ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mehmet Salih Erkek

Anahtar Kelimeler: Mardin, Şiddet, Cinayet, Şer'iyye sicili

Özet

İnsanların içlerinde barındırdıkları şiddet duygusunun en son noktası bir diğer insanın yaşamına son vermesidir. İnanışa göre Hz. Ademin oğullarından Kabil'in Habil'i öldürmesi ile ilk örneğine rastlanılan bu insanın yeryüzündeki serüveni ile yaşıttır denilebilir. Zamanın tüm olgu evrelerinde insanlar neden ya da nedenlerle karşılarındakilerin yaşamla­rına son vermişler ve bunu yaparken de ırk, yaş, cinsiyet, din, mezhep ve benzeri farkları göz önünde bulundurmamışlardır. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü arzusundan ortaya çıkmış olan hukuk duygusu ise bu tür durumlarla yakından ilgilenmiştir. Bu çalışmada Osmanlı Dö­nemi Mardin'inde Kadı mahkemesine yansımış olan cinayet davaları konu edinilmiştir. Osmanlı kadı sicillerinin bu olaya nasıl yaklaştığı, cina­yeti işleyen ve cinayete kurban gidenlerin profilleri, cinayet işlenen me­kanlar, cinayet aletleri ve insanları bu duruma sürükleyen nedenler üze­rinde durulmuştur. Geçmişte yaşanmış cinayet olayları ile bugün yaşa­nanlar arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar olduğu ortaya koyulma­ya çalışılmıştır.