ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mahmut H. Şakiroğlu

Anahtar Kelimeler: Türk Tarihi, Mağrip, Kuzey Afrika, Libya Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu, Akdeniz

SALVATORE Bono, Storiografia e fonti occidentali sulla Libia (1510-1911), Roma 1982, 142 Sayfa. Fiyatı yazılı değil. Trablusgarp’daki İtalyan Kültür Enstitüsünün Yayını 2. Yayınevi: “L’Erma” di Bretschneider, Roma.

Perugia Üniverstesi’nde Asya-Afrika Tarihi profesörü olan Prof. Salvatore Bono, araştırmalarını Akdeniz'in belli başlı konulan üzerinde toplamıştır. Türk tarihi için önemli konulardan birisi olan Libya üzerinde de çalışan müellif, şimdi bu ülke tarihi araştırmaları ve batılı kaynakları üzerinde bir kılavuz yayınlamış bulunuyor. Mağrib diye isimlendirdiğimiz Kuzey Afrika'nın İtalya yarımadası ile olan ilişkisi eski çağlara dek uzanmaktadır. İslamiyetin buralarda yayılmasından sonra Sicilya adasında ve İtalya'nın bazı kıyı bölgelerinde etkili olan Arap uygarlığı [1], ilişkilerin daha yeni boyutlar kazanmasına yol açmış, nüfus artışı ve diğer toplumsal etkiler konulara yenilikler kazandırmıştır. Bu konular arasında tutsak tecimi, mal alışverişi, kıymetli madenlerin ve işlenmiş malların süratle el değiştirmesi çoğu zaman ele alınmış ve bu ilişkileri başaran denizcilerle tüccarların faaliyetleri de çoğu araştırıcılara konu olmuştur. Bunun nedeni, her ülkenin belgeliğinin muhakkak bu konu ile dolu olmasıdır. Prof S. Bono da uygarlığın beşiği sayılan Akdeniz’deki korsanlık faaliyeti üzerinde yıllardan beri çalışmaktadır[2]. İtalyan belgelikleri üzerinde uzun süreden beri çalışan müellif, Libya üzerindeki araştırmalarını ilerletirken, ilk ürünlerinden birisini bir kaynakça olarak ortaya koymuştur. Kuru bir isim yığını yerine, araştırma konularına göre bir derleme yapan Prof. Bono, kitabı dört kısma ayırmıştır: “Çağdaş Libya hakkında 1510-1911 yılları arasını kapsayan tarih araştırmaları" bölümünde, Laurent-Charles Feraud, Costanza Bergna, Ettore Rossi gibi çağdaş araştırıcılara yer verilmiştir. Müteveffa Ettore Rossi, Libya üzerinde çalışırken, Türk kaynaklarını İtalyancaya kazandırmıştı[3] . ölümünden sonra yayınlanan Storia di Tripoli t della Tripolitana (Trablusgarp Tarihi), Arapçaya da çevrilmiştir (S. 18 n. 53). Türk tarihi ile ilgili

olanlar muhtelif dergilerde tamıma yazılan kaleme aldılar. Müellif bu kitabı birçok yönleriyle tamamlamaktadır. Libya tarihinin bizim bakımımızdan önemi XVI. yüzyılın ortalarında başlamaktadır. Ayrı bir paragraf ayıran Prof. Bono (S. 27-30), Murad Ağa ve Turgut Reis hakkındaki araştırmaları tahlilden sonra, 1711 yılına değin süren “Paşalar ve Dayılar” dönemini kitabına almıştır (S. 30-35). 1711 yılından 1835 yılma dek süren Karamanlılar dönemi (S. 35-39), en çok işlenen konulardan birisidir.. Bu sülâlenin Avrupa ülkeleri ile ilişkiler kurmasının büyük rolü vardır. Akdeniz teciminin canlandığı bir dönemde, Afrika'nın iç taraflarına etki arttığı için bu yörenin değeri daha da çoğalmıştı. Bundan dolayı bu konuya özel sayfalar ayrılmıştır (S. 50-52). Araya giren diğer sayfalarda Avrupa ülkeleriyle 18. yüzyılda yapılan anlaşmaların (S. 40-43) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya ile olan ilişkilerine (S. 43-45) dair eserlerin listesi verilmiştir. Bu son üç bölüm Türk tarihçileri tarafından da ele alınmıştır[4].

Avrupa kitaplıklarında araştırmalarını devamlı sürdüren Prof. Bono, “Kaynakça ve nadir bulunan basılı metinler” kısmında (S. 61-76), Afrika ve Mağrib kaynakçalarını sıraladıktan sonra "Basılmamış kaynaklar üzerinde araştırma ve karşılaştırmalar" (S. 65-69) yapmıştır. Yakın bir geçmişte de müellif aynı konuda bizi ilgilendiren iki çalışma yapmıştı [5]. Önemli sayfalardan birisi de “Geçen yüzyılda Libya hakkında İtalyan kanıtları” işlenmiştir. Buraları ziyaret eden kişilerin incelendiği bölümde siyasal olduğu kadar, doğal varlıkları arayan kişiler, bölgelerin özelliklerine göre yapılan araştırmalar, gazeteciler ayrı ayrı eleştiri süzgeçinden geçmişlerdir.

Basılı metinler üzerinde durulan satırlardan sonra akademik araştırmalar için kaçınılmaz olan belgelik çalışmalarına da yol gösterilmiştir (S. 95-113). Libya belgeliğinden sonra, İtalyan belgelikleri üzerinde durulmuştur. Venedik, Floransa, Napoli gibi Kuzey Afrika ile ilişkisi olan kentlerin belgeliklerinde çok malzeme bulunmakta ve epey araştırıcının kitap ve makalelerinde yer almaktadır. Hatta Venedik ve Floransa'daki Türk belgelerinin bir kısmı bu yöre yöneticileri tarafından yollanan mektuplardır[6]. Papalık (Vatikan) ve Malta belgeliklerindeki muhtelif tasnifler, değerli kayıtlar içerdiğinin yanında, Fransa (S. 107-110) ve diğer ülke belgeliklerinde (S. 110 -113) çok sayıda malzeme bulunmaktadır. İlk merak edeceğimiz husus Türk belgelerinin neler olduğudur. Müellifin konusu olmadığı için, ele bile alınmamıştır. Libya hükümetinin İstanbul'da bulunan Başbakanlık Arşivi'nde kendilerini ilgilendiren belgeler üzerinde bir süreden beri araştırıcılarını görevlendirdiğini, bu satırlarda işaret etmekle yetiniyoruz.

Kitabın son iki kısmı bir Libyalı tarihçi olan Ali Mustafa (S. 114-124) ve çağdaş Libya yazınına (S. 125-130) iki ayrı kişi tarafından hazırlanmıştır. Müellifin hazırladığı dizinlerden ilki levhalara (25 tane)ikinci de özel adlara (S. 133-142) ayrılmıştır.

Şık bir kapak içinde birinci hamur kâğıda basılan bu derli toplu kaynakçanın sonradan yapılacak bir basımında, Turkologischer Anzeiger'in katılmasını bekleriz. Türk dünyasına dair yapılan araştırmalarının derli toplu kaynakçasını sunan bu eserde, evvelce Türk yöneliminde bulunan ülkelerin tarihi incelenirken, DE1 kısmında Türk tarihini ilgilendirenler de ihmal edilmemektedir. Gerçi bu yayınların çoğu sair kaynakçalarda da yer almaktadır. Bununla beraber yararlı olacağından şüphe edilemez.

Bu güzel çalışmasının devamını getirmesini işlediğimiz müelliften esas beklentimiz, yıllardan beri üzerinde çalıştığı İtalya ve Akdeniz'de Müslüman tutsaklar[7]konusunu bir an önce bitirmesidir.

Yrd. Doç. Dr. MAHMUT H. ŞAKİROĞLU

Dipnotlar

  1. 1 Sicilya’daki İslam uygarlığı Michele Amari (1806-18891 den sonra, güzel bir gelenek olarak devanı ettirilmiştir. Onun Storia dei Musulmani di Sicilia (Sicilya müslümanları tarihi) adlı eseri 3 cilt olarak 1854-1872 yılları arasında yayınlanmış, ikinci baskısı da Carlo Alfonso Nallino tarafından genişletilerek 1933-1939 yılları arasında Catania'da yayınlanmıştır. İtalya'daki İslam tarihi araştırmaları için şu kitap çok yararlıdır: Francesco Gabrieli, Aa storıografia arabo-islumica in halin, Napoli 1975. Umberto Rizzitano, “Gli studi di storia araba", şu kitabın içinde: Gli studi sul l’icino Oriente in halin dal 1921 al 1970, Roma 1971, s. 27-67. Aynı yazar, "L’Etâ arabo islamica", şu kitabın içinde: La Sicilin nella sloriografıa deU'uhimo Irentennıo, Mazara 1978, S. 45-60. falyanın diğer kesimlerindeki İslam etkisini ilgilendiren görkemli bir kitap: Francesco Gabrieli-L’mberto Scerrato, Gli Arabi in İtalia-Milano 1979. Satışa verilmeyip Credito İtaliano bankası tarafından sınırlı sayıda dağıtılan bu kitaba başka kişiler dede katkıda bulunmuştur.
  2. 2 Salvatore Bono, I corsari barbareschi, Torino. A. Tenenti, lenezia e i corsari, Bari 1961. İngilizcesi. Piracy and the decline of Venice, Berkeley 1967.
  3. 3 Ettore Rossi için bk. F. Gabrieli, “II ricordo di Eltore rossi” Orienle Moderno XXV (1955) S. 409-418, ve n. 1 deki kitabının S. 90-92.
  4. 4 Akdes Nimet Kurat, “Berberi Ocakları ile Amerika Birleşik Devletleri münasebetleri”, Tarih Araştırmaları Dergisi 11 / 2-3 (1964) S. 175-213. Aynı müellif, “Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki münasebetlere ait arşiv vesikaları", aynı dergi 8-9 (1967) S. 286-371. Mine Erol, “Amerikan Trablusgarp İlişkileri” aynı dergi XIII/24 1979-1980; S. 129-155. Aynı yazar, “Amerika’nın Cezayir ile olan ilişkileri 1785-1816)", İÜEF Tarih Dergisi XXXII (1979) S. 689-730.
  5. 5 “Tunusi e la Goletta negli anni 1573-1574” Afrıca XXXI/t (1976) S. t-39. "Occupazione spagnola e la riconquista musulmana di Tunisi (1573-1574)”, aynı dergi XXXIII/3 (1978) S. 351-382.
  6. 6 A. Gallotta, “Diplomi turchi dell’ Archivio di Stato di Firenze. Lettere de Algeri ai Granduchi di Toscana (XVII secolo)” Studi Mağribini XI (1979) S. 167-205, el XII levha.,,,
  7. 7 Napoli'de düzenlenen XVII. Deniz Tarihi Kollokyumunda “Schiavi musulmani sulle galere e nei bagni d'Italia dal XVI al XIX secolo” başlıklı bildirisi. IX. Türk Tarih Kongresinde aynı mealde bir bildiri sunmuştur.