ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Zeki Arıkan

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Osmanlı-Fransız, Türkler, XV. Yüzyıl

A) Fransa'daki Türk İncelemelerine Kısa Bir Bakış:

Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla Doğu’da ortaya çıkan yeni gelişmelerin, Avrupa’da dikkatle izlendiği bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun, özellikle XVI. yüzyıl başlarındaki siyasal olaylara koşut olarak Orta Avrupa’ya kayması [1], Türkiye ve Türklere karşı duyulan ilgiyi büsbütün arttırmış; bu alanda yapılan yayınlar geniş bir okuyucu kitlesi bulmuştur[2]. Fransa’nın da bu konuda önemli bir rol oynadığını belirtmek yerinde olur. Haçlı Seferleriyle başlayan ekonomik ve siyasal ilişkiler dışında, Fransa’nın Doğu’yu tanımasında gezginler

önemli bir katkıda bulundular. XV. yüzyıldan sonra, başta Bertrandon de la Broquière[3]olmak üzere pek çok Fransız gezgini Doğu’yu bu arada Türkiye’yi gezmiş ve önemli yapıtlar bırakmışlardır[4]. Fransız gezginlerinin yapıtlarındaki bilgiler, geçen yüzyılda yaşayan coğrafyacı Vivien de Saint - Martin’in Anadolu’nun tarihsel coğrafyasına ilişkin araştırmalarının başlıca kaynağını oluşturmuştur[5]. Osmanlı ülkelerine yapılan geziler, Osmanlı - Fransız ilişkilerinin gelişmesi. Türkiyeyle ilgili yayınların çoğalması, Fransa’da Türk kavramı üzerinde oldukça zengin bir kaynakçanın ortaya çıkmasına yol açtı[6].

Öte yandan Fransa, Avrupa’daki Doğubilim (Orientalisme)[7] çalışmalarının önemli merkezlerinden biri oldu. XIV. yüzyıldan beri

Fransa’da öğretimi düşünülen Doğu Dilleri[8], ilk kez 1530’da François I.’nın Paris’te açtığı Collège de France'm(Collece des Lecteurs Royaux) ders izlencelerine kondu. Bu sırada Doğubilim araştırmalarının ilk örneklerini veren Guillaume Postel, Collège de France'do. Arapça ve İbranice dersleri vermekle görevlendirildi[9]. İslam dinine ve Doğu Dillerine karşı büyük bir ilgi duyan bu bilgin [10], Hıristiyanlık, Musevilik ve İslamlık inançlarının uzlaştırılmasıyla gerçek bir dinin ortaya çıkacağını savunmuştu[11]. Postel, dar anlamda, Fransa’daki Türkoloji Bilgisi çalışmalarının da babası sayılmaktadır.

Türkiye’deki ilk Fransız sürekli elçisi Jean de la Forest[12] ile 1535’te Türkiye’ye gelen Postel, 1549’da ikinci kez Doğu’ya yeni bir gezi yapmak olanağını bulmuştur[13]. Postel, Türkiye ve Türklerle ilgili araştırmalarını, “De la République des Turcs...” başlığı altında yayımladı[14]. Bu yapıt başta Montaigne olmak üzere Yenidendoğuş dönemi Fransız yazarlarının Türkiye konusunda ki bilgilerinin önemli kaynaklarından biri olmuştur[15].

Bilindiği gibi, Batı’da Türkçcnin en eski Dilbilgisini Hieronymus Megiser yazmış ve bu kitap 1612’de Leipzig'de basılmıştır[19]. Bunu, Fransa’nın Mısır konsolosu André du Ryer’in Latince olarak Paris’te yayımladığı ikinci Türkçe Dilbilgisi kitabı izlemiştir[17]. Bu da bize, İtalyan tüccarları için düzenlenen konuşma kılavuzları[18] dışta kalmak üzere, Avrupa’da Türk Dilinin en eski Dilbilgisi kitaplarından birinin Fransa’da yayımlandığım göstermektedir.

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda dış ticaretinin ağırlığı Denizaşırı ülkelere kayan Fransa’nın Doğuyla olan ekonomik ve kültürel ilişkileri de canlılığını koruyordu[19]. Kıral XIV. Louis zamanında (1643-1715) Fransa, kendisine gerekli çevirmenleri (Tercüman-Drogman) yetiştirmek için girişimlerde bulundu. Bu amaçla Doğu Dillerini (Türkçe, Arapça, Farsça) öğrenmek üzere İstanbul ve İzmir’e Dil Oğlanları(Jeunes de langue) gönderildi. Başlangıçta altı olan Dil Oğlanlarının sayısı sonradan arttırıldı[20]. Dil Oğlanları, Fransa’da

Türkçeyi iyi bilen bir kuşağın temsilcisi oldular Bunların arasından oldukça tanınmış Doğubilimciler de yetişti. 1795’te Paris’te açılan Doğu Dilleri Okulu’nda (L’Ecole des Langues orientales) [21]Türkçe öğretimine daha çok ağırlık verildi[22], öte yandan III. Selim (1789— 1807) yaptığı düzeltimlerde geniş ölçüde Fransızlardan yararlanmış; Türk - Fransız ilişkileri Devrim süresince, siyasal bakımdan olduğu kadar kültürel yönden de önemli yoğunluk kazanmıştır[23].

XIX. yüzyıla dek süren bu çabaların genellikle pratik bir amaca dönük olduğuna kuşku yoktur. Bu bakımdan Dil ve Tarih araştırmaları önde geliyordu. Ancak geçen yüzyılın sonlarında Pavet de Courteille (ölm. 1889); yüzyılımızda da Paul Pelliot (ölm. 1945) ve Jean Deny (ölm. 1963) ile Türklük Bilgisi Araştırmaları yeni bir anlam kazandı. Nitekim 1920’den sonra bu alandaki çalışmaların geniş ölçüde zenginleştiği ve yenileştiği görülmektedir[24]. Bu bilgilerden özellikle Jean Deny’nin çabalarını belirtmek gerekir. Jean Deny, kırk yılı aşkın bir süreyle (1908-1949) Paris’te Doğu Dilleri Ulusal Okulu’nda (Ecole Nationale des Langues orientales) Türklük Araştırmaları Kürsüsünü yönetmiş ve bu alandaki çalışmaların gelişmesine önemli bir katkıda bulunmuştur. Çalışmalarının ağırlığı Türkiye Türkçesi olmakla birlikte o, bununla kalmamış; Türkçenin karşılaştırmalı Dilbilgisinden Osmanlı Tarihi ve çağdaş Türkiye’nin doğuşuna kadar geniş bir alanda derinleşmiş, günümüz Fransız Türkbilimcilerinin yetişmesinde de çaba göstermiştir[25].

1950’den sonra, bu alandaki çabaların daha da yoğunlaştığı görülmektedir. Çünkü bu yıl içinde Ecole Pratique des Hautes Etudes e bağlı olarak bir Direction d'Etudes d'Histoire et Phlilologie turque kurulmuş; Aix-en-Provence ve Strasbourg Üniversitelerinde de birer Türkoloji Araştırmaları Kürsüsü açılmıştır. Bu bize, Fransa’da Türkoloji alışmalarının artık Paris’in dışına da kaydığını göstermektedir[26].

B) Türk İncelemelerine Yer Veren Başlıca Dergiler :

Görüldüğü gibi Fransa’da Türkoloji Araştırmalarının Guillaume Postcl’e dek uzanan bir geçmişi vardır ve günümüzde de oldukça yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Buna karşın, yakın zamana dek bu alandaki çalışmaların sonuçlarını yayımlayan özel bir dergi yoktu[27]. Bundan ötürü aşağıda kısaca belirtilen dergiler, Türk incelemelerine zaman zaman yer veriyorlardı[28] :

Journal Asiatique : Paris’te bulunan Asya Derneği’nin (Société Asiatique) [29] organı olan bu dergi, 1822’den beri çıkmakta ve üç ayda bir yayımlanmaktadır.

Revue Historique:1876’dan beri üç ayda bir çıkan bu dergiyi Presses Universitaires de Franceyayımlamaktadır.

Revue des Etudes Islamiques: Bu dergiyi 1927’de L. Massignon çıkarmaya başlamış ve bu dergi 1906-1927 yılları arasında yayımlanan Revue du Monde Musulman'ı yerini almıştır. Revue du Monde Musulman'nın çıktığı 1906 yılı, îslam Dünyasına ilişkin Batı Dillerindeki süreli yayınların katalogu olan Index İslamicusı için başlangıç kabul edilmiştir. Öte yandan REI, Abstracta Islamica başlığı altında çıkardığı yıllık ekte, geniş bir kaynakça vermektedir.

Annales (Economies - Sociétés - Civilisations) : Bu dergiyi 1929 yılında, L. Febvre ve M. Bloch, Annales d'histoire économique et sociale adı altında çıkarmaya başlamışlardır. Derginin adı, birkaç değişikliğe uğramıştır. 1939’dan sonra Annales d'histoire sociale[30]adıyla yayımlanan dergi, İkinci Dünya Savaşı’nda bir aralık kapatılmıştır. 1942-1945 yılları arasında Mélanges d'histoire socialeolarak çıkan dergi, 1946’da bugünkü 'Annales (Economies - Sociétés - Civilizations') adını almıştır. Günümüzde F. Braudel, E. le Roy Ladurie ve J. le Goff’un yönetiminde çıkan AESC, Sosyal Bilimlerin tüm dallarında yapılan araştırmaların sonuçlarını yayımlayan çağdaş Fransız tarihçiliğinin[31]önemli organlarından biridir. AESC, iki ayda bir olmak üzere, yılda altı sayı çıkmaktadır.

Studia İslamica: Bu dergiyi 1959 yılında R. Brunschvig ve J. Schacht Paris’te yayımlamaya başlamışlardır. Sİ, daha çok İslam Araştırmalarına yer vermekte ve yaklaşık olarak yılda iki sayı çıkmaktadır[32].

C) Turcica, Revue d'Etudes turques:

Fransa’da yayımlanan bu dergilerin hiçbiri doğrudan doğruya Türk incelemelerine yönelik değildir. Bu konudaki araştırmalara oldukça sınırlı bir yer ayırabilmektedirler[33]. Bu bakımdan Fransa’da Türkiye Tarihine ve Türk Kültürüne ağırlık veren bir derginin çıkarılması zorunlu görünüyordu[34]. Bu amaçla Paris, Strasbourg ve Aix-en-Provence Üniversitelerinin desteğiyle Turcica, Revue d'Etudes Turquesçıkarılmaya başlandı. Turcica’nın ilk sayısı, Centre National de la Recherche Scientifique'in(Ulusal Bilimsel Araştırma Kurumu) parasal desteğiyle 1969’da Paris’te yayımlandı Dergi o yıldan beri yayımını sürdürmekte ve yılda aşağı yukarı bir sayı çıkmaktadır. 1979 yılı sonunda XI. cildin yayımı bitmiştir[35]. Fransızca yanında Almanca ve İngilizce yazılara da dergide yer verilmektedir.

Turcica’yı, Strasbourg Üniversitesi Türk İncelemeleri Enstitüsü Başkanı Profesör irene Melikoff yönetmektedir[36]. Derginin yazmanı Jean-Louis Bacqué - Grammont’dur. öte yandan J. Aubin, M. Bacqué - Grammont, L. Bazin, 1. Beldiceanu - Steinherr, N. Bel- diceanu, A. Bennigsen, P. Naili Boratav, C. Cahen, R. Dor, P. Dumont, J. Hamilton, A. Gökalp, M. Kalus, J. Laroche, M. Lesure, G. Livet, L, Mahieux, R. Mantran, M. Nicolas, Xavier de Planhol, A. Popovic, J. - P. Roux ve G. Veinstein de derginin yazı kurulunu oluşturmaktadır.

Türk Tarih ve Kültürüne yönelik önemli incelemelerin yer aldığı ve pek çok yayının tanıtıldığı Turcica’nın şimdiye değin çıkan sayılarının bir dizininin hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Turcica’nın 1969-1979 yılları arasında yayımlanan ve I-XI. ciltlerini kapsayan dizini üç bölüme ayrılmıştır:

I. Bölümde yazar, çeviren ve çeşitli yayınları tanıtanların adları ABC’sel olarak sıralanmış, bunların yazdıkları, çevirdikleri ya da tanıttıkları yapıtlar belirtilmiştir. Adların yanında, ayraç içinde görülen (tan.) kısaltması tanıtan,(çev.) kısaltması ise çeviren karşılığı olarak kullanılmıştır. Dergide yer alan çevirilerin başka dillerden Fransızcaya yapılan çeviriler olduğunu belirtmek gerekir. Bu çevirilerin hangi dilden yapıldığı, çevirenin adının önüne konulan bir notla gösterilmiştir (Rusçadan çeviren... gibi). Birden çok araştırıcının ürünü olan yazılar, her yazarın adı altında, ayrı ayrı verilmiştir. Çeviri yazılar da hem yazarının hem de çevirenin adı karşısında gösterilmiştir. Birden çok yazısı yayımlanan yazarların incelemeleri, Belleten Dizini’ndeki[37] örneğe uygun olarak kronolojik bir sıraya göre verilmiştir.

II. Bölümdeki tanıtma yazıları, tanıtılan makale ve kitapların yazarları adına göre düzenlenmiştir. Yazar adından sonra kitabın ya da makalenin asıl künyesi gelmektedir. Genellikle Fransızca, İngilizce ve Almanca kitapların dışında kalan yapıtların orijinal adlarından sonra, ayraç içinde, Fransızca karşılıkları verilmiştir.

Bunun Türkçe, Rusça, Macarca, Bulgarca vb. dillere yabancı olan Fransız okuyucusunun göz önüne alınarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Her hangi bir yanlışlığa neden olmamak için bu Fransızca karşılıkların da olduğu gibi korunması yoluna gidilmiş, ancak tanıtılan Türkçe kitaplar için buna gerek görülmemiştir. Tanıtma yazılarının Turcica'daki yeri gösterildikten sonra ayraç içinde tanıtanı belirtilmiştir.

III. Bölümde ise Turcica'da yer alan inceleme ve çevirilerin ilgili oldukları konulara göre sınıflandırılmasına çalışılmış, tanıtma yazıları bu bölümün dışında bırakılmıştır. Konu başlıkları seçilirken kişi, topluluk, işlenen olay ya da madde adları temel alınmıştır. Kimi konular, örneğin kongrelerle ilgili yazılar tek başlık altında toplanmıştır. Buna koşut olarak, çeşitli ülkelerde yapılan Türk incelemeleri kaynakçaları da tek başlık altında verilmiş, ancak ilgili ülkelerin adları da belirtilmiştir. Her ülkenin adı altında da makalenin künyesi yer almıştır. Söz gelimi: Türk incelemeleri kaynakçası = Bulgaristan: Cvetkova, Bistra, Bibliographie des travaux turcologiques en Bulgarie, XI (1979), 219-264 gibi.

Kimi makalelerin birden çok başlık altında gösterilmesi doğaldır. Bu durumda makalenin tam künyesi bir başlık altında gösterilmiş, öteki başlıklarda ise buna gönderme yapılmıştır. Böyle bir yöntemin pratik açıdan yararlı olduğuma kuşku yoktur.

KISALTMALAR

ANNALES (ESC) : Annales, Economies - Sociétés - Civilisations. ACSC : Atti dei congressi di Studi Coloniali.

AION : Annali dell’ Istituo Orientale di Napoli.

CHM : Cahier du Monde Musulman.

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique.

JA : Journal Asiatique.

JESHO : Journal of the Economie and Social History of the Orient.

JHM : Journal of Modem History.

1TED : Islam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi.

MEB : Millî Eğitim Bakanlığı.

MTM : Millî Tctebbular Mecmuası.

RH : Revue Historique.

RSO : Rivista degli Studi Orientali.

REI : Revue des Etudes Islamiques.

RHCF : Revue de l’Histoire des Colonies Françaises.

SF : Südost Forschungen.

SI : Studia Islamica.

TD : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi.

TTK : Türk Tarih Kurumu.

WZKM : Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

Bk : Bakınız

Coll : Collection = Koleksiyon.

çev. : Çeviren.

fig. : figure = şekil.

h. t. : hors - texte — metin dışında.

pl. : planche = levha.

krş. : Karşılaştırınız.

tabi. : tableau = tablo.

tan. : tanıtan.

vol. : volume = cilt.

I.

YAZARLAR VE ÇEVİRENLER

Abrahamowicz, Zgymunt: La tuğra ottomane de l'empereur de Russie,VIII/ı (1976), 23I-245-

Ahmad, Aziz: The Early Turkish Nucléus in India,IX/ı (1977), 99-109.

Ahrweiler, Hélène: Une lettre en grec du Sultan Bayezid II (1481-1512), I (1969), 150-160.

Abuin, Jean: L’Ethnogénèse des Qaraunas,I (1969), 65-94.

Aubain, Jean,(tan.): Lucia Gualdo Rosa: Il Filelfo e i Turchi, un inedito storica deli'Archivio Vaticano, extrait des Annali délia Facolta'di Lettere e Filosofia dell'Universita’ di Napoli,XI/1964-1968, pp. 109-165, III (1971-1973), 193.

Aubin, Jean(tan.), Paul Sebag: Une relation ine'dite sur la prise de Tunis par les Turcs en 1574. Sopra la desolatione délia Goletta e forte di Tunisi deBarholomeo Ruffino. Introduction, texte et traduction annotée. 248 p., Tunis 1971 (Publications de l’Universitè de Tunis. 5esérie. Sources de l’histoire tunisienne, vol. IV)., IV (1972), 73. 1

Aubin, Jean(tan.),: Lépante La crise de l’empire ottoman, présenté par Michel LESURE. 279 p. Paris, Julliard, 1972 (Coll. “Archives”, no 48), IV (1972-1974), 174-175.

Aubin, Jean(tan.), Essays on Islande Civilization presented to Niyazi Berkes, edited by Donald P. LITTLE, VI + 364, Brill, Leyde 1976, VIII/ı (1976), 308-309.

Aubin, Jean(tan.), Andrew P. Vella: An Elizabethan - Ottoman conspiracy, 168 p. 8 ill. index, Malte 1972 (Royal University of Malta Historical Studies III), VIII/: (1976), 309-310.

Aubin, Jean(tan.), KemalH. Karpat:éd. The Ottoman State and its place in World History, 129 p. Leyde, E, j. Brill, 1974 (Social, économie and political studies of the Middle East, XI), VIII/1 (1976), 308-309.

Aubin, Jean: khanat de Çagatai et le Khrorassan(1334-1380), VIII/2 (1976), 16-60.

Aubin, Jean:(tan.), Gyula Kaldy - Nagy, Szulejman, Budapest, Gondolât 1974, 216, p. 16 pl. VIII/2 (1976), 272-273.

Aubin, Jean(tan.), Géza Kathona: Fejezetek a török hô doltsagi reformacio törtene- tébôl (Chapitres d’histoire de la Réforme à l’époque de la domination turque), 251 p, Budapest, Akademiai Kiado, 1974• (Humanizmus és Reformacio, 4), VIII/2 (1976), 273-274.

Aubin, Jean(tan.), Lajos Fardy: Régi magyar kôvetjarasok Keleten (“Anciennes ambassades des hongroises en Orient”), 221 p. 12 pl., index, Budapest, Akademiai Kiado, 197* (Körösi Csoma Kiskönyvtar, II), VIII/2 (1976), 274-275.

Aubin, Jean (tan.) : Studi preottomani e ottomani.Atti del Convegno di Napoli (24-26 settembre 1974), a cura di Aldo Gallotta. VI + 240 p., Istituo Universitaire Orientale, Naples, 1976), 303-305.

Aubin, Jean(tan.), O. Kurz: European clocks and watches in the Near East, XII -|- 109 p. 16 pl. hors texte, Brill, Leyde, 1976 (Studies of the Warburg Institute, University of London, vol 134), IX/t (1977), 305-306.

Aubin, Jean(tan.).: Hungaro - Turcica Studies in honour of Julius Németh, edited by Gy. Kaldy nagy, 364 p., Budapest 1976, IX/i (1977), 308-310.

Aubin, Jean(tan.): L. Fekete: Buda and Pest under Turkish rule, 102 p., Budapest, 1976 (Studia Turco - Hungarica, èd. Gy. Kaldy - Nagy, III), IX/i (1977), 310-311.

Aubin, Jean (tan.) : Türk - Macar Kültür Münasebetleri ışığı altında II. Rakoczi Ferenc ve Macar mültecileri sempozyumu, İstanbul 1976, XVI + 239 p., IX/2 (>978), 290-292.

Bacque - Grammont,J. L. : Ln “fetihname” zu'l-kadiride dans les Archives Ottomanes, II (»970), 138-150.

Bacque-Grammont,J. L.: Etudes turco - safavides, I. Notes sur le blocus du commerce iranien par Selim I",VI (1975), 68-88.

Bacque - Grammont, J. L.: Bibliographie de travaux turcologiques français,VII (1975), 264-303.

Bacque - Grammont,J. L. (tan.),.Andréas Tietze : Turcologischer Anzeiger (TA 1), Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes, 67, 1975, 339-488, VIII/ı (1976), 311-312.

Bacque - Grammont,J. L.: Notes sur une saisie de soies d'Iran en1518, VIII/2 (1976), 237-253).

Bacque - Grammont,J. L. : 30* Congrès International des Sciences Humaines en Asie et en Afrique du Nord, IX/ı (1977), 264.

Bacque - Grammont, J. L. (tan.), L. Feteke: Einführung in die persische Palaographie.

101 persische Dokumente, aus dem Nachlass des Verfassers herausgegeben von G. Hazai, Budapest, Akadèmiai Kiado, 1977. 594. 4- 242 pl. h.-t., IX/ı (1977), 311-315.

Bacque - Grammont,J. L. (tan.), Wolfgang Muller - Wiener: Bildlexikon zur Topographie Istanbuls. Byzantion - Konstantinupolis - Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, unter Miterbeit von Renate und Wolf Schiele, mit einem Beitrag von Nezih Fıratlı. Deutches Archaologisches Institut. Verlag Ernst Wasmuth,

Tübingen 1977. 536 p., 631 illustrations, plan en couleurs encarté dans la couverture, IX/2-X (1978), 292-293.

Bacque- Grammont, J. - L. (tan.),: Nasuhü's-silahi (Matrakçı), Beyan-i menazil-i sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, fac - similé édité avec préface, introduction, transcription, notes et index par Hüseyin G. Yurdaydin, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Iersérie, no 3, Ankara 1976, IX/2-X (1978), 293-296.

Bacque - Grammont, J.-L. (tan.) Ismaİl Soysal, Mİhİn Eren: Türk incelemeleri yapan kuruluşlar (kılavuz),Türk Tarih Kurumu yayınları, VII’ série, n° 75, Ankara <977, 222 p., IX-2/X (1978), 296-297.

Başgöz, Îlhan: Earlier Références kukla and Karagöz,III (1971)9-21.

Bavramoülu, Fuat,: Firmans enluminés et portant l'autographe impérial,XI (1979),

14-36 + 7 PL .

Bazİn, Louis: Formules propitiatoires et genres oraux tarditionnel : Etude d'une famille de mots turco - mongole,I (1969), 9-25.

Bazin, Louis: René Giraud et la Turcologie,I (1969), 242-246.

Bazin, Louis: Les activités turcologiques en France,II (1970), 159-164.

Bazin, Louis: Les noms turcs de U'aigle”,III (1971), 128-132.

Bazin Louis - Hamîlton, James: Un manuscrit chinois et turc runiforme de Touen-

Houang, British Muséum Or. 812 (78) et (79), IV (1972), 25-42 + 2 pl.

Bazin, Louis (tan.), BedrIye Atsiz und H. - Joachim Kissling: Samndung türkischer Redensarten, O. H. Wiesbaden, 1974, 186 p., VIII/1 (1976), 300-301.

BazIn, Louis(tan.), Jacqueline Bastuji: Les relations spatiales en turc contemporain Etude sémantique, Paris Klinksieck, 1976, 258 p., IX/2-X (1978), 247.

Bazin, Louis - Hamîlton, James: Remarques sur l'expressionKız Koduz en turc ancien, XI (1979), 187-189.

Bazin, Louis(tan.), E. I. Fazylov - M. T. Zijaeva: Izyskannyj Dar T'urkskomu Jazyku, A. N. Uzbekskoj SSSR, Taşkent 1978; 452 p., XI (1979), 277.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), Johanna Buri - Güterman: Der Satzbau in der Sprache der osmanischen Urkunden aus der £eit von Mehemmed Fatih bis Süleyman-i Quanuni-, 1 vol., VII + 101 p. + 2 pl. h.t., + 3 p. +2 tab. h. t., col. Dissertationen der Universitat Wïen, t. 68, Vienne, lmp. Notring, 1972, V (1975), 169-171.

Beldiceanu, Nicoara : Les Valaques de Bosnie à la fin du XV* siècle et leurs institutions,

VH (1975), 122-134.

Beldiceanu, Nicoara(tan.) : Islamische Abhandlungen. Aus dem Institut für Geschichte und Kultur des Xahen Orients an der Universitat München, 1 vol., 194 p., 33 illustr. dans le texte; coll. Beitrage zur Kenntnis Südosteuropas und des .\ahen Orients,t. XVII, Munich, 1974, VII (1975). 306-309.

Beldİceanu, Nicoara: A propos d'un registre de cadastre de 1455 (bürüme, günlük, lagator), VIII/1 (1976) 272-278.

Beldİceanu, NIcoara(tan.), B. Campina: Scrieri isterice, t. I, 361 p., éd. D. Mioc, E. Stanescu, Bucarest, Editura Academiei republicii socialiste România, 1973, VIII/l (1976), 301-303.

Beldİceanu, NIcoara(tan.), M. Guboğlu: Cronici turceçti privind tarile române. Extrase, IL Sec. XVII începutul sec. XVIII (Les chroniques turques concernant les pays roumains. Extraits IL XVII’-début XVIII’ s), 1 vol., 542

p. + 8 pl. Bucarest, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974, VIII/i (1976), 304-305.

Beldİceanu, Nİcoara (tan.), B. Stolz - S. Soucek: Memoirs of a Janissary /Constantin Mihalovic, XXX 4- 256 p. -f- 32 illustrations, Ann Arborr - Michigan, 1975 VIII/tI(1976), 305-306.

Beldiceanu, Nicoara: Le timar de Muslih ed-din précepteur de Selim Şah, VIII/2 (1976), 91-110.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), M. Ç. Varlik: Germıyan - oğulları tarihi (1300—1429), Atatürk Üniversitesi yayınları, no 288, Ankara, 1974, XV 4- 190 p. 4- 15 pl. h.t. 4- 6 photos 4- 1 carte, VIII/2 (1976), 263-265.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), İsmet Mİroğlu : XV/. yüzyılda Bayburt sancağı, Anadolu yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma derneği yayınlan, no 1, İstanbul, 1975, 204 4- 7 + 2 cartes, IX/I-X (1977), 276-281.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), K. Röhrborn: Untersuchungen zur osmanischen Ver- ıvaltunggeschichte,Coll. Studien zur Sprache Geschte und Kültür des islamischen Orients, nouvelle série, t. V, Berlin - New York, éd. Walter Gruyter, 1973, XI 4- 177 p., IX/ı-X (1977), 281-284.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), S. Pulaha, Deften i regjistrimit te sanxhakut te Shkodres

1 vitit 1485 (Le cadastre de l’année 1485 concernant la province de Skutari),

2 vol., Coll. Académie des Sciences de la R. P. d'Albanie, Institut d'Histoire, Tirana 1974, 1. I, 488 p., t. II, 53 p 4- 16 fac-smilés h.t. 4- 389 p.. IX/ı (1977), 284-286.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), St. Olteanu: Les pays roumains à l'époque de Michel le Brave (1 Union de 1600), Coll. Bibliotheca Historica Romaniae, Monographies, XIV, Bucarest 1975, 159 4- photos, IX/i (1977), 286-288.

Beldiceanu, Nicoara(tan.), L. Şimanschi, Georgeta Ignat, D. Agache: Documenta romaniae historica: A. Moldova, vol. II (1449-1486), Coll: Academia de Ştiinte Sociale ji Politice, Rep. Soc. România - Sectia de istorie qi arheologie, Bucarest éd. Academia Rep. Soc. România, 1976, IX/i (1977), 288-289.

Beldiceanu, Nicoara - Beldiceanu - Steinherr, Irène: Riziculture dans l'empire ottoman (XIV'-XV* siècles), IX/2-X (1978), 9-28.

Beldiceanu, Nicoara - Nasturel, P. Ş. (tan.), Peter Schreiner: Die byzanti- nischen Kleinchroniken, I. Teil: Einleitung und Texte, Vienne 197=1, 688 p.; 2. Teil: Historischer Kommentar, Vienne 1977, 644 p. (Verlag der ôsterreichischen Aka- demie der Wissenschaften) (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, vol. XII/i et XII/2. Sériés Vindobonensis. Edidit Heribertus Hunger), IX/2-X (1978), 265-270.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), M. Berindfi, Marielle Kalus - Martin, G. Veins- tein: Actes de Murad III sur la région de Vidin et remarques sur les “qanun” ottomans, dans Südost - Forschungen, t. XXXV, Munich, 1976, 11-68 4-4 pl. h.t., IX/i-X (1978), 270-274.

Beldiceanu, Nicoara(tan.), Duşanka Bojanic: Eragmenti zbirnog Vidinskoz sankaga iz 1466 godine (Fragment de registre de recensement du gouvernorat de Vidin de l’année 1466) et Fragmenti opsimog popisa Vidinskog sangaka iz 1478-81 god. (Fragment de registre de recensement du gouvernorat de Vidin des années 1478-1481), dans Mesovita graga (Miscellanea), t. II, Istorijski Instittut graga, t. ıı, Belgrade, 1973, pl. 1-191 +25 pl. h.t., IX/2-X (1978), 270-274.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), Duşanka Bojanic: Kt'rftn i vidinskijat sandzak firez 15-16 vek (Vidin et le gouvernorat de Vidin au XVe et XVIes.), Sofia, 1975. 255 p- + 44 P*- h.t., IX/2-X (1978), 271-274.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), J. E. Woods: The Aqquyunlu: Clan Confédération, Empire. A Study in 15 th/g th Century Turco - Iranian Politics, 1 vol, Coll. Studies in Middle Eastem History, n° 3, Minneapolis - Chicago, Bibliotheca Islamica, 1976, X p. 4- 6 p. non num. + 248 p. 4- 4 planches 4- 12 tabl. + 12 cartes, IX/2-X (1978), 274-275.

Beldiceanu, Nicoara(tan.), Bistra A. Cvetkova: Vie économique de villes et ports balkaniques aux XVe et XVIe siècles REI, XXXVIII/2 5197°), 267-355, IX/2-X (1978), 275-278.

Beldiceanu, Nicoara(tan.), Bistra -A. Cvetkova: Actes concernant la vie économique de villes et ports balcaniques aux XVe et VXIe siècles, REI, XL/2 (1972), 345-390 4- il pl. h.t., t. XLlII/i, 1975, 143-180, IX/2-X (1978), 275-278.

Beldiceanu, Nicoara(tan.), R. Humbsch: Beitrage zur Geschichte des osmanischen Agyptens nach arabischen Sultans - und Statthalterurkunden des Sinaiklosters, Coll. Islamische Untersuchungcn, t. XXXIX, Frciburg im Breisgau, Klaus Schwarz Verlag, 1976, IV p. non num. 4" 718 p. -f- 17 pl. h.t., IX/2-X (1978), 278-279.

Beldicaenu, Nicoara(tan.), K. Kreiser: Edirne im 17. Jahrhundert nach Evliya Çelebi. Ein Beilrag zur Kenntnis der osmanischen Stadt, Coll. Islamische Untersu- chungen,t. XXXIII, Freiburg im Breisgau, Klaus Schwarz Verlag, 1975, XXXIII p. -f- 290 p. 4- 2 cartes h.t. 4- 1 pl. 4- 42 p., IX/2-X (1978), 279-280.

Beldiceanu, Nicoara(tan.), H. J. Kornrumpe: Die Territorialverwaltung im üst- lichen Teil der europaischen Türkei vom Erlass der Vilayetsordnng ( 1864) bis zum Bcrliner Kongress (1878) nach amtlichen osmanischen Verôffenllichungen, Coll. Islam- kundliche Untersuchungcn, t. XL, Freiburg im Breisgau, Klaus Schwarz Verlag, 1976, XII p. 4- 434 P- 4- 4 cartes h. - t., IX/2-X (1978), 280-281.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), Er. Werner: Die Geburl einer Grossmacht. Die Osmanen (1300-1481). Ein Beitrag zur Genesis des türkischen Feudalismus, Berlin, Coll. Forschungen zur Miltelalterlichen Geschichte, t. 13, 1978, 407 p. 4- cartes, XI (1979), 283.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), Er. Werner, W. Markov: Geschichte der Türken von den Anfangen bei zur Gegenwart,Berlin Akademie Verlag, 1978, XI, p. 4- 379 P- + 29 pl. h.t., XI (1979), 283-284.

Beldiceanu, Nicoara, (tan.), F. Babinger: Mehmed the Conqueror and his Time, éd. W. C. Hikman, trad R. Manheim, Princeton, 1978, 549 4- 24 pl. 4- « fig- + 8 cartes, XI (1979), 284-285.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), R. F. Kreutel: Der fromme Sultan Bayezid. Die Geschichte seiner Herrschaft (1481-1512) nach aen altosmanischen Chroniken des Oruç und des Anonymus Hanivaldanus,Graz - Vienne - Cologne, I97®>Coll. Osmanischen Geschichtschreiber, 312 p, XI (1979), 286-287.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), A. Matkovski, : Kreposnistvoto vo Makedonije vo vreme na turskoto vladeenje (Le servage en Macédoine pendant la domination turque), Skopje, 1978, 412 4- 1 carte 4- photos, XI (1979), 287-288.

Beldiceanu, Nicoara(tan.), J. K. Vasdravellis: Klephts, Armatoles and Pirates in Macedonia during the Rule of the Turks(1627-1821), Coll. Bibi, macédonienne, t. 43, Salonique, 202 p. + XIV pl. h.t., XI (1979), 288-289.

Beldiceanu, Nicoara (tan.), Şt. Pascu, C. Cihodaru, K. G. Gündisch, D. Mıoc, Viorica Pervain : Documante Romaniae historica : D. Relatii intre Tarile Române, I, 1222-1456 (Relations entre les pays roumains, t. I, 1222-1456), coll. Aca- demia de Ştiinte Sociale fi Politice a Rep. Soc. România, Bucarest, éd Academia Rep. Soc. România, 1977, XLIII p. +527 p. + 25 pl., XI (1979), 289-290.

Beldiceanu, Nicoara (tan.) MustafaA. Mehmed, Documente turçejti privind istoria României, I, 1455-1774 (Documents turcs concernant l’histoire de la Roumanie, t- I: 1455_1774)>co^- Academia de Ştiinte a Rep. Soc. România. Institutul de Studii Sud-Est europene, Izvoare orientale privind istoria României, Bucarest, éd. Acad. Rep. Soc. România, 1976, XXXII p. -|- 411 p. 4- 57 planches, XI (1979), 290-292.

Beldiceanu, Nicoara(tan.), A. Birken: Die Provinzen des Osmanischen Reiches', annexe à l’Atlas pour le Moyen Orient publié à Tübingen, Série B, n° 13, Wiesbaden, éd. Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1976, XIV. p. 4- 332 p. 4- 15 cartes dans le texte 4- 6 cartes h.t., XI (1979), 292.

Beldiceanu - Steinherr, Irène: Le règne de Selim ltr : Tournant dans la vie politique et religieuse de VEmpire ottoman, VI (1975), 34-48.

Beldiceanu - Steinherr, Irène, Berindei. Mihnea; Veinstein, Gilles: Attribution de timar dans

la province de Trébizonde (fin du XVI’ siècle), VIII/i (1976), 279-290.

Beldiceanu - Steinherr, Irène; Berindei, Mihnea, Veinstein, Gilles: Attribution de timar dans la province de Trébizonde (fin du XVI siècle), II, IX/2-X (1978), 107-154.

Beldiceanu - Steinherr, Irène; Beldiceanu, Nicoara, Riziculture dans VEmpire ottoman (XIV'-XV siècle), IX/2-X (1978), 9-28.

Beldiceanu - Steinherr, Irène : Loi sur la transmission du timar (1536), XI (1979), 78-102.

Belcuedj, Mohammed Salah: Les mots turcs dans le parler algérien, III (1971-1973), 133-142.

Bennicsen, Alexandre; Remercier - Quelquejay : C., La grande Horde Xogay et le problème de communications entre VEmpire ottoman et l'Asie Centrale en 1552-1566, VIII/2 (1976), 203-236.

Bennicsen, Alexandre (tan.), Joseph Matuz: Krimtatarische Crkunden im Reichsar- chiv zu Kopenhagen - Mit historische - diplomatischen und sprachlichen Unlersuchen. Freiburg, Klaus Schwarz Verlag, Islamkundliche Untersuchungen, Band 37, 1976, 348 P- + XXX. Bibl. pp. 315-324, IX/2-X (1978), 288-290.

Berindei, Mihnea; Beldiceanu - Steinherr, Irène; Weinstein, Gilles: Attribution de timar dans la province de Trébizonde (fin du XVIe siècle), VIII/i (1976), 279-290.

Bombaci, Alessio, Qui était Jebu Xak'an?,II (1970), 7-24.

Borat av, Pertev NaIlI, Le conte et la narration épico - romanesque, I (1969), 95-122. Boratav,

Pertev NaIlI: Saya, une fête pastorale des Turcs d’Anatolie et d’Azerbaïdjan, III (1971), 22-30.

Borat av, Pertev Naİlİ, La Littérature populaire turque contemporaine, V (1975), 47’67- . , « ,

Boratav, Pertev Naİlİ (tan.), Haşan Özdemİr, Die altosmanischen Chrontken als Quelle zur türkischen volkskunde(les chroniques ottomanes comme source du folklore turc), Freiburg—Breisgau, ed. Klaus Schwarz, >975' 4®° P-> I^/2"^ (1978), 264-265.

Boudard, René, Le Sultan vu à travers les témoignages de quelques écrivains et artistes italiens de la Renaissance, VII (1975). 135",56-

Boudiere, Georges, Notes sur la campagne de Syrie - Cilicie. L'affaire de Alaraf (janvier-février 1920), IX/2-X (1978), 155-175-

Cahen, Claude: Baba tshak, Baba îlyas, Hadjdji Bektash et quelques autres,I (1969), 53’64- ... • • vi

Carcaradbc, Marie de, Un monument inédit à Tokat: Şeyh Aleknun Zaviyesi,IX/l (1977). 111-119-

Chirvani, Y. - Z., Muhammed İbn Keys et son glossaire turc, II (1970), 81-100.

C1ORANESCO, Georges: La contribution de Démitre Canlemir aux études orientales,VII (1975). «05-232.

Comité de Rédaction (Le): Avant - propos,I (1969), 7-8.

Constantin, Gh. I., The first mention of the Tenesei old - Lirghiz inscriptions: The diary of the Rumanian traveller to China Nicolaic Alilescu (Spathary), 1675, II ( 197OI> ’51-158- r. .

Constantin, Gh. I., Akhmet Akhaj, der Doppelganger des Odschas Nasreddin bei den Krim - Tataren, III (1971), 80-99.

Constantin, Gh. I. (tan.), Nasreddin Khodja chez les Tchouvaches : Mikhaïl Jukhma, Cvety El'bi, Rasskazy, Skazki, legendy, Avtorizovanny perevod Aieksandra Burtynskogo (Les fluers d’El’bi, Narrations, contes, légendes, Traduction autorisée par Alexandre Burtynski), Moscou, 1971, 175 pages, IV (1972), 175-181.

Constantin, Gh.I. (tan.), V. G. Egorov, Sovremenyij puvaqski literatumyj jazyk v sravnitel'noistoriçeskom osvejfenii (La langue litéraire tchouvache contemporaine du point de vue historique comparé); 2 éd. révisée, Çboksary, 1971, p. 3-201/- 204, V (1975), 166-169.

Constantin, Gh. I. (tan.), Erdoğan Tokmakçioğlu, Bütün yönleriyle Nasreddin Hoca, İstanbul, 1971, V (1975X 171-174.

Constantin, Gh. I. (tan.), Viorica Dinescu, Nouvelles turques : Sous les pêchers (vol. I, p. XCVIII, 1-236); Le miroir (qui est) sur la plage* (vol. II, p. 5-327), Bucarest, 1973 (dans la Bibliotheca pentru toti, n“ 9 727-728), V (1975), 174-177.

Constantin, Gh.I. (tan.), Vladimir Drimba, Syntaxe comane, Bucarest - Loyde, 1973. 3 + 335 P - VIII/i (1976), 296-300-

Constantin, Gh. I. (tan.), Velicko Vylcev, Khit’r Pet’r i Nasraldin Khodza istorijata na b’igarskija naroden anekdot.(Kh. P. et N. Kh. Histoire de l’anecdote populaire bulgare), Sofia: Ed. Acad, des Sciences Bulgares, 1975, 354 p., IX/i ‘ ('977). 290-296.

Constantin, Gh.I. (tan.), Mircea Anchelesco, Literatüre romdna fi Orientai (La Littérature romaine et l’Orient), Bucarest 1975, 7-207 p., IX/i (1977), 297-303.

Çordun, Val, Les saints thaumaturges d'Ada Kaleh,III (1971), 100-1 16.

Cremers, Wolfgang, Schamanistische Überbleibsel in der heutigen anatolischen Folklore,

Berindei, Mihnea ; Veinstein, Gilles, La Tana - Azaq de la présence italienne à l'emprise ottomane (fin XIII'- milieu XVI' siècle'), VIII/a (1976), 110-201.

Berindei, Mihnea; Beldiceanu - Steinherr, İrene; Einstein, Gilles: Attribution de timar dans la province de Trébizonde (fin du XVI' siècle), II, IX/2-X (1978), 107-154.

Berthier, Annie; Vajda, Georges; Sauvan, Yvette; Une note autobiographique d'un fonctionnaire ottoman natif de Hongrie, XI (1979), 217-218.

Bogdanovic, Dejan(tan.), Nedim Filipovic, Prino Musa i çejh Bedreddin (— Le prince Musa et le checykh Bedreddin.), Sarajevo, “Svjetlost”, 1971, 768 p. (texte en serbo - croate), IV (1972-1974), 170-173.

m (1971)» 49-58.

Cvetkova, Bistra, Bibliographie des travaux turcologiques en Bulgarie, xi (1979), 219-264.

Denis - Combet, Marie - Therese, La collection Saint - Priest au Ministère des Affaires Etrangères, VII (1975), 250-263.

Denis - Combet, Marie - Thérèse(tan.), B. G. Spiridonakis, Empire ottoman. Inventaire des Mémoires et Documents aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 1973, VIII/i (1976), 310-311.

Deny, Jean; Laroche, Jane, L’expédition en Provence de l’armée de mer du Sultan Süleyman sous le commandement de l'Amiral Hayreddin Pacha, dit Barberousse (1543-1544), (d’après des documents inédits), I (1969), 161-211.

Dİyarbekİrlİ, Nejat, Vestiges de croyances altaiques dans l’art seldjoukide, III (1971), 59-70 + 8 pl.

Dory, Rémy: Orature du Nod - Est afghan, I. Les Kırgız du Pamir, VIII/i (1976), 87-116.

Dor, Rémy(tan.), E. Kemal Eyüboğlu, On üçüncü yüzyıldan günümüze kadar şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler, İstanbul, 1973-1975, 2 volumes, VIII/2 ('976), 254-256.

Dor, Rémy, Orature du Nord - Est afghan IL les Özbek du Badakhchan, IX/i (1977), 30-97-

Dor, Rémy, (tan.), Micheline Centlivres - Demont, Popular art in Afghanistan : Painting on trucks masques and tea - houses, translated from the French by R. R. Charleston, Graz: Akademische Druck - H. Verlagsanstalt, 1976, 64 p. 35 pl. coul., IX/2-X (1978), 255-258.

Dor, Rémy (tan.), A. M. Busuj, Bibliograficeskij ukazatel’ literatury po voprosam fraze- ologii (Index bibliographique des travaux relatifs à la phraséologie), Samarkand, 1976, 300 p., XI (1979), 277-278.

Dor, Rémy (tan.), R. H. SalImova:R. Sattarov, Paramiologija Uzbekistana(Pa- rémiologie de l’ôzbekistan), Samarkand, 1978, XI (1979), 277-278.

Dor, Rémy (tan.), R. Senarclens Da Grancy; R. Kostka, Grosser Pamir, Akademische Druck-u Verlaganstalt: Graz, 1978, 400 p., 32 planches couleur, une centaine d’ill., 5 cartes en annexe, XI (1979), 278-280.

Drimba, Vlamdİmİr: Le style indirect libre en turc de Turquie, VIII/i (1976), 7-20.

Drimba, Vladimir, Aliscellanea Cumanica (VIII) : De nouveau sur quelques devinittes comanes,XI (1979), ıgo-201.

Duchemin, André: Un grand mystique turc Yunus Emre, 1248-1320, petit livre de Conseil(1307), VII (1975), 73-104 + 1

Dumont, Paul: La pacification du Sud-est anatolien en1865, V (1975), 108-130.

Dumont, Paul(tan.), Muzaffer Gökman: Atatürk ve devrimleri tarihi bibliyografyası, II, İstanbul, M. E. B., 1974, XVI 4-656, VIII/2 (1976), 275-277.

Dumont, Paul: A propos de la “classe ouvrière” ottomane à la veille de la Révolution Jeune Turque, IX/l (1977), 229-251.

Dumont, Paul(tan.), Günsel! Renda: Batılılaşma döneminde türk resim sanatı,17001850, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınlan, 1977, 272 p., IX/2-X (1978), 297-299.

Dumont, Paul,(tan.), Jacques Thobie: Intérêts et impérialisme frençais dans l’Empire ottoman (1895-1914), Paris, Publ. de la Sorbonne - Imprimerie Nationale, 1977, 818 p., IX/2-X (1978). 299-301.

Dumont, Paul(tan.), İlhan Tekel!; SelIm İlkİn: 1929 Dünya buhranında Türkiye’nin iktisadi politika arayışları, Ankara, 1977, VIII -f- 702, IX/2-X (1978), 301-303.

Dumont, Paul : Facteurs et agents du changement social dans les compagnes turques de l’entre- deux-guerres, XI (1979), «54-«79-

Dumont, Paul(tan.), I. E. Faeeva: Mithat - Paşa. Çizn’i dejatel’nost’(Midhat Pacha, vie et l’oeuvre), Moscou, Akademija Nauk SSSR. Institut Vostokovedenija, 1977, 168 p., XI (1979), 297-298.

Dumont, Paul (Tan.), Sabine Dirks: Islam et jeunesse en Turquie d’aujourd’hui, Lille- Paris, 1977, 368 p., XI (1979), 298-299.

Dumont, Paul(tan.),: Atatürk Konferansları VI,1973“«974, Ankara, Türk Tarih Kurumu yay., 1977, VIII + 286 p., XI (1979), 300-301,.

Ebied, R. Y. ; Youno, M. J. L. : A nineteenth-century arabic survey of the Ottoman Dynasty, VIII/ı (1976), 246-271.

Efendiev, Oktaj: Le rôle des tribus de langue turque dans la création de l’Etat safavide, Rusçadan çev. L. Mahieux, VI (1975), 24>33'

Elçİn, Şükrü: Cündeşlioğlu, poète populaire turkmène d’Anatolie, IV (1972), 165-167.

Farokhi, Suraiya: Rural Society in Anatolia and the Balkans during the sixteenth century,

I, IX/t (1977). 161-195.

Farokhi, Suraiya: Rural Society in Anatolia and the Balkans during the sixte'nth century,

II, (XI (1979), 103-153.

Fazylov,E. I.,: Un texte inédit en Proto-Çagatay, IV (1972), 43-77.

Flemmino, Barbara: Neuere wissenschaftliche Arbeiten und Forschungsvorhaben zur Sprache, Geschichte und Kültür der vorosmanischen und osmanischen Türkei in der Bundcsrepublik Deutchland seit1968, V (1975), 131-147.

Flemmino, Barbara: C. E. P. O. Comité d’Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes, 2. Internationale Arbeitstagung fur vorosmanische und Osmanische Sludien,Hamburg vom 5. bis 10 September 1976, IX/i (1977), 265-270.

Fragner, Bert: Ardabil zwischen Sultan und Schah. £chn Urkunden Schah Tasmasps IL,

VI (1975), «77-225 + 10 pl.

----------- Fundamenta Turcicae Philologiae, vol. III, III (1971), «97-

Gabain, Annemarie von(tan.), Albert von LE Coq: Die buddhistische Spatantike in Mittelasien; III.: Die Wandmalereien; Ergebnisse der kgl. prcussischen Turfan Expeditionen; Graz; 1974; Unveranderter Nachdruck der Ausgabc von 1924, Berlin, 54 Ss., 26 Tafeln.

Ders., do., IV.: Atlas zu den Wandmalereien', ebendort; ebenso, Graz 1974; 29 Ss., 20 Tafeln, VHI/i (1976), 291-294.

Gabain, Annemarie von (tan.), Fred W. Householder Jr:; Mansur Lotfi: Basic course in Azerbaijani; Uralic and Altaic Sériés, vol. 45, Indiana University Publications; den Haag 1965,; XIII und 275 Ss., XI (1979), 275-276.

Gabain, Annemarie von (tan.), Lars Johanson: Aspekt im Türkischen; Vorstudien zu einer Beschreibung den türkeitürkischen Aspektsysems, Uppsala 1971, 334 Ss., XI (1979), 276-277.

Geissler, F.; Zieme, P.: Uigurische pancatantra - fragmente, II (1970), 32-70.

Gökalp, Altan,Böle, : "la soeur aînée”. Les filles de l'exil en Anatolie, VI (1975), 65-72.

Gökalp, Altan (tan.), Michèle Nicolas: Poissons et Pèche en Turquie, Editions du CNRS, 1974, 109 p. pl. index, VII (1975), 3°4-3°6.

Gökalp, Altan (tan.), Guzine Dino: La genèse du roman turc au XIX’ siècle, Publications Orientalistes de France, Paris, 1973, 255 p., VII (1975)» 3,,_3,2>

Gökalp, Altan (tan.), P. Boratav: Contes de Turquie, Traduits du turc par A. Flamain et M. Nicolas, Illustrations d’A. Lamotte, Paris 1977, Maisonneuve et Larose; coll. Les Littératures populaires de toutes les Nations. Nouvelle série, XXIII, 140 pp., IX/2-X (1978), 258-259.

Gökalp, Altan (tan.), Lawrence Krader: The Asiatic Mode of Production, Van- gorcum, Assen, 1975, 454 p., XI (1979), 301-303.

Gökbİlcİn,M. Tayyİb : L’activité turcologique à Strasbourg : Une conférence du Professeur Tayyİb Gökbİlcİn: Un aperçu général sur l'histoire des institutions de VEmpire ottoman, I (1969), 247-260.

Gökbİlcİn, M. Tayyİb: Kâtib Çelebi, interprète et rénovateur des tradiditions religieuses au XVIIe siècle, III (1971), 7>-79-

Gökbİlcİn, M. Tayyİb: Un registre de dépense de Bayezid II durant la campagne de Lé- pante de 1499, V (1975), 80-93 + 2 tabl-

Gökman, Muzaffer: Bibliographies relatives à Atatürk et à ses réformes, XI (1979), 265-274.

Grisard, Marcel(Türkçeden çeviren), C. Ôztelli: Les oeuvres de Hatâyi,VI (>975). 7-»o- t

Grisard, Marcel (Türkçeden çeviren), Bekİr Kütükoğlu: Les relations entre l’empire ottoman et l'Iran dans la seconde moitié du XVI’ siècle, VI (1975), 128-145.

Haarman, Ulrich, Evliya Çelebis Bericht über die Altertümer von GizeVIII/i (1976), >57'23°- .

Haider, Mansura: Agrarian System in Uzbek Khanates of Central Asia, XVI-XVII Centuries, VII (1975), 157-178.

Haider, Mansura: The sovereign in the Timurid State (XVI th-XV th Centuries'), VIII/2 (1976), 61-82.

Hamada, Masam!: Bibliographie de travaux turcologiques japonais, IX/2-X (1978), 220-235.

Hamayon, Roberte: Pourquoi un mongol doit-il être nommé?, III (1971), 143-153. Hambis,

Louis(tan.), A. V. Gabain: Des leben im uigurischen Kônigreich von Qofo (850-1250), Vcrôffentlichungen des Societas Uralo - Altaica, Bd. 6, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1973. Un volume de texte de 251 pages, plus un volume de 235 figures réparties en 99 planches suivies d’une liste des légendes des planches renvoyant au premier volume, VIII/i (1976), 294-296.

Hamilton, James: Un acte Ouigour de vente de terrain provenant de Tar-Khoto, I (1969), 26-52.

Hamilton, James ; Bazin, Louis : Un manuscrit chnois et turc runiforme de Tmen - Houang.

British Muséum Or. 8212 (78) et (79), IV (1972), 25-42 + 2 pl.

Hamilton, James: Le colophon de l’irq bitig, VII (1975), 7-19- + 1 pl.

Hamilton, James; Bazin, Louis: Remarques sur l'expressionKız Koduz en turc ancien, XI (’979)> 187-189.

Hamilton, James (tan.), George Kara - Peter Zieme: Fragmente tantrischer IVerke in uigurischer Ubersetzung, Berliner Turfantexte Vil,Akademi Verlag, Berlin 1976, 112 p. +49 pl., IX/2-X (1978), 247-249.

Hamilton, James (tan.), Klaus Rôhrborn: Uigurisches Wôrterbuch sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Z'ntralasien, Lieferung i, a-agrig, I-VIII 41-72 pages, Franz Steiner Verlag, GMBH .Wiesbaden 1977, IX/2-X (1978), 249-250.

Hanser, Oskar: TürkiMie Xebensatze in der Form direkler Rede,VII (1975), 20-31. Hashim, S. O. (SE): Les titres exacts d'un khan de la Transoxiane, VIII/2 (1976), 9-15. Hazai, G., Sur un passage de l’inscription de Tonyuquq,II (1970), 25-31.

Housseinov, Rauf: Superpositions ethniques en Transcaucassie aux XI* et XII* siècles,

II (1970), 71-80.

Husseinov, Rauf: Les sources syriaques sur les croyances et les moeurs des Oghuz du Vil' au XII* siècle,Rusçadan çeviren L. Melikoff - Sayar, VIH/i (1976), 21-27.

Kerslake, Celia J.; TheSelim - name of Celal - zade Mustafa Çelebi as a historical source, IX/2-X (1978), 39-51.

Kisslinc,H.J.: Quelques problèmes concernant İskender Paşa, vizir de Bayezid II,Il (*97°)> i3°-'37-

Kissling, H.J.: Şah İsmail I", la nouvelle route des Indes et les Ottomans, VI (1975), 89-102.

Kunt, İbrahim Metin: Derviş Mehmed Paşa, Vezir and Entrepreneur : A study in Ottoman Political - Economie theory and practice, IX/i (1977), 197-214.

Kütükoğlu, Bekîr: Les relations entre l'Empire ottoman et l’Iran dans la seconde moitié du XVI* siècle,Türkdçeden çeviren, M. Grisard, VI (1975), 128-145.

Landau, Jacob M.,: An Arab Anti-Turk Handbill, i88r, IX/i (1977), 215-227.

Landau, Jacob M.: Bibliographie de travauğ turcologiques parus en Israël, IX/2-X (1978), 196-219.

Lannacu, Yves Le: La fin de l'Empire ottoman vue par la presse française (iq 18-1022) IX/a-X (1978), 176-195.

Laroche, Jane; Dj*ny, Jean: L’expédition en Provence de l’armée de mer du Sultan Süleyman sous le commandement de l'Amiral Hayreddin Pacha, dit Barberousse (1543-1544) (d'après des documents inédits);I (>979)>161-211.

Loroche, Jane: Albert Gabriel, "le plus turc des Français’’, 2 août 1883-23 déc1972, IV (1972), 7-14 +1. .

Lemercier - Quelquejay, C. : La grande Horde Nogay et le problème de communications entre l'Empire ottoman et l’Asie Centrale en 1552-1566, VIII/2 (1976), 203-236.

Leone, Enrico de: L'apport des patriotes italiens dans la formation de la Turquie Moderne, İtalyanca'dan çeviren Marie - José Minnasian, III (1971), 181-192. .

Lesure, Michel: Notes et documents sur les relations Vénélo - ottomanes, 1570-1573, I,

IV. (1972), i34-164- .

Lesure, Michel: Notes et documents sur les relations Vénéto - ottomanes, 1570-1573, 11, VIII/i, (1976), 117-156 + 2 tabl.

Livet,G. (tan.) : La France et l’Empire ottoman sous l'Ancien Régime. Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et Ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française, tome XXIX, Turquie, par Pierre Dur arc, Paris, CNRS, 1969, 512 p., V (1975). 160-165.

Mahieux, L. (çev.), Azizaga Mamedov: Le plus ancien manuscrit du Divan ae Shah İsmail Khatayi,VI (1975), II-23.

Mahieux, L. (çev.), Oktaj Efendiev: Le rôle des tribus de langue turque dans la création de l’Etat safavide,VI (1975). 24-33- .

Mamedov, Azizaga: Le plus ancien manuscrit du Divan de Shah İsmail Khatayi, Rus- çadan çeviren L. Mahieux, VI (i975)>**"23-

Mantran, Robert: Droits d'entrée sur les navires à İstanbul au milieu du XVII- siècle,

IV. (1975). 94->°7- _ , . , r t,

Mantran, Robert,(tan.), Josef Matuz: Das Kanzleiwesen sultan Suleymâns des Prachtigen, Freiburger Islamstudien, Band V, Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1974, VIII-172 p., 16 tabl.

Mantran, Robert: Ville Congrès de l’Union Européenne des Arabisants et Islamisants,

IX/i (1976), 271.

Masse, Marie - Madeleine ; Roux : fean - Paul, Quelques objets numineux des Turcs et des Mongols, 2. Les plumes, VIII/, (1976), 28-57

Matuz, Joseph: Qalga, II (1970), 101-129.

Matuz, Joseph: Trois fragment inconunus de l'Orkhon, “In memoriam René Giraud et Lumir Jisl’’,IV (1972), 15-24 + 24 + 7 pl.

Melikian - Chirvani: Asadullah Souren: Recherches sur les sources de l’art ottoman, Les stèles funéraires d'Ayasoluk, I, IV (1972), 103-133 + 12 photos.

Melikian - Chirvani, Asaudullah Souren : Recherches sur l'école du bronze ottoman au XVI- siècle,VI (1975). 146-167 + 13 photos.

Melikian - Chirvani, Asadullah Souren : Recherches sur les de l’art ottoman, Les stèles funéraires d’Ayasoluk, II, VII (1975), 105-121 + 19 photos.

Melikian - Chirvani, Asadullah Souren,: Les stèles funéraires d’Ayasoluk III, Deux collones funéraires de l'an 1439. VIII/2 (1976), 83-90 + 10 pl.

Melikoff, Irène,: Bayezid II et Venise (Cinq lettres impériales - Name-i Humayun- provenant de l'Archivic di Stato di Venezia), I (1969)1 123-149.

Melikof, Irène: La XIII'conférence internationale des études altaiques (P. I. A. C.), Il (1970), 178-180.

Melikoff, Irène: Avant - propos, III (1971), 7.

Melikoff, Irène: Première réunion du Comité International d'Etudes Pré - ottomanes et ottomanes, Brousse (TURQUIE), 19-23 Septembre 1972, IV (1972), 168-169.

Melikof, Irène: Le problème Kızılbaş,49-67 -f- 6 photos.

Melikof, Irène: In memoriam Osman Turan,XI (1979), 7-9.

Melikof, Irène: In memoriam Alessio Bombacı,XI (1979), 10-13.

Melikoff - Sayar, Laure(çeviren), R. Husseinov: Les sources syriaques sur les croyancos et les moeurs des Oghuz du VII’ au XII’ siècle,VIII/i (1976), 21-27.

Melikoff - Sayar, Laure,(çeviren), M. H. Svanidze: Point des études sur l'Histoire de la Turquie et de la Géorgie, IX/2-X (1978), 236-246.

Minnasian, Marie José(çeviren), I. V. Steblave: De quelques particularités du vers turc, III (1971), 117-127.

Minnasian, Marie José(çeviren), E.de Leone: L'apport des partiotes italiens dans la formations de la Turquie Moderne, III (1971), 181-192.

Minnasian, Marie José(çeviren), E. A. Umarov, Variantes lexicales des parties constituantes de la phrase en Uzbek d'après Khazojin-ul-Maonij d’Alişer Navoi, V (i975)> 7-13-

Mirsescu, Rodica(çeviren), Gisela Suliteanu: Le n’demez, une ancienne coutume de travail collectif chez les Tatars de Dobroudja,IV (1972), 78-95 4- 13 p..

Mokri, Muhammed : Un farmân de Sultan Husayn Bâyqarâ recommandant la protection d’une ambassade ottomane en Khorâsân en879/1474, V (1975), 68-79.

Nasturel, P. Ş.; Beldiceanu, Nicoara (tan.), Peter Schreiner: Die byzantionischen Kleinchroniken1. Teili Einleitung und texte, Vienne 1977, 644 p., Verlag der ôsterreichischen Akademie der Wissenschaften, (= Corpus Fontium His- toriae Byzantinae, vol XII/i et XII/2, Sériés Vindobensis. Edidit Heribertis Hunoer),IX/2-X (1978), 265-270.

Nicolas, Michèle: La pêche à Bodrum,III (1971), 160-180 + figures.

Nicolas, Michèle: Porte-bonheur et devises du chuaffeur turc, V (1975), 40-46.

Nicolas, Michèle(tan.), Pertev Naili Boratav: Türk Folkloru {Türk Halkbilimi II, 100 Soruda Türk Folkloru: inanışlar, töre ve törenler, oyunlar'), İstanbul. Gerçek Yayınevi, 1973, 334 p., VII (1975), 309-311.

Nicolas, Michèle: Une communuaté musulmane de Grèce {Rhodes et Kos), VIII/l (1976). 58 + 69 + 5 tabl.

Nicolas, Michèle(tan.), FIkret Türkmen: Aşık Garib hikâyesi üzerinde mukayeseli bir araştırma,Atatürk Üniversitesi Yayınları N° 357, Ankara, 1974, 1 vol., 307 p., VIII/2 (1976), 256-258.

Nicolas, Michèle(tan.), İlhan Başoöz and Andréas Tietze, Bilmece: A corpus of Turkish Riddles, Folklore Studies : 22, University of California Press, Berkeley- Los Angele - London, 1973, 1063 p., 1 carte hors texte, IX/2 (1978), 259-261.

Nicolas, Michèle (tan.), Metîn And: La peinture miniature turc. La période ottomane, Ed. Dost, 1976, Ankara, 122 p., IX/2-X (1978), 262.

Nicolas, Michèle(tan.), SabahattIn AlI: Toussouf le Taciturne roman traduit du turc par Paul Dumont, Publications Orientalistes de France, Paris 1977, IX/2-X (1978), 262 =-264.

Nicolas, Michèle(tan.), Metin And: Turkish shadow theatre,Dost yayınları, Ankara, 1975, 80 p + XVI (illustrations), XI (1979), 280-283.

Niewohner - Eberhard, Elke : Machtspolitische Aspekte des Osmanisch - Sqfawidischen Kampfes um Bagdad im16/17. Jahrhundert,VI (1975), 103-12 7.

Nurmekund, P. (çeviren), E. Umarov: A propos de l'expressionToş boylamoq, XI (1979), 202-204.

Olson, Robert W. (tan.), CengIz Orhonlu: Osmanlı İmparatorluğu'nun Güney Siyaseti, Habeş Eyaleti, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlan, n° 1856, İstanbul 1974, XXVII + 184, documents, 185-317, IX/2-X (1978), 281-288.

Özbayri, Kemal; Zakhos - Papazakhariou,E.: Documents de tradition orale des Turcs d’origine crétoise, Documents relatifsà l’Islam crétois, I., VIII/l (1976), 70-86.

özTELLt, CahIt: Les oeuvres de Hatâyi, Türkçeden çeviren Marcel Grisard, VI (>975), 7-to-

Popovic, Alexandre(tan.), B. Nurudinoviç: Bibliografija jugoslovenske 1945-1960 Bibliographyof Yugoslav Orientalistics 1945-1960), 1 vol., 242 p., Coll. Ori- jeltalni Institut Sarajevu” Posebna Izdanja”, t. VI, Sarajevo, 1968, III (1971), 194- «95- .

Popovic, Alexandre (tan.), Dr. M. Djukanovic:Dr. S. DJINDJK, Primeri turske proze (Anthologie de la prose turque), 1 vol., VIII + 147 p., coll. “Univerzitetski udzbenici”, Beograd, Naucna Knjiga, 1969, III (1971), 195-196.

Popovic, Alexandre(tan.), Haşan Kaleshi: Sami Frasheri ne letersine dhe filolojine turke(Sami Frasheri dans la littérature et la phlilologie turques), Gjurmime Albanologjika, I, 1968, Prishtine, 1968, p. 33-116; III (1971), 196-197.

Popovic, Alexandre : Etude de l’empire ottoman et l’orientalisme dans les pays balqaniques (Essai d'un répertoire bio - bibliographique et analytique de l’orientalisme yougoslave'), V («975''. 154-159-

Popovic, Alexandre(tan.), Pertev NaİlI Boratav: Turkish Volkserzahlungen und die Erzahlerkunst (Übersetzer Wolfram Eberhard),Taiwan (Formose), The Orient Cultural Service, 1975, 2 vols., XII -f- 228 et 229 - 4*° P-> (Asian Folklore and Social Life Monographs 73-74), VIII/2 (1976), 261-262.

Popovic, Alexandre(tan.), Bistra A. Cvetkova (éd.) : Frenski patepisi za Bal- kanite XV-XVHI v.,(Peregrinatores Francogalici de Terris Haemo adiacentibus narrantes), Sofia (?), Nauka i Izkustvo, 1975. 1 vol. 535 p. ill., cartes, Index (= coll. “Cuzdi patepisi za Balkanite”, t. 1), VIII/2 (1976), 262-263.

Popovic, Alexandre, Haşan Kaleşi(1922-1976), IX/2-X (1978), 7-8.

Popovic, Alexandre: Le poète Servi Bosnavi a-t-il existé?,IX/2-X (1978), 30-38.

Popovic, Alexandre ; Jasna Samic: Süleyman ‘Ayâni de Manastır, poète du XVI’-XVII* siècle,XI (1979), 210-216.

Rona - Tas, A.: Touiards a new édition of the Volga Bulgarian inscriptions, V (1975), 14-18.

Roux, Jean - Paul: Le lièvre dans la tradition turque, III (1971), 40-48.

Roux, Jean - Paul(tan.), Michèle Nicolas: Croyances et pratiques turques concernant les naissances (Région de Bergama),1 volume, 163 pages. Paris, Publications orientalistes de France, 1972, 181-182.

Roux, Jean - PÂul: Quelques abjects numineux des Turcs et des Mongols, I. Le bonnet et la ceinture,VII (1975), 50-64.

Roux, Jean-Paul; Masse, Marie - Madeleine : Quelques objets numineux des Turcs et des Mongols, 2. Les plumes, VIII/i (1976), 28-57.

Roux, Jean - Paul (tan.), Rémy Dor: Contribution à l’étude des Kırgız du Pamir afghan, Cahiers Turcica, I, Publications orientalistes de France, Paris, 1975, 341 p., VIII/2 (1976), 258-261.

Roux, Jean - Paul: Quelques objects numineux des Turcs et des Mongols, III. L’arc et les flèches,

IX/i (1977), 7-28.

Roux, Jean - Paul (tan.), Jean Cuisenier: Economie et parenté. Leurs affinités de structure dans le domaine turc et dans le domaine arabe, Mouton et Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris - La Haye, 1975, 569 pages, IX/2-X (1978), 250-253.

Roux, Jean - Paul (tan.) : Quatrième congrès international d’art turc, Université de Provence,

Etudes historiques, 3, 1976, 256 p., IX/2-X (1978), 253-255.

Samic, Jasna; Popovic, Alexandre: Süleyman ’Ayâni de Manastır, poète du XVI’ siècle,XI (1979), 210-216.

Sauvan, Yvette; Vajda, Georges; Berthier, Annie: Une note aouobiographique d'un fonctionnaire ottoman natif de Hongrie, XI (1979), 217-218.

Savory, Roger M.: The Qiztlbash, éducation and the arts, VI (1975), 168-176.

Sertkaya, Osman F.: Some problème of Köktürk History : A note on the adjectival com- poundKız Koduz on the Tonyukuk monument, XI (1979), 180-186.

Shaw, Stanford J.: Selim III and the Ottoman Navy, I (1969), 212-241.

Skilltter, Susan: British centres of Turkish Studies, V (1975), 148-153.

Skilliter, SusanA.: Catherine de Medici's de Turkish ladies-in-waiting; a dilemma in Franco - Ottoman diplomatie relations, VII (1975), 188-204.

Skilliter, SusanA., : List of works towards a Bibliography of current British Turcological Studies, IX/i (1977), 252-263.

Socek, Svat: Certain Types of Ships in Ottoman Turkish Terminology, VII (1975), 233-249.

STEBLEVA - I. V. : De quelques particularités du vers turc,Rusçadan çeviren Marie José Minasian, III (1971), 117-127.

Suliteanu, Gisela, Lendemez: une ancienne coutume de travail collectif chez les Tatars de Dobroudja, Rumenceden çeviren Rodca Mirsescu, IV (1972), 78-95 -f- 13 Süxbaatar, C.: Sur quelques particulrités de suffixes casuels en Mongol contemporain, 111 (*971)>

Svanidze, Mihail H.,: Point des Etudes sur l’histoire de la Turquie et de la Géorgie, Rusçadan çeviren Laure Melifkoff - Sayar,IX/2-X (1978), 236-246.

Theodoridis, Dimitri: Ausdem griechischen Lehngut im Osmanischen,I, VII (1975), 32-49-

Tietze, Andréas: The poet as critique of society, A16. Century Ottoman Poem, IX/i (1977), 120-160.

Tietze, Andréas: Postscript to Turcica IX/i, 120 ff, XI (1979), 205-209. Todorov, Nikolai: Boris Nedkof, VIII/2 (1976), 7-8.

Tretiakoff, Andrée: Recherche quantititative sur l’harmonie vocalique application au Kırgız,V (1975), 19-31.

Tryjarski, Edwar: Conférence des Turcologues de l’URSS, (Alma - Ata 27-29 Septembre 1976), IX/i (1977). 272-275. ....

Tuncel, Bedrettin: L'activité turcologique à !Université de Strasbourg: L'influence des “Lumières" sur l'Empire Ottoman, Conférence de M. Bedreddin Tuncel, doctor honoris causa de l’Université de Strasbourg, Professeur de langue et de Littérature Françaises à la Faculté des Lettres d’Ankara, prononcée à la Faculté des Lettres de Strasbourg, le 25 novembre 196g, II (1970), 165-I77-

Umarov, E. A. : Variantes lexicales des parties constituantes de la phrase en Uzbek d'après le Khazojin-ul-Maonij A’Aliçer Navoi, V (1975), 7-13.

Umarov, Ercas: A propos de l'expressions Toç boylamoq, Rusçadan çeviren Pent Nurmekund,XI (1979), 202-204.

Vajda, Georges; Berthier, Annie; Sauvan, Yvette: Une note autobiograpghique d’un fonctionnaire ottoman natif de Hongrie, XI (1979), 217-218.

Veinstein, Gilles; Beldiceanu - Steinherr, Irène; Berindei, Mihnea: Attribution de timar dans la province de Trébizonde (fin du XVIe siècle'), VIII/l (1976) 279-290.

Veinstein, Gilles; Berindei, Mihnea: La Tana- Azaq de la présence italienne à l'emprise ottomane

(fin XIIIe - milieu XVIe siècle), VIII/2 (1976), 100-201.

Veinstein, Gilles; Beldiceanu - Steinherr, İrene; Berindei, Mihnea: Attribution de timar dans la province de Trébizonde (fin du XVIe siècle),II, IX/2-X (1978), 107-154.

Veinstein, Gilles(tan.), Yuzo Nagata: Muhsin-zâde Mehmed Paça ve Ayanlık mües- sesesi, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Study of Languages, Tokyo, 1976, 158 p., XI (1979), 293-295.

Veinstein, Gilles(tan.), Yuzo Nagata: Some documents on the big farms (çiftliks) of the notables in Western Anatolia, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Studia Culturae Islamicae, n° 4, Tokyo, 1976, 67 p., xı (1979). 296-297-

Velkov, Asparouch: Les notes complémentaires dans les documents financiers ottomans des XVIe-XVIII‘ siècles (Etude diplomatique et paléographique),XI (1979), 37*77-

Vietze, Hans - Peter: Zu einigen alten Hahzeitsbrauchen der Bajad, III (1971), i53-,55-

Villain - Gandossi, Christiane(tan.), Paolo Preto: Venezia e i Turchi, Florence, >975> 554 pagcs. VIII/2 (1976), 266-270.

Villain - Gandossi, Christiane (tan.), Aldo Gallotta: “Le Gazavat di Hayreddin Barbarossa",in Studi Magrebini III (Centro di studi Magrebini), Naples, 1970, p. 79-160, VIII/2 (i976)- 270-272.

Villain - Gandossi, Christiane : Les dépêches chiffrées de Vettore Bragadin, baile de Constantinople (12 juillet 1564-15 juin 1566), IX/2-X (1978), 52-106 + 2 plan- hes.

Young,M. J. L. ; Ebied, R. Y. : A nineteenth - century arabic survey of the Ottoman Dynasty, VIII/i (1976), 246-271.

Yurdaydin, HüseyinG.: An Ottoman Historian of the XVI th Century: Xasuh al- Matraki and his Beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn and its importance for some Iraqi cities, VII (1975), I79*>87-

Yüce, Nurİ: Eine Variante der Tepegöz-Erzahlung aus dem Taurus Gebirge vom Kefli- Stamm, 111 (1971), 31-39.

Zakhos - Papazahariou, Emmanuel: Les origines et survivances ottomanes au sein du théâtre d'ombres grec, V(1975), 32-39 -f- 28 planches.

Zakhos - Papazakhariou, Emmanuel ; Özbayri, Kemal : Documents de tradition orale des Turcs d'origine crétois relatifs à l'Islam, crétois, I, VIII/l (1976), 70-86.

Zieme, P., Geissler, F.: Uigurische pancatantra - fragmente, II (1970), 32-70.

II

TANITMA YAZILARI

Agache, D. ; Simanschi, L. ; Ignat, Georceta: Documenta, romaniae historica. -A. Moldova, II (1449-1486), Coll. Academia de Ştiinte Sociale şi Politice. Rep. Soc. România - Sectia de istorie şi arheologie, Bucarest, éd. Academia Rep. Soc. România, 1976, LVII-648 p. - 94 pl., IX/i (1977), 288-289 (N. Beldiceanu)

And, Metin: La peinture miniature turque. La période ottomane, Ed. Dost, 1976, Ankara, 122 p., IX/2 (1978), 262 (M. Nicolas).

And, Metin: Turkish shavdow theatre,Dost yayınlan, Ankara, 1975, 80 p.-XVl (illustrations), XI (1979), 280-283 (M. NICOLAS).

Anghelesco, MIrcea: Literatura românâ ji Orientai (La littérature roumaine et l’Orient), Bucarest 1975, 7-207 p., IX/i (1977), 297-303 (Gh. I. Constantin).

----- Atatürk Konferansları VI, 1973-1974, Ankara, Türk Tarih Kurumu yayınlan, 1977, VIII, 286 p., XI (1979), 300-301 (P. Dumont).

Atsiz, Bedriye; Kissling, H.-JoachIm: Sammlung türkischer Redensarten O. H. Wiesbaden, 1974, 186 p., VIII/i (1976), 300-301 (L. BAZIN).

Babinger, F.: Mehmed the Conqueror and His Time,éd. W. C. Hikman, trad. R. Man- heim, Princeton, 1978, 549-24 pl. 1 fig. 8 cartes, XI (1979), 284-285 (N. Beldiceanu).

Bastuji, Jacqueline, Les relations spatiales en turc contemporain, Etude sémantique, Paris, Klinksieck, 1976, 258 p., IX 2-X (1978), 247 (L. Bazin).

Başcöz, Ilhan; Tietze, Andréas, BIlmece: A corpus of Turkish Riddles, Folklore Studies, 22 University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London, 1973 P->1 carte hors texte, IX/2-X (1978), 259-261 (M. Nicolas).

Berindei, Mihnea ; Kalus - Martin, Marielle ; Veinstein, Gilles : Actes de Murad III sur la région de Vidin et remarques sur les “qanun” ottomans, dans Südost Fors- chungen, t. XXXV, Munich, 1976, 11-68 -4 pl. h.t., IX/2-X (1978), 270-274 (N. BELDICEANU).

Birken,A. : Die Frovinzen des Osmanischen Rciches, annexe a l'Atlas pour le Moyen Orient publié à Tübingen, Série B, n° 13, Wiesbaden, éd. Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1976, XIV-332-15 cartes, XI (1979), 292 (N. Beldiceanu).

Bojanic, Duşanka: Fragmenti zbirnog Vidinskog sangaka iz 1466 godine (Fragment de registre de recensement du gouvernorat de Vidin de l'année 1466), et

Fragmenti opsirnog popisa Vidinskog sangaka iz 1478-1481 (Fragment de registre de recensement du gouvcrnorat de Vidin 1478-81), dans Mcsovita graga (Misccllanea), t. II, Istorijski Institut graga, t. 11, Belgrade, 1973, 1-191 pl. h. t., IX/2-X (1978), 270-274 (N. Beldiceanu).

Bojanic, Duşanka: Vidin i vidinkijat sandzak prez 15-16 vek (Vidin et le gouvernorat de Vidin au XVIe et XVIe siècles), Sofia, 1975, 225 4- 44 pl. h. t., IX/2-X (1978), 271-274 (N. Beldiceanu).

Boratav, Pertev Naİlİ: Contes de Turquie, Traduits du turc par A. Flamain et M. Nicolas, Illustrations d’A. Lamotte, Paris 1977, Maisonneuve et Larose; Coll. Les littératures populaires de toutes les Nations, Nouvelle Série, XXIII, 140 pp., IX/2-X (1978), 258-259 (A. GÖKALP).

Boratav, Pertev Naİlİ: Türk Folkloru (Türk Halkbilimi II-ıoo Soruda Türk Folkloru. inanışlar, töre ve törenler, oyunlar), İstanbul, Gerçek yayınevi, 1973, 334 p., VII (>975), 3°9-3>> (M. Nicolas).

Boratav, Pertev Naİlİ: Türkish Volkserzahlungen und die Erzahlerkunst (Übersetzer I4o//ram Eberhard), Taiwan (Formose), The Orient Cultural Service, 1975, 2 vols., XII>228 et 229-410 p. (Asian Folklore and Social Life Monographs, 73-74), VIII/2 (1976), 261-262 (A. Popovic).

Buri - Güterman, Johanna: Der Satzbau in der Sprache der Osmanischen Urkunden aus der £eit von Mehemmed Fatih bis Süleyman-ı Qanuni, Vienne 1972, 1 vol. VII-100 p. - 2 pl. h.t. - 3 p. - 2 tab. h.t., Coll. Dissertationen der Universitat Wien, 68, V (1975), 169-171 (N. Beldiceanu).

Busuj, A. M.: Bibliograficeskij ukazatel' litteratury po voprosam frazeologii (Index bibliographique des travaux relatifs à la phraséologie), Samarkand, 1976, 300 p., XI(*979), 277-278 (R. Dor).

Campina, B.: Scrieri isterice, t. I, p. 361, éd. D. Mioc, E. Stanescu, Bucarest, Editure Academiei republicii sosialiste România, 1973, VIII /i (1976), 301 >303 (N. Beldiceanu).

Centlivres - Demont, Micheline, Popular art in Afghanistan. Painting on trucks masques and tea - houses, translated from the French by R. R. Charleston, Graz, Akademische Druck-H. Verlagsanstalt, 1976, 64 p. 35 pl. coul. IX/2-X (•978), 255-258 (R. Dor).

Charleston, R. R., bk. Centlivres - Demont, Micheline.

Cihadoru, C.; Pascu, St.; Gündish,K. G., Mioc, D.; Pervain: Viorica: Documenta Romaniae historica. D. Relatii intre Tarile Române,I, 122-1456 (Relations entre les pays roumains), Academia de Stiinte Sociale şi Politice a Rep. Soc. România, Bucarest, éd. Academia Rep. Soc. Românie, 1977, XLIV p. - 527 P- + 25 pl., XI (1979), 289-290 (N. BeldIceanu).

Cuisenier, Jean: Economie et parenté. Leurs affinités de structure dans le domaine turc et dans le domaine arabe, Mouton et Ecole Pratiques des Hautes Etudes, Paris La Haye, 1975, 569 pages, IX/2-X (1978), 250-253 (J.-P. Roux).

Cvetkova, Bistra A. (éd.) : Frenski patepisi za Balkanite XV-XVIII V., (Peregrinatores Francogalici de Terris Haemo adiacentibus narrantes), Sofia (?), Nauka i Izkustvo, >975, « vol. 535 p. ill., cartes, index (= Coll. “Cuzdi patepisi za Balkanite”, t. I), VIII/2 (1976), 262-263 (A. Popovic).

Cvetkova, BistraA.: Vie économique de villes et ports balkaniques aux XV' et XVI' siècles, REI, XXXVIII a (1970), 267-355, IX a-X (1978), 275-278 (N. Bel- DECIANü).

Cvetkova, Bistra A.: Actes concernant la vie économique de villes et ports balkaniques aux XV et XVI' siècles, REI, XL/a (1972), 345*39° 1’-P1- h t->XL1H 1 ('975) p. 143-180, IX/a-X (1978), 275-278 (N. Beldiceanu).

Dinescu, Viorica: Nouvelles turques, sous les pêchers (vol. I, XCVIII, 1, 236); Le miroir (qui est) sur la plage (vol. II, p. 5-327), Bucarest 1973 (dans la Biblioteca pentru toti, n° 9, 727-728), V (1975), i74-*77 (Gh. I. Constantin).

Dino, Güzine: La genèse du roman turc XIX' siècle, Publications Orientalistes de France, Paris, 1973, 255 p., VII (1975), 3”-3»2 (A. Gökalp).

Dirks, Sabine: Islam et Jeunesse en Turquie d'aurjoud'hui, Lille-Paris, 1977, 368 p., XI (1979), 298-299 (P. Dumont).

DjindjIc, Dr. S.; Djukanovic, Dr. M.: Primeri turcke proze (Anthologie de la prose turque), 1 vol VIII-147 p. coll. “Univerzitetski udzbenici” Beograd, Naucna Knjige, III (1971), 195-196 (A. Popovic).

Djukanovic, Dr. M. bk. Djindjic, Dr. S.

Dor, Rémy: Contribution à l'étude des Kırgız du Pamir afghan, Cahiers Turcica, Publications orientalistes de France, Paris, 1975, 341 p-, VIII/2 (1976), 258:-26i (J. - P. Roux).

Duparc, Pierre,: La France et l'Empire ottoman sous l'Ancien Régime. Recueil des Intructions données aux ambassadeurs et Ministres de France depuis les Traités de Westphalie jusqu'à la Révolutuion française, tome XXIX, Turquie, Paris, CNRS, 1969, 512 p., V (1975), 160-165 (G. Livet).

DrImba, VladImIr: Syntaxe canane, Bucarest - Eeyde, 1973, 3 + 335 P-, VIII/l (1976), 296-300 (Gh. I. Constantin).

Dumont, Paul, bk. SabahattIn AlI.

Egorov, V. G.,: Sovremenyj cuvasşkij literatumyj jazyk v sravnitel' no-istoriceskom os- vescenii (La langue littéraire tchouvache contemporaine du point de vue historique comparé), 2 éd., Çeboksary, 1971, p. 3-201/-204, V (1975)» *66-169 (Gh. I. Constantin).

Eren, MIhİn; Soysal, Îsmaİl: Türk incelemeleri yapan kuruluşlar (kılavuz), Türk Tarih Kurumu yayınlan, VII. dizi, n° 75, Ankara 1977, 222 p. IX/-2-X (1978), 296-297 (J.-L. Bacque - Grammont).

Eyüboğlu, E. Kemal: On üçüncü yüzyıldan günümüze kadar şiirde ve halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler, İstanbul, 1973-1975, VIII/2 (1976), 254-256 (R. Dor).

Fadeeva,I. E.: Midhad- Paşa, ^izn’i dejatel'nost’ (Midhad Pacha, vie et l’oeuvre), Moscou. Akademija Nauk SSSR. Institut Vostokovedenija, 1977, 168 p. XI (*979), 297-298 (P. DUMONT).

Fazylov,E. L; M. T. Zijaeva : Izyskannyj Dar T'urkskomu Jazyku, A. N. Uzbekskoj SSSR, Taşkent 1978, 452 p., XI (1979), 277 (L. Bazin).

Fekete, L. : Buda and Peste under Turkish rule, 102 p., Budapest, 1976 (Studia Turco- Hungarica, éd. Gy. Kaldy - Nacy, III), IX/i (1977), 3,O"3*1 (J- Aubin).

Fekete L.: Einführung in die persische Palâographie 101 persische Dokumente, aus dem Nachlass des Verfassers herausgegeben von G. Hazai, Budapest, Akadémiai Kiado, 1977, 594 p. - 242 pl., IX t (1977), 3ï,~3I5 (J- 1 L. Bacque - Grammont).

Filipovic, Nedim: Princ Musa i şejh Bedreddin(Prince Musa et le cheikh Bedreddin), Sarajevo, 1971, 768 p., IV (1972), 170-173 (D. Bogdanovic).

Flamain, bk. Boratav, Pertev Naili.

------------- : Fundamenla Turcicae Philologiae, vol. III, III (1971), 197.

Gabain,A. V.: Das Leben im uigurischen Königreich von Qoço (850-1250), Veröffentli- chungen des Societas Uralo - Altaica, Bd. 6, Wiesbaden, Otto Harrossowitz, ’973>25* PP- 235 figures réparties en 99 planches, VIII/ı (1976), 294-296 (L. Hambis).

Gallotta, Aldo: “Le Gazavat di Hayreddin Barbarossa”, in Studi Magrebini III (Centro di studi Magrebini), Naples, 1970, p. 79-160, VIII/2 (1976), 270-272 (Ch. Villain - Gandossi).

Gökman, Muzaffer: Atatürk ve devrimleri tarihi bibliyografyası, II, İstanbul, MEB, 1974, XVI + 656, VIII/2 (1976), 275-277 (P. Dumont).

Gualdo Rosa, Lucia: II Filelfo e i Turchi, un inedito storico deli' Archivio Vaticano, Extrait des Annali délia Facolta di Lettere e Filosofia deli’ Universita’ di Napoli, XI/1964-1968, pp. 109-165, III (1971), 193 (J. Aubin).

Guboğlu, M. : Cronici turceşti privind tarile romane. Extrase IL Sec. XVII. Inceputul sec. XVIII. (Les chroniques turques concernant les pays roumains. Extraits IL XVIIe —dé but XVIIIe s. 1 vo 1. 542 p.-8 pi-, Bucarest, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974, VIII/i (1976), 304-305 (N. Beldiceanu).

Gundisch,K. G.: bk. Cihodaru, C.

Hazai, G.: bk. Fekete, L.

Hikman, VV. C. : bk. Babincer, Fr.

Householder, Jr., Fred. W., Lotfi, Mansur: Basic course in Azerbaijani; L’ralic and Altaic Sériés, vol. 45, Indiana University Publications; den Haag 1965; XIII und 275 Ss., XI (1979), 275-276 (A. V. Gabain).

Humbsch, R.: Beitrdge zur Geschichte des Osmanischen Agyptens nach arabischen Sultans- und Staatthalterurkunden des Sinaiklosters, Coll. Islamische Untersuchungen, t. XXXIX, Freiburg im Breisgau, Klaus Schwarz Verlag, 1976, IV. p. non nu. - 718 P.-17 pl. h.t., IX/2-X (1978), 278-279 (N. Beldiceanu).

Ignat, Georgeta: bk. Agache, D.

IlkIn, Selİm; Tekelİ, İlhan: 1929 Dünya buhranında Türkiye'nin iktisaaî politika arayışları, Ankara 1977, VIII 4- 702, IX/2-X (1978), 301-303 (P. Dumont).

: Islamische Abhandlungen. A us dem Institut für Geschichte und Kültür des Nahen Orients an der Universitat München,1 vol. 194 p. 33 illust. dans le texte; Coll. Beitrdge zur Kenntnis

Südosteuropas und des Nahen Orients,t. XVII, Munich, 1974, VII (1975), 306-309 (N. Beldiceanu).

Johanson, Lars: Aspektim Türkischen; Vorstudien zu einer Beschreiburg des türkeitürkischen Aspektsystems, Uppsala 1971, 334 p., XI (1979), 276-277 (A. V. Gabain).

Jukhma, Mikhaïl,: (Nasreddin Khodja chez les Tchouvaches), Cvety El 'bi, (Les fleurs d’El’bi, Narrations, contes, légendes, Traduction autorisée par Alexandre Burtynski), IV (1972), 175-181 (Gh. L Constantin).

Kaldy - Nacy, Gy.: Szulejman, Budapest, Gondolât 1974, VIII/2 (1976), 272-273 (J. Aubin).

Kaldy - Nagy, Gy.: (ed.): Hungaro - Turcica Studies in honour of Julius jSémeth, 364 p., Budapest 1976, IX/i (1977), 3o8-3>° (J- Aubin).

Kaldy-Nagy, Gy.:bk. Fekete, L.

Kaleshi, Haşan: Sami Frasheri ne letersine dhe filolojine turke(Sami Frasheri dans la littérature et la philologie turques), Gjurmime Alnabologjike1, 1968, Prishtine, 1968, p. 33-116, III (1971). >96-197 (A- Popovic).

Kalus - Martin, Marcelle: bk. Berindei, Mihnea.

Kara, George; Zieme, Peter: Fragmente tantrischer Werke in uigurischer Übersetzung, Berliner Turfantexte VII, Akademic Verlag, Berlin, 1976, 112-49 pl., IX/2-X (1978), 247-249 (J. Hamilton).

Karpat, KemalH. (éd).: The Ottoman State and ils place in World history,129 p. Leyde, E.J. Brill, 1974 (Social, économie and political studies of the Middle East, XI), VIII/i (1976), 308-309 (J. Aubin).

Kathona, Géza: Fejezelek a török hodoltsagi reformacio törteneteböl(Chapitres d’histoire delà Réforme à l’époque de la domination Turque), 251 p., Budapest, Aka- demiai Kiado, 1974 (Humanizmus és Reformacio, 4), VIII/2 (1976), 273-274 (J. Aubin).

Kissling, H.-Joachim: bk. Atsiz, BedrIye.

Kornrumpf, H. J.: Die Territorialıemaltung im östlichen Teil der europaischen Türkei vom Erlass der Vilayetsordnung(1864) bis zum Berliner Kongress(1878) nach amt- lichen osmanischen Verôffentlichungen, Coll. Islamkundliche Untersuchungen, t. XL, Freiburg im Breisgau, 1976, XII-434 p.-4 cartes, IX/a-X (1978), 280281 (N. Beldiceanu).

Kotska, R.; Senarclens De Grancy, R.: Grosser Pamir, Graz, 1978, 400 p., 32 planches couleur, une centaine d’ill. 5 cartes en annexe, XI (1979), 278-280 (R. DOR).

Krader, Lawrence: The Asiatic Mode of Production, Vangorcum, Assen, 1975 454 p., XI (1979), 301-303 (A- Gökalp).

Kreiser, K.: Edirne im 17. Jahrhundert nach Evliya Çelebi. Ein Beitrag zur Kenntnis der Osmanischen Stadt, Freiburg im Breisgau, 1975, XXXIII p. - 2 cartes h.t. -, pl.-42 p., IX/2-X (1978), 279-280 (N. Beldiceanu).

Kreutel,R. F.: Derfromme Sultan Bayezid. Die Geschichte seiner Herrschafl (1481 — 1512) nach den allosmanischen Chroniken des Oruç und des Anonymus Hanivaldanus, Graz- Vienne-Cologne, 1978, Coll. Osmanischen Geschhichtschreiber, XI (1979), 286-287 (N. Beldiceanu).

Kurz,O.: European docks and ıvatches in the ffear East, XII-109 p. 16 pl. hors texte, Brill, Leyde, 1976 (Studies of the Warburg Institute, University of London, vol. 134), IX/i (1977), 305-306 (J- Aubin).

Lamotte, A.: bk. Boratav, Pertev Naili.

Le Coq, Albert von: Die buddhistische Spdlantike in Mittelasien, III, Die Wandmale- reien, Graz 1974, 54 Ss. 26 Tafeln. IV. Atlas zu den Wandmalereien, Graz 1974, 29 Ss.. VIII/i (1976), 291-294 (A. V. Gabain).

Lesure, Michel: Lépante. La crise de l’empire ottoman, izyg p. Paris, Julhard, 1972 (Coll. “Archives”, n® 48), IV (1972). >74'>95 (J- Aubin).

Little, Donald P. (ed.) : Essays on Islamic civilization Presented to Niyazi Berkes, VI-364, Brill, Leyde 1976, VIII/i (1976), 308-309 (J. Aubin).

Lotfi, Mansur: bk. Householder Jr., Fred W.

Manheim, R.: Bk. Babinger, Fr.

Markov, W.; Werner, Er.: Geschichte der Türken von den Anfangen bei zur Gegentvart, Berlin, Akademie Vcrlag, 1978, XI-379 P.-29 pl. h.L-7 cartes, XI (1979), 283-284 (N. Beldiceanu).

Matkovski, A. : Kreposnistvoto vo Makedonija vo vreme na turskolo vladeenje (Le servage en Macédoine pendant la domination turque), Skopje, 1978, 412-1 carte -photos, XI (1979), 287-288 (N. Beldiceanu).

Matuz, Josef: Das Kanzleitvesen sultan Süleymans des Prachtigen, Freiburger Islams- tudien, Band V, Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1974, VIII-172 p. 16 tabl., VIII/x (1976), 306-307 (R. Mantran).

Matuz, Joseph: Krimtatarische Lirkunden im Reichsarchiv zu Kopenhagen-Mit historisch- diplomatischen und sprachlichen Untersuchen, Freiburg, Klaus Schwarz Verlag, Islamkundliche Untersuchungen, Band 37, 1976, 348 p.-XXX, Bibl. 315-324 IX 2-X (1978), 288-290 (A. Benningsen).

Mehmed, MustafaA.: Documente turçeşti privind istoire României, I. 1455-1777 (Documents turcs concernant l’histoire de la Roumanie), Coll. Academia de ştiinte a Rep. Soc. România, Institutul de Studii Sud-Esteuropene, Izvoara orientale privind istoria Românei, Bucarest, ed. Acad. Rep. Soc. Romànie, 1976, XXXII P.-411 p.-57 planches. XI (1979), 290-292 (N. Beldiceanu). Mioc, D., bk. Cihodaru, C.

Mioc, D. : bk. Câmpina, B.

MIroğlu, İsmet: XVI. yüzyılda Bayburt Sancağı, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma derneği yayn., n° I, İstanbul, 1975, 204-7-2 cartes, IX/ı (1977), 276-281 (N. Beldiceanu).

Müller - Wiener, Wolfgang: Bildlexikon zur Topographie Istanbul. Byzantion- Konstantinupolis - Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhundert, unter Mitarbcit von Renate und Wolf Schiele, mit einem Beitrag von Nezih Firath, Deutches Archàologisches Institut, Verlag Ernst Wasmmuth, Tubingen 1977, 536 p., 631 illust. plan en couleurs encarté dans la couverture, IX/2-X (1978), 292-293 (J.-L. Bacoue - Grammont).

Nagata, Yuzo: Muhsin - zâde Mehmet Paşa ve Ayanlık Müessesesi, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Study of Languages, Tokyo 1976, 158 p., XI (1979), 293-295 (G. Veinstein).

Nagata, Yuzo: Sortie documents on the big farms {Çiftliks) of the notables in Western Anatolia, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Studia Culturae Islamicae, n" 4, Tokyo, 1976, 67 p., XI (1979), 296-297 (G. Veinstein).

Nicolas, Michèle: Croyances et pratiques populaires concernant les naissances {Région de Bergama'),1 Vol. 163 p., Publications orientalistes de France, Paris, 1972, IV (1972), 181-182 (J. - P. Roux).

Nicolas, Michèle: Poissons et Peche en Turquie, Editions du CNRS, Paris 1974, 109 p. pl. index, VII (1975), 304-306 (A. Gökalp).

Nurudinovİc,B. : Biblografyajugoslovenske 1945-’^° Bibliografy of Yugoslav Orientalistics 1945-1960), Coll. Orjentalui Institut u Sarajevu posebna Izdanja”, t; VI, t vol., 242 p., Sarajevo, 1968, III (t97’)>l94">95 (A- Popo vıc).

Olteanu, St.: Zzs pays roumains a l’époque de Michel le Brave (l’Union de1600), Coll. Bibliotheca Historico Romaniae, Monographies, XIV, Bucarest 1975, I59‘32 photos, IX/i (1977), 286-288 (N. Beldiceanu).

Orhonlu, Cengiz: Osmanlı İmparatorluğu’nun Güney Siyaseti, Habeş Eyaleti, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlan, n° 1856, İstanbul 1974, XXVI-184, documents, 185-317, IX/a-X (1978), 281-288 (R. W. Olson).

özDEMtR, Haşan: Die altosmanischen Chroniken als Quelle zur türkisehen Volkskunde (Les chroniques ottomanes comme source du folklore turc), Freiburg/Breisgau, ed. Klaus Schwarz, 1975, 460 p., IX/2-X (1978), 264-265 (P. N. Boratav).

Pascu, St.: bk. Cihodaru, C.

Pervain, Viorica: bk. Cihodaru, C.

Preto, Paolo: Venezia e i Turchi, Florence, 1975, 554 PaScs’ VIII/2 (1976), 266-270 (Ch. Villain - Gandossi).

Pulaha,S.: Defteri i regisrimit te sanxhakut te Shksdres i vitit 1485 (Le cadastre de l’année 1485 concenrant la province de Skutari), 2 vol. Coll. Académie des Sciences de La Rp. d’Albanie, Institut d’Histoire, Tirana, 1974, t. I, 488 p., t. H, 53 p.-i6 facsimilés h. t; 389 p. IX 1 (1977), 284-286 (N. Beldiceanu).

____ : Quatrième congrès international d'art turc, Université de Provence, Etudes historiques, 3, 1976, 256 p., IX/2-X (1978), 253-255 (J. - P- Roux).

Renda, Günsel: Batılılaşma döneminde Türk resim sanatı, 1700-1850, Hacettepe Üniversitesi yayınlan, Ankara, 1977. 272P- IX/2-X (1978), 297-298 (P. Dumont). _

Röhrborn,K.: Untersuchungen zur osmanisehen Verwaltungsgeschichte,Coll. Studien zur Sprache, Geshichte und Kültür des islamischen Orients, nouvelle série, t. V, Berlin - Newyork, ed. Walter Gruyter, 1973, XI + 177 p., IX/i (1977), 281-284 (N. Beldiceanu).

Röhrborn, Klaus : Uigurisches Wôrterbuch sprachmaterial der vorislamischen türkisehen Texte aus Zentralasien, Lieferung I, a-agrig, I-VI1I + 1-72 pages, Franz Stciner Verlag, GMBH, Wiesbaden 1977, IX/2-X (1978) 249-250 (J. Hamilton) Sabahattin, AlI: Toussouf le Taciturne, roman traduit du turc par Paul Dumont, Publications Orientalistes de France, Paris 1977, IX/2-X (1978), 262-264 (M. Nicolas^. _

Salimova,R. H. ; Sattarov, R. : Paremiologija Uzbekistana (Parémiologie de l’Ozbekistan), Samarkandskij, Gosudarstvennyj pedagogiceskij Institut S. Ajm, Samarkand, 1978, 208 p., XI (1979)> 277-278 (R. Dor).

Sattarov, R. : bk. Salimova, R. H.

Schreiner, Peter: Die byzantinischen Kleinchroniken 1. Teil. Einleitung und texte, Vienne 1975, 688 p. ; 2. Teil, Historischer Kommentar, Vienne 1977, 644 p., (Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaten) (= Corpus Fontium Historiae Bizantinae, vol. XII/i et XII/2, Séria Vindohonensis, Edidit He- ribertus Hunger, IX/2-X (1978), 265-270 (P. Ş. Nasturel; N. Beldiceanu).

Sebag, Paul: Une relation inédite sur la prise de Tunis par les Turcs en 1574, Sopra la dcsolationc délia Golctta e forte di Tunisi de Bartholemo Ruffino, Introduction, texte et traduction annotée 248 p., (Publications de l’Université de Tunis, 5e série, Sources de l'histoire tunisienne, vol. IV), IV (1972), 173 (J. Aubin). Senarclens de Grancy, R.: bk. Kostka, R.

Simanshi, L.: bk. Agache,D.

Soucek, Svat; Stolz, B.: Memoirs ofa janissary Konstantin Mihalovic, XXX-256 P.-32 illustrations, Ann Arborr - Michigan, 1975, VIII/i (1976), 305-306 (N. Bel- diceanu).

Soysal, İsmail:bk. Eren, MihIn.

Spiridonakis, B. G.: Empire Ottoman, Inventaire des Mémoires et Documents aux Archives du Ministère des Affaires étrangères,Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 1973, VlII/i (1976), 310-311 (M.-T.. Den.nis - Combet).

Stanescu,E. : bk. Campina, B.

Stolz, B.: bk. Soucek, Svat.

----- : Studi preottomani e otlomani. Atti del Convegno di Napoli(24-26 settembre 1974), a curadi Aldo Gallotta, VI 4- 240 p., Naples 1976, IX/i (1977), 303-305 (J. Aubin).

Tardy, Lajos: Régi magyar küvetjarasok Keleten,(Anciennes ambassades hongroises ent Orient), 221 p. 12 pl., index, Budapest, Akademiai Kiado, 1971 (Körösi Csoma Kıskönyvtar, II), VIII /1(1976), 274-275 (J. Aubin).

Tekeli, İlhan:bk. IlkIn, Selim.

Thobie, Jacques: Intérêts et impérialisme français dans l'Empire ottoman(1895-1914), Paris, Publ. de la Sorbonne - Imprimerie Nationale, 1977, 818 p., IX/2-X (1978), 299-301 (P. Dumont).

Tietze, Andréas: "Turcologischer Anzeiger {TA1)”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 67, 1975, pp. 339-488, VIII/i (1976), 311-312 (J. - L. Bacque - Grammont).

Tietze, Andréas:bk. Başgöz, İlhan.

Tokmakçioğlu, Erdoğan: Bütün yönleriyle Nasreddin Hoca,Istanbiul, 1971, V (1975), 171-174 (Gh. 1. Constantin).

----- : Türk - Macar Kültür Münasebetleri ıpğı altında II. Rakoczi Ferenc ve Macar mültecileri sempozyumu, İstanbul 1976, XVI 4- 239 p., IX/2-X (1978), 290-292 (J. Aubin).

Türkmen, Fikret: Açık Garip hikâyesi üzerinde mukayeseli bir araştırma, Atatürk Üniversitesi yayınları n° 357, Ankara, 1974, 1 vol., 307 p., VIII/2 (1976), 256-258 (M. Nicolas).

Vari.ik, M. Ç.: Germiyan - oğulları tarihi(1300-1429), Atatürk Üniversitesi yayınlan n° 288, Ankara, 1974, XV 4* 190 p. 4- >5 pl. h.t. 4- 6 photos 4- t carte, VIII/2 (1976), 263-265 (N. Bei.diceanu).

Vasdravellis, J. K.: Klephts, Armatoles and Pirates in Macedonia during the Rule of the Turks(1627-1821), Salonique, Coll. Bibi, macédonienne, t. 43, 202 4- XIV pl. h.t., XI (1979), 2881-289 (N. Beldiceanu).

Veinstein, Gilles:bk. Berindei, Mihnea.

Vella, Andrew P.: An Elizabethan - Ottoman conspiracy, 168 p. 8 ill. index, Malte 1972 (Royal University of Malta Historical Studics III), VIII/» (1976), 309310 (J. Aubin).

Vylcev, Velicko: Khitir Pel'ri Nasratdin Khodza Iz istorijata na b'ignrskija naroden anekdot(Kh. P. et N. Kh. Histoire de l’anecdote populaire bulgare), Sofia, éd. Acad, des Sciences, 1975, 354 p., IX/1 (1977), 29P*-354 (Gh. I. Constantin).

Werner, Er.: Die Geburt einer Grossmacht. Die Osmanen(1300-1481), Ein Beitrag zur Genesis des türkischen Feudalismus, Coll. Forschungen zur Mittelalterlichen ’ Geschichte, t. 13, 1978, 407 p. 4- 7 cartes, XI (1979), 283 (N. Beldiceanu).

Werner, Er.,: bk. Markov, W.

Woods, J. E. : The Aqquyunlu. Clan, Confédération, Empire. A study in 15//1 glh Century Turko - Iraman Politics, Coll. Studies in Middle Eastem, History, n° 3, Minneapolis - Chicago, 1976, X p. +6 p. non num. 4- 248 p. -f- planches + 12 tabl. + 12 cartes, IX/2-X (1978), 274-275 (N. Beldiceanu).

Yurdaydin, HÜSEYİN G.: (yay.), Nasuhü’s-silahi (Matrakçı), Beyan-t menazil-i sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, fac - similé édité avec préface, introduction, notes et index par Hüseyin G. Yurdaydin, Türk Tarih Kurumu yayınlan, 1. dizi, nc 3, Ankara 1976, IX/2-X (1978), 293-296 (J. - L. Bacque-Gram- mont) .

Zieme, Peter: bk. Kara - Peter, Georce.

Zijaeva, M. T.: bk. Fazylov, E. I.

III.

KONULAR

ADAKALE

ÇORDUN, VAL: Les saints thaumaturges d'Ada Kaleh,III (1971), 100-116.

ÂLİ, GELİBOLULU MUSTAFA

TIETZE, ANDREAS: The poet as critique of society, A 16. Century Ottoman Poem, IXI (1977), 120-160.

TIETZE, ANDREAS: Postscript to TURCICA IX-i, 120 ff.

AHMET AKHAC

Bk. Nasreddin Hoca

ALİ ŞİR NEVAİ

Bk. Özbekçe.

ALTA Y ARAŞTIRMALARI

Bk. Kongreler.

ALTAY İNANIŞLARI

DİYARBEKİRLİ, NEJAT: Vestiges de croyances altaiques dans l'art seldjouktde,III (>97«)> 59-7°— 8 ?ckil-

ANTROPOLOJİ (Anadolu),

GÖKALP, ALTAN, Böle : “la soeur ainée". Les filles de l'exil en Anatolie,VII (1975), 65-72.

ARAP ULUSÇULUĞU

LANDAU, JACOB M.: An Arab Anti - Türk Handbıll,1881, IX/ı (1977), 215-227.

ARAP VE İSLAM BİLGİNLERİ

Bk. Kongreler.

ASYA VE AFRİKA ARAŞTIRMALARI

Bk. Kongreler.

ATATÜRK - KAYNAKÇA

GÖKMAN, MUZAFFER: Bibliographies relatives à Atatürk et à ses réformes,XI (•979)> 265-274.

AYANİ SÜLEYMAN

SAMIC, JASNA; POPOVIC, ALEXANDRE: Sü/ryman Ayant de Manastır pacte du XVI'-XVII® siècle,XI (1979, 210-216.

AYASOLUK (SELÇUK1 MEZAR TAŞLARI

Bk. Osmanlı Sanatı - Kaynaklar.

AYDINLANMA

Bk. Osmanlı İmparatorluğu.

AZAK

BERINDEI, MIHNEA; VEINSTEIN, GILLES: La Tana - Azaq de la presence italienne à l’emprise ottomane {finXI IIe-Afiften XVIesiècle),VIII/2 (1976), 110-201.

AZARBAYCAN

Bk. Folklor.

BABA İLYAS

CAHEN, CLAUDE: Baba Ishak, Baba llyas, Hadjdji Bektash et quelques autres,I (1969) 53-64.

BABA İSHAK

Bk. Baba llyas.

BALIKÇILIK

Bk. Bodrum.

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA

DENY, JEAN; LAROCHE, JANE: L'expédition du Provence de l’armée de mer du Sultan Süleymaun sous le commandement de l'Amiral Hayreddin Pacha, dit Barbe- rousse (1543-1544), (d’après des documents inédits), I (1969), 161-211.

BATI ALMANYA

Bk. Türk İncelemeleri.

BAYAT

Bk. Folklor.

BAYEZİD IL

MELİKOF, IRÈNE: Bayezid II et Venise {Cinq Lettres impériales {Jkame-i Humayun) provenant de l’Archivio du Stato di Venezia), I (1969), 123-149.

AHRWEILER, HÉLÈNE: Une lettre en grec du Sultan BayezidII (1481-1512), I (1969), 150-160.

GÖKBÎLGİN, M. TAYY1B: Un registre de dépenses de Bâyazid II durant la campagne de Lépante de 1499, V (1975), 90-93 + 2 levha.

BEDEHŞAN ÖZBEKLERİ

Bk.Özbek.

BEYAN-I MENAZİL-İ SEFER-İ IRAKEYN

Bk. Matrakçı Nasuh.

BODRUM - BALIKÇILIK

NICOLAS, MICHÈLE: La friche à Bodrum,III (1971), 160-180 -f- 3 Resim.

BOMBACI, ALESSIO

MELIKOFF, IRÈNE: In memoriam Alessio Bombacı,XI (1979), 10-13.

BOSNAVI SERVİ

POPOVIC, ALEXANDRE: Le poète Servi Bosnaii a-t-il existé?,IX/2-X (1978), 30-38.

BULGARİSTAN

Bk. Türk İncelemeleri.

CEBU HAKAN

BOMBACI, ALESSIO: Qui était Jebu Xak’an?, II (1970), 7-24.

CELAL ZADE MUSTAFA ÇELEBİ

KERSLAKE, CELIA J.: The Selim - nâme of Celâl - zâde .Mustafa Çelebi as a hıstorical source, IX/2-X (1978), 39-51.

CEM SULTAN

BOUARD, RENÉ: Le Sultan ğjzım vu à travers les témoignages de quelques écrivains et artistes italiens de la Renaissance,XII (1975), 135-156.

CEZAYİR DİLİ

BELGUEDJ, MOHAMMED SALAH: Les mots turcs dans le frarler algérien,III ('97'). '33"'42-

ÇAĞATAYCA, ÇAĞATAY HANLIĞI

FAZYLOV, E. I.: Un texte inédit en Proto - Çağatay,IV (1972), 43-77.

AUBIN, JEAN: Le khanat de Çagatai et le Khorassan (1334-1380), VIII/2 (1976), 16-60.

ÇUKUROVA

DUMONT, PAUL: La pacificaion du Sud - est anatolien en1865, V (1975), 108-130. DERVİŞ MEHMED PAŞA

KUNT, İBRAHİM METİN: Derviş Mehmcd Paşa, Vezir and Entrepreneur •..4 Study in Ottoman Polilical - Economoic theory and practice,IX,İl(1977), 197-214.

DtMİTRİ KANTEMİR

CIORANESCO, GEORGES: La contribution de Démètre Cantemir aux études orientales, VII (1975), 205-232.

DİPLOMATİK - OSMANLI

ABRAHAMOVVICZ, ZGYMUNT: La Tuğra ottomane de Vemmfrereur de Russie, VIII/i (1976), 231-245.

BAYRAMOĞLU, IUAT : Firmans enluminés et portant l'autographe impérial,XI (1979) 14-36 4- 7 levha.

VELKOV, ASPAROUCH: L es notes complémentaires dans les documents financiers Ottomans desXVB-XVIII’ siècles {Etudes diplomatique et paléographique),XI («979), 37-77-

DOBRUCA TATARLARI

Bk. Folklor.

DOGUBİLİM

Bk. Dimitri Kantemir

DOGUBtLtM - KAYNAKÇA

POPOVIC, ALEXANDRE: Etude de l'empire ottoman et l’orientalisme dans les pays balkaniques (Essai d’un répertoire bio - bibliographique et analystique de l’orientalisme yougoslave), V (1975), i54-,59-

DULKADIROĞULLARI

BACQUE - GRAMMONT, JEAN-LOUIS: Un “fetihname” zu’l-kadiride dans les Archives Ottomanes, Il (1970), 138-150.

EFLAKLAR

BELDICEANU, NICOARA: Les Valaques de Bosnie à la fin du XV'siècle et leurs institutions, VII (1975), 122-134.

EL SANATLARI - OSMANLI

MELIKIAN-CHIRVANI, ASSADULLAH SOUREN: Recherches sur l'école du bronze ottoman au XVI'siècle, VI (1975). 146-167 + 13 resim.

ERDEBİL

Bk. Tahmasp IL

ETNOGRAFYA - TÜRK/MOĞOL

ROUX, JEAN - PAUL: Quelques abjects numineux des Turcs et des Mongols, I. Le bonnet et la ceinture, VII (1975). 5°-64-

ROUX, JEAN-PAUL; MASSE, MARIE - MADELEINE: Quelques abjects numineux des Turcs et des Mongols, S. Les plumes, VIII/l (1976), 28-57.

ROUX, JEAN - PAUL: Quelques obje's numineux des Turcs et des Mongols, III. L'arc et les flèches, IX/i (i977)> 7’28.

EVLİYA ÇELEBİ

HAARMAN, ULRICH: Evliya Çelebis Bericht über die Altertümer von Gize,VIII/i (•976)>157-23O-

FOLKLOR (HALKBİLİM)

BAŞGÖZ, İLHAN: Earlier References ta Kukla and Karagöz, III (1971), 9-21.

BORATAV, PERTEV NAİLİ, Saya: Une fête pastorale des Turcs d’Anatolie et d’Azerbaïdjan, III (1971), 22-30.

CREMERS, WOLFGANG: Schamanistische Uberbleibsel in der heutigen anatohschen Folklore,III (i97>)> 49’58.

YÜCE, NURİ: Eine variante der Tepegöz - Erzahlung aus dem Taurus Gebirge vom Keşli - Stamm, III (1971). 3«"39-

VIETZE, HANS-PETER: £u einigen alten Hochzeitsbrauchen der Bajad, III (1971),

SULITEANU, GISELA: Le n’demez, une ancienne coutume de travail collectif chez les Tatars de Dobrudja, Romenceden çeviren Rodica MIRSESCU, IV (1972), 78-95 4- 13 resim.

NICOLAS, MICHÈLE: Porte-bonheur et devises du chauffeur turc, V (1975), 40-46. Ayrıca bk. Girit Türkleri

FRANSA

Bk. Türk İncelemeleri

FRANSIZ DIŞİŞLERİ ARŞİVİ Bk. Saint - Priest Koleksiyonu.

FRANSIZ BASINI

LANNOU, YVES LE: La fin de l’Empire ottoman vue par la presse française (1918-1923), IX/a-X (1978), 176-195.

FRANSIZ - TÜRK İLİŞKİLERİ Bk. Maraş Sorunu.

GABRIEL. ALBERT

LAROCHE, JANE: Albert Gabriel, "le plus turc des Français”,2 août1883 23 déc 1972, IV (1972), 7-14 + 1 resim.

GIRAUT, RENÉ

BAZIN, LOUIS: René Giraul et la Turcologie,I (1969), 242-246.

GİRİT TÜRKLERİ

ÖZBAYRI, KEMAL; ZAKHOS - PAPAZAKHARIOU, EMMANUEL: Documents de tradition orale des Turcs d'origine crétoise, Documents relatifs à l'Islam crélois, L,VHI/i (1976), 70-86.

GÖKTÜRK TARİHİ

SERTKAYA, OSMAN F.: Sonie problenıs of Küktürk History. A note on the adjectival conıpound Kız Koduz on the Tonyukuk monument,XI (1979), 180-186. Ayrıca Bk. Orhun yazıtları.

GÜNDE ŞLİOGLU

ELÇİN, ŞÜKRÜ: Gündeşlioğlu, poète populaire turkmène d'Anatolie, IV (1972), 165-167. HALK EDEBİYATI

BORAT AV, PERTEV NAİLİ: Le conte et la narration épico - romanesque,I (1969), 95-122.

BORAI AV, PERİ EV NAİLİ: La littérature populaire turque contemporaine,V (1975), 47-67.

HACI BEKTAŞ Bk. Baba tlyas.

HATAYİ - ŞAH İSMAİL

ÖZTELLİ, CAHİT: Lw orurrw de Hatayi, Türkçeden çeviren Marcel GRISARD, VI (1975), 7-10.

MAMEDOV, AZ1ZAGA: Le plus ancien manuscrit du Divan de Shah İsmail Khatayi, Rusçadan çeviren L. MAHIEUX, VI (1975), 11-23.

HtNT YOLU

Bk. Osmanlı - Safevi İlişkileri

HİNDİSTAN - TÜRK YERLEŞMESİ

AHMAD, AZİZ: The Early Turkish Nucleus in India,IX/l (1977), 99-109. HORASAN

Bk. Çağatay Hanlığı, Hüseyin Baykara.

HÜSEYİN BAYKARA

NOKRI, MUHAMMED: Un farman de Sultan Husayn Bâyqarâ recommandant la protection d’une ambassade ottomane en Khorasan«1579/1474, V (1975), 68-79. protection d’une ambassade ottomane en Khorassan en 879/1474, (V 1975), 68-79.

IRK BİTİK (FAL KİTABI)

HAMILTON, JAMES: Le colophon de l'irq bitig, VII (1975)» 7-»9 + 1 levha-

İNEBAHTI (LEPANT) SEFERİ

Bk. Bayezid II.

İNGİLTERE

Bk. Türk İncelemeler».

İSKENDER PAŞA

KISSLNING, HANS - JOACHIM: Quelques problèmes concernant iskderen Paşa, vizir de Bayezid II, II (1970), 130-137.

İŞÇİ SINIFI - OSMANLI

DUMONT, PAUL: A propos de la "Classe Ouvrière” ottomane à la veille de la Révolution Jeune - Turque, IX/l (»977), 229-251.

İSRAİL

Bk. Türk İncelemeleri

İstanbul gümrüğü

MANTRAN, ROBERT: Droits d'entrée sur les navires à Istanbul au milieu du XVIIe siècle, V (1975), 94-107.

İSTANKÖY MÜSLÜMANLARI

NICOLAS, MICHÈLE: Une communauté musulmane de Grèce {Rhodes et Kos), VIII/l (»976), 58-69 + 5 resim.

İTALYAN YURTSEVERLERİ

Bk. Osmanlı Reformlen.

JAPONYA

Bk. Türk İncelemeleri.

JÖN TÜRK DEVRİMİ

Bk. İşçi Sınıfı - Osmanlı.

KAFKASYA - TÜRK YERLEŞMESİ

HOUSSEINOV, RAUF: Superpositions ethniques en Transcaucasie auxXIeet XIIe siècles,II (1970), 71-80.

KALEŞİ, H ASAN

POPOVIC, ALEXANDRE: Haşan Kaleşi(1922-1976), IX/a-X (1978), 7-8.

KALGAY

MATUZ, JOSEPH: Qalga, Il (1970), 101-129.

KARAGÖZ

Bk. Folklor.

KARAGÖZ - YUNAN TİYATROSU

ZAKHOS - PAPAZAHARIOU, EMMANUEL: Les origines et survivances ottomanes au sein du théâtre d'omres grec,V (1975), 32‘39 + 28 levha.

KARAHANLILAR

HASHIM, S. O. (SE): Les titres exacts d’un khan de la Transoxiane, VIIJ/2 (1976), 9-15.

KARAUNASLAR

AUBIN, JEAN: L'Ethnogénèse des Qaraunas,I (1969), 65-94.

KARTAL - TÜRK ONOMASTİGİNDE

BAZIN, LOUIS: Les noms turcs de l’“aigle”, III (1971), 128-132.

KÂTİP ÇELEBİ

GÖKBİLGİN, M. TAYYİB: Kâtip Çelebi, interprète et rénovateur des traditions religieuses au XVIIesiècle,III (1971), 71-79.

KAYNAKÇA (BİBLİYOGRAFYA)

Bk. Türk İncelemeleri.

KEŞLİ OYMAĞI Bk. Folklor.

KIRGIZLAR, KIRGIZCA

CONSTANTIN, GH. I.: The first mention of the Yenesei old - Kırghız inscriptions: The diary of the Rumanian travaller to China Nicolaic Milescu (Spathary)-ıfs~j5,II (>97°)>>5'->58.

TRETIAKOFF, ANDRÉE : Recherche quantitative sur l'harmonie vocalique application au Kırgız,V (1975), 19-31.

DOR, RÉMY: Orature du Nord - Est afghan, I. Les Kırgız du Pamir, VIII/i (1976), 87-116.

KIRIM TATARLARI

Bk. Nasreddin Hoca.

KIZILBAŞ

MELIKOFF, IRÈNE: Le problème Kızılbaş,VI (1975), 46-67 4- 5 resim.

SAVORY, ROGER M.: The Qizilbash, éducation and the arts,VI (1975), 168-176. KONGRELER

MELIKOFF, IRÈNE: La XIIIeconférence internationala des études altaiques (P. I. A. C.), II (1970), 178-180.

MELIKOFF, IRENE: Première réunion du Comité Internationale d'Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes, Brousse (Turquie), 19-23 Septembre 1972, IV (1972), 168-169.

MANTRAN, ROBERT: VHP Congrès de P Union Europeénne des Arabisants et Islamisants,IX/1 (1976), 271.

BACQUE - GRAMMONT, JEAN-LOUIS: 30e Congrès International des Sciences Humaines en Asie et en Afrique du Nord,IX/i (1977), 264.

FLEMING, BARBARA: C.E.P.O. Comité d’Etudes Pré - Ottomanes et Ottomanes, 2. Internationale Arbeitstagung fur vorosmanische und Osmanische Studien Hamburg vont 5. bis 10. September 1976, IX/l (1977), 265-270.

TRYJARSKI, EDWARD: Conférence des Turcologues de PU. R. S. S. (Alma-Ata 27-29 September 1976), IX/i (1977), 272-275.

KUKLA

Bk. Folklor.

KUMAN BİLMECELERİ

DRIMBA, VLADIMIR: Miscellanea Cumanica (VIH), De nouveau sur quelques devinettes comanes,XI (1979), 190-201.

MARAŞ SORUNU

BOUDIERE, GEORGES : Notes sur la campagne de Syrie - Cilicie. L'affaire de Maraş (Janvier - Février1920), IX/2-X (1978), 155-175.

MATRAKÇI NASUH

YURDAYDIN, HÜSEYİN G.: An Ottoman Historien of theXVI th century: Nasuh al-Matraki and hisBeyan-1 Mcnazil’-i Scfer-i Irakeyn and its importance for some Iraqi citiesVII (1975), 179-187.

MISIR (CİZE) PİRAMİTLERİ

Bk. Evliya Çelfebi.

MOĞOL, MOĞOLCA

HAMAYON, ROBERTE: Pourquoi un mongol doit-il être nommé?, III (1071) SÜXBAATAR, C.: Sur quelques: particularités des suffixes casuels en Mongol contemporain,III (1971), 156-159.

Ayrıca Bk. Moğolca - Türkçe; Etnografya. MUHAMMED İBN KEYS

CHIRVANI, Y. Z.: Muhammed Ibn-Keys et son glossaire turc II (1070’1 R: MUSLİHİDDİN - SELİM I.İN HOCASI ’

Bk. Tımar Düzeni.

NASREDDİN HOCA

CONSTANTIN, Gh. I.: Akhmet Akhaj, dei Doppelganger des Odschas Nasreddin bei den Krim - Tataren, III (1971), 80-99.

NEDKOV, BORIS

TODOROV, NIKOLAJ: Boris Nedkov, VIII/2 (1976), 7-8

NİS SEFERİ

Bk. Barbaros Hayreddin Paşa.

NOGAY HANLIĞI

BENNIGSEN, ALEXANDRE; LEMERCIER - QUELQUEJAY C • La rand Horde Nogay et le problème de communications entre P Empire ottoman et l'Asie Cent”aie en 1552-1566, VIII/2 (1976), 203-236.

OĞUZLAR

HUSSEINOV, RAUF: Les sources syriaques sur les croyances et les moeurs des Oghuz du VIF au XII'siècle,Rıısçadan çeviren LAURE MEL1KOFF SAYAR VIII/i (1976), 21-27. ’

ORHUN YAZITLARI

HAZAI, G.: Sur un passage de l’inscription de Tonyuquq, II (1970), 25-31 MATUZ, JOSEPH: Treù/ragmrnfc inconnus de l’Orkhon "In memonam René Giraut et Lumir Jisl”, IV (1972), 15-24 4- 7 şekil.

OSMAN İBN ABDURRAHMAN

SAUVAN, YVETTE; VAJDA, GEORGES; BERTHIER, ANNIE: Une note autobiographique d’un fonctionnaire ottoman natif de HongrieXI (IO7OÏ 011

OSMANLI DONANMASI ’ K 979A 2,7'a’0-

SOUCEK, SVAT: Certain Types of Ships in Ottoman Turkish TerminologyVII (iq7^

233-249. V

Ayrıca bk. Selim III.

OSMANLI HANEDANI

EBIED, R. Y ; YOUNG M.J. L.: A nineteenth - century arable survey of die Ottoman Dynasty, VIII/i (1976), 246-271.

OSMANLI İMPARATORLUĞU - AYDINLANMA

TUNCEL, BEDRETTİN: L’activité turcologique à V Université de Strasbourg : L’influence des "Lumières” sur /'Empire Ottoman, Conférence de M. Bedreddin TUNCEI doclor honoris causa de l’Université de Strasbourg, Professeur de Langue et de Lit'erature Fran fasses à la Faculté des Lettres d’Ankara, prononcée à la Faculté des Lettres de Strasbourg le 25 novembre 1969, II (1970), 165-177. S’

OSMANLI İMPARATORLUĞU - KIRSAL KESİM

FAROKHI, SURAIYA: Rural Society in Analolia and the Balkans during the Sixteenth Century,I, IX,'i (1977), 161-195; H>XI (1979), 103-153.

OSMANLI İMPARATORLUĞU - KURUMLAR

GÖKBİLGİN, M. TAYYÎB: L’activité turcologique à Strasbourg-. Une conférence du ProfesseurTAYYİB GÖKBİLGİN: Un aperçu général sur l'histoire des institutions de l'Empire Ottoman, I (1969), 247-260.

OSMANLI İMPARATORLIUGU - MALİYE

Bk. Bayezid II. ; Diplomatik.

OSMANLI İMPARATORLUGU’NUN SONU

Bk. Fransız Basını.

OSMANLI - FRANSIZ İLİŞKİLERİ

SKILLITER, SUSAN A. : Catharine de 'Medici's Turkish ladies - in - ıvaiting; a dilemma in Franco - Ottoman diplomatie relations, VII (1975), 188-204.

OSMANLI - NOGAY İLİŞKİLERİ

Bk. Nogay Hanlığı.

OSMANLI ÖNCESİ VE OSMANLI ARAŞTIRMALARI

Bk. Kongreler.

OSMANLI REFORMLARI VE İTALYAN YURTSEVERLERİ

LEONE, ENRICO DE: L'apport des patriotes italiens dans la formation de la Turquie Moderne, italyancadan çeviren MARIE-JOSÉ MINASSIAN, III (1971), 181-192.

OSMANLI - SAFEVİ (İRAN) İLİŞKİLERİ

BACQUE - GRAMMONT, JEAN - LOIUS: Etudes turco - safavides, I. Notes sur le blocus du commerce iranien par Selim I",VI (1975), 68-88.

BACQUE - GRAMMONT, Jean Louis, Notes sur une saisie de soies d'Iran en 1518, VIII/2 (1976), 237-253.

KISSLING, HANS -JOACHIM: Şah İsmail I,r, la nouvelle route des Indes et les Ottomans, VI (1975), 89-102.

NIEVVÖHNER - EBERHARD, ELKE: Machtpolitische Aspekte des Osmanisch- Safau-idischen Kampfes um Bagdad im 16)17. Jahrhundert,VI (1975), 103-127.

KUTÜKOĞLU, BEKİR: Les relations entre l'Empire ottoman et l'Iran dans la seconde moitié du XVI® siècle,Türkçeden çeviren Marcel GRISARD, VI (1975), 128-145.

OSMANLI SANATI - KAYNAKLAR

MELIKIAN - CHIRVANI, ASADULLAH SOUREN: Recherches sur les sources de l'art ottoman, les stèles funéraires d'Ayasoluk, I, IV (1972), 103-133 + 12 resim; II, VII (1975), 105-121. 4- 19 resim.

MELIKIAN - CHIRVANI, ASADULLAH SOUREN: Les stèles funéraires d'Ayasoluk III, Deux collones funéraires de l’an 1439, VIII/2 (1976), 83-90 + 10 resim.

OSMANLI - VENEDİK İLİŞKİLERİ

LESURE, MICHEL: Notes et documents sur les relations Vénelo - Ottomanes, 1570-1573, 1, IV (1972), 134-164; II, VIII/i (1976), 117-156 -I- 2 resim.

VILLAIN - GANDOSSI, CHRISTIANE: Les dépêches chiffrées de Vettore Bragadin, baile de Constantinople (12 juillet 1564-15 juin 1566), IX/2-X (1978), 52-106 + 2 levha.

Ayrıca bk. Bayezid II.

OSMANLICA - RUMCA

THEODORIDIS, DIMITRI: Aus dem griechischen Lehngut im Osmanischen, I, VII («975). 32*49-

ÖNSÖZ

COMITE DE REDACTION (Le): Avant - propos,I (1969), 7-8.

MELIKOFF, IRÈNE: Avant - propos, III (1971), 1-

ÖZBEK, ÖZBEKÇE, ÖZBEK HANLIĞI

UMAROV, E. A.: Variantes lexicales des parties constituantes de la phrase en Uzbek d'après leKhazojin-ul-Maonij A'Alişer Navoi, V (1975), çeviren MARIE-JOSÉ MINASSIAN, V (1975), 7-13.

HAIDER, MANSURA: Agrarian System in the Uzbek Khanales of Central Asia, XVI- XVII Centuries, VII(1975), 157-178,

DOR, RÉMY : Oratoire du Nord - Est afghan II, Les Özbek du Badakhchan,IX/l ( 1977;, 30-97-

UMAROV, ERGAS: A propos de l'expressionToş boylamoq, Rusçadan çeviren PENT NURMEKUND, XI (1979), 202-204.

PAMİR KIRGIZLARI

Bk. Kırgız.

PİRİNÇ - OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA

BELDICEANU, NICOARA; BELDICEANU - STEINHERR, IRÈNE: Riziculture dans l'Empire Ottoman,(XIV’-XV* siècle},IX/2-X (1978), 9-28.

RODOS MÜSLÜMANLARI

Bk. İstanköy Müslümanları.

SAFEVİ DEVLETİ VE TÜRK OYMAKLARI

EFENDİEV, OKTAJ : Le rôle des tribus de langue turque dans la création de l'Etat safa- vide,Rusçadan çeviren L. MAHIEUX, VI (1975), 24-33.

SAINT - PRIEST KOLEKSİYONU

DENIS - COMBET, MARIE THÉRÈSE: La collection Saint - Priest au Minictère des Affaires Etrangères, VII (1975), 250-263.

SAFEVİLER

Bk. Tahmasp IL ; Ayrıca bk. Osmanlı - Safevi ilişkileri.

SELÇUKLU SANATI

Bk. Altay İnanışları.

SELİM I. (YAVUZ)

BELDICEANU - STEINHERR: IRÈNE: Le règne de Selim I": Tournant dans la vie politique et religieuse de l'Empire Ottoman, VI (1975), 34-48.

Ayrıca bk. Osmanlı - Safevi İlişkileri, Selimname.

SELİM III.

SHAW, STANFORD J,: Selim III and the Ottoman Navy, I (1969), 212-241.

SELİMNAME

Bk. Celalzade Mustafa Çelebi.

ŞAH İSMAİL

Bk. Hatayî; Osmanlı - Safevi İlişkileri; Safavi devleti.

ŞEYH MEKNUN ZAVİYESİ

CARCARADEC, M. DE: Un monument inédit à Tokat: Şeyh Meknun Zaviyesi,IX/ı (1977), 111-119.

Belleten C. XLVII, 29

SOVYET TÜRKOLOGLARI

Bk. Kongreler.

SÜRYANİ KAYNAKLARI

Bk. Oğuzlar.

ŞAMANLIK - ANADOLU FOLKLORUNDA

Bk. Folklor.

TAHMASP II

FRAGNER, BERT: Ardabil zwischen Sultan und Schah. £ehn Urkunden Schah Tahmasps II, VI (1975), 177-225 4- 10 levha.

TAV ŞAN-TÜRK ONOMASTİGİNDE

ROUX, JEAN - PAUL: Le Lièvre dans la tradition turque, III (1971), 40-48.

TEPEGÖZ

Bk. Folklor.

TİMAR DÜZENİ

BELDICEANU, NICOARA: A propos d'un registre de cadastre de 1455 {bürüme, günlük, lagator), VIII/l (1976), 272-278.

BELDICEANU STEINHERR, IRÈNE; BRINDEI, MIHNEA; VEINSTEIN, GILLES: Attribution de timar dans la province de Trébizonde {fin du XVIesiècle'), VIII/i (1976), 279-290; II, IX/2-X (1978), 107-154.

BELDICEANU, NICOARA: Le timcr de Muslih ed-din, précepteur de Selim Şah,VIII/2 (1976), 91-110.

BELDICEANU - STEINHERR, IRÈNE: Loi sur la transmission du timar (1536), XI (1979), 78-102.

TİMURLULAR

HAIDER, MANSURA: The sovereign in the Timurid State (XIV ZA-XV th Centuries’), VIIl/2 (1976), 61-82.

TOKAT

Bk. Şeyh Meknun Zaviyesi.

TONYUKUK

Bk. Orhun Yazıttan.

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ ARŞİVİ

Bk. Dulkadiroğulları.

TOUEN-HOUANG

Bk. Türk Dili - Türk Yazısı.

TRABZON LİVASI

Bk. Timar Düzeni.

TUĞRA

Bk. Diplomatik.

TURAN, OSMAN

MELIKOFF, İRENE, In memoriam Osman Turan,XI (1979), 7-9.

TÜRK DİLİ - TÜRK YAZISI

HAMILTON, JAMES; BAZIN, LOUIS: Un manuscrit chinois et turc runiforme de Touen - Houang, British Muséum Or. 8212 (78) et (79), IV (1972), 25-42 +2 levha.

HANSER, OSKAR: Türkische Nebensıtze in der Form direktör Rede,VII (1975), 20-31. HAMILTON, JAMES; BAZIN, LOUIS: Remarques sur l’expression Kız Koduz en turc ancien, XI (1979), 187-189.

STEBLEVA, I. V.: De quelques particularités, du vers turc,Rusçadan çeviren MARIE- JOSÉ MINASSIAN, III (1971), 117-127.

TÜRK İNCELEMELERİ - FRANSA

BAZIN, LOUIS: Les activités turcologiques en France, II (1970), 159-164.

TÜRK İNCELEMELERİ KAYNAKÇASI - BATI ALMANYA

FLEMMING, BARBARA: Keuere Wissenscaftliche Arbeiten und Forschungsvorhaben zur Sprache, Geschichte und Kültür der vorosmanischen und osmanischen Türkei in der Bundesrepublik Deutschland seit 1968, V (1975), 131-147.

BULGARİSTAN

CVETKOVA, BISTRA: Bibliographie des travaux turcologiques en Bulgarie,XI (1979),

219 -264.

FRANSA

BACQUE - GRAMMONT, JEAN - LOUIS: Bibliographie de travaux turcologiques français, VII (1975), 262-303.

GÜRCİSTAN

SVANISZE, MIHAIL H.: Point des Etudes sur l’histoire de la Turquie et de la Géorge, Rusçadan çeviren LAURE MELIKOFF-SAYAR, IX/2-X (1978), 236-246.

İNGİLTERE

SKILLITER, SUSAN A.: List of works towards a Bibliographie of current British Tur- cological Studies, IX/i (1977) 252-263.

İSRAİL

LANDAU, JACOB M. : Bibliographie de travaux turcologiques parus en Israël, IX/2-X (1978), 196-219.

JAPONYA

HAMADA, MASAMI: Bibliographie de travaux turcologiques japonais, IX/2-X (1978),

220 - 235.

TÜRK İNCELEMELERİ MERKEZLERİ - İNGİLTERE

SKILLITER, SUSAN A.: British centres of Turkish Studies,V (1975), 148-153. TÜRK - MOĞOL

Bk. Etnografya.

TÜRK ONOMASTİĞİ

Bk. Kartal, Tavşan.

TÜRK OYMAKLARI

Bk. Saf evi Deveti.

TÜRKÇE - MOĞOLCA

BAZIN, LOUIS: Formules propitiatoires et genres oraux traditionnels'. Etude d'une famille de mots turco - mongole,I (1969), 9-25.

TÜRKÇE SÖZCÜKLER

Bk. Cezayir Dili.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ

DRIMBA, VLADIMIR: Le style indirect libre en turc de Turquie, VIII/l (1976), 7-20.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ - SOSYAL DEĞİŞME

DUMONT, PAUL: Facteurs et agents du changement social dans les campagnes turques de l'entre-deux guerres, XI (1979), 154-179.

UYGUR, UYGURCA,

HAMILTON, JAMES: Un acte ouigour de vente de terrain provenant de ïar - Khoto, I (>969). 26-52.

GEISSLER, F.; ZIEME, P.: Uigurische pancatantra -fragmente, Il (1970), 32-70.

VETTORE BRAGADIN - VENEDİK BALYOSU

Bk. Osmanlı - Venedik İlişkileri.

VOLGA BULGAR YAZITLARI

RONA - TAS, A.: Touiards a new édition qf the Volga Bulgarian inscriptions, V U975)> 14-18.

YENtSEY YAZITLARI

Bk. Kırgız.

YUGOSLAVYA

Bk. Doğubilim.

YUNUS EMRE - RİSALETÜ’N-NUSHİYYE

DUCHEMIN, ANDRÉ: Un grand mystiquie turc lunus Emre, 1248 1320, Petit livre de Conseil,VII (1975), 73-104 4- 1 levha.

Dipnotlar

 1. Bu konuda bk. S. A. Fischer - Galatı, Ottoman İmperialism and German Pro¬testantisme 1521-1555, Cambridge Mass., 1959; 1. Soysal, Türk Fransız Diploması Münasebetlerinin İlk Devresi, TD, III/5-6 (1953), 63-94; M. Tayyip Gökbilgin, Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Amilleri, Geçirdiği Safhalar, Kanuni Armağanı (TTK yay. VII. dizi, sayı 55), Ankara, 1970, s. 5-39; F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, ıg662, II, s. 10-28; H. İnalcık, The Ottoman Empire, The Cllasical Age, trans. N. Itzkowitz - C. Imber, London, 1973, s. 35-40. Ayrıca krş. Göllner, Turcica III. Bucaresti 1979.
 2. 2 Coğrafi buluşlar, baskı makinesinin yapılması, barutun ateşli silahlarda kullanılması gibi yeni gelişmeler. Ortaçağın değerlerini alt üst etmiş; Avrupa’nın siyasal, ekonomik ve kültürel alandaki etkisini oldukça genişletmiştir. Tüm bunlar Yeniçağ insanının Dünya’ya bakış açısını değiştirmiş, yeni ülke ve insanlara ilişkin yazılar büyük bir ilgi toplamaya başlamıştır. Yalnız Fransa’da, 1480-1610 yılları arasında, Afrika, Amerika, Çin, Hindistan ve Osmanlı ülkeleriyle ilgili 524’ü aşkın kitap yayımlanmıştır (Krş. G. Atkinson, La Littérature géographique française de la Renaissance, Répertoire bibliographique, Paris, 1927; Düzeltmeler ve eklentiler, Aynı yazar, Supplément au Répertoire bibliographique française de la Renaissance. New \ork, 1968*). Bu yayınlardan 8o’i doğrudan doğruya Türklerle ilgiliydi (Bk. P. Coles, La Lutte contre les Turcs, trad. fr., H. Couffegnal, Paris, 1969, s. 151). XVI. yüzyılda Avrupa’da Türkiye ve Türkler üzerine çeşitli dillerde yapılan yayınların sayısı 2463’ü buluyordu. Krş. C. Göllner, Die curopaischen Turkendrucke des A VI. Jahrhunderts, Bucaresti, 1961-1968, 2 cilt. I. cilt, 1501-1550; II. cilt, 1551 1600 yılları arasındaki yayınları kapsamaktadır. Bu yapıtın tanıtımı için bk., N. Göyünç, TD, XIV/19 (1964), s. 171-174-
 3. 3 Le voyage d’Outremer de Bertrandon de la Broquière, premier écuyer tranchant et conseiller de Philipp le Bon, duc de Bourgogne, publié et annoté par Ch. Schcfer, Paris, 1892. Ayrıca bk. M. tzzeddin, Deux voyageurs du XVe en Turquie, Bertrandon de la Broquière et Pero Tafur, JA, CCXXXIX (1951), s. 159-174; S. Eyicc, Bertrandon de la Broquière ve Seyahatnamesi, 1TED, VI/1-2 (1975), s. 85-126.
 4. 4 Oldukça dağınık olan bu gezi yazılarıyla toplu bir kaynakça: G. Boucher de la Richarderie, Bibliothèque universelle des voyages ou notice complète et raisonné de tous les voyages anciens et modernes dans les différentes parties du monde, etc, Paris, 1808, 6 cilt, Turquie, II; Vivien de Saint - Martin, Histoire des découvertes géographiques des Nations européennes, Paris, 1845, c. III, s. 743-808; N. lorga Les voyageurs français dans P Orient européen, Paris - Poitiers, 1928; C. Dana Rouillard, The Turk in French history, thought and literatüre, 1520-1660, Paris, tarihsiz (önsöz, 1938), s. 169-270;&amp;lt;br&amp;gt; R. Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du XVII' siècle, Paris, 1962, s. 667-676;&amp;lt;br&amp;gt; S. Eyice, Istanbul, 1A, V/2, s. 1214/137-144. Gezi yazılarının Avrupa’nın düşünsel evrimi üzerindeki etkileri için bk. G. Atkinson, Les relations de voyages du XVII' siècle et l’évolution des idées, contribution à l'étude de la formation de l'esprit du XVIII' siècle, Paris, 1924.
 5. 5 Vivien de Saint - Martin, Description historique et géographique de l'Asie Mineure, Paris, 1852, 2 cilt. Ayrıca krş. 4 numaralı not.
 6. 6 C. Dana Rouillard, The Turk in French history... Bu kaynaklarda Türk, Müslüman, Arap, Sarasen, İskit, Mağripli vb. terimlerin sık sık birbirine karıştı¬rıldığı görülmektedir. Yalnız Fransız gezginlerinin değil, öteki Batılı gezginlerin Türklerle ilgili çağdaş yargıları konusunda toplu bir değerlendirme için bk. E. Kafé, Le mythe turc et son déclin dans les relations de voyage des Européens de la Renaissance, Orient, c. 21-22 (1968-69), 1971, s. 158-196; Profesör Kaya Bilgegil ise yalnız Rönesans dönemi gezginlerinin Türklere ilişkin övgüleri üzerinde durmuştur. Bk. Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında Türk Takdirkârlığı, Erzurum, 1973.
 7. 7 Doğubilimin başlaması ve gelişmesi konusunda bk. A. Adnan - Adıvar, ÎA, I, I-XXI ; A. Mirambel, Orientalisme d’hier et d'aujoiurd’hui, Revue de l’Ecole Nationale des Langues Orientales, I (1964), s. 1-29.
 8. 8 V. - V. Barthold, La découverte de l'Asie, Histoire de l'Orientalisme en Europe et en Russie, trad. et annoté par B. Nikitine, Paris, 1947, s. 129 (Bu kitabın ilk bö¬lümleri Türkçeye çevrilmiştir: R. Hulusi, Avrupa ve Rusya'da Şark Tetebbu Tarihi, MTM, 1331, c. 1-5.
 9. 9 Postel için bk. C. Dana Rouillard, The Türk in French history..., s. 206-212. W. J. Bouwsma, Concordia Mimdi..., Cambridge - Mass., 1957.
 10. 10 V. - V. Barthold, göst. yer., s. 129.
 11.  D. Restoux, Guillaume Postel, Apôtre de la Concorde du Monde, Paris, 1931.
 12. 12 V, - L. Bourilly, L'Ambassade de la Forest et de Marillac à Constantinople (1535— 1538), RH, LXXVI (1901), ayn basım, 34 s. ; t. Soysal, Türk-Fransız...., s. 73 ve öt.
 13. 13 C. Dana Rouillard, The Turk in French history. .. 1547'de Türkiye’ye gön¬derilen Fransız elçisi Gabriel d’Aramon’a, aynı zamanda Doğu’da bilimsel araş¬tırmalar yaptırmak görevi de verilmişti. Bu amaçla, Pierre Gilles ve Pierre Belon onunla birlikte İstanbul’a geldiler. Postel bu elçilik kuruluna 1549 yılında katıldı. Gabriel d’Aramon’un Türkiye’deki göreviyle ilgili bir kaynak: J. Chesneau, Le voyage de Monsieur d’Aramon, publié et annoté par Ch. Schefer, Paris, 1887.
 14. 14 Postel’in bu yapıtının ilk basımı 1552’de yapılmış (Göllner, Turcica, II, 32); 1553, 1560, 1562 ve yeni eklerle 1575’te de yayımlanmıştır. Üç ana bölümden oluşan bu yapıtında Postel, Müslüman toplumların inanç, gelenek ve görenekleri üzerinde durmuş, Osmanlı tarihi ve imparatorluğun yönetimi konusunda da bilgi vermiştir. Bu konuda hazırladığımız bir bildiri, 20-25 Eylül 1982’de İstanbul’da toplanan “IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi”ne sunulmuştur.
 15. 15 M. Pierre Martino, L'Orient dans le littérature française au XVIIIe siècle, Paris, i960.
 16. 16 L. Bazin, Le Turc, Revue de l’Enseignemint supérieure, La Recherche lingu¬istique, 3-4 (1967); s. 107; A. Dilaçar, 1612’de Avrupa'da Yayımlanan İlk Türkçe Gra¬merinin Özellikleri, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1970, Ankara, 1971, s. 197-210. Aynı yazarın, Gramer, Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi başlıklı nicelemesinde de (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 197:, Ankara, 1971, s. 83-145) Batı’da yayımlanan Türk Dilbilgisi kitapları üze¬rinde durulmuştur.
 17. 17 André du Ryer, Rudimenta grammatices lingua Turcicae, Paris, 1630 ve 1663.
 18. 18 Bu kılavuzlar için bk. A. Bombacı, Una grammatica turca scritla da un italiano nel 1533, ASSC, Firenze - Roma VI (1937). s. 52-56; Aynı yazar, La "Regola del parlare turca" di Filippo Argenti, Napoli, İst. Superiorc Orientale, 1938; Aynı yazar, Padre Pielro Ferraguto e la sua Grammatica turca ( 1611 ), AION. n. s. I (1940), s. 209-236.
 19. 19 F. Braudel, La Méditerranée. .., II, 132; P. Masson, Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe siècle, Paris, 1896; Aynı yazar, Histoire du commerce français dans le Levant au XVIII* siècle, Paris, 1911 ; H. İnalcık, Osmanlı İmparator¬luğu'nun Kuruluş ve İnkişafı Devrinde Türkiye'nin İktisadi Vaziyeti üzerinde Bir Tetkik Münasebetiyle, Belleten, XV' (1951), 656 ve öt.; G. N. Svonoros, Le commerce de Sa- lonik au XVIIIe siècle, Paris, 1956 (Tanıtımı için bk. R. Mantran, JESHO, II/ı (1959), s- 105-110); R. Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris, 1962, s. 545-630. XVII. yüzyılın ilk yansındaki Türk-Fransız siyasal ilişkileri konusunda bk. G. Tongas, Les relations de la France avec l'Empire olluman durant la première moitié du XVIIe siècle et l’ambassade à Constantinople de Philippe de Harloy, Compte de Césy 1619-1640, Toulouse, 1942.
 20. 20 H. Déhérain, Les Jeunes de Langue à Constantinople sous le Premier empire, RHCF, XVI (1928), s. 385-411; G. Akıncı, Türk - Fransız Kültür İlişkileri (1071-1859), Başlangıç Dönemi, Ankara, 1973, s. 59-60; İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Mezkez ve Bahriye Teşkilatı (TTK yay. VIII. dizi, sayı 16), Ankara, 1948, s. 75, 314, 442; C. Orhonlu, Tercüman, İA, XII/1, s. 185.
 21.  Bu kurumun tarihsel gelişimi konusunda bk. J. Deny, Cenl - Cinquantenaire de l'Ecole des Langues orientales, şurada L'Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes, Paris, 1948, s. 3-24.
 22. 22 J. Deny, Le Turc à l'Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes, göst. yer. s. 25-46.
 23. 23 Bk. B. Lewis, The impact of French Révolution on Turkey, some notes on the trans¬missions of Ideas, Cahier d’histoire mondiale I/i (1953). ’• 105-128; Aynı yazar, Modem Türkiye'nin Doğufu, çev. M. Kıratlı, (TTK yay. IV. dizi, sayı 8), Anka¬ra, 1970, s. 57-74-
 24. 24 L. Bazin, Les Etudes turques, JA, CCLXI/1-4 (1973). s. 135-143-
 25. 25 Jean Deny’nin yapıtları için bk. J. Eckmann, Jean Deny'nin eserleri, Jean Deny Armağanı, Mélanges Jean Deny, Hazırlayanlar: J. Eckmann, A. S. Levend, M. Mansuroğlu, Ankara, 1958, s. 7-18.
 26. 26 Türk İncelemeleri yapan belli başlı kuruluşlar için bk. t. Soysal, M. Eren, Türk incelemeleri Yapan Kuruluşlar, (TTK yay. VII. dizi, sayı 75), Ankara, 1977.
 27. 27 L. Bazin, Les activités turcologiques en France, Turcica, Revue d’Etudes turques, II (1970), 159-164.
 28. 28 Bu dergiler için daha ayrıntılı bilgi şurada bulunmaktadır: J. Sauvaget, Introduction à l'histoire de l'Orient musulman, éléments de bibliographie, édition refondue et complétée par C. Cahen, Paris, 1961.
 29. 29 J. Filliozat, La Société Asiatique d’hier à demain JA., CCLXI/1-4 (1973), s. 3-12.
 30. 30 J. D. Pearson, Index Islamicus, 1906-1955, Cambridge, 19612, I, VII.
 31.  Bk. J. H. Hexter, Fernand Braudel and the Monde Braudellien. .., JMH, XLIV/4 (1972), s. 480-539. Annales’in gelişmesi hk. AESC., 6 (1979).
 32. 32 N. Tomische, C'effort de Studia îslamica, AESC, 1959, n°. 2, s. 342-48.
 33. 33 Burada yalnız Fransa’da yayımlanan dergilerden kısaca sözedilmiştir. Fransa’nın dışında çıkan Byzantion (Bruxelles, 1925’den beri), Journal of the Eco¬nomie and Social History of the Orient (Leiden, 1957’den beri) gibi dergiler de Fransız bilginlerinin yaptığı Türk incelemelerine yer vermektedirler.
 34. 34 Batı’da böyle bir dergiyi önce F. Kraelitz - Greifenhorst ve Paul Wittek çıkarmıştır. Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte (Wien, I-II, 1921-1923) adıyla yayımlanan bu dergi, uzun ömürlü olmamıştır (bk. J. K. Birge, A guide to Turkish area study, Washington, 1949, s. 65), Öte yandan H. İnalcık ve T. Haslasi - Kun’un yayımladıkları Archivum Ottomanicum (Leiden, 1973’ten beri) bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
 35. 35 Derginin I-IV. ciltlerini Editions Klincksieck (Paris) çıkarmış, bundan sonraki sayılarının yayımını da Association pour le Déieleloppement des Etudes Turques (Paris Strasbourg) üstlenmiştir. VIII cilt iki ayrı bölümde yayımlanmıştır. IX/2-X. cilt bir arada bulunmaktadır.
 36. 36 IX/2-X. ciltten sonra Irène Mèlikoff kurucu müdür, Halil İnalcık (Chicago) ve Louis Bazin (Paris) de direktör olarak yazı kurulunda görev almışlardır.
 37. 37 Adnan S. Erzi, Belleten Dizini. L'Index du Belleten. I. Cilt I-XXV (Tomes I-XXV), II, Cilt XXVI-XXXV (Tomes XXV 1-XXXV), Türk Tarih Kurumu yay. XII. seri-Sa. 5a, Ankara, 1971 -1972.