ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Bertold Spuler

Anahtar Kelimeler: Gotthard Jaeschke, Türkler, Almanlar, Mustafa Kemal Atatürk, Tarih

Kısa bir süre önce yakın bir dostum dedi ki : “Şarkiyat hepimizin üzerinde sadece bir sandalla dolaştığımız bir okyanustur.” Fikrimce bizim görevimiz bundan daha isabetli bir şekilde ifade edilemez. Önemli olan, o veya bu avı yakalayıp sandalla emin bir şekilde karaya çıkarmaktır. Bunu da Gotthard Jâschke geniş ölçüde yapmış ve bunu yaparken de tek bir sahada Alman hudutlarını çok aşarak mü-nakaşa edilmez bir üstad olmuş, takdir edilmiş, saygınlık görmüş ve hayat boyu çalışmalarını hasrettiği ülke olan Türkiye’de de tekrar tekrar onurlandırılmıştır. Bu memleketin gelişmesini aşağı yukarı 1908’ den itibaren dönüm noktası olan 1960’a kadar ve bilhassa Kemal Atatürk’ün idaresindeki Türk halkının ve devletinin büyük yenileme devresini, yani bizzat şahit olduğu olayları, araştırmalarının merkez noktası yapmıştır. İlişikte sunulan literatür listesinde toplanmış olan çok sayıdaki çalışmaları, yalnız geniş ve derin bilgisinin kanıtlan olmayıp Türklere ve onların kaderine duyduğu beşeri alakasını ispatlamakta ve olaylara direkt taze bakışını ve içten ilgisini kanıtlamaktadır. Bundan dolayı Türkler ve biz Almanlar ona çok teşekkür borçluyuz.

 * Festschrift Gotthard jäschke, Die Welt des Islams XV (1974) 
Gotthard Jâschke, yıllarca topladığı çok sayıdaki yapı taşlarını bir araya getirmesini iyi bildi. Bunlar sonra standart eserler oldu. Birbirini tamamlayan sekiz kısım halinde yayınlanmış olan ve 1918-1961 yıllarını kapsayan “Türkiye Tarih Takvimi” vazgeçilmez bir kaynaktır (Bak. yay. listesi Nu. 11, 12, 13, 20, 36, 82, 116, 141). Bu kronolojide, Türkiye’nin siyasî, dinî, kültürel ve İktisadî hayatına ait en önemli olaylar, bugün açıklanabildiği nisbette, kısa cümlelerle belirtilmektedir (Bu devire ait çeşitli arşivler halen kapalıdır).

Jâschke, bu en önemli eserinde (Magnum Opus) insan hayatı ile ilgili bütün safhaları eşit şekilde işlemeye çalıştıysa da kendi yaradılış ve tahsiliyle uygun olarak, formasyonunun etkisi ile bazı sahalara ağırlık vermiştir : dinî konular, bunları ancak dinî inançlara bağlı

olan kimse kavrayabilir; her tarihçinin karşılaştığı hukukî ve devlet hukuku sorunları; bu konulan da Jâschke çift tahsili dolayısıyla işlemeye çok yetenekli idi. “Yeni Türkiye’de İslam” (Der İslam in der neuen Türkci) (yayın listesi Nu. 100) adh eserinde, Atatürk’ün inkılaplarına rağmen tamamiyle hal olmadığı aşikâr olan, modern Türk hayatının önemli sorunlarından biri ele alınmaktadır. Jâschke, eserinin yayın tarihine kadar, bu sahada ne gibi sorunlann mevcut olduğunu belirtmektedir. 1972 yılında Türkler tarafından, maalesef vesikasız da olsa Türkçeye çevrilmesi bu şumullü eserin Türkler tarafından da önemle takdir edildiğini gösterir. O zamandan bu yana halkın bilincinde kuvvetli bir artma gösteren İslam dininin gelişmelerini Jâschke içten bir alaka ile takip etti (örneğin yay. listesi Nu. 120) ve gençlerin (bazısı henüz yayınlanmamış olan) çalışmalarını yardım ederek destekledi.

Die Welt des Islams XIV (1932) de Türklerin istiklâl Savaşını konu alan bir makale ile (yay. listesi Nu. 14) başladığı ve yıllarca süren Türk İstiklâl Savaşı çalışmalarını Jâschke “Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz Belgeleri” (yay. listesi Nu. 183) kitabında tamamladı. 1918-1922 yıllarında Türkiye - Britanya ilişkilerinin nasıl geliştiğini gösteren bu kitap yalnız Türkçe olarak mevcuttur. Jâschke’nin 1966 yılında Londra’daki Foreign Office arşivinde bulduğu belgesel mahiyetteki sayısız İngilizce notların da, maalesef asılları değil, yalnız Türkçe çevirileri yayınlandı. Bu kitapta mevcut malzemeyi aşacak yeni bir kitap kolay kolay yayınlanamaz.

Bunların yanında Jâschke, Hıristiyan Türklerin (Ortodokslar) az sayıdaki kalıntılarını ilmi araştırmalarının konusu yaptı ve Hıristiyanlığın sorunlarını aydınlatıcı önemli gerçekleri gün ışığına çıkarttı (yay. listesi Nu. 157). O bize bu küçük cemaatin özelliğini teşkil eden aslında çok zıt iki unsur olan Türklük ve Hıristiyanlığa bağlılıklarındaki samimiyetlerini anlamamızı öğretti ve Türk Hıristiyanlığının mümkün olmadığı fikrini savunan Yunanlıların yanlış düşüncelerine önemli aydınlatıcı izahatlarda bulundu. Bu husus bu evrensel dinin tarafsız gözlemcisi için zor anlaşılır bir zihniyettir.

Ziya Gökalp (1876 - 1924) İslam dinini Türk milli hisleriyle yeni bir şekilde birleştirdi. Bu suretle büyük İstiklal Savaşı esnasında Türklerin manevi durumuna önemli katkılarda bulundu. Böylece milli şuurun, yani Türklerin menşei ve Türk özelliklerinin bilincine

varmaları, yıldönümünü kutladığımız kişinin ilgi duyduğu sahalardan biri olduğu kolay anlaşılır : “Jön Türklerin Turancılığı” (yay. listesi Nu. 75) en yakın geçmişin bu milli öğelerini doğru bir şekilde açıklığa kavuşturdu ve AvrupalIlara da önemini açıkladı. Jâschke bir makalesinde Ziya Gökalp bibliyografyası için fikrini belirtiyor. (Nu. 122)

Şimdi Jâschke 80. yaş gününde karşımızda pek azımızın yaptığı gibi, bir esas sahada kendisini teksif etmiş bir ilim adamı olarak bulunmaktadır. Bu sahada bütün dünyanın takdir ettiği bir uzman oldu ki Türk mütehassislan da onu kendilerindenmiş gibi görmektedirler. Bir çok nesillerin bu şekilde ustası ve hocası olan kimse, şarkiyat sahasında hepimizin yapmak istediğini yaptı : Bizim için ve bizim görevimizi üzerimizden alıp devam ettirmek isteyenlere örnek oldu.

Gotthard Jâschke 8 Nisan 1894’de Silezya (Oberpeilau, Rei- chenbach) da doğdu. Moravya’yı Protestan düşüncelerinden ötürü terke mecbur edilen ve bir tarikatta birleşen bir ailedendi. Bu menşei onun manevi varlığını yüksek bir mertebeye eriştirdi; anne tarafından Amos Comenius’un ahfadı olduğunu ilk isimlerinden biri göstermektedir. Niesky, Potsdam ve Berlin’de lise tahsilini bitirdikten sonra Freiburg ve Berlin’de hukuk ve şarkiyat, özellikle Türkoloji tahsil etti. Askerlik görevini bitirdikten ve Ekim 1915’te Champagne’de bulunan Somme-Py’de ağır yaralanmasından sonra diplomatik servise girdi. En fazla Türkiye ve Kafkasya’da bulundu. 1924-1927 yıllarında İzmir ve Tiflis’te viskonsul olarak vazifeli idi. Oralarda iken Kafkas (bilhassa Azerbaycan) meselelerine ilgi duydu ve onları inceledi. 1927 - 1931 yıllarında Ankara’da elçilik başkâtibi idi. 1931 yılında Berlin Şark Dilleri Enstitüsünde Türkçe hocalığına başladı ve orada 1936 yılından, Rus işgali dolayısıyla 1945 yılında enstitünün lağvedilmesine kadar profesör olarak bulundu, 1947 - 1959 yıllarında devamlı oturduğu Münster/Westfalen’deki Üniversite de misafir profesör olarak çalıştı. Orada Türkoloji’yi, bilhassa tarihî ve dinî açıdan, temsil etti. Hocalığı esnasında birçok talebelerine ve oralarda bulunan birçok Ortaasyalı Türklere doktora yaptırdı. Alman profesörleri arasında da talebeleri vardır. Gotthard Jâschke birçok Türk ilim kuruluşlarının üyesidir.

GOTTHARD JÄSCHKE’NlN YAYINLARININ LlSTESi

Kisaltmalar

a. Anonim

B Beliefen (Ankara)

HZ. Historische Zeitschrift (München)

Isl. Der Islam (Berlin)

Ist. istikläl (Berlin)

Kur. Kurtuluş (Berlin)

MSOS Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen bzw./veya der

Ausland - Hochschule an der Universität Berlin, Abt. II

NO Der Neue Orient (Berlin)

O Der Orient (Potsdam)

OLZ Orientalistische Literatur-Zeitung (Leipzig)

ON Orient-Nachrichten (Berlin)

OR Orient-Rundschau (Bund der Asienkämpfcr, Berlin)

WI Die Welt des Islams (Berlin, Leipzig, Leiden)

ZG Zeitschrift für Geopolitik (Heidelberg)

ZMR Zeitschrift für Missionswissenschaft u. Religionswissenschaft (Münster) ZP Zeitschrift für Politik (Berlin)

ZvglRW Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft (Stuttgart)

A. ŞARKİYAT

I. Kitap ve Makaleler

1. Die Entwicklung des osmanischen Verfassungsstaates von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hukuk Doktorasi. Greifswald I9I7- Tekr. bs. WI V (1917), S. 5-56. — Genial, ayrıbasım Berlin 1917: Verlag “Der Neue Orient”, 57 S.

2. Die rechtliche Bedeutung der in den Jahren 1909-1916 vollzogenen Abänderungen des türkischen Staatsgrundgesetzes. WI V, S. 97-152.

3. Das Streben der Türkei nach wirtschaftlicher Selbständigkeit und die Stellung des deutschen Handels. NO I (1917), S. 501 vd (a).

4. Verordnung über die Pflichten der Müftis. aym ycr S. 545.

5. Zur Reform der türkischen Gerichtsverfassung. Aym yer S. 545 vd.

6. Gesetze, Beschlüsse, Verordnungen u. Erlasse im Osmanischen Reichsanzeiger, aynı yer. S. 548. (a.).

7. Der Krieg und die Wahlen in Deutschland und in der Türkei. NO III (1918), S. 192 v.d. — Kanun, tekr. bs. : F.v. Kraelitz- Greifenhorst, Die Verfassungsgesetze des Osmanischen Reiches (2. bs. Wien 1919), S. 60.

8. Das türkische Zollgesetz vom 11.IV.1918 (çevr.) Deutsches Handelsarchiv 1919, eilt. I, S. 49 v.d. (a.).

9. Mesopotamien. Wirtschaftsdienst (Hamburg), 1924, S. 644 v.d. (a.) .

10. Syrien, aym yer S. 1117 v.d. (a.) — Qevr : Oriente Moderno IV, S. 612 : “Giudizio tedesco sulla situazione politica ed economica in Siria”.

11. Die Türkei seit dem Weltkriege. Geschichtskalender 19181928 (Erich Pritsch ile birlikte). WI 10 (1929), S. 1-154. Ayn bs. Berlin 1929 : Deutsche Gesellschaft für Islamkunde. — Tanitma: Ak^ura Yusuf, Hakimiyeti Milliye, 10.IX.1929 ve Türk Tarih Encümeni Mecmuasi, Yeni Seri, I, S. 79, Yunus Nadi, Cum- huriyet ve La Republique, 6.VII.1930, Başmakale : “L’His- toire Turque attend son historien” ve Ahmed Ihsan, Resimli Uyamş (Serveti Fünun), 18.XII.1930.

12. Die Türkei seit dem Weltkriege II. Türkischer Geschichtskalender für 1929 mit neuem Nachtrag zu 1918-1928. WI 12 (1930), S. 1-50. — Ayn bs. Berlin 1930 : D. Gesellsch. f. Islamkunde. — Türk. Qevr. Niyazi Recep Aksu : Türk Inkiläbi Tarihi Kronolojisi, (I) 1918-1923, (II) 29.X.1923-1.I.1930. Istanbul 1939 ve I94I- (= Edebiyat Fakültesi, Türk Inkiläbi Tarihi Enstitüsü Araştirmalanndan, eilt. II ve IV.).

13. Die Türkei seit dem Weltkriege III. Geschichtskalender für 1930. WI 12 (1931), S. 137-166. — Ayn bs. Berlin 1931 : D.G.f. Islamkunde. — Tanitma : Yeni Asir (Izmir), 23. VIII. 1932, Başlik : “Dostlanmizi tamyahm ve sevelim.” (Lasst uns unsere Freunde kennen uud lieben.)

14. Der Freiheitskampf des türkischen Volkes. Ein Beitrag zur politischen Geschichte der Nachkriegszeit. WI 14 (1932), S. 6-12 ve Ayn bs. Berlin 1932 : D.G.f. Islamkunde.

15. Die Religionsfrage in der Türkischen Republik. Die Eiche (München), yil. 20 (1932), S. 208-212.

16. Die türkisch-armenische Grenze und der Friedensvertrag von Gümrü (Alexandropol). MSOS XXXV (1932), S. 162-176.

17- Der Wiederaufbau der deutschen Arbeit in der Türkei seit dem Weltkriege. Der Ausländsdeutsche (Stuttgart), XV, S. 508-511.

18. Der Kampf um Kilikien und der Ursprung der französischtürkischen Freundschaft. OR XIV, S. 121 v.d.

19. Das System der Staatsverträge der Türkischen Republik. ZP 23 (»933), S- 281-287.

20. Die Türkei seit dem Weltkriege IV. Geschichtskalender für 1931-1932. WI 15 (1933), S. 1-33.

21. Die Entstehung der Angora-Regierung. Aym yer, S. 49-52.

22. Zur Geschichte des türkischen Nationalpakts. MSOS XXXVI (i933)> S. 101-116.

23. Das Ende des deutschen Armenierwerkes in der Türkei, O, yil 15, S. 134 v.d.

24. Azerbaycan hakkinda Almanca neşriyattan (Deutsche Veröffentlichungen über Aserbeidschan). Ist. (1934), Nu. 51, Azerbaycan Yurt Bilgisi, yil 3, Nu. 25, S. 27-31 ve Türk Kültürü VII (1969), S. 568-571.

25. Die Staatsverträge der Türkei seit Beginn des Weltkrieges. MSOS XXXVII (1934), S. 97-132.

26. Urkunden zum Frieden von Gümrü. Aym yer, S. 133-142. (ek bilgi: MSOS XXXIX (1936), S. 59 v.d.).

27. Der Weg zur russisch-türkischen Freundschaft. WI 16 (1934), S. 23-38. — Tanitma : R. Central Asian Society yil XXII, S. 702 v.d.

28. Das bulgarisch-türkische Grenzabkommen von 1915. Aym yer. S. 39-43. — Tckr. bs. : Martens, N.R.G., XXX (1935), S. 394

29. Bolşevik Vesikalanna göre Komintern ve Türkiye (Die Kom. Intern, und die Türkei nach bolschewistischen Urkunden), Ist., Nu. 55.

30. Ak ve Kizil Ruslar Ermcnistani kurtardilar nu? (Haben die weissen und roten Russen Armenien gerettet?) Aym yer, Nu. 65. — Cevap Massis (London), VII, S. 81-84. Tekran : Kur. I, S. 156.

31. Georg Kampffmeyer zum 70. Geburtstage. Forschungen und Fortschritte (Berlin), yil 10, Nu. 18, S. 240. — Tekr. bs. Türkische Post, 11.VII. ve Deutsche Allg. Zetitung, 14.VII.1934.

32. Präsident Wilson als Schiedsrichter zwischen der Türkei und Armenien. MSOS XXXVIII (1935), S. 75-80.

33- Die grösseren Verwaltungsbezirke der Türkei seit 1918. Aym yer, S. 81-104. Kaqil. Türk Ämme Idaresi Bibliyografyasi 1928- *957 (Ankara 1959).

34. Die jüngsten Reformen in der Türkei. O, yil 17 (1935), S. 1-6 ve OR XVII, S. 51 v.d.

35. Wer herrschte am Bosporus 1918-1923? OR XVII, S. 1 v.d. — genişl. tekr. bs. ZP XXXIV (1944), S. 290-294.

36. Die Türkei in den Jahren 1933 ve 1934. Geschichtskalender. MSOS XXXVIII (1935), S. 105-142.

37. Geschichte und Bedeutung der türkischen Eisenbahnen. OR XVII. S. 76-79 ve ZP XXXII (1942), S. 559-566. — Türk. çevr : Demiryollar Dergisi XI, S. 593-598. Tekr. bs. Ulus, 16.II.1936.

38. Die Bagdadbahn im Weltkriege. OR XVII, S. 89.

39. Transkaukasien, ein Musterbeispiel sowjetrussischer Eroberungspolitik. Ost-Europa XI (1935), S. 22-31. — Türk. çevr. : Kur. Nu. 13-14, S. 379-387. Frans. Qevr. : Promethee (Paris) X, Nu. 110. — Rus. Tenkit, Turkmenovedenie (Aschabad) 1936, Nu. 5, S. 36.

40. Almanya ve Azerbaycan (Deutschland und Aserbeidschan), Kur. I, S. 213-217.

41. Die Nordostgrenze der Türkei und Nachitschewan. WI 17 (1936), S. m-115. (Ilave WI 18, S. 121). — Türk. Qevr : Kur. II 1936), S. 488 v.d.

42. Nationalismus und Religion im türkischen Befreiungskriege. WI 18 (1936), S. 54-69.

43. Das Clemenceau-Faisal-Abkommen. Aym yer, S. 118-120.

44. Die Sowjetisierung Armeniens. MSOS XXXIX (1936), S. 49-60. — Türk. Qevr. : Kur. 1938, S. 1282-1290, 1357-1363.

45. Das britisch-französische Abkommen über Syrien und Kilikien vom 15.IX. 1919. Aym yer, S. 61-67.

46. Türkische Feiertage. ON II, (1936), Nu. 5-6, S. 1-4.

47. Sandschak Alexandrette. Aym yer, Nu. 29-30,8. 1-10.—Tekr. bs: Türk. Post, 11.I.1937. — Türk. Qevr. : Cumhuriyet. 11.14.1.1937 ve Yabanci Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi (Die republikanische Türkei in fremder Sicht) (Ankara 1938), S. 241-250.

48. Die neuen türkischen Eisenbahnen. OR XVIII (1936), S. 17 v.d.

49. Die Meerengenfrage als türkisches und internationales Problem. Ost-Europa XI, S. 439-451. — Tekr. bs., OR XVIII, S. 86-89, XIX, S. 5 v.d.

50. Ankara, die Hauptstadt der Türkischen Republik. Europäische Revue, XII (1946), 457-463. — Tekr. bs : Berliner BörsenZeitung, 6.VI. 1936.

51. Das Bauerntum in der modernen Türkei. Süddeutsche Monatshefte, yil. 33 (1936), S. 554 v.d. — Frans, özet : En Terrc d’- Islam (Lyon), yil. 11 (1936), S. 285 v.d.

52. Die Hedschasbahn. O XVIII (1936), S. 15 v.d.

53- Der Islam in der modernen Türkei. Aym yer, S. 121-127. — Genial. tekr. bs: OR XIX (1937), S. 17 -20. — Frans, analiz: En Terre d’Islam, yil. 13 (1938), S. 3-14, 124-147.

54. Türkei: Der Weltbolschewismus (Berlin 1936), S. 439-443, 2. bs. (J937)> S. 498-507. — Türk. Qevr. Mücadele Dergisi, II 1965)> S. 359-361.

55. Neuere Literatur über die Türkische Republik. OLZ XL (1937), Sütun. 73-81.

55a. Die Entwicklung der türkischen Verfassung 1924-1937. ON, yil. 3, S. 121-124.

56. Führerwille und Volkswille in der neuen Türkei. Aym yer, S. 273"277- Türk. Qevr: Cumhuriyet, 27.II. 1938.

57. Der Vertrag von Saadabad, ein Markstein in der Geschichte Vorderasiens. ZP, yil 27 (1937), S. 495-499.

58. Hat England den Arabern auch Palästina versprochen? OR XIX (1937), S. 63 v.d.

59. Das Clemcnceau-Lloyd George-Abkommen vom 15.IX.1919. WI 19 (1937), S. 148 v.d. (Karşl. Nu. 45.).

60 Der Übertritt zum Islam in der Türkei. Aym yer., S. 150 v.d.

61. Aserbeidschaner und Tataren. MSOS XL (1937), S. 117-128. — Türk. Qevr.: Kur., S. 1106-11, 1144-47.

62. 1916 Lozan Kongresinde Rusya mahkümu milletler (Die unterjochten Völker Russlands auf dem Kongress von Lausanne 1916). Kur., S. 761-765, 790-794.—Tekr. bs. şimali Kafkasya (Varşova), Nu. 38-40 (1937), S. 8-13. — Russ. ejevr: Severnyj Kavkaz (Vaqova), 1937, Nu. 42-43. — Frans. gevr. Promethee

(Paris), XII, Nu. 132, S. 12-21. —Poln. $evr. MIody Prome- teusz (Varşova), 1938, Nu. 2, S. 8-13.

63. Die völkerrechtliche Lage des Sandschaks Alexandrette. O XX (1938), S. 1-7.

64. Land und Volk in der Türkei: 10 Jahre Türkische Handelskammer für Deutschland (Berlin 1938), S. 212 v.d. — Türk. Qevr: Gen^lik (Istanbul), yil. 1 (1938), Nu. 4.

65. Die Diplomatie der Ankara - Regierung. MSOS XLI (1938), S. 161-170.

66. Kommunismus und Islam im türkischen Befreiungskriege. WI 20 (1938), S. 110-117.

67. Der Weg zur russisch-türkischen Freundschaft im Lichte Moskaus. Aym yer, S. 118-36.

68. Vom Osmanischen Reich zur Türkischen Republik. Zur Geschichte eines Namenswechsels. WI 21 (1939), S. 85-93.

69. Die ersten Verfassungsentwürfe der Ankara-Türkei. MSOS XLII (1939), S. 57-80.

70. Der Freiheitskampf Aserbeidschans im Spiegel der deutschen Presse. Die Befreiung (Berlin), I (1939), S. 28-33.

71. Die Form der Eheschliessung nach türkischem Recht. Ein Beitrag zum Internationalen Privatrecht. WI 22 (1940), S. 1-66 ve ayn bs. Leipzig 1940: O. Harrassowitz — Türk-gevr.: Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasi XVIII (1952), S. 1128-54, XIX (1953), S. 400-431.

72. Alexandrette und Hatay. WI 22, S. 149-154.

73. Türkei (= Kleine Auslandskunde, Bd. 8). Berlin 1951: Junker und Dünnhaupt, 64 S. — 2. bs., 1941. — Qekosl. çevr.: Turecko. Prag 1942: Nakladatelstvi Orbis, 79 S.

74. Die politische Entwicklung der Türkei seit Ausbruch des Krieges : Jahrbuch für Politik u. Auslandskunde 1941, S. 236-255.

75. Der Turanismus der Jungtürken. Zur osmanischen Aussenpolitik im Weltkriege. WI 23 (1941), S. 1-54 ve Ayn bs. Leipzig 1941: O. Harrassowitz.

76. Die Republik Aserbeidschan. Geschichtskalender. Aym yer, S. 55-69

77. Eine türkische Nationalreligion? Aym yer, S. 70-76. (a.).

78. Aus der türkischen Gesetzgebung über den Islam. Aym yer, S. 77-88-

79- Der Name Atatürk. Mitteilungen. Aym yer, S. 89 v.d.

80. Ismet Inönü. ZP 32 (1942), S. 33-48.

81. Türkei 1941. Jahrbuch der Wellpolitik 1942.

82. Die Türkei in den Jahren 1935-1941. Geschichtskalender. Leipzig 1943: O. Harrassowitz, X, 194 S.

83. Türkei 1942.: Jahrbuch der Weltpolitik 1943, S. 541-552.

84. Zwei Denkschriften der Kaukasustürken von 1915. WI 24 (1942), S. 132-135.

85. Das türkische Finanzjahr, Mitteilungen. Aym yer, S. 136-143.

86. Islamforschung der Gegenwart. Martin Hartmann zum Gedächtnis. WI 23 (1944), S. 111-121.

87. Entwurf zu einem Friedens — und Freundschaftsvertrag zwischen dem Osmanischen Reich und der Föderativen Transkaukasischen Republik. Aym yer, S. 170-174.

88. Die 6 Grundsätze der Türkischen Volkspartei. Aym yer, S. 174-179.

89. Die Türkische Republik und das Türkentum im Auslande, Mitteilungen. Aym yer, S. 180-187. (a.).

90. Der osmanisch-ascrbcidschanische Freundschaftsvertrag vom 4. VI. 1918. Studien zur Auslandskunde, Abt. Vorderasien, eilt. 1, fas. I (1944), S. 64-73.

91. Das Ende des osmanischen Sultanats. Aym yer, fas. II, S. 113-136.

92. Türkei 1943. Jahrbuch der Wellpolilik 1944, S. 550-557.

93. Der Turanismus und die kemalistische Türkei: Der Orient in deutscher Forschung, S. 248-254 ve Beiträge zur Arabistik, Semitistik und Islamwissenschaft, S. 468-483. Leipzig 1944: O. Harrassowitz.

94. Zur Krisis des Islams in der Türkei. Aym yer, S. 514-530.

95. Literatur über die Türkische Republik: 0. Kolshorn, Die Türkei von heute, Berlin 1944: Sprachmittler-Verlag, S. 138-142.

96. Muhammed und das Christentum nach neueren Forschungen. ZMR 33 (1949), S. 16-28.

97. Zur religiösen Lage in der neuen Türkei I-HI. Aym yer, S. I5O_I54> 34 (1950). S. 92-99, 218-226.

98. Mustafa Kemals Sendung nach Anatolien: Aus der Geschichte des islamischen Orients (F. Taeschner ile birlikte), S. 17-40. Tübingen 1949: I.C.B. Mohr (Paul Siebeck). (= Philosophie and Geschichte, Heft 69).

99* Amerikanischer Strassenbau in der Türkei. Zeitsch. f. Raumund Forschung (Bonn), 1950, S. 395 v.d.

100. Der Islam in der neuen Türkei. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung. WI, N.S., I (1951), S. 1-174 ve ayn bs. Leiden: E. J. Brill. — Berichtigungen und Nachträge. Aym yer, II, S. 278-287. —Türk. $evr. (ilaveli). Ankara 1972, 168 S. ( = Bilgi Yayinlan, Özel Dizi : 10.)

101. Das osmanische Scheinkalifat von 1922. WI I, S. 195-228.

102. Zwei Unterredungen mit ‘Abd ur-Rahmän şeref, Mitteilungen, aym yer, S. 229-233.

103. Ziya Gök Alp, L’Independance du Khalifat (Qevr.) Aym yer, S. 301-304.

104. Die Europäisierung der Türkei. Übersee-Rundschau 1952, S. 482 v.d.

105. Der türkisch-armenische Friedensvertrag von Gümrü (Alexan- dropol), Mitteilungen. WI II (1952), S. 25-61.

106. Zeitschriftenschau: Zum Islam der Gegenwart. Aym yer, S. 62-68.

107. Aus der Endzeit des Osmanischen Reiches. — Neue Prüfungsordnung für türkische Geistliche. Aym yer, S. 126-135.

108. Zur Form der Eheschliessung in der Türkei. Eine rechtsvergleichende Untersuchung. Aym yer, S. 143-214.

109. General Milne zur Entsendung M. Kemals nach Anatolien, Mitteilungen Aym yer, S. 267-277.

110. Geschichte der russisch-türkischen Kaukasusgrenze. Archiv des Völkerrechts IV (1953), S. 198-206. — Türk. ?evr.: Ulus, 27.XI., 2.XII.1953. in. Die Eroberung Konstantinopels im Jahre 1453 und ihre Bedeutung für Geschichte und Gegenwart. Die Welt als Geschichte 1953, S. 210-220.

112. Ein osmanisches Verbot des Tscharschaf. WI III, S. 46-49.

113. Türkische Gesetzsammlungen. Aym yer, S. 225-234.

114. Die osmanischen Armeeinspektionen, Mitteilungen. Aym yer, S. 254-281.

115. Vollzug der Todesstrafe in der Türkei: Westöstliche Abhandlungen, Rudolf Tschudi zum 70. Geburtstag, S. 338-341. Wiesbaden 1954: O. Harrassowitz.

116. Die Türkei in den Jahren 1942-1951. Geschichtskalender VIII, 196 S. Wiesbaden 1955: O. Harrassowitz.—Tanitma: Nadir Nadi, Cumhuriyet, 7.V. 1955 (Başmakale ve T. Biyikh- oglu: B XIX (1955), S. 103-106.

117. The Moral Declinc of the Ottoman Dynasty. WI IV (1955), S. 10-14 ve 201 • (= 23 rd International Congrcss of Oricnta- lists in Cambridge, 23.VIII.1954).

118. Die Reformdekrete von 1839 ve 1856. Aym yer, S. 51-58.

119. Haben wir von den Muslims zu lernen? Le Levant (Strassburg) 1960, Nu. 4, S. 7 ve Informationsdienst (Wiesbaden), Nu. 22 (1971), S. 5.

120. Die “Imam-Ehe” in der Türkei. WI IV, S. 164-201. — Tanitma: R. Hartmann: OLZ 1957, sütun 253-257 — Türk, gevr: Sabri şakir Hatirasina Armagan (Gedenkschrift f. S.ş.) (Ankara 1964), S. 11-34.

121. Istanbuler Gedenkfeiern nach dem zweiten Siege von Inönü. — Aus drei Briefen des Präsidiums für die geistlichen Angelegenheiten. WI IV, S. 212-216.

122. Zur Ziya Gökalp-Bibliographie: Festschrift Zeki Velidi Togan (Istanbul 1950-55), S. 127-130.

123. Die christliche Mission in der Türkei. Saeculum 7 (1956), S. 68-78. Tekr. bs. Informationsdienst 19 (1970), S. 16 v.d. 20, S. 16.

124. Neueres Schrifttum zum türkischen Unabhängigkeitskriege (19191923). ZDMG 105 (1956), S. 70 v.d.

125. Büyük tnkiläpqi ve Diplomat Atatürk (Der grosse Revolutionär und Diplomat A.). Ulus, 20. - 29.IV.1956 ve V. Türk Ta- rih Kongresi (5. Türk. Geschichtskongress) (Ankara 1960), S. 14-27.

126. Der Islam in der neuen Türkei: Europ.-asiat. Dialog. Düsseldorf 1956: Schwann Verlag, S. 23-31.

127. Beiträge zur Geschichte des Kampfes der Türkei um ihre Unabhängigkeit. WI V (1957), S. 1-64. — Tenkitli analiz: T. Biyik- hoglu: Atatürk Anadolu'da (1919-1921), Ankara 1959.

128. Ali Fuad, Die Braut des Glaubenszeugen (Qevr.). Aym yer, S. 111-114.

129. Neue Amnestie für türkische “Imam-Ehen”, Mitteilungen Aym yer, S. 115-120.

130. Die Bedeutung der Stadt Istanbul in der Geschichte der Eheschliessungsformen. 22. Congres des Orientalistes, Istanbul I95G 11 (>957)» S. 259-262.

131. Auf dem Wege zur Türkischen Republik. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der Türkei. WI V, S. 206-218.

132. Traite de Paix et d’Amitic entre le Gouvernement Imperial Ottoman et le Gouvernement de F Union des Montagnards du Caucase (8.VI.1918). Aym yer, S. 259-262.

133. Johannes Lcpsius: Zum 100. Geburtstag am 15.XII.1958. Die Zeichen der Zeit (Berlin-Ost), 12 (1958), S. 447-450.

134. Mehmed VI., der letzte Sultan der Osmancn. XXIV. Intern. Orientalistenkongress in München 1957 (Wiesbaden 1959), S. 402 v.d.

135. Die Frauenfrage in der Türkei. Saeculum X (1959), S. 360-369.

136. Osmanisch-aserbeidschanischer Zusatzvertrag vom 4.VI.1918. WI VI (1959-1961), S. 133-136.

137. Persönlichkeit und Werk Kemal Atatürks. Das Parlament, 10. yil, Nu. 34-35, 24.VIII.1960, S. 2.

138. Trägt die islamische Eheschliessung religiösen Charakter? Isl. 37, S. 246-249. (= XIV. D. Orientalistentag, Halle, 30.VII. 1958).

139. Die heutige Lage des Islams in der Türkei. WI VI, S. 185-202.

140. Neues zur russisch-türkischen Freundschaft von 1919-1939. Aym yer S. 203-222.

141. Atatürk, Gründer der neuen Türkei. (Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu: Hür Vatan, 11.-12.XI.1961 ve Forum, 1.XI.1961, S. 8-10. (= VI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 23.X.1961).

142. Mustafa Kemal (Atatürk), bustan (Wien), 3, 1961, S. 3 v.d.

143. Nationalismus und Islam im türkischen Unabhängigkeitskriege. Zeitsch. f. Kulturaustausch (Stuttgart), 12. yil., S. 126 v.d.

144. Kemal Atatürk, ein grosser Revolutionär und Diplomat. Aym yer, S. 129-135.

145. Der Eid in der türkischen Verfassung. WI VIII (1962), S. 16-24.

146. Zu den russisch-türkischen Beziehungen. Aym yer, S. 35-43.

147. Zum Wochenruhetag in der Türkei. Aym yer, S. 44 v.d.

148. Die türkische Frage auf den alliierten Konferenzen von 1920.

149. Zur Wahl des “Kalifen” Abdülmccid. Aym yer, S. 46-57.

150. Ehrenschutz Gottes und der Propheten in der Türkei. Oriens 15 (1962), S. 296-303.

151. Zur gegenwärtigen Lage des Islams auf Zypern, Mitteilungen WI VIII, S. 194-197.

152. Die Bedeutung der Religion für Mustafa Kemal (Atatürk). Kairos (Salzburg), V (1963), S. 138-143.

153. Le rölc du communismc dans les relations russo-turques de 1919 ä 1922. Orient (Paris), Nu. 26 (1963), S. 31-46. — Türk. ?evr.: Yeni Istanbul, 18.-23. VIII. 1964.

154. Mustafa Kemal et la proclamation de la Republique en Turquie. Aym yer, Nr. 27 (1963), S. 29-44.

155. Ein amerikanisches Mandat für die Türkei? WI VIII (1963), S. 219-234.

156. Vom Kampf der Islamisten und der Kemalistcn in der Türkei. Zum Totengebet für Kemal Atatürk. — Die Rezeption des Schweizerischen Zivilrechts und die türkische Verfassung vom 9. VIII. 1961. Aym yer, S. 252-259.

157. Die Türkisch-Orthodoxe Kirche (ilaveli). Isl. 39 (1964), S. 95-129, 45 (1969), S. 317-323, 46 (1970), S. 225 v.d.

158. Mondros’a Giden Yol (Der Weg nach Mudros). B XXVIII (1964), S. 141-152.

159. Zur Ausbildung der Geistlichen in der Türkei. — Ein neues Oberhaupt der Türkisch-Orthodoxen Kirche. WI IX (1064) S. 260-264.

160. Die türkischen Dorfinstitute, bustan 4 (1964), S. 10-14.

161. Die Türkei in den Jahren 1952-1961. Geschichtskalender. VIII, 175 S. Wiesbaden 1965: O. Harrassowitz.

162. Eine Unterredung M. Kemals mit McArthur von 1932. — Ein Angebot M. Kemals an die Engländer (?) v. Nov. 1918. Ein Fetwa gegen den Bolschewismus. WI X (1965-67), S. 66-70.

163. Zur Geschichte des Names “Tatar”: Refd Rahmeti Arat ifin (Gedenkschrift für Arat) (Ankara 1966), S. 278-285.

164. M. Kemal und der Glaubenskrieg. WI X, S. 174-180.

165. Neuordnung der geistlichen Verwaltung in der Türkei. Aym yer, S. 181-192.

166. Deutsch-Türk. Militärkonvention v. 18.X.1917. Aym yer, S. 193-201.

167. Konnte Tevfik Pascha die Dynastie Osman retten? Mitteilungen. Aym yer, S. 202-206.

168. Der Weg nach Mudros im Lichte der englischen Dokumente. B XXXI (1967), S. 113-133

169. Das Todesurteil gegen M. Kemal. Anatolica I (Istanbul 1967), S. 143-150. _

170. Ein scherifisches Bündnisangebot an M. Kemal. Ein Beitrag zur Geschichte der arabisch-türk. Beziehungen : Der Orient in der Forschung (= Festschrift für Otto Spies zum 5.IV.1966), S. 371394. Wiesbaden 1967: O. Harrassowitz.

171. Die griechische Landung in Izmir im Lichte der britischen Dokumente. Mitteil. d. Deutsch-Türk. Gcsellsch., Heft 73, S. 9-13. — Türk. ?evr. : B XXXII (1968), S. 567-576.

172. Die Nichtabdankung des Sultans Mehrned VI. WI XI (1968), S. 228-233.

173. M. Kemal’i Ahp Götürmek Istcyenlcr (Die geplante Verhaftung M.K.’s). B XXXII, S. 499'5°8

174. Yeni Görüşle Milli Mücadcle (Der Nationalkampf in neuer Sicht). Ulus, 19.V.1969 ve Mitt. d. D.-T. Ges., Sayi 78, S. 11-17.

175. Wissenschaftliche Koranübersetzungen in die europäischen Hauptsprachen: Necati Lugal Armagani (Gedenkschrift für N.L.). Ankara 1968: Türk Tarih Kurumu, V. seri Nu. 50, S. 367-382.

176. I. Die Deutsch-Türk. Verträge v. 27.XI.1917. — II. Die Deutsch-Georgischen Abkommen v. 28. V. 1918. WI XII S. 90-96.

177. Die Imam-Hatip-Schulcn in der Türkei. Aym yer, S. 125. (1969), S. 264-279.

178. Auftrag und Vollmacht M. Kemals v. 6. V. 1919. WZKM, 62 (1969), S. 264-279.

179. Misaki Milli ve M. Kemal (Der Nationalpakt u. M.K.). Cum- huriyet, 2.II.1970.

180. Büyük Millet Meclisinin 50. Yildönümü Münasebetiyle (Zum 50. Jahrestag der T.G.N'.V.): Ulus ,23. IV. 1970 ve B XXXIV (1970), S. 185-188.

181. Atatürk bir Diktator mü idi? (War A. ein Diktator?). Türk Kültürü IX (1970), S. 43 v.d.

182. Türk Kurtulu? Savaşi Kronolojisi: Mondros’tan Mudanya’ya kadar. (Geschichtskalender des türk. Befreiungskampfes, 30.X.

1918 — 11.X.1922). Ankara 1970: Türk Tarih Kurumu, 16. seri Nu. 12, XIX, 239 S.

183. Kurtuluş Sava;i ile llgili Ingiliz Belgelcri (Der türk. Befreiungskampf im Lichte der britischen Dokumente). Ankara 1971: Türk Tarih Kurumu, 16. seri Nu. 11, XIV, 316 S.

184. M. Kemal General Harington ile Görüşmck Istemiş midir? (Wollte M.K. General H. aufsuchen?) B XXXVI (1972), S. 169 v.d.

185. M. Kemal’in Amiral Brock’a Mektubu (Brief M.K.’s an Admiral Brock). Aym yer, S. 535-543.

186. Zwei Streitfragen aus der Frühgeschichte der Türkischen Revolution WI XIII (1971), S. 162-167.

187. Vom Islam in der heutigen Türkei. Aym yer, S. 145-161.

188. Atatürk ve Trakya’da Türk Sinin (A. u. die türk. Grenze in Thrakien): VII. Türk Tarih Kongresi, II (1973), S. 813-835.

189. Yeni Türkiye’de Kur’an-i Kerim Kurslari (Kurankurse in der neuen Türkei): Velidi Togan Armagani (Gedenkschrift für

Z.V.T.) (Istanbul 1973), S. 47-63.

190. Türkiye Cumhuriyetinin lläm — Atatürk Devriminin Bajjlan- gici (Die Gündung der Türkischen Republik — Anfang der Reformen A.’s). B XXXVII (1973), S. 471-479.

191. Mudanya Mütarckesinden 1923 sonuna kadar Kronoloji (Ge- schichtskalendcr vom Waffenstillstand von Mudanya bis Ende 1923. Ankara 1973. VIII, 49 S. (bakimz ek liste)

192. Kcmalizmin Temel Düşünccleri ve Tarihi (Grundgedanken des Kemalismus und ihre Geschichte).: Atatürk Devrimleri, I. Mil- letlerarasi Simpozjumu, Istanbul, 10.XII.1973 (bakimz ck liste)

!93- Note Mustafa Kemals an Earl Curzon vom 30.IV. 1920, WI XVI ('975)-

194. VI. Mchmed’in Ingiltere’yc Ikinci Antlaşma Teklifi (Zweites Vertragsangebot Mehmeds VI. an England). B XXXVIII (1974)

II. Ansiklopedi ve Kolektif Eserlerdeki Makaleleri

1. Wörterbuch der Völkerrechts und der Diplomatie, (Berlin 19241925) I, S. 287 v.d.: Erythrca; S. 289: Estland; S. 780: Kurland; S. 825 v.d.: Lettland; S. 832: Livland; II, S. 551 v.d.: Somaliland.

2. Enzyklopädie des Islam, III (i933->936)» s- 775= Mukhtär Pasha, Ghäzi Ahmed.

3. Handbuch der Orientalistik, 1. Abt., 6, Bd, 3. Absch. (Leiden 1959: E.J. Brill), S. 70-97: Geschichte der Türkei seit dem Waffenstillstand von Mudros (30.X. 1918). — genial. ingl. bs. (ba- silmakta)

4. Der Grosse Herder, Erg.-Bd. II (Freiburg 1962), Sütun. 1002 v.d.: Der Islam in der neuen Türkei.

5. Weltgeschichte der Gegenwart (Bern 1962: Francke Verlag), eilt. I. Die Staaten: S. 641-654.

6. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl., eilt. VI (Tübingen 1962: I.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Sütun. 1075-1078: Türkei, I. Geschichte, B. Neuzeit ab 1839; II. Mission in der Türkei.

7. Handbuch der Europäischen Geschichte (Stuttgart: UnionVerlag), Bd. 6 (1968), S. 539-546: Das Osmanische Reich vom Berliner Kongress bis zu seinem Ende; Bd. 7 Die Türkei als Nationalstaat seit der Revolution Mustafa Kemals (1920-1972).

8. Neue Deutsche Biographie (München), Bd. 10 Heinrich August Jäschke.

III. Kolaborasyon

1. Kritische Bearbeitung von H.C. Armstrong, Der graue Wolf (= tenkit ve ^eviri The grey Wolf). Berlin 1933’ Fischer Verlag.

2. Siegfried Rzeppa, Pcrsonen-und Sachregister zu den türkischen Geschichtskalendern für 1918-1934. (şahis ve konu dizini) MSOS XLI (1938), S. 1-52.

3. Franz Taeschner, Antichristliche Bestrebungen im Vorderen Orient: Christen und Antichristen. Münster-Hiltrup 1954: Herz Jesu-Missionshaus, S. 182-192.

4. Kritische Bearbeitung von Philips Price, Die Türkei (= tenkit ve $eviri A History of Turkey). Nürnberg 1958: Hans Carl Verlag.

5. Qeviri: Sabri şakir Ansay, Das türkische Recht : Handbuch der Orientalistik, 1. Abt., Erg.-Bd. III: Das Oriental. Recht (Leiden 1964: E.J. Brill), S. 441-461.

1. Editor: MSOS, XXXIV-XXXV (1931-1932). Abt. II

2. Editor: WI, 14-17 (1932-1935). — Yaymlayan: eilt 18-25 (19361944) ve özel sayi 1941: Festschrift Friedrich Giese zum 70. Geburtstag ve yeni Serie, I-VI (1951- 1960).

3. Yaymlayan: Abt. Vorderasien der Studien zur Auslandskunde, Bd. 1, Lief. I-II. Berlin 1944: Junker und Dünnhaupt.

V. Nekroloji

1. Edgar Pröbster.: WI 24 (1943), S. 129 v.d.

2. Friedrich Giese.: £DAfG 99 (1949), S. 7-10 ve Neue Deutsche Biographie (München), eilt. 6 (1964), S. 377.

3. Sebastian Beck (W. Björkman ile birlikte) : <7)AIG 105 (1955), S. 1-5

4. Erich Pritsch: WI VIII (1962), S. 1 v.d.

VI. Önemli Yayın Tanıtmalan

1. Adams, T.W.: AKEL. The Communist Party of Cyprus (Stanford, Calif. 1971). WI XIII, 242.

2. Allen, Henry Elisha: The Turkish Transformation (Chicago 1935). WI 18, 142 v.d.

3. Anchieri, E., Migliorini, E. ve Rossi, E.: La nuova Turchia (Rom 1939). OLZ 43, 255 v.d.

4. Anderson, J.N.D.: Islamic Law in Africa (London 1954). WI IV, 224 v.d.

5. Ansay, Tugrul: American-Turkish Private International Law (New York 1966) ve (Don Wallace Jr. ile birlikte): Introduc- tion to Turkish Law (Ankara 1966). ZvglRW 71 (1969), 85 v.d.

6. Arsan, Nimet: Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri (i9i7"I938) (Ankara 1964). WI X, 105 v.d.

7. Ayiter, Kudret: Das Staatsangehörigkeitsrecht der Türkei (Frankfurt 1970). ZvglRW 72 (1971), 242 v.d.

8. Bayur, Hikmet: Atatürk (Ankara 1963). WI X, 105 v.d.

9. Bekata, Hifzi Oguz: Aydin Din Adamlan (Ankara 1962). WI IX, 304.

10. Bennigsen, A. et Quelquejay, Ch.: Le “Sultangalievisme” au Tatarstan (Paris 1960). Jahrb. f. Gesch. Osteuropas 9 (1961), 454 v.d.

11. Berkes, N.: Turkish Nationalism and Western Civilization (London 1959). WI VI, 172 v.d.

12. —: The Development of Secularism in Turkey (Montreal 1964). WI X, 108 v.d. ve HZ 202 (1966), 499.

13. Bhamdoun: The Proceedings of the First Muslim-Christian Convocation (New York 1955). WI V, 126 v.d.

14. Biyikhoglu, T.: Trakya’da Milli Mücadele, I-II (Ankara 195556). WI V, 149-152.

15. Bisbee, E.: The New Turks, Pioneers of the Republic, 1920-1950 (Philadelphia 1951). WI II, 140 v.d.

16. Bonelli, L.: Lessico turco-italiano (Rom 1939). WI 22, 162 v.d. IV, 68 v.d.

17. Bowen, H.: British Contributions to Turkish Studies (London 1945). WI IV, 68 v.d.

18. Butler, R. (Ed.): Documents on British Foreign Policy 19191939, First Series, XIII (1963), WI X, 105 v.d.

19. The Cambridge History of Islam, ed. by P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis (Cambridge 1970). WI XIII, 230.

20. Qoşar, Ömer Sami: Milli Mücadele Basini (Istanbul 1064)- WI X, 105 v.d.

21. Davison, R.H.: Reform in the Ottoman Empire (Princeton 1963). WI IX, 292-295. .

22. Devereux, R.: The First Ottoman Constitutional Period (Baltimore 1963). WI VIII, 279 v.d.

23. T.C. Diyanet tşleri Başkanhgi: Kur’än-i Kerim ve Türkge Anlami (Meäl) (Ankara 1961). WI VIII, 59 v.d.

24. Dodd, C.H.: Politics and Government in Turkey (Manchester 1969). Isl. 48, 352 v.d.

25. Duda H.W.: Vom Kalifat zur Republik (Wien 1948). Isl. 29, 78 v.d.

26. Esmer, A.ş.: Siyasi Tarih i9i9->939 (Ankara 1953). WI III, 285 v.d. ,

26a. Evans, L.: United States Policy and the Partition of Turkey, 1914-1924 (Baltimore 1965), WI X, 130.

27. Frey, F.W.: Thc Turkish Political Elite (Cambridge, Mass. 1965)- WI X, 240 v.d.

28. Freye, R.N. (Ed.): The Near East and thc Great Powers (aym yer, 1951). WI II, 76 v.d.

29. —: Islam and thc West (Den Haag 1957). WI V, 132 v.d.

30. Giannini, A.: Le Costituzioni degli Stati del Vicino Oriente (Rom 1931). OLZ 36, 498 v.d.

31. —: L’Ultima Fase della Qucstione Orientale, 1913-1022 (Rom J933)- OLZ 38, 110 v.d.

32. Gibb, H.A.R.: Mohammcdanism (2. bs., London 1953). WI II, 294 v.d.

33. Godchot, J.E.: Les Constitutions du Proche et Moyen-Orient (Paris 1957). WI VI, 158 v.d.

34. Gökbilgin, M.T.: Milli Mücadcle ba$larken (eilt I, Ankara 1959)- B XXIV, 205-208.

35- Guse, F.: Die Kaukasusfront im Weltkrieg bis zum Frieden von Brest (Leipzig 1941). OLZ 45, 318-321 ve WI 23, 103 v.d.

36. Halide Edib: The Turkish Ordeal (London 1928). MSOS XXXII, 202 (a.)

37- —: Turkey Faccs West (New Haven 1930). OLZ 34, 878 v.d.

38. Halpern, M.: The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa (Princeton 1963). WI IX, 277-280.

39. Harris, G.S.: The Origins of Communism in Turkey (Stanford, Calif. 1967). WI XII, 14g v.d.

40. Hartmann, R.: Die arabische Frage. Rückblick und Ausblick: OJV IV, 273-277. WI 20, 146 v.d. (a.)

41. Heuser, F. u. şevket, I.: Türkisch-Deutsches Wörterbuch (3. bs., Wiesbaden 1954). WI III, 293-296.

42. Heyd, U.: Foundations of 1 urkish Nationalism The Life and Tcachings of Ziya Gökalp (London 1950). Oricns 5, 113 v.d.

43. —: Language Reform in Modern Turkey (Jerusalem 1954). WI IV, 69 v.d.

44. Hindbcck, H.: Der Wind schlägt um am Bosporus (Berlin 1935). OLZ 40, 311 v.d.

45. Hirsch, E.E.: Die Verfassung der Türkischen Republik (Frankfurt 1966). WI XII, 150 v.d.

46. Hony, H.C. ve Iz, F.: A Turkish-English Dictionary (2. bs., Oxford 1957). WI V, 290 v.d. (aynca bk: 1z, F.).

47- Hoskins, H.L.: The Middle East Problem Area in World Po- litics (New York 1954). HZ 183, 730 v.d.

48. Hostler, Ch. W.: Türken und Sowjets (Frankfurt 1960). HZ 193, 502 v.d.

49. Hüber, R.: Die Bagdadbahn (Berlin 1943). WI 23, 196 v.d.

50. Iskit, S.R.: Türkiyede Matbuat Rejimleri (Istanbul 1939). WI 22, 164.

50. a Iz, F. ve Hony, H.C.: An English-Turkish Dictionary (Ox

ford 1952). WI II, 307 v.d.

51. Jansky, H.: Lehrbuch der türkischen Sprache (2. bs., Wiesbaden 1954). WI IV, 70 v.d.

52. —: Deutsch-Türkisches Wörterbuch (Wiesbaden 1961). OLZ 59, 384-387.

53. Karabekir, K.: Istikläl Harbimiz (Istanbul 1960). WI VII, 224 v.d.

54. Karpat, K.H.: Turkey’s Politics. The Transition to a MultiParty System (Princeton 1959). WI VI, 309.

55. Kedourie, E.: England and the Middle East (London 1956). WI V, 147 v.d.

56. Kinross, Lord: Atatürk. The Rebirth of a Nation (London 1964). WI X, 107.

57. Kissling, H.J.: Osmanisch-Türkische Grammatik (Wiesbaden 1960). WI VI, 302 v.d.

58. Kohn, H.: Nationalismus und Imperialismus im Vorderen Orient (Frankfurt 1931), OLZ 36, 320 v.d.

59. Kral, A.v.: Das Land Kamal Atatürks (2. bs., Wien 1937). OLZ 41, 635 ve WI 19, 158.

60. Kress v. Kressenstcim, F.: Mit den Türken zum Suezkanal (Berlin 1938). WI 22, 164 v.d.

61. Krüger, K.: Die neue Türkei (Berlin 1963). WI VIII, 281 v.d.

62. Law in the Middle East, cd. by Majid Khadduri and H.J. Liebesny (Washington 1955). WI IV, 223 v.d.

63. Levonian, L.: The Turkish Press 1925-1932 (Athen 1932). OLZ 37, 320 v.d.

64. Lewis, B.: The Emergence of Modern Turkey (London 1061). WI VII, 222 v.d.

65. Lewis, G.L.: Turkey (New York 1955). Middle Eastcrn Afiairs, VII, 67 v.d.

66. Littmann, E.: Islamisch-arabische Heiligenlieder (Wiesbaden 1951). WI II, 299.

67. Luke, H.: The Making of Modern Turkey (London 1936). OLZ 40, 541 v.d.

68. —: Cities and Men, I-III (London 1953, 1956). WI V, 142 v.d.

69. Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought (Princeton 1962). WI VIII, 210-213.

70. Mikusch, D.v.: Gasi Mustafa Kemal. Zwischen Europa und Asien (Leipzig 1929). OLZ 34, 247-252.

71. Montety, H. de: Femmcs de Tunisie (La Haye 1958). WI VI, 156 v.d.

72. Mühlmann, C.: Das deutsch-türkische Waffenbündnis im Weltkrieg (Leipzig 1940). OLZ 45, 318-321 ve WI 23, 103. v.d.

73. Okur, H.Y.: Atatürk’le On Beş Yil (Istanbul 1962), WI IX, 300-303.

74. Padwick, C.E.: Call to Istanbul (London 1958), WI VI, 147 v.d.

75. Pallis, A.A.: Greece’s Anatolian Venture — and after (London 1937). OLZ 41, 315 v.d.

76. Paret, R.: Symbolik des Islam (Stuttgart 1958). WI VI, 144 v.d.

77. —: Die Welt des Islam und die Gegenwart (Stuttgart 1961). WI VII, 231 v.d.

78. —: Der Koran, 1.-2. fasikül (Stuttgart 1963), WI IX, 271 v.d.

79. Pearson, J.D.: Index Islamicus 1906-1955, 1956-1960, 19611065 ve 1066-1970. (Cambridge 1958, 1962, 1967 ve 1972). WI VI, 149 v.d., VIII, 198, XII, 137 v.d., XVI, 243 v. d.

80. Peters, L.: Grammatik der türkischen Sprache (Berlin 1947). WI IV, 70 v.d.

81. —, R.: Die Geschichte der Türken (Stuttgart 1961), WI VIII, 83 v.d.

82. Pittard, E.: Le visage nouveau de la Turquie (Paris 1931). OLZ 36, 252 v.d.

83. Pritsch, E.: Die islamische Staatsidee : ^vglRlV 53, 33-72.

84. —: Tanfid al-ahkäm : D%MG 98, 237-281. WI I, 243 v.d.

85. Robinson, R.D.: The First Turkish Republic (Cambridge, Mass. 1963), WI IX, 295.

86. Roccalta, P. di: Angora e Kemal Pascia (Rom 1932), OLZ 37, 544 v.d.

87. Rossi, E.: Manuale di lingua turca, I-II (Rom 1939, 1964). WI 22, 163 v.d., X, x 15 v.d.

88. Rühl, Ph.: Türk. Sprachlehre (Heidelberg 1954). WI IV, 70 v.d.

89. Rummel, F.v., Kolshorn, O. ve Wenzel, H.: Die neue Türkei (Berlin 1941). WI 23, 104 v.d.

90. —: Die Türkei auf dem Weg nach Europa (München 1952). WI II, 311 v.d.

91. Runyun, M.: Hacibayram Minberinden Hutbelerim (Istanbul 1968), WI XIII, 140.

92. Säbis, A.I.: Harb Hatiralanm I-III, V (Istanbul 1943, Ankara 1951-1952). WI IV, 232, V, 152 v.d.

93. Safa, Peyami: Zwischen Ost u. West (Leipzig 1943), WI I, 312.

94. Schacht, J.: Problems of Modern Islamic Legislation : Studia Islamica XII, 99-129. WI VI, 288.

95. Scipio, L.A.: My Thirty Years in Turkey (Ringe, N.H. 1955). WI V, 149.

96. Smith, W.C.: Islam in Modern History (Princeton 1957). WI V, 280 v.d.

97. Söylemezoglu, G.K.: Başimiza Gelenler; Hätiralar, I-IV; Yok edilmek istenen Millet (Istanbul 1939, 1946, 1949, 1953, 1955, 1957)- WI VI, 173 v.d.

98. Sözeri, M.S.: Din Dersleri (Istanbul 1957)., Isl. 36, 275.

99. Sperduti, G.: Aspetti giuridici della questione del Sangiaccato di Alessandretta (Mailand 1939). WI 22, 166 v.d.

100. Spies, O.: Türkische Chrestomathie (Wiesbaden 1957). WI V, 288.

101. —: Türkisches Puppentheater (Emsdetten 1959). WI VI, 305.

102. —: Türkischer Sprachführer (Bonn 1966). WI X, 252 v.d.

103. —: Türkische Märchen (Düsseldorf 1967). WI XII, 161 v.d.

104. Spuler, B.: Die Mongolen in Iran (Leipzig 1939). WI 25, 192- i95-

105. —: Idel-Ural. Völker und Staaten zwischen Wolga und Ural (Berlin 1942). WI 23, 201 v.d.

106. —: Die Goldene Horde (Leipzig 1943). WI 23, 192-195.

107. Steuerwald, K.: Untersuchungen zur türkischen Sprache der Gegenwart, I-HI (Berlin 1963, 1964, 1966). WI IX, 285 v.d., X, 252.

108. —: Taschenwörterbuch, I. Türkisch-Deutsch, II. DeutschTürkisch (Berlin 1966). WI X, 253.

109. —: Türkisch-Deutsches Wörterbuch (Wiesbaden 1972). Isl. 50, 200 v.d.

110. Stirling, P.: Turkish Village (London 1965). WI X, 109 v.d.

HI. Szyliowicz, J.S.: Political Change in Rural Turkey. Erdemli (Den Haag 1966). Isl. 44, 312 v.d.

112. şensoy, N. ve Tolun, O.: Das Türkische Strafgesetzbuch v. 1.

III. 1926 (Berlin 1955). WI IV, 233 v.d. (Karşl. Nu. 129).

113. Tevetoglu, F.: Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (Ankara 1967). WI XII, 149 v.d.

114. Thomas, L.V.: The United States and Turkey and Iran (Cambridge, Mass. 1951). WI II, 77 v.d.

115. Topf, E.: Die Staatenbildungen in den arabischen Teilen der Türkei (Hamburg 1929). OLZ 33, 1018-1022.

116. Toscano, M.: Storia Diplomatica dell’ Intervento Italiano. I: II Patto di Londra. II: Gli Accordi di San Giovanni de Moriana (Bologna 1934, Mailand 1936). OLZ 41, 675-678.

117. Toynbee, A.J.: Survey of International Affairs 1928 (London

1929) . OLZ 35, 178 v.d.

118. Trumpener, U.: Germany and the Ottoman Empire 1914-1918 (Princeton 1968). WI XII, 147 v.d.

119. Tunaya, T.Z.: Türkiyede Siyasi Partiler 1859-1952 (Istanbul 1952). WI II, 309 v.d.

120. Türk Istikläl Harbi I-VI (Ankara 1962-1964). WI X, m v.d.

121. Unat, F.R.: tkinci Meşrutiyetin lläm ve Otuzbir Mart Hädisesi (Ankara 1960). WI VIII, 85 v.d.

122. Veou, P. du: La Passion de la Cilicie 1919-1922 (Paris 1938). OLZ 43, 40 v.d. ve WI 20, 147 v.d.

123. Waugh, T.: Turkey yesterday, to-day and to-morrow (London

1930) . OLZ 35, 338 v.d.

124. Weiker, W.F.: The Turkish Revolution 1960-1961 (Washington 1963). WI VIII, 289.

125. Woodsmall, R.F.: Women and the New East (Washington 1960). WI VII, 205 v.d.

126. Yakin Tarihimiz, yay. F. Kandemir, I-IV (Istanbul 1962-1963). WI IX, 295-300.

127- Yalman, A.E.: Turkey in My Time (Norman, Okla. 1956). WI V, 289 v.d.

128. Zeine, N.Z.: Arab-Turkish Relations and the Emcrgencc of Arab Nationalism (Beirut 1958). ZDMG m, 198 v.d.

129. Ziemkc, K.: Das türkische Strafgesetzbuch v. i.III. 1926 (Berlin 1927). WI IV, 233 v.d. (Karşl. Nr. 112).

130. —: Die neue Türkei (Stuttagrt 193°)- OLZ 34, 554"557-

VII. G. Jäschke tfin Taltifl er

1. Unat F.R. : B XXVIII (1964) 301 v.d. ve 975 v.d.

2. Tevetoglu, F.: Türk Ansiklopedisi XXI (1972) 22.

3. şcrcf üycligi:

a. Türk Inkiläp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 28.IV. 1955.

b. Türk Tarih Kurumu, Ankara, 25.IV. 1959.

c. 100. Yil Atatürk Kültür ödülü, Ankara 1981.

B. BAşKA SAHALARDA QALIşMALARI

1. Yazi işleri müdürü, Monatsblatt “Der Religiöse Sozialist” (Berlin), 1922-1923,71!. I-II.

2. Auf den Erdschias im November, Kasseler Post, 19.II.1928. (a.)

3. Die Teilung Deutschlands. ZG XXIII, (1952). S. 436-439. — Karşl. XXIV, S. 253 (Ph. E. Moscly’nin mektubu).

4. Die Teilung Österreichs. ZG XXV (1954), S. 365 v.d.

5. Zum Problem der Marne-Schlacht von 1914. HZ 190 (1960), S. 311-348

6. Tamtma: Asprey, R.B.: The First Battle of the Marne (London 1962). HZ 198 (1964), S. 410 v.d.

7. “Schlieffenplan” und “Marneschlacht”. — Die Ernennung des jüngeren Moltkc zum Generalstabschcf. Henüz basilmadi (Münster 1969, 1971). 15 ve 19 S.

Biz mcslekdaşlari, ögrencileri ve dostlan hcp birlikte Gotthard Jäschke’nin 90. dogum gününü 8 Nisan 1984’de kutlamaya ve bu vc- sile ile ona olan saygi ve baglihgimizi ifade etmeye hazirlanirken üzücü haber bize ulaşti. O, 29 Arahk 1983 tarihinde, kizlanndan biri olan ve eşini kaybettiginden beri yaninda kalan bayan Ulla Baumgart’in Essen - Kettwig’deki cvinde sükün iginde ebedi uykusuna daldi. Birkag hafta öncesine kadar, vücutga rahatsiz olmasina ragmen zih- nen gok canh idi, gahşmalarma devam edebiliyordu ve gocuklannin ve torunlannin yaşamlanyla yakindan ilgileniyordu.

Jäschke’nin ölümü ile onun endcr rastlanan bir sadakatle tek bir bilimsel amaca bagh olan hayati sona erdi. Bu amag, Kemal Ata- türk’ün faaliyet göstermeye başladigi sürenin ba$langicindan itibaren Türkiye’deki modern gelişmelerin belirtilmesi gabasi idi. Birkag on yilhk süreyi igine alan Atatürk’ün bu faaliyet dcvresinin hepimiz igin, hatta Türkler igin bile, Gotthard Jäschke’nin adindan aynlamaya- cak bir yönü vardir.

Jäschke’nin 80. dogum günü vesilesi ile de onun bilimsel gahşma- lanni degerlendirmeye gahşmiştim (Die Welt des Islams 15/1974, s. 1-4 ve arkasinda s. 5-25 gahşmalannin listesi); burada buna işaret etmek de gerekiyor. Onun galişmalan Tevrat gagina kadar uzanmiştir. Gotthard Jäschke’nin son gahşmalannin listesi bu satirlann sonunda verilmektedir.

Böylece Mukaddes Kitapta yazılı “ölüme kadar vefah ol, o zaman sana hayatin tacim veririm” (“Offenbahrung” vahiy 2,10) sözünün onun yaşantisinda ve biraktigi eserlerde gergekleştirildigine müdrik olarak biz şarkiyatgilar arasinda bulunan büyük bir temsil- cimizden biri ile vedalaşmiş oluyoruz.** Prof. Dr. BERTOLD SPULER

* Die Welt des Islams XXIII (1983)
** Prof. Dr. Gotthard Jâschke’nin vefatından sonra bana bu yazıyı ve yayın listesini gönderen ve bunun çevirisini yayınlama iznini veren Sayın Prof. Dr. Stefan Wild (Bonn) ve Sayın Prof. Dr. Bertold Spuler’e (Hamburg) teşekkür ederim. (Çeviren)
Türk Kurtuluş Savaşi Kronolojisi, II: Mudanya Mütarekesinden 1923 sonuna kadar (11 Ekim 1922-31 Arahk 1923), (Geschichtskalender des türkischen Befreiungskampfes, II: Vom Waffenstillstand von Mudanya bis Ende 1923, 11.10.1922 - 31.12.1923) Ankara 1973: Türk Tarih Kurumu Yaytnlan, 16. Dizi, Nu. 12a, VIII4-49 s-

VI. Mehmed’in Ingiltere’ye ikinci anlaşma teklifi (Zweites Vertragsangebot Mehmeds VI. an England), Belleten 38 (1974) s. 493-497.

Von der Arbeit des Hilfbundes in Marasa 1927, Nachrichten des deutschen und schweizerischen Hilfsbundes für christliches Liebeswerk im Orient 76. yil., Nu. 1, 1974.

Grundlinien des Kemalismus und ihre Geschichte, Atatürk Dev- rimleri I. Milletlerarasi Simpozyumu, Istanbul 1975, s. 1-21.

Fmdikoglu’na Sükran Borcum, Sosyoloji Konferanslan Istanbul XII (1975), s. 5-8.

Die moderne Türkei und der Islam, Informationsdienst Wiesbaden Nu. 32, şubat 1975.

Mustafa Kemal und England in neuer Sicht, WI 16 (1975) s. 166-228.

Note Mustafa Kemals an Earl Curzon vom 30. April 1920, WI 16 (1975) s- 231-233-

Turkey since the Armistice of Mudros, The Muslim World, kisim IV, Fas. 1, s. 26-61 (<;eviren: F.R.C. Bagley).

Irriger Glaube an den Sieg (Verdun), Unsere Kirche 28.11.1976.

Die Außenpolitik der Türkei in beiden Weltkriegen, VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 1976), s. 529 v.d.

I. ve II. Dünya Savaşlannda Türkiye’nin Diş Politikasi, Belleten 4i (1977), s- 733'743-

Vom Islam in der heutigen Türkei, WI 18 (1977) s. 1-19.

Die elviye-i seläse KARS, ARDAHAN und BATUM, WI 18 (i977) s- 19-40-

Barr at-turkiyya bei Ibn Battuta (WI,N.S. IV,6i’e ek), WI 18 (1977) s. 116-117.

* Karşl. Die Welt des Islams XV (1974) 
Zum Eintritt der Türkei in den Weltkrieg, WI 19 (1979) s. 223225.

Die Türkei als Nationalstaat seit der Revolution Mustafa Kemal (Atatürk) s 1920-1974, Handbuch der europäischen Geschichte, yay. Th. Schiedcr, eilt. 7, 1. (Stuttgart 1979) s. 1339-1351.

Nachträge zum “Der Islam in der neuen Türkei”, (eserc ek) WI 20 (1980) s. 200-203.

Les Mots Importants de Mustafa Kemal (Atatürk), Belleten 45 (1981), s. 43-56.

Atatürks Lehren für die Gegenwart, Mitteilungen der Deutsch - Türkischen Gesellschaft, sayi 184, Temmuz 1981, s. 21-23.

Mustafa Kemal - ein geborener Politiker, Revue Internationale d'Histoire Militaire 50 (1981), s. 107-m.

War die Marneschlacht von 1914 zu gewinnen?, Wehrwissenschaftliche Rundschau 31, Nu. 5 (1982), s. 164-166.

Havza’da Mustafa Kemal Paşa, Belleten 182 (1982) s. 347-352

Atatürk’in indinde dinin önemi, Hikmet Bqyur anma kitabi (basil- makta)

Mustafa Kcmal’in unutulmu? bir hatirasi, Belleten 189 (1984), s.

Tay in Tanitmalan

R. Kommos, Juden hinter Stalin (Berlin 1938), J47 20 (1938), s. 150.

Carlo Alfonso Nallino, Raccolta di scritti editi e inediti. Vol. I: L’Arabia Sa'üdiana (Rom 1939), WI 22 (1940), s. 159 v.d.

Julius Wellhausen, Reste arabischen Heidentums (yeni bs. Berlin 1961), 147 7 (1961), s. 189 v.d.

Francis Boardman, Institutions of Higher Learning in the Middle East (Washington 1961), 147 7 (1961), s. 203 v.d.

Buston (Wien 1960-1961), 147 7 (1961), s. 204. .

Kurt Grundwald - Joachim C. Ronall, Industrialisation in the Middle East (New York 1960), W7 7 (1961), s. 209 v.d.

Benjamin Shwadran, The Power Struggle in Iraq (New York 1960), WI 1 (1961), s. 218 v.d.

J.R. von Reinhold — Jamesson, Modern Turkey (Ankara 1959), WI 7 (1961), s. 221 v.d.

Bertold Spuler (yay.), Wüstenfeld - Mahler’sche Vergleichungstabellen (3. bs. Wiesbaden 1961), WI 7 (1961), s. 233.

Türkei, Länderberichte yay. Statistisches Bundesamt (Stuttgart 1959), WI 7 (1961), s. 226 v.d.

Severicn Salaville - Eugene Dalleggio, Karamanlidika, II 1851-1865 ve III 1866-1900 (Athen 1966), Der Islam 46 (1970), s. 225 v.d. ve 53 (1976), s. 184 v.d.

Feroz Ahmad, The Young Turks (Oxford 1969), Der Islam 48 (1972), s. 166.

Äfetinan, Devletcjilik llkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Plani 1933 (Ankara 1972), Der Islam 50 (1973), s. 197 ve Belleten 37 (1973), s. 403.

Käzim Özalp, Milli Mücadele 1919-1922, I (Ankara 1971), Der Islam 50 (1973), s. 198.

Karl Steuerwald, Türkisch - Deutsches Wörterbuch (Wiesbaden 1972), Der Islam 50 (1973), s. 200 v.d.

Wolfgang Paul, Entscheidung im September, Das Wunder an der Marne 1914 (Esslingen 1974), Wehrkunde 24 (1975), s. 53.

James Douglas Pearson and Ann Walsh, Index Islamicus, Third Supplement, 1966-1970 (London 1972), WI 16 (1975) s. 243-244.

Ferenc A. Väli, The Turkish Straits and NATO (Stanford, Cal. 1972) WI 16 (1975) s. 244-245.

Kemal H. Karpat, Social Change and Politics in Turkey (Leiden 1973), WI 16 (1975) s. 245-248

Karl Steuerwald, Deutsch - Türkisches Wörterbuch (Wiesbaden 1974), Der Islam 52 (1975), s. 370-372.

Dimitri Petropoulos - Her'molaos Andreadis, La vie religieuse dans la region d’Akseray - Ghelveri (Athen 1970), Der Islam 53 (1976) s. 330 v.d.

Tugrul Ansay (yay.), Gastarbeiter in Gesellschaft und Recht (München 1974), Zeitschrift för Vergleichende Rechtswissenschaft 76 (1977), S. 107 v.d.

Wolfdieter Bihl, Die Kaukasus - Politik der Mittelmächte. Kisim I: 1914-1917 (Wien, Köln, Graz 1975), Jahrbuch für Geschichte Osteuropas 25 (1977), s. 447 v.d.

Otto Spies (Qevr.), Die Silberpappel mit den goldenen Früchten und andere türkische Volksmärchen (Wiesbaden 1976), 147 18 (>977-8) s. 150-151.

James Douglas Pearson, Index Islamicus, Fourth Supplement : I97I’I975 (London 1977), H'I 18 (1977-8) s. 238-239.

Udo Steinbach, Kranker Wächter am Bosporus. Die Türkei als Riegel zwischen Ost und West (Freiburg, Würzburg 1979) Der Islam 58 (1981), s. 183-186.

Abraham Bodurgil, Atatürk and Turkey. A Bibliography 19191938 (Washington 1974), Der Islam 52 (1975). s. 375.