâdından Seydi ve Piri’ye berât verildiği, ... evlâdından da Didar’ın mutasarrıf olduğu kayıtlıdır [81].

22- İncepelid köyünde, Salur Şeyh’in elindeki bir çiftlik büyüklüğündeki mezrayı Şahin Bey vakfetmiş. Sonra Salur Şeyh oğlu Üvez’e verildiğine dair merhûm Sultan Mehmed’in nişânı olup; Üvez öldükten sonra oğulları Hamza, İsa ve Veli’ye merhûm Sultan Bayezid nişânı verilmiş. Atik defter yazılırken, pâdişâh yine Hamza, İsa ve Veli’ye vermiş ve deftere bu şekilde kaydedilmiştir[82].

23- Akdem defterde Ahi Ali Şah’ın Ayaş köyündeki bir çiftliği çok eskiden vakfettiği ancak evleri yandığı için mektuplarının olmadığı kayıtlıdır. Köhne deftere, daha sonra Ahi Ali Şah’ın oğulları Ahi Yusuf, Mehmed ve Osman’ın tasarruf ettiği kaydolunmuştur. Atik defterde söz konusu kişilerin el’an mutasarrıf oldukları ve ellerinde pâdişâh berâtı bulunduğu kayıtlıdır [83].

25- Köhne defterde, Oruç Şeyh’in elindeki üç çiftlik yeri Kozan Bey’in vakfettiği ve Oruç Şeyh’in bunu Hüdâvendigâr zamanından beri tasarruf ettiği kayıtlıdır. Köhne defter yazılırken, oğlu Emrullah’ın pâdişâh berâtıyla mutasarrıf olduğu; atik defterde ise Şeyh Ahmed evlâdından Ahmed Şeyh oğlu Pir Dede ve Emrullah Şeyh evlâdından Üveys’e verildiği kayıtlıdır. Cedid deftere pâdişâh berâtıyla Üveys ve Ali’nin mutasarrıf olduğu kaydedilmiştir[84].

26- Yoğunpelid köyünde bir çiftlik yer olan mezrayı Tursun Şeyh evlâtlık vakıf olarak tasarruf edermiş. Tursun şeyh ölünce evlâdından Hamidoğlu mutasarrıf olmuş. Atik deftere, köhne deftere göre hâric-ez- defter olduğu ve ellerinde berâtları bulunmadığı kaydolunmuş [85].

Para vakıflarına gelince, mütevellîler tarafından idare edilen vakıf paralar ihtiyacı olana düşük faizle borç olarak verildiği gibi hayır işlerine de kullanılıyordu. Çağatay, vakfiyelerde çoğunlukla %10, %11,%12,5 oranlarına bazen %20’ye rastlanıldığını ve %15’e kadar olan oranların resmen ve şer’an kabul edildiğini; rıbh veya fâide olarak adlandırılan bu tür faizin ribâ kabul edilmediğini belirtmektedir[86]. XVI. yüz yılda Ayaş’ta üç para vakfı görülmektedir. Yukarıdaki tabloda 20, 29 ve 30 numarada yer alan bu vakıflar hakkında tahrîr defterinden elde ettiğimiz bilgiler şöyle özetlenebilir:

20- Mevlânâ Siyami bin Kasım, Ayaş merkezindeki (nefs) câmiye 12 000 akça vakfederek bunun, %20 faizle işletilerek elde edilen gelirden günde iki akça imam ve hatibe, bir akça müezzine, yarım akça kayyime, bir akça aşır okuyana, bir akça muallime ve kalan on beş akça câmiin aydınlanması için gereken yağa harcanacaktır. Mütevellî olarak hayatta olduğu müddetçe kendini, sonra evlâtlarını ve onların evletlarını, kendi neslinden kimse kalmayınca da yakınlarını (ihvanını) şart koşmuştur. Ayaş’taki câmilerden hangisinin vakfı olduğu defterden anlaşılamamakla beraber, ulu cami olduğu tahmin edilebilir [87].

29- Hacı Ali oğlu Muhyiddin bir medrese yaptırıp 60 000 akça vakfetmiştir. %15 faizle işletilerek elde edilecek gelirden 20 akça müderrise, iki akça mütevellîye, üç akça talebeye tayin edilmiştir. Kendisi hayatta olduça vakfı tasarruf edip, istediğine tevcih edebilecektir. Kendinden sonra evlâtları,sonra onların evlâtları, onların da nesli kesilince kazadan, sonra da dışarıdan müstehak olanlara şart koşmuştur. Bu vakıf hâric ez defter olduğuna göre, 1523-1571 arsında bir tarihte tesis edilmiş olmalıdır [88].

30- Rüstem kethüda Ayaş’a bağlı Karacaviran köyündeki câmiye 8 400 akça vakfederek, %10 faizle işletilmesini ve günde 1 akçadan hatibe toplam 300 akça, müezzine günde 1 akçadan toplam 360 akça, cüzhana[89] 240 akça tayin olunmuştur. Keza 1523 sonrasında kurulmuş olması gerekir[90].

Böylece biri Ayaş’taki câmiye, biri Ayaş medresesine ve biri de Karacaviran köyündeki câmiye olmak üzere üç para vakfında toplam 80 400 akça işletilmektedir.

Ayaş’taki vakıf köylerin iktisâdi ve demografik durumuna gelince, vakıf kesiminde askerî- reâya ayırımı olmaksızın 2694 müslüman, 155 zimmi olmak üzere toplam[91] (neferen) 2849 kayıtlı nüfus bulunmaktadır. Kayıtlı askerî sınıf mensûbu 66 kişidir, böylece 2783 reâya bulunmaktadır. Bunların 155’i zimmi, 2628’i müslümandır. Müslümanların 2408’i hane, 120’si mücerred, 100 de pir, kör, dîvâne, kötürüm, yörük, haymana veya her hangi bir kategori belirtilmeden yazılan kişilerdir. Zimmilerin 53’ü hane, 16’sı mücerred olarak kayıtlıdır. 86 kişi bir kategori belirtilmeden yazılmıştır. Zimmi nüfus yalnız Güdül (birlikte yazılan dört birim dâhil) ile Kesenos’ta bulunmaktadır. Ayaş merkezinde kayıtlı nefer 851’dir, bunların avarızdan muaf oldukları belirtilmektedir[92]. Zimmilerin bulunduğu köylerde ispençeler hasıla dâhil değildir. Diğer taraftan Kesenos’ta zimmilerin mücerredlerinden 13, evlilerden 21 akça alınacağı [93]; Güdül’de ise zimmilerden resm-i çift, bennak alınmayıp harac ve ispenç alınacağı belirtilmektedir[94].

XVI. yüzyılın son çeyreğinde (h.979/1571-1572)), “diğer”kategorisinde gösterilen askerî, muaf vb. dışında, zimmi- müslüman ayrımı olmaksızın hanemücerred esasına göre, vakıf kesiminde 136 mücerred, 2647 hane toplam 2783 kayıtlı reâya; timar kesiminde 193 mücerred, 2071 hane toplam 2264 kayıtlı reâya; Barkan’ın önerdiği beş çarpanıyla işlem görüp, mücerred ve “diğer”leri eklenince, Ayaş’ta mezralar dışında 23257 reâya nüfusu olduğu tahmin edilebilir.

Askerî sınıfa mensup kişiler çift tasarruf etseler dahi kaideten hane ve çift rakamlarına dâhil edilmemektedirler, dolayısıyla nüfus tablosu, vakıf kesiminde tasarruf edilen çiftlikleri tam olarak yansıtmamakta, çiftlik sayısının tamamına ulaşmak için yeni bir hesap yapmak gerekmektedir. Buna göre vakıf kesiminde 386 nim, 81 tam (bir), 8 bir buçuk, bir adet iki çift büyüklüğünde, bir adet iki buçuk çift büyüklüğünde ve bir adet de üç çift büyüklüğünde olmak üzere toplam 478 çiftlik tasarruf edilmektedir. Oransal olarak ifâde edilirse toplam 478 çiftliğin %81’i nim, %17’si tam, %0,2’si bir buçuk veya daha büyüktür.

Vakıf kesimindeki köylerden 111582 akça vergi geliri sağlanmaktadır. Ancak, Yeregömü köyünde kayıtlı hasıl 18973 akça olmakla beraber, kıst-ı Pazar “bazar-ı karye-i Yeregömi elmezbûr hâric ez defter vakf-ı müşarünileyh ber muceb-i emr-i şerif fi sene 6000” olarak belirtilen meblağ bu hasıla dâhil değildir. Dâhil edildiği takdirde gelir yekunu 117582 akçaya yükselmektedir. Bunun 29295 akçası Ayaş “nefs”inden sağlanmaktadır. Mezralardan sağlanan gelir ise 14590 akçadır. Şu halde dükkân ve sâir yerlerin kiraları ve para vakıflarından elde edilenler hariç 132172 akçalık bir gelirin muhtelif hayır işlerine tahsîs edildiği söylenebilir. Oransal olarak bakıldığında toplam gelirin %89’u köylerden ve nefs’den, %11’i mezralardan sağlanmaktadır. Diğer taraftan bu %89’luk kısmın Ayaş dışındaki yerlere, Amasya ve Ankara’daki imâretler ile Bursa’daki bir câmiye ait olduğu belirtilmelidir. Bu anlamda başka yerlerden Ayaş’a ne kadar gelir transfer edildiğini veya edilip edilmediğini şimdilik bilemiyoruz.

Vergi gelirlerinden üretim kompozisyonunu ve bazı ürünlerin tahmini üretim miktarlarını belirlemek mümkündür. Ancak mezralarda toptan bir meblağ gösterildiği için, burada yalnız köy ve nefs verilerine istinâd edilecektir. Genel olarak buğday, arpa ve burçaktan 1/8; nohut ve mercimekten 1/10 oranında öşür alındığı ve bunun aynen tahsil olunduğu bilinmektedir.

Vakıf kesimi köylerinden alınan 225 mud veya 4500 kilelik buğday öşrünün defter değeri 18 020 akçadır. Bu durumda ortalama olarak buğdayın muddu 80, kilesi 4 akçadan hesaplanmıştır. Arpanın 175 mud, 30 kilelik öşrü toplamda 3530 kileye tekabül etmektedir. Defter değeri 11050 akça olduğuna göre ortalama olarak muddu 62,6, kilesi 3,1 akçadan hesaplanmıştır. Burçaktan alınan 94 mud 20 kilelik öşür, toplam olarak 95 mud veya 1900 kileye tekabül etmektedir. Defter değeri 5730 akça olduğuna göre muddu 60, kilesi 3 akçadan hesaplanmıştır. 1/8 oranı dikkate alınarak vakıf kesimi köyleri ve Ayaş nefsinde 1832 mud veya 36640 kile buğday; 1412 mud veya 28240 kile arpa; 760 mud veya 15200 kile de burçak üretildiği tahmin edilebilir. Yukarıda değinildiği gibi nohut ve mercimek öşrü 1/10 oranındadır. Vakıf kesimi köyleri ve nefsde 11 mud 10 kilelik nohut öşrü yalnız kile cinsinden ifâde edilirse 230 kileye tekabül etmektedir. Defter değeri 880 akça olduğuna göre ortalama, muddu 76,5 akça, kilesi 3,8 akçadan hesaplanmıştır. Mercimeğin 6 mud 15 kilelik öşrü 135 kileye tekabül etmektedir. Defter değeri 540 akçadır. Şu halde ortalama olarak muddu 80, kilesi 4 akçadır. Aynı dönemde timar kesiminde nohut ve mercimeğin muddu 80, kilesi 4 akça olarak hesaplanmıştır. Diğer taraftan vakıf kesiminde nohut üretimi 2300 kile veya 115 mud, mercimek üretimi de 1350 kile veya 67,5 mud olarak tahmin edilebilir. Pamuğun da önemli ölçüde üretildiği vergi hasılatına bakılarak söylenebilir.

Genel olarak iki koyuna bir akça alındığı, koyunun kuzuyla birlikte sayıldığı bilinmektedir. Vakıf kesiminde 4525 akçalık ağnam vergisi çeşitli cemâatların sürüleri hariç, reâyanın elinde kuzuların dışında 9050 baş koyun bulunduğunu düşündürmektedir. Yine iki kovana bir akça alındığından 1222 kovan bulunduğu tahmin edilebilir. Balıkçılığın yalnız Yeregömü’de yapıldığı görülmektedir. Genel olarak “ağ ve ığrıb”la tutulan balıktan öşür alındığı bilinmektedir. Bir sıralama yapıldığında şüphesiz küçükbaş hayvancılığın diğerlerinden daha önemli olduğu görülmektedir.

Kayıtlardan anlaşıldığına göre Ayaş merkezinde, Güdül’de ve Yeregömü’de pazar olduğu anlaşılmaktadır. Yeregömü’de 6000 akçalık Pazar bacının hâric ez defter olmasından dolayı 1530’dan sonra kurulduğu düşünülebilir. Güdül, defterde dört köyle birlikte yazılmıştır; 3500 akçalık kıst-ı pazara bad-i hevanın dâhil olduğu belirtildiği gibi ayrıca 89 akçalık bir bad-i heva kaydı bulunmaktadır. Dolayısıyla kıst-ı pazarı müstakil olarak tesbit etmek pek mümkün görülmüyor. Yine nefs-i Ayaş’ın 9000 akçalık pazar bacı bad-i hevayı kapsadığı gibi ayrıca 317 akçalık bir bad-i heva kaydı bulunmaktadır. Her halükarda Ayaş’ın yoğun bir ticari trafiği olduğu anlaşılmaktadır. Faroqhi aynı dönemde Çubuk’ta 3500 akça ve yine Çubuk’a bağlı Şorba’da 4700 akça, Yabanabad’da 3200 akça pazar bacı alındığını bildirmektedir[95]; bu durum Ayaş pazarlarının iş hacmi ve önemini yeterince göstermektedir.

Bağ, bahçe, bostan gelirleri içinde en büyük pay şüphesiz bağcılığa aittir. Bahçe ve bostanlarda neler yetiştiği tam olarak bilinmiyor, yalnız Dastarlu’da armut ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir. Bu tür ürünleri şeriye sicillerindeki narh listelerine bakarak kestirmek mümkündür. Ankara’nın 1 numaralı şeriye sicilinde zikredilen ürünler hıyar, patlıcan, kabak, lahana, kavun, karpuz olarak sayılabilir[96]. Bunlardan başka, Ayaş merkezinde sazlık kaydı görülmektedir. Sancak kanunlarına nazaran bazı yerlerde sazlıklar biçildiğinde her arabaya bir akça alındığı, bazı yerlerde ayrıca hasır öşrü alındığı dışında nasıl bir vergiye tabi tutulduğu hakkında fazla bir bilgimiz yok[97].

I.Selim kanununa göre bütün yıl işleyen değirmenden 60 akça, altı ay işleyenden 30 akça ve diğerlerinden her ay için 5 akça alınacaktır ki bunlar daha ziyâde sel sularıyla işleyen değirmenlerdir[98]. Bu durumda Ayaş merkezindeki değirmenlerin altı ay işlediği görülmektedir, köylerde daha uzun süreler söz konusudur. Haraclı değirmen tabiri ise iltizâm suretiyle işletildiğini ifâde etmektedir[99]

Yirminci yüzyıl başlarına gelindiğinde, şehrin iktisâdî ve demografik durumu şöyle özetlenebilir: 1320 (1904-1905) salnâmesinde şehrin coğrafi konumu batısında Beypazarı ve Mihalıççık, güneyinde Sivrihisar, doğusunda Zîr ve Yabanabad olarak tesbit edildikten sonra şehir merkezinde 819 hane, 1961 erkek ve 1954 kadın; kaza dâhilinde ise 11786 erkek, 11848 kadın nüfusu bulunduğu bildirilmektedir[100], böylece toplam nüfus 23634 olmaktadır. Kazada gayri müslim nüfus bulunmamaktadır. Ayaş’ta 80 bin ekili “mezru’” arazi, 70 bin dönüm “gayr-i mezru’” arazi; 100 bin dönüm bağ, bahçe, bostan, 2500 dönüm çayır ve mera; 44 köyde 4493 hane, 10 han, 15 kahvehane, 45 câmi, 15 mescid, 11 medrese[101], 1 telgrafhane, 1 belediye dairesi, 2 derbent, 25 değirmen bulunmaktadır [102]. Kazada en azından 1306’ya (1890-1891) kadar 190 dükkân bulunmakla beraber bu rakama köylerin dâhil olup olmadığını ve neler satıldığını bilemiyoruz[103].

Kazanın vergi hasılatı 402318 kuruş “virgü”[104], 389819 ağnam, 536897 kuruş aşar, 186476 “varidat-ı müteferrika” olarak bildirilmektedir. Başlıca ürünler buğday, arpa, burçak, pirinç, nohut, mercimek, darı, pamuk, afyon; meyveler üzüm, armut, elma, iğde, erik, zerdali, hünnap, vişne ve kirazdır. Hayvan mevcudu ise 300 at, 700 katır, 2550 merkep, 70 manda, 5800 öküz, 4900 inek, 23636 koyun, 78289 tiftik keçisidir. Bunlardan senede 95000 kıyye tiftik[105], 35000 kıyye yapağı hasıl olmakta; kazada yalnız bez ve çorap dokunmaktadır [106]. Salnâmede Ankara demiryolunun yapımından sonra kazaları birbirine ve demiryollarına bağlayan şoseler sayesinde tarımın günden güne geliştiği de belirtilmektedir[107].

Sonuç olarak, 1571-1572 tarih ve 558 numaralı evkaf defterine göre 16. yüzyılda Ayaş kazasında, 7 mahalleden oluşan kaza merkezi ile 12 köy vakıf niteliğindedir. Kaza merkezi (nefs) ile Balçıcak, Başayaş, Çakmacuk, Demürcü, Güdül, Kabil, Karacakaya, Keçiler, Kesenos ve Yeregömü olmak üzere toplam 10 köy Sultan II. Bayezid’in Amasya’daki imâretine vakfedilmiştir. Defterde Güdül ile birlikte kaydedilen Hacılar, Kamanlar, Körpeviran ve Sapanlu köyleri ayrı ayrı sayılırsa Sultan II. Bayezid evkafına dahil köyler 14’e, toplam vakıf köylerin sayısı ise 16’ya yükselmektedir. Eldelik/İldelik köyü Ankara’daki Karacabey imâretine, Dastarlu ise Bursa’da Umurbey camiî mescidine vakfedilmiştir. Bunların dışında çeşitli çiftlik, bağ, değirmen, dükkân gibi gayrimenkuller ile muhtelif meblâğda paranın vakfedildiği görülmektedir. Bu bağlamda Ayaş merkezindeki câmi, Ayaş merkezindeki medrese ve Karacaviran köyündeki câmi için olmak üzere üç para vakfında toplam 80400 akça işletilmektedir. Zikredilen gayrimenkuller ise 21 zâviye ile 5 câmiîn imam veya hatiplerinin vazifelerine yöneliktir. Bir vakfın ise mensûh olduğu görülmektedir. Vakıf kesiminin iktisâdî ve demografik durumuna gelince, askerî sınıf mensubu 66 kişi dışında 2783 vakıf reâyası kayıtlıdır. 386 nim, 81 tam, 8 birbuçuk ve iki adet de daha büyük olmak üzere toplam 478 çiftlik tasarruf edilmektedir. Kaza merkezi ve köylerden 111582 akça, mezralardan ise 14590 akça vergi geliri sağlanmaktadır. Kaza merkezi ve köylerden elde edilen vergi gelirlerinin büyük kısmının Ayaş dışına, büyük ölçüde Amasya sonra da Bursa ve Ankara merkezine transfer edildiği görülmektedir. Bu anlamda başka yerlerden Ayaş’a ne kadar gelir transfer edildiğini kestirebilmek için vakıf çalışmalarının artması ve çeşitlenmesini beklemek gerekmektedir.

KAYNAKLAR*:

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, TD. 117,ve TD. 162.

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Mevkufat Kalemi, Avarız Defteri, Kepeci no. 206.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi, TD. 74, TD. 558,TD. 214.

1167 Tarihli Ayaş Şer’iyye Sicili, Milli Kütüphane, Mikro Film No. 7268.

438 Numaralı muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, (937/1530), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1993.

1320 Ankara Vilâyet Salnâmesi.

ALDAN, Mehmet, Türlü Yönleriyle Ayaş, Ankara 1964.

ARIKAN, Muzaffer, H.867 Tarihli Ankara Tahrir Defteri Açıklamalarla Metin Tesbiti, Yayınlanmamış Doktora Tezi, DTCF, Ankara.

BALTACI, Cahit, XV-XVI. Asırlar Osmanlı Medreseleri Teşkilat-Tarih, İstanbul 1976.

BARKAN, Ömer Lütfi, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, C.II (1942),ss.279- 362

________, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri (I), İFM, C.II/1 , ss.21- 59.

________, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri (II), İFM, C.II/2 , ss.214-247.

________, Osmanlı İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyiş Tarzına Ait Araştırmalar, İFM, C.XXIII / 1-2 (Ekim 1962-Şubat 1963), ss.239-296.

________, Fatih Cami ve İmareti Tesislerinin 1489-1490 Yıllarına Ait Muhasebe Bilançoları, İFM, C.XXIII / 1-2 (Ekim 1962-Şubat 1963), ss. 297-

________, BARKAN, Ömer Lütfi-MERİÇLİ, Enver, Hüdavendigar Livası Tahrir Defteri I, Ankara 1988.

BAYRAM, Sadi-MERT, Yener Lütfü, İl İl Vakıflar Serisi Ankara, Ankara 1998.

BELDECIANU,Nıocara, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devletinde Timar, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara 1985

ÇAĞATAY, Neşet, Osmanlı İmparatorluğunda Riba-Faiz konusu Para Vakıfları ve Bankacılık, Vakıflar Dergisi Sayı IX’dan Ayrı Basım, Ankara 1971.

DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara.

EMECAN, Feridun, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara 1985.

ERGENÇ, Özer, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995.

ERGİN, Osman, Türk Şehirlerinde İmaret Sistemi, İstanbul 1939.

FARUQHI, Suraiya, “Ankara ve Çevresindeki Arazi Mülkiyetinin ya da İnsanToprak İlişkilerinin Değişimi”, Tarih İçinde Ankara, Ankara 2000, ss.59-88.

GÖYÜNÇ, Nejat, “Onaltıncı Yüzyılda Ankara”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, I/1 (1967), ss.71-75

GÜRBÜZ, Adnan, Toprak-Vakıf İlişkileri Çerçevesinde XVI. Yüzyılda Amasya Sancağı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1996.

KARAMAN, Deniz, “XVI. Yüzyılda Ayaş Kazası İktisâdî Tahlil Denemesi”, Belleten, LXVI/246 (2002), ss.421-501.

KOZAK, İ.Erol, Bir Sosyal Siyâset Müessesesi Olarak Vakıf, İstanbul 1985.

KÖSE, İbrahim, Ankara Evkaf Defteri (1571), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 1998.

Köylerimiz, Ankara 1982.

OCAK, Ahmet Yaşar, Zaviyeler (Dini, Sosyal ve Kültürel Tarih Açısından Bir Deneme), Vakıflar Dergisi, XII , ss.247-269.

OLGUN, Halil, Sincan Kültür Haritası, Sincan Belediyesi Yayınları, Ankara 2002.

ONGAN, Halit, Ankara’nın 1 numaralı Şer’iyye Sicili, Ankara 1958.

ORTAYLI, İlber, “19. Yüzyıl Ankara’sına Demiryolunun Gelişi, Hinderlandının ve Hinderlanddaki Üretim Eyleminin Değişimi”, Tarih İçinde Ankara, Der. Ayşin Tükel Yavuz, Ankara 2000, ss. 207-217.

________, Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul 2000.

ÖZDEMİR, Maide Selya, Ayaş’ta Türk Mimarisinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1989.

ÖZDEMİR, Rıfat, “Ankara Hatuni Mahallesi Nakit Avarız Vakfının Kredi Kaynağı Açısından Önemi (1785-1802)”,V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi- Tebliğler, Ankara 1990.

PEDERSEN, Johns, “Mescid” Maddesi, İslam Ansiklopedisi.

Son Teşkilâtı Mülkiyede Köylerimiz, Ankara 1928.

TURAN, Ahmet Nezihi, Yabanabad Tarihini Ararken, Ankara 1999.

YAVUZ, Erdal, “19. Yüzyıl Ankara’sında Ekonomik Hayatın Örgütlenmesi ve Kentiçi Sosyal Yapı”, Tarih İçinde Ankara, Der. Ayşin Tükel Yavuz, Ankara 2000, ss. 195-206.

YEDİYILDIZ, Bahaeddin, “XVIII. Asırda Türk Vakıf Teşkilatı”, Tarih Enstitüsü Dergisi, XII (1982), ss.171-190.

___________, “XVIII. Asır Türk Vakıflarının İktisadi Boyutu”, Vakıflar Dergisi, XVIII (1984),.ss.5-41.

___________, “Vakıf” Maddesi, İslam Ansiklopedisi.

___________, “Vakıf Istılahları Lugatçesi”, Vakıflar Dergisi, XVII(1983), ss.55- 60.

YİNANÇ, Refet, “Ayaş Tapu Tahrir Defterleri”, Ayaş ve Bünyamin Ayaşî (Tarihte-Günümüzde Ayaş ve Bünyamin Ayaşî Sempozyumu), Ankara 1993, ss.61-66.

YÜCEL, Yaşar-PULAHA, Selami, I. Selim Kanunnamesi (1512-1520), Ankara

*Yalnız Dipnotlarda Gösterilen Kaynaklar.

Dipnotlar

 1. Ayaş kazası timar kesimi için bkz. Deniz Karaman “XVI. Yüzyılda Ayaş Kazası - İktisâdî Tahlil Denemesi”, Belleten, LXVI/246 (2002), s.421-501.
 2. Muzaffer Arıkan, H.867 Tarihli Ankara Tahrir Defteri Açıklamalarla Metin Tesbiti, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1958, s. 5-6.
 3. Ahmet Nezihi Turan, Yabanabad Tarihini Ararken, Ankara 1999, s.43. Turan 1463 kayıtlarında Yabanovası olarak geçen kazanın 1523’ten sonra Yabanabad olarak anılmasını yerinde olarak “adeta tamamen imar edildiğinin ilân edilmesi” olarak yorumlamaktadır a.g.e., s. 42.
 4. Arıkan, a.g.e., s. 24.
 5. Arıkan, a.g.e., s.15.
 6. Tahrîr defterinde bu isim İmam Karaca olarak okumaya da müsaittir, nitekim TD. 438 neşrinde de böyle okunmuştur, bkz. 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530), Ankara 1993, s. 72 ve 395.
 7. 460’lı yıllarda inşâ olunduğu tahmin edilen Bünyamin Camii, Derviş İmam mahallesindedir. 968/1560’da Hacı Veli tarafından yaptırılan Killik camii, Hacı Veli mahallesinde bulunmaktadır, (Maide Selya Özdemir, Ayaş’ta Türk Mimarisinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1989, s.31.) ; XVI-XVII. Yüzyıla tarihlendirilen Aktaş mescidi (bkz. Sadi Bayram-Yener Lütfi Mert, İl İl Vakıflar Serisi Ankara, Ankara 1998, s.61.) ise Hacı Memi mahallesindedir. Son ikisinden fizikî konum itibarıyla ilki daha dışta bulunduğu için, yeni mahalle olarak tahmin edilebilir mi?
 8. İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul 2000, s.21.
 9. bkz.TD.558, v.120b
 10. Arıkan, s.12.
 11. bkz. TD.162 ve TD.214.
 12. “Yeniçerilerle kale muhafazasına memur olanlara tahsis olunan ulûfeyi göstermek üzere verilen vesika” olarak tanımlanan memhûr için bkz. Fert Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 1993 Ankara.
 13. Arıkan, s. 21.
 14. Arıkan, gös.yer
 15. İleride, 12 numaralı zaviye kaydında görüleceği üzere Samit Balı zaviyesi mutasarrıfı Hacı Bektaş’a izafe edilmiş olabilir mi?
 16. Halil Olgun, Sincan Kültür Haritası, Sincan Belediyesi Yayını, Ankara 2002, s.494.
 17. İkinci sütunda yer alan 1167 (1753-1754) tarihine ait köy isimleri, mezkûr tarihli şeriye sicilindeki muhtelif kayıtlardan çıkarılmıştır. Dolayısıyla buna dayanarak, birinci sütunda yer aldığı halde ikinci sütunda bulunmayan köylerin yok olduğu söylenemez.
 18. Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf ” Maddesi , İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1966, s.154.
 19. Yediyıldız, a.g.e., s. 156.
 20. Bahaeddin Yediyıldız, “XVIII. Asır Türk Vakıflarının İktisadi Boyutu”, Vakıflar Dergisi, XVIII (1984), s.16. Ayrıca bkz. Halil İnalcık, “İslam Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü ve Osmanlı Devrindeki Şekillerle Mukayesesi”, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1996, s. 15- 30.
 21. Yediyıldız,a.g.m., s.18.
 22. a.g.m., s.6.
 23. a.g.m., s.9 vd.
 24. a.g.m., s.25
 25. Osman Ergin,Türk Şehirlerinde İmaret Sistemi, İstanbul 1939, s.5. Ergin imâretin cüzlerini şöyle sıralamaktadır: Câmi, medrese, bimarhane, aşevi, tabhane, kervansaray, mektep, hânikah, türbe, imâlâthâne, arasta, kapalıçarşı, han, su tesisatı, hamam, helâ, kahvehane, bayram ve pazar yeri, muvakkithane age.,s.19. Çoğu imâretler bunların ancak bir kısmını haizdir. Ergin tam teşekküllü imâretlerin hemen hemen yalnız Fatih, Süleymaniye ve Sultan Ahmet olduğunu age. s.54; 1660’lardan sonra tabhaneye gerek kalmadığını, bunun II. Bayezid imâretindeki tabhanenin câmiye eklenmesinden anlaşıldığını belirtmektedir age. s.56
 26. Bahaeddin Yediyıldız, “XVIII. Asırda Türk Vakıf Teşkilatı”, Tarih Enstitüsü Dergisi, XII (1982),s.177. Genel olarak vakıflarla ilgili görevli ve kavramlar için bkz. Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf Istılahları Lûgatçesi”, Vakıflar Dergisi, XVII (1983), s.55-60.
 27. Kayıtlardan anlaşıldığına göre birkaç köyün hasılı birlikte yazılıyorsa, bu köyler aynı kişinin timarı, hassı veya vakfı olmaktadır.
 28. 496 yılında tanzim edilen vakfiyeye göre imâretin vakıfları şöyledir. 1- Geldiklan nâhiyesine bağlı Boğa köyünün malikane ve dîvâni gelirleri 2- Çorum, İskilip nâhiyesinde bir köyün yine iki baştan geliri 3- Sonısa nâhiyesinde bir köyün malikane geliri 4- Samsun’a bağlı 31 köyün iki baştan geliri 5- Canit-i Göl nâhiyesinde 4 köyün iki baştan geliri 6- Ankara’ya bağlı 24 köyün geliri 7- Mudurnu nâhiyesine bağlı 3 köyün geliri 8- Kastamonu’ya bağlı 4 köyün geliri 9- Sinop’a bağlı 16 köyün geliri 10- Bolu Küre’ye bağlı 20 köy ve 1 mezra geliri 11- Kangırı’ya bağlı 4 köy ve 1 mezra geliri 12- Kangırı- Kalecik nâhiyesine bağlı 3 köy geliri 13- Karıpazarı nâhiyesine bağlı 1 köy geliri, Adnan Gürbüz, Toprak Vakıf İlişkileri Çerçevesinde XVI. Yüzyıda Amasya Sancağı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s.207. TD.558’deki bir kayıttan, 1776 tarihinde “Ayaş ve tevabii”nin mukataa olarak iltizam edildiği anlaşılmaktadır, metnin deşifresi için bkz. Refet Yinanç, “Ayaş Tapu Tahrir Defterleri”, Ayaş ve Bünyamin Ayaşî (Tarihte-Günümüzde Ayaş ve Bünyamin Ayaşî Sempozyumu), Ankara 1993, s.64-65.
 29. Cahit Baltacı, XV-XVI. Asırlar Osmanlı Medreseleri Teşkilat-Tarih, istanbul 1976, s.47-50.
 30. a.g.e., s.20 vd.
 31. Özer Ergenç XVI. Yüzyılda Ankara merkezinde sekiz medrese bulunduğunu, bunlardan Sarı Hatip medresesinin 1599 tarihli fermana nazaran sahn payesinde olduğunu; Yeni medresenin dâhil, Kızılbey medresesinin hariç medrese olduğunu bildirmektedir, Özer Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995, s. 25-26
 32. Baltacı, s.37.
 33. Johns Pedersen, “Mescid” Maddesi, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1986,.s.17; Nejat Göyünç, “16.yüzyılda Ankara”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, I/1 (1967), s.73
 34. Mescid Maddesi, İA, s. 82.
 35. Mezra der Karye-i Oltan mezra-i mezbûrı Kasım Faki tasarruf ider imiş. Bir çiftlik yerdir ve bir pare bağdır. Kadimden mezkûr karyeye imam olan kimesneler tasarruf iderlermiş. El’an imam Mustafa Fakih tasarrufundadır deyû kayd olunmuş der defter-i köhne el halet-i hazihi mezkûr Mustafa Fakih mezbûr karyeye imam olub mezra-i mezbûra vakfiyyet üzere tasarruf ider. Elinde Pâdişahımız berâtı var deyû hâlîya imamet mezbûr Mustafa Fahih oğulları Bâyezid Fakih ve ... Fakih elindedir pâdişahımız berâtıyla deyû mukayyed der defter-i atik. Bilfiil imam olan Resul Fakih mutasarrıf olmağın defter-i cedîde kayd olundı hasıl 500, TD.558, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi, v.134a.
 36. Ayaş’a ait elimizdeki kayıtlar 1523 öncesini aydınlatmaya yetmemektedir. Bu kayıt bizi en azından Yıldırım Bayezid dönemine götürmektedir, Ayaş’taki Ali Dede mahallesi acaba mezkûr Ali Fakih’e izafe edilebilir mi?
 37. Mezra-i der karye-i Ayaş, Hamza Fakih oğlı Ali Fakih elinde dutadurduğu yeri kadim’üzzamandan imama vakf idegelmişdir. Elinde Bâyezid Han nişânı var. Sonra oğlı Mustafa Fakih karye-i mezbûrede imam olub vakf-ı mezkûru mutasarrıf imiş deyû kayd olmuş der defter-i köhne. El’halet-i hazihi Yusuf Fakih nam kimesne cihet-i imametdir deyû tasarruf ider. Elinde Pâdişahımız mukarrernâmesi vardır deyû defter-i köhnede masturdur. Hâlîya imamet-i mezbûra pâdişahımız berâtıyla Abbas oğlı Kemal mutasarrıf deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 600. TD.558, v. 135b.
 38. Vakf-ı diğer, mezkûr bera-yı imamet ve hitabet-i câmi’-i Ayaş ber muceb-i defter-i atik Bağ, der yed-i Ahmed maktu’ 10 Bağ, der yed-i evlâd-ı hatib maktu’ 15 Bağ der yed-i Hamza veled-i Mehmed maktu’ 5 Bağ, der yed-i Cemal Dede maktu’ 8 Bağ, der yed-i Mevlânâ Müslihüddin maktu’ 5 Dükkân 2 bab, fi sene 12 Dükkân 1, harab, fi sene 40 Zemin-i Beşpınar, fi sene 20 Dükkân der nef-s-i câmi’-i mezkûr, fi sene 50 Zemin kıt’a 6, fi sene 50, Bu zikr olan evkafın öşrî sahib-i arza eda oluna, yekun 3279, TD.558, v. 138a.
 39. Bu veya yukarıda 10 numarada zikredilen Yusuf, mahalle-i İmam Yusuf’a ad vermiş olabilir mi?
 40. Mezra-i Başayaş, Ramazan Fakih imam imiş, dutadurduğu yerlerini ve bağlarını ve değirmeni vakfiyyet üzere mutasarrıflar imiş. Ramazan Fakı mütevellî olub oğlu Yusuf Fakih imam olub evkaf-ı mezkûra karındaşı Mehmed ile mutasarrıflardır merhûm Sultan Mehmed nişânıyla deyû kayd olmuş der defter-i köhne. Andan sonra mezkûr Yusuf Fakih Pâdişahımız berâtı var, imam olub mutasarrıf imiş. Elhalet-i hazihi mezkûr Yusuf Fakih mütevellî olub karındaşı Mustafa Fakih mutasarrıfdır, elinde Pâdişahımız berâtı var deyû defter-i köhnede masturdur hâlîya imamet-i mezbûra Pâdişahımız berâtıyla Mustafa bin Abdurrahim mutasarrıflardır deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 800. TD.558, v. 139a.
 41. Niocara Beldecianu, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devletinde Timar, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara 1985, s.17.
 42. Mezra-i der karye-i Keçiler, imam Emin Hacı elinde dutadurduğu bir çiftlik yeri kadimüzzamandan vakf imiş, elinde Bâyezid Hüdâvendigâr ve Gazi Hüdâvendigâr berâtları vardır. Andan sonra imametlik üzere Mustafa Fakih mutasarrıfdır elinde Sultan Mehmed ve Pâdişahımız berâtı vardır deyû defter-i köhnede mastur. Hâlîya Ömer Fakih fevt olub Pâdişahımız berâtıyla oğlu Mehmed Fakih’e virilmiş tasarruf iderler deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 200. TD.558, v. 139a-139b.
 43. Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler -I- İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, II (1942), s.301.
 44. a.g.m., s.299.
 45. a.g.m.,s.298.
 46. a.g.m., s.299.
 47. Ahmet Yaşar Ocak, Zaviyeler (Dini, Sosyal ve Kültürel Tarih Açısından Bir Deneme), Vakıflar Dergisi, XII, s. 264.
 48. gös.yer
 49. 49Barkan, Kolonizatör, s.302.
 50. a.g.m., s.359; benzer bir mülâhaza için bkz. İ.Erol Kozak, Bir Sosyal Siyâset Müessesesi Olarak Vakıf, İstanbul 1985, s.44.
 51. Barkan, a.g.m., s. 360.
 52. Ocak, s. 263.
 53. a.g.m., s. 262.
 54. Barkan, Kolonizatör, s.305.
 55. 55Turan, s.43.
 56. Beldiceanu, s.14-15.
 57. gös.yer
 58. a.g.e., s. 17.
 59. TD.438, s.396.
 60. Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri -I-“, İktisat Fakültesi Mecmuası, II/1 (1942), s.54
 61. Mezra der karye-i Teske, Ali Şeyh’in çiftliği vakf-ı mensuh olub Katib İvaz nam kimesneye verilmiş imiş beylerbeyi berâtıyla. Şimdi mahlûldur. Mukarrernâmeleri zahir olmadı deyû mukayyed der defter-i köhne deyû mastur der defter-i atik. hasıl 100. TD.558, v. 138b.
 62. Ocak, s. 258.
 63. Feridun Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara 1985, s.274 ve dp.not 202.
 64. TD.438, s.396.
 65. Mezra-i Teske, der İbrahim .... kadim’ül- eyyâmdan bir çiftlik yeri oturduğu zâviyeye vakf edüb, elinde merhûm Bâyezid Hüdâvendigâr’dan ve Sultan Mehmed’den mektûbları var deyû kayd olmuş der defter-i köhne. Andan sonra İbrahim oğlu Emir’e Sadaka olunmuş. Elinde Sultan Mehmed berâtı var ve mezkûr Emir fevt olub oğlu Konak’a sadaka olunmuş, elinde Sultan Mehmed berâtı var ve Pâdişahımızdan mukarrernâmesi var deyû defter-i köhnede mastur. Hâlîyâ Pâdişahımız berâtıyla mezbûr Konak’a virilüb ba’dehu Konak fevt olub Yakub oğlu Nasuh’a virilmiş deyû mukayyad der defter-i atik. hasıl 200. TD.558, v. 133b-134a.
 66. Mezra-i Oltan, mezra-i mezbûre bir çiftlik yerdir bir nice kimesneler mutasarrıflardır. Hükm-ü Hümâyûnla istiksar olunduğu sebebden Abdullah Fakiye tahsîs olunub ve baki raiyyet kayd olundu deyû kayd olmuş der defter-i köhne. Ellerinde Pâdişahımız ... Hazretlerinden avatıf-ı hüsrevane vaki olub mezkûr Abdullah Faki’ye ve Derviş ve Aşık’a ve Lûtfullah ve Emrullah ve Sadullah ve Ahi Şeyh ve ....’ya sadaka olunub vakfiyyet üzere tasarruf iderler ellerinde Pâdişahımız berâtı var deyû köhne defterde mastur hâlîya Pâdişahımız eizallahu enserahu berâtıyla Mustafa Faki oğlu ... Faki’ye sadaka olunmuş deyû mukayyed der defter-i atik hâlîya ... kimesne tasarrufunda olmayub Seyyid Zeynel Abidin mutasarrıf olmak üzere defter-i cedîde kayd olundı. hasıl 300. TD.558, v.134a.
 67. Mezra der karye-i Oltan Hızır Şeyh elinde dutadurduğu altmış mudluk yerleri kim kadimi mülki ıssı imiş, vakf etmiş. Sonra vakf-ı mezkûru hacı Üvez Şeyh mutasarrıfdır. Elinde merhum Bâyezid Han mukarrernâmesi var deyû kayd olmuş der defter-i köhne el halet-i hazihi Hacı Ayvaz Şeyh mütevellî olub oğlu Mehmed Şeyh ve Yusuf Şeyh veled-i Ali ve Seyyid Cafer birader-i o ve Kasım birader-i o mutasarrıflardır, ellerinde pâdişahımız berâtı var hâlîya Pâdişahımız berâtıyla Yusuf oğlu Ali’ye ve Satı’ya ve Nasreddin’e ve girü Kasım el-mezbûra sadaka olunmuş ve Seydi Cafer evlâdından Cafer oğlu Osman’a virülmüş deyû mukayyed der defter-i atik. Hâlîya Nasuh Fakih ve Mehmed mutasarrıflar olmağın defter-i cedîde kayd olundı. hasıl 1800. TD.558, v.134b.
 68. Mezra der karye-i Dastarlu mezra-i mezbûre Ahi Şerafeddin ve Ahi Hüsam nam kimesnelere vakf imiş. Yarım çiftlik yer imiş. Merhûm Sultandan nişânları var deyû nakl olunmuş der defter-i akdem. El halet-i hazihi Mevlânâ Şeyh nam kimesne Misafir Şeyh zâviyesine şeyh olub âyendeye ve revendeye hizmet idüb, vakf-ı mezbûru tasarruf ider. Elinde Pâdişahımız berâtı var deyû defter-i köhnede masturdur. Hâlîya Mevlânâ Şeyh oğlu Misafir Şeyhine virilmiş, elinde pâdişahımız berâtı var deyû mukayyed der defter-i atik. Hâlîya Pâdişahımız eizallahu enserahu berâtı şerifleriyle İdris nam kimesne bilfiil mutasarrıf olmağın defter-i cedîde kayd olundı. Zemin-i İdris, dönüm 50. Hasıl 300. TD.558, v.134b
 69. Mezra-i Bâyezid Fakih der karye-i Güdül, bir çiftlik yerdir ve Karaviran’da bir çiftlik dahi var ve iki değirmen ve üç pare bağ. Mezari-i mezbûra vakfiyyet üzere tasarruf olunub el’an Pâdişahımız hükmü vardır. Mezkûr Bâyezid Fakih evlâdından Mehmed ve Yusuf ve Musa mutasarrıflardır. Elinde Pâdişahımız hükmü var deyû kayd olunmuş der defter-i köhne. Mezkûr Mehmed Fakıyla Yusuf vakfiyyet üzere mutasarrıflardır ellerinde Pâdişahımız berâtıyla Mehmed Faki oğlu emr-i Pâdişahiyle sadaka olunmuş deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 1550.TD.558, v. 135a.
 70. Mezra der karye-i İncepelid mezra-i mezbûre bir çiftlik yerdir ve bir değirmen. Paşa tasarrufundadır. Kadimi mülk-i ıssı Şahin Bey vakf itmiş. Sonra Şeyh Paşa oğlu Murad mutasarrıf imiş. ... mezkûr fevt olub oğlu Şeyh Paşa’ya ve hacı Ahmed oğulları Ahmed’e ve Seydi’ye sadaka olunmuş ellerinde Pâdişahımızdan berâtı var deyû defter-i köhnede mastur. Hâlîya vakf-ı ebnâ idüb ebnâdan Pir Nebi ve Pir Dede ve Hacı nam kimesneler mutasarrıflardır deyû Pâdişahımız e’azallahu enserahudan berât virilmiş. Köhnede ebnâları deyû mukayyed der defter-i atik ve hâlîya Pâdişah Alempenah hazretlerinin berât-ı hümâyûnuyla Abdurrahman ve Seydi Mehmed ber vech-i iştirak mutasarrıflar olmağın defter-i cedîde kayd olundı. hasıl 350. TD.558, v.135a.
 71. Mezra der karye-i Güdül, mezra-i mezbûrı İyicek Dede oğlu Kasım tasarruf idermiş. Mezkûr Kasım fevt olub oğlı Şeyh Bayram’a sadaka olunmuş. El-halet-i hazihi yine vakfiyyet üzere vakf-ı mezbûra Bayram mutasarrıfdır. Pâdişahımız berâtıyla oğlı Derviş Kasım’a virilmiş deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 200. TD.558,v. 135a.
 72. Mezra der karye-i Ayaş, Ahi Bâyezid mülki kadim’ül-eyyamdan vakf idegelmiş. Ahi Bâyezid oğlı Ahi Elvan tasarruf ider imiş, selatin-i maziyye hükümleriyle deyû kayd olmuş der defter-i köhne. El’halet-i hazihi Ahi Elvan oğlı Ahi Mehmed ve karındaşı Yusuf vakfiyyet üzere mutasarrıflardır. Ellerinde Pâdişahımız berâtı var deyû defter-i köhnede mastur. Hâlîya Ahi Mehmed fevt olub oğulları Ahi Şehzade ve Ahi Ahmed ve Ahi Bâyezid’e virilmiş Pâdişahımız berâtıyla deyû mukayyed der defteri atik. El’an berât-ı Pâdişahiyle Ahi Yusuf bilfiil mutasarrıf olmağın defter-i cedîde kayd olundı. hasıl 150. TD.558,v. 135b.
 73. Mezra der karye-i Keçiler, Maruf Şeyh elinde dutadurduğu bir çiftlik yer kadim’üz-zamandan vakf imiş. Merhûm Bâyezid Hüdâvendigâr mektûbuyla. Sonra Maruf Şeyh oğlı Mesud Şeyh ve Mehmed şeyh mutasarrıflardır. Merhûm sultan Murad Han mektûbuyla deyû kayd olmuş der defter-i köhne. Elhalet-i hazihi mezkûr Maruf Şeyh ve Mesud Şeyh oğlı Mehmed Şeyh ve Mesud oğlı Maruf Şeyh ve Ömer Fakih nam kimesneler mutasarrıflardır. Ellerinde Pâdişahımız mukarrernâmesi vardır deyû defter-i köhnede mastur. Hâlîya mezra-i mezbûre Pâdişahımız berâtıyla Maruf Şeyh oğulları Maruf’a ve Mesud ve Lütfi’ye ve Ömer Fakih oğulları Bekir ve Ahmed ve Ömer ve Şeyh Mehmed oğulları Haydar ve Salih’e ve Murad oğulları Hüseyin ve Yusuf’a virilüb mutasarrıflardır deyû mukayyed der defter-i atik. Vakıf-ı mezbûrın evlâdından Haydar oğlı Ramazan ve karındaşı Hızır Balı mutasarrıflar olub ve Mustafa Fakih dahi hissesine berât-ı Pâdişahile ber vech-i iştirak mutasarrıflar olmağın defter-i cedîde kayd olundı. hasıl 1220. TD.558, v. 135b-136a.
 74. Mezra der Karye-i Cimder’de tevabi-i Ayaş, mezbûr iki çiftlik yerdir Samit Balı zâviyesine vakıfdır. Kadimden vakfiyyet üzere tasarruf olunub Sultan Şeyh nam kimesne mutasarrıf imiş berât-ı Pâdişahiyle. El-halet-i hazihi mezkûr fevt olub Cemal Şeyh ve Efendi Şeyh Bekir Şeyh nam oğullarına sadaka olub vakfiyyet üzere tasarruf iderler ellerinde Pâdişahımız berâtı var deyû defter-i köhnede mastur. Hâlîya Pâdişahımız berâtıyla Efendi Şeyhe virilmiş deyû mukayyed der defter-i atik. Hâlîya berât-ı Pâdişahiyle Hacı Bektaş veled-i Efendi Şeyh bilfiil mutasarrıf olmağın defter-i cedîde kayd olundı. hasıl 300. TD.558, v. 126a.
 75. Mezra-i Hacı Yakub der karye-i Yeregömi, bir çiftlik yer ve iki pare bağ kadimden vakf imiş. Nısfı Ayaş ve nısfı Yeregömi’de imiş. El’halet-i hazihi evlâdından Mustafa ve karındaşı Duman tasarruf iderler Ellerinde Pâdişahımız berâtı var deyû mukayyed der defter-i köhne. Hâlîya Mustafa fevt olub oğulları Pir ahmed ve Şah Mehmed’e Pâdişahımız berâtıyla sadaka olmağın tasarruf iderler deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 200.TD.558, v. 136a-136b.
 76. Mezra-i zâviye-i Tokuz Şeyh der karye-i Yeregömi, bir çiftlik yerdir ve iki pare bağdır ve Güzel yeri dimekle meşhurdur ve bir pare yer kadimden vakfiyyet üzere tasarruf olunurmuş. Be hükm-i cihan-muta’ Fethi tasarrufunda bulundu deyû mukayyed der defter-i köhne; el-halet-i hazihi mezkûr Şeyh Fethüddin tasarrufundadır. Elinde Pâdişahımız berâtı var deyû defter-i köhnede mastur. Hâlîya Fethüddin fevt olub oğulları Pir Mehmed ve Yusuf’a Pâdişahımız berâtıyla sadaka olunmuş, tasarruf iderler deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 820.TD.558, v. 136b.
 77. Vakf-ı zâviye-i Ahi Selman der karye-i Yeregömi, iki çiftlik yerdir; kadimden mezkûr zâviyeye vakf imiş. Bâyezid Hüdâvendigâr hükmiyle mezkûr Ahi Selman oğlı Ahi Süleyman ve Şems’e virilmiş vakfiyyet üzere mutasarrıflardır deyû kayd olmuş der defter-i köhne. El halet-i hazihi Ahi Selman evlâdından Ahi Mehmed ve Ahi Şemseddin ve Ahi Selman mutasarrıflardır. Ellerinde Pâdişahımız berâtı vardır ve iki değirmenleri varmış Yeregömi’de ve dört pare bağ karye-i İlhan’da değirmandan sülüs-i erba’ deyû defter-i köhnede masturdur. Hâlîya Ahi Mehmar oğlı Süleyman’a Ahi Selman oğulları Ömer ve Ramazan ve Şemseddin oğulları Mehmed ve Nasuh’a virilmiş ber muceb-i suret-i tezkire-i Piri Paşa ve berât-ı Pâdişahi deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 2260. TD.558, v. 136b-137a.
 78. Mezra-i Şeyh Ramazan ve Yusuf veledan-ı Şeyh Hasan Dede vâkıflarıdır deyû kayd olunmuş der defter-i akdem-i Yoğunpelid. Mezkûrlar ellerindeki çiftlikleri vakfdır aba-yı kiramım ve ecdad-ı izamım hükümleri vardır vakfiyyet üzere tasarruf iderler deyû Sultan Mehmed berâtı vardır. Elhalet-i hazihi arz olunub Pâdişahımız ... Hazretleri mukarrer tutub Şeyh Ramazan oğlu Mehmed’e nişân-ı şerif ... eylemiş deyû defter-i köhnede masturdur. Hâlîya Yoğunpelid raiyyetlerinden Şeyh Hasan oğlu Yusuf’un oğlu Sefer Şah’a Pâdişahımız berâtıyla sadaka olunmuş deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 100.TD.558, v. 137a.
 79. Mezra-i Salih Şeyh der karye-i Yeregömi tabi-i Ayaş, bir çiftlik yerdir. Kadimden vakfiyyet üzere tasarruf olunub el’an be hükm-i Pâdişahi Mustafa bin Salih Musa birader-i o tasarrufunda bulundı deyû kayd olmuş der defter-i köhne. El-halet-i hazihi Mustafa Şeyh pir-i fani olub oğlanları Habib Fakı ve Hamza’ya virilmiş imiş. Sonra telbis ile berât aldı deyû Ayaş kadısı Mevlânâ Şemsüddin i’lam idüb Musa Fakih’e sadaka olunmuş ayendeye ve revendeye hizmet ide deyû elinde Pâdişahımız berâtı var telbis didükleri gayr-i vaki olub mezkûr Mustafa Şeyh tasarrufunda olduğu üzere Sultan Mehmed’den nişân-ı şerifi var. Mezkûr Salih Şeyh karındaşı Hasan Şeyh oğlanları Hızır ve Mahmud vakf-ı mezkûrdan ataları hissesini taleb idüb teftiş itmek üçün hüküm getürüb teftiş olundukda vakf-ı mezkûrdan hisse tasarruf idüb berât-ı Pâdişahide mukayyed olduğun hısımları ikrar iderler ve Asitane-i Saadete arz olunub mezkûr Derviş Mahmud ve Hızır’a ataları hissesi mukayyed kılınub mukarrernâme-i Pâdişahi sadaka olunmuş deyû defter-i köhnede mastur. Hâlîya Musa Şeyh oğulları Emir Derviş ve Salih ve Hasan ve Mustafa Şeyh oğlu Hamza’ya ve Hızır oğlı Nebi Şeyh’e Virilmiş Pâdişahımız berâtıyla mutasarrıflardır deyû mukayyed der defter-i atik. Pâdişah Alempenah ... hazretlerinin berât-ı hümayunları ile Salih nam kimesne mutasarrıf olmağın defter-i cedîde kayd olundı. hasıl 990. TD.558, v. 137a-138b.
 80. Mezra der karye-i Yoğunpelid, Seyyid Ali Şeyh oğlu Elvan elinde dutadurduğu bir çiftlik yeri kadimi mülk-i ıssı Şahin Bey vakf itmiş. Elinde sultan Murad tabe serahu berâtı vardır deyû kayd olmuş der defter-i köhne. El halet-i hazihi Elvan oğlu Pirnebive Veli oğlanları Mehmedi ve Mustafa ve İbrahim oğlu Nasuh ve Ali nam kimesneler vakfiyyet üzere mutasarrıflardır deyû defter-i köhnede mastur. Hâlîya Pâdişahımız berâtıyla Nasuh fevt olub oğlu Mehmed ve Ali evlâdından Maden oğlu Nefi’ye sadaka olunmuş Pâdişahımız berâtıyla tasarruf iderler deyû mukayyed der defter-i atik. Ve hâlîya Pâdişahımız berâtıyla Mansur ve Derviş ve Yusuf ve Nasuh nam kimesneler ber vech-i iştirak mutasarrıflar olmağın defter-i cedîd-e kayd olundı. hasıl 300. TD.558, v. 137b.
 81. Mezra-i Dastarlu’da Yakub Bey, Dastarlu’yı satın alıcak Hacı Sinan elinde dutadurduğu bir çiftlik yeri vakf-ı evlâd itmiş. Süleyman Çelebi dahi müsellem dutub mektûb virmiş ve hem defterde dahi bu vech üzere yazılmışdır. Şimdi ... Hacı Sinan’ın evlâdından ... ve ... mutasarrıflardır. Bundan gayri iki pare bağları ve bir değirmenleri vardır deyû kayd olmuş der defter-i köhne iken zikr olan değirmen ve bağlar ber muceb-i hükm-i pâdişahi teftiş olunub Umur Bey vakfına öşr verildüği ve iki şahit olub ol muceb üzere deftere sebt olundı deyû kayd olunmuş. Hâlîya ... Evlâdından Seydi ve Piri’ye virilmiş ba berât-ı Hümayûn ve ... evlâdından Didar mutasarrıfdır deyû mukayyed der deftert-i atik. hasıl 200. TD.558, v. 137b-138a. (...) olarak belirtilen isimleri Köse, sırasıyla Fethüna ve Hunze olarak okumuştur bkz. İbrahim Köse, Ankara Evkaf Defteri (1571), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998, s.327.
 82. Mezra-i Salur Şeyh der karye-i İncepelid, dutadurduğu bir çiftlik yeri kadimi mülk-i ıssı Şahin Bey Vakf etmiş. Sonra Salur Şeyh oğlu Üvez’e virildi deyû merhûm Sultan Mehmed’ün ve ümera-i maziyyeden vakfiyyet üzere nişân-ı şerifleri olub ve sonra Üvez Şeyh fevt olub merhûm Sultan Bâyezid nişânıyla oğulları Hamza ve İsa ve Veli’ye virilüb tasarruf iderlermiş. Hâlîya mezra-i mezbûru Pâdişahımız girü oğulları Hamza ve İsa ve Veli elmezbûrana sadaka idüb ellerine hükm-i hümayûn ihsan itmeğin defter-i cedîde vakfiyyet üzere kayd olundı deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 200.TD.558, v. 138a-138b.
 83. Karye-i Ayaş, Ahi Ali Şah elinde dutadurduğu bir çiftlik yeri kadim’üz-zamandan vakf itmiş amma evleri yanub mektûbları zayi’ oldı deyû kayd olmuş der defter-i akdem. Sonra Ahi Ali Şah oğlı Ahi Yusuf ve Mehmed ve Osman mutasarrıfdır deyû kayd olmuş der defter-i köhne. El halet-i hazihi yine mutasarrıflardır. Ellerinde Pâdişahımız berâtı vardır deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 250. TD.558, v.138b.
 84. Karye-i Oruç Şeyh, elinde üç çiftlik yer kadimi mülk-i ıssı Kozan Bey vakf itmiş Hüdâvendigâr zamanından beru vakfiyyet üzere mutasarrıflardır deyû kayd olunmuş der defter-i köhne. Elhalet-i hazihi evlâdından Emrullah Şeyh mutasarrıfdır deyû Pâdişahımız berâtıyla deyû defter-i köhnede masturdur. Hâlîya berât-ı Hümayunla Şeyh Ahmed evlâdından Ahmed Şeyh oğlı Pir Dede ve Emrullah Şeyh evlâdından Üveys'e’sadaka olunmuş deyû mukayyed der defter-i atik. Hâlîya Pâdişahımız eizallahu enserahu hazretlerinin berât-ı Hümayunlarıyla Üveys ve Ali mutasarrıflar olmağın defter-i cedîde kayd olundı. hasıl 600.TD.558, v. 138b.
 85. Mezra-i der karye-i Yoğunpelid, bir çiftlik yer Tursun Şeyh vakf-ı ebnâya tasarruf edermiş. Mezkûr fevt olub evlâdından Hamidoğlu nam kimesneler mutasarrıflardır. Hâric ez defter ellerinde berâtları yokdur deyû defter-i köhnede mastur deyû mukayyed der defter-i atik. hasıl 100. TD.558, v. 139a.
 86. Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğunda Ribâ-Faiz Konusu Para Vakıfları ve Bankacılık”, Vakıflar Dergisi, Sayı IX’dan Ayrı basım, Ankara 1971, s.50-51; Rıfat Özdemir “Ankara Hatuni Mahallesi Nakit Avarız Vakfının Kredi Kaynağı Açısından Önemi (1785-1802)”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi Tebliğler, Ankara 1990, s. 741. Çağatay’ın, O. Nuri Ergin’den naklen 1680 tarihli IV. Mehmed döneminde bir narh kanununda yer alan “... ve şer’an muamele edenleri onu onbirden ziyâdeye verdirmeyeler ve ribâyı dahi kat’iyyen ettirmeyeler” şeklindeki ifâdeler için bakınız a.g.m. %15’lik bir kârla işletilen vakıf paralar için genel olarak “rehn-i kavi ve kefil-i meli veya ikisinden biri ile onu, onbirbuçuk hisabı ile muamale-i şer’iyye ve murabaha-i mer’iyye ile ba-yed-i mütevellî beher sene ‘ala vech’il-helal istirbah ve istiglal oluna” formülü kullanılmaktadır bkz. Yediyıldız, Vakıf Maddesi, İA, s.159
 87. Vakf-ı Mevlânâ Siyami bin Kasım, nefs-i Ayaş’da olan câmi’-i şerife on iki bin akça vakf idüb istirbah olunub rıbhından hasıl olandan yevmi iki akçe imama ve hatibe ve bir akça müezzine ve nim akçe kayyime ve bir akça muallime ve bir akça yevmi aşr okuyana ve baki kalan on beş akça câmi’-i mezbûrenin seracı yağına ve mütevellî kendü ola ve kendüden sonra batnen bade batn evlâdına ba’d-el inkıraz ihvanına Ve evlâd-ı ihvanına deyû şart eylemiş. Ber muceb-i vakfiyye ve şer’iyye onu on iki üzere istirbah olunurmuş deyû mukayyed der defter-i atik. Hasıl (siyakat rakamı okunamadı). TD.558, v.138a.
 88. Nefs-i kaza-i Ayaş der liva-i Ankara, kaza-i mezbûreden sahib-i hayrâttan Muhyiddin Efendi veled-i Hacı Ali-yi Nazilli bir medrese binâ idüb kendü malından altmış bin akça vakf idüb onu on bir buçuk üzere muamele-i şer’iyye olunub hasıl olan rıbhından 20 akça müderrise tayin idüb, iki akça mütevellîye ve üç akça talebeye tayin olunub zikr olan medrese madamki kendü kayd-ı hayatında oldukça mutasarrıf olub istedükleri kimesneye tevcih oluna ve kendülerden sonra ebnâya ve ebnâ-yı ebnâya şart idüb badehu inkırazihum kaza-yı mezbûreden tarikiyle müstehak olana tevcih olunub badehu hâricden müstehak olana tevcih olunmak üzere şart idüb ve tevliyyet-i mezbûre zamanında kendülere ve kendülerden sonra ebnâya ve ebnânın ebnâsına ve ebnâ munkariz olıcak utekaya meşrut olmak üzere şart itmeğin ber muceb-i şart-ı vaki’ defter-i cedîde kayd olundı. Hâric ez defter, Asl-ı mal 60000.TD.558, v. 139b.
 89. Buradaki kelimeyi ben okuyamadım; Köse cüzhan olarak belirtiyor bkz. Köse, a.g.e., s. 330.
 90. Vakf-ı câmi’-i Rüstem Kethüda ‘an karye-i Karacaviran tabi-i Ayaş, mezkûr Rüstem Kethüda kendü hâlis malından sekiz bin dört yüz akça vakf idüb onu on bir akça muamele ola deyû şart itmeğin defter-i cedîde kayd olundı. Hâric ez defter, Asl-ı mal 8400. Minha el masraf Be cihet-i hitabet, der tasarruf-ı Mehmed Fakih ba berât-ı Hümayun , fi yevm 1 meblağ? 300 Cüzhan-ı mezbûr 240 Be cihet-i müezzin , Ali Fakih yevmi 1, fi sene 360 Mütevellî hemdem evlâdına şart imiş. TD.558, v.139b.
 91. TD.558’de hane, mücerred veya nefer sayısı kâtip tarafından belirtilmemiş; bunlar TD. 438 mantığına göre tarafımdan tesbit edilmiştir.
 92. “Mezkûr Ayaş halkının cem’i avarız-ı dîvâniyyeden muaf ve müsellem olalar deyu ellerinde hükm-ü hümayunları vardır deyu defter-i atikde mukayyed olmağın defter-i cedide dahi vech-i meşruh üzere kayd olundu”, TD.558, v. 120b.
 93. “Mezkûr zimmilerin mücerred kayd olanlardan on üçer akça ve evlüsünden yigirmi bir akça alına deyu mukayyed der defter-i atik hâlîya yine mukarrer” TD. 558, v.129a.
 94. “Zimmilerden resm-i çift bennak alınmayub harac ve ispenc alınur deyu mukayyed der defter-i atik hâlîya yine mukarrer” TD.558, v.130b
 95. Faroqhi “Ankara ve Çevresindeki Arazi Mülkiyetinin ya da İnsan-Toprak İlişkilerinin Değişimi”,Tarih içinde Ankara, Ankara 2000, s.79 Tablo 1.
 96. Halit Ongan, Ankara’nın 1 Numaralı Şer’iye Sicili, Ankara 1958, s. 13-14.
 97. Ömer Lütfi Barkan-Enver Meriçli, Hüdâvendigâr Livası Tahrir Defteri I,Ankara 1988, s. 15.
 98. Yaşar Yücel-Selami Pulaha, I. Selim Kanunnamesi, Ankara 1995, s. 178.
 99. Turan, s.103
 100. 320 Vilayet Salnâmesi, s. 147.
 101. Kamus’ul-A’lâm’da medrese sayısı yedi olarak verilmiştir, Kamus’ul-A’lam, Cild 1, İstanbul 1306, s.506.
 102. 320 Vilayet Salnâmesi, s.147-148.
 103. Kamus’ul-A’lam, s.506.
 104. Bu şekilde “virgü” olarak belirtilen kalem emlâk ve temettüat vergisini ifâde etmektedir. Salnâmede bazı kazalarda bu, açıkça yazılırken bazılarında yalnız “virgü” olarak belirtilmiştir. Örnek için bkz. Nallıhan kayıtları 1320 Vilayet Salnamesi, s.157.
 105. Ergenç, XVI. Yüzyıl Ankara’sında tiftikten dokunan sofların yabancılar arasında revaç bulduğunu; başlıca yabancı alıcıların Venedik’li, Leh ve İngiliz tüccarlar olduğunu, hatta Leh’lerin ilk sırayı aldığını, İngilizlerin ise 1604’lerde Ankara’da sof ticaretine başladıklarını, XVI. Yüzyılda büyük faaliyet hacmi olan İngiliz tüccar bulunmadığını bkz. a.g.e., s. 162, 116; Ortaylı ise 1891’den itibâren İngiliz tüccarların yerini Almanların aldığını belirtiyor,bkz. İlber Ortaylı, “ 19. Yüzyıl Ankara’sına Demiryolunun Gelişi, Hinderlandının ve Hinderlanddaki Üretim Eyleminin Değişimi”, Tarih İçinde Ankara, Der. Ayşın Tükel Yavuz, Ankara 2000, s.210. Yavuz da 1890’lara kadar bölge ihracatında tiftiğin ilk sırayı alırken, 1896’da buğday ihracının ön plana geçtiğini belirtmektedir, bkz. Erdal Yavuz, “19. Yüzyıl Ankara’sında Ekonomik Hayatın Örgütlenmesi ve Kentiçi Sosyal Yapı”, Tarih İçinde Ankara, Der. Ayşın Tükel Yavuz, Ankara 2000, s. 199.
 106. 320 salnâmesi, s.148; Ortaylı demiryolu yapımından sonra Ankara’nın doğu, güney ve kuzeyindeki bölgelerde koyun üretiminin gerileyip, keçi sayısının arttığını; Ayaş’ta 1888’de 54778 keçiye mukabil 31148 koyun bulunurken, 1904’de koyun sayısının 22088’e gerilerken keçi miktarının 62222’ye yükseldiğini belirtmektedir, Ortaylı, a.g.m., s. 214.
 107. 320 Vilayet Salnâmesi, s.132. Yavuz, bir yandan demiryolu diğer yandan dünya pazarlarındaki tahıl açığının, buğday fiyatlarında ve dolayısıyla üretimde artışa yol açtığını ancak bu artışın verimlilikten değil, yeni alanların tarıma kazandırılmasından sağlandığını belirtmektedir bkz. Yavuz, a.g.m., s.199-200.