HİKMET BAYUR

Özet

Bunlar ikiye aynlabilir : I) Savaşın Doğuda kazanılması üzerine yapılan Brest-Litovsk (Mart 1918) ve Batum (Haziran 1918) antlaşmalan; 2) Genel Savaşın kaybından sonra Padişah Hükümetince kabul edilen Svres antlaşmasımn (Ağustos 1920) Türklüğü ilgilendiren kısmını ortadan kaldırmak için yapılan Gümrü antlaşması (Aralık 1920), Ardahan ve Artvin'le ilgili Gürcülerle varılan anlaşma (Şubat 1921), Moskova (Mart 1921) ve onun sonucu olarak Kars (Ekim 1921), Ankara (Ukranya ile, Ocak 1922) antlaşmaları, Ankara anlaşması (Fransızlarla, Ekim I92I ) ve sonda Lauzanne antlaşması (Temmuz 1923).

Sevres ayral bütün bu antlaşmalar ya birer zaferin veya karşı yan için çok yıpratıcı karşı koymalarm ve dostlarımız veya öyle saydıklaEIMIZla da çok çetin tartışmaların sonucudur.

Bu yazılarımızda bu yönleri inceliyecek, bizdeki arşiv ve yayınlanmış olan yabancı belgelerinin ışığı altında ele alacağız. Işe Brest- Litovsk antlaşmasiyle başlıyacağız.