ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Anahtar Kelimeler: Mehmed Ali Paşa, Saruhan, Aydın, İzmir, Napoléon Bonaparte, Mısır

Tarihlerde görüldüğü üzere Napoleon Bonaparte tarafından 1213 (17891da Mısır’ın işgâli esnasında burasını geri almak için kara ordusundan başka deniz yoluyla sevkedilen kuvvetler arasında Kavala’dan da buranın çorbacı yani yeniçeri bölük kumandanı Hüseyin Ağa’nın oğlu Halil kumandasıyla bir miktar kuvvet yollanmıştı, bunlar arasında Hüseyin Ağa’nın yeğeni Mehmed Ali de vardı [1]. Mısır’ın kurtuluşundan sonra Arnavutluk'tan v.b. taraflardan giden başı bozuk kuvvetlerle beraber Mehmed Ali de Kavala’ya dönmeyerek yanındaki bir kısım gönüllü ile beraber Mısır’da kalmıştı. Zeki ve faal ve aynı zamanda haris olan bu kimse durumu kendisinin yükselmesi için uygun görerek türlü entrikalarla Mısır’a tayin edilen valileri buradan atlatarak nihayet 1220 Rebiü’l-evvel (1805 Haziran)de vezirlikle Mısır valiliğine tayin edildi.

Mehmet Ali Paşa, evvelâ Mısır'da valilere tegallüb ve tahakküm eden kölemenleri imha ile oraya iyice yerleşti [2]. Sonra Hicaz taraflarını istilâ ile Mekke ve Medine’yi işgâl etmiş olan Vehâbileri mağlub ederek bu havaliyi kurtardı ve bu suretle büyük şöhret kazandı sonra Cezayir ve Tunus taraflarını da -Fransızlara dayanarak - nüfuzu altına almak istediyse de, muvaffak olamadı. Osmanlı Devletinin muhtelif gailelerinden istifade ederek kuvvetlendi, bunun bu faaliyeti hükümetin dikkatinden kaçmamakta ise de, diğer isyanlarla meşgul olduğundan butta karşı ses çıkarmayarak yeni bir gaile çıkarılmasından çekiniliyordu. Otuz seneye yakın durmadan çalışarak Fransızların da yardımlarıyla talimli asker ve donanma meydana getirdi, Suriye’yi de nüfuzu altına almak istiyordu.

Bu sıralarda Osmanlı Devleti, Cezayir gailesi, Tepedelenli Ali Paşa ve Mora isyanları ve daha sonra Yeniçeri ocağının kaldırılması, onun ardından da 1829'daki Rus Savaşı, İşkodralı Mustafa Paşa İsyanı ve Çam vak'ası gibi birbirini izleyen yıpratıcı olaylarla uğraştığından, yukarıda da söylediğimiz gibi Mehmed Ali Paşa'nın davranışlarına karşı göz yumuyordu. Bilhassa Mora isyanında Mehmed Ali Paşa'nın talimli kuvvetlerinin muvaffak olmaları hükümetin gözünü açmış ve İskodralı isyanında parmağı olduğu bilindiği halde bilmemezlikten gelinmişti [3].

Mehmed Ali Paşa, göz diktiği Suriye'yi elde etmek istedi; Akka valisi Cezzar Ahmed Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa ile aralarının açılmasını bir araç sayarak böylelikle emelini gerçekleştirmek İçin hem kara ve hem denizden hazırlık yapıyordu. Onun bu hazırlığım Şam Valisi eski Sadr-ı azam Mehmed Emin Rauf Paşa 1247 (1831 M.) de hükümete bildirmişti. Nihayet Mehmed Ali, oğlu İbrahim Paşa kumandasında olarak otuz bin asker ve denizden de on beş parça gemi göndererek 3 Cemaziyü'1-âhir 1247 (9 Kasım 183 1)de Akkâ’yı muhasara etmişti. Mehmed Ali Paşa, hükümet tarafından kendisine mülayim surette yapılan nasihatleri ve ara bulmak için olan tavassutları dinlemeyerek maksadım fiile koymuştu. Bunun üzerine Mehmed Ali asi ilân edilerek hakkında fetva da verilmişti.

Bu tarihte Osmanlı ordusu henüz iyi yetişmemiş ve şöyle böyle talim görmüş olanlar, da Rusya savaşında kısmen şehit olduklarından Mehmed Ali'ye karşı çıkarılan kuvvetlerin çoğu talimsiz ve hatta subayları bile savaş tekniklerini bilmediklerinden savaş sonucunun Osmanlı kuvvetlerinin aleyhine olacağı seziliyordu. Buna karşılık Mehmed Ali Paşa, Fransa dan getirttiği ve Mısırlılar tarafından Süleyman Paşa denilen Sev (Seves) in denetimi altında düzenli, talimli ve manevra kabiliyetine sahip bir ordu vücuda getirdiğinden bu sayede Osmanlı kuvvetlerine galebe edeceğine kani'olmuştu. Mehmed Ali üzerine Serdar tayin edilen Ağa Hüseyin Paşa’nın Haleb civarında bozulması ve daha sonra Sadr-ı âzam Reşid Mehmed Paşa’nın Konya muharebesinde (Aralık 1832) esir düşmesi üzerine Padişah ve Devlet ricali telâşa düşmüşlerdi. Bu durum sebebiyle İngiltere ile Fransa hükümetleri Devletler muvazenesinin bozulmasına meydan vermemek için Bâb-ı âliye aracılık teklifinde bulunarak pazarlığa giriştikleri sırada[4 ].Boğazlara hâkim olmak emelini izleyen Rusya hükümeti bu hali, emelinin gerçekleşmesine vesile ad ederek pazarlıksız olarak Mehmed Ali’nin tecavüzünü defetmeği teklif eylediğinden Sultan II. Mahmud bu teklifi derhal kabul etmiş ve Rusların Karadeniz donanmasından bir miktarıyla bir Rus kuvveti de İstanbul'a gelmişti. (30 Ramazan 1248/20 Şubat 1833)

Konya'daki başarısından sonra Mısır ordusu kuzeye doğru ilerleyerek 2 Şubat 1833 de Kütahya’ya kadar gelmiş ve burada iken iki tarafa yapılan yazışma teşebbüsleri sırasında Amedci Mustafa Reşid Bey evvelâ Tophane Müşiri Halil Rif'at Paşa ile Mısır’a gidip Mehmed Ali Paşa ile görüşmüş ve sonra Halil Rif'at Paşa Kahire’de kalarak Reşid Bey, Mehmed Ali’nin teklifleri ile İstanbul'a dönmüş ve oradan da Kütahya’da bulunan Mısır ordusu kumandanı İbrahim Paşa’nın yanına gönderilmişti[5].

 İbrahim Paşa’nın Manisa’ya Mütesellim Tayini

İbrahim Paşa üç aydan ziyade Kütahya’da kalmış ve bu müddet içinde sancaklardaki Osmanlı hükümeti mütessellimlerini kovarak oralara kendisi tarafından mütesellimler tayin eylemiş ve bu arada Saruhan (Manisa) Aydın (Güzelhisar) ve İzmir’e de birer mütesellim tayin etmiştir.

İbrahim Paşa evvelâ 14 Ramazan 1248 (4 Şubat 1833)de Abdi Paşa zâde Ali Bey isminde birini eline bir tayin buyruldusu verip Manisa’ya

gönderdi ve Saruhan sancağının Mısır'a ilhakını ilân eyleyerek oradaki Osmanlı hükümetinin müteselliminin kovulmasını emreyledi[6].

Mısır mütesellimi Abdi Pasa zade Ali Bey Manisa’ya gelince orada bulunan Osmanlı Hükümetinin mütesellimi Kara Osman zade Hacı Mehmed Ağa[7] şehirden kaçarak Kırkağaç kasabasının güneyindeki Baba köyünde bulunan konağına gelmiş ve bir ariza ile durumu sadaret kethüdasına bildirmiştir[8].

Mısır seraskeri İbrahim Paşa’nın Kara Osman oğlu Hacı Mehmed’in diri veya ölü olarak mutlak surette elde edilmesini buyurması üzerine[9]Saruhan mütesillimi Ali Bey, kethüdası olan Şeyh oğlu Halim beyi üç, dört yüz kadar Mısır askeri ve deli kuvvetiyle Yaya köyüne göndermiştir. Halim Bey, Kara Osman oğlunun harem dairesini basarak kendisini yakalayıp Dayı zade Süleyman Ağa ve Tüfekçi İbişi Hacı Ali ile beraber Manisa’ya götürmüştür. (7 Zi’l-kade 1248/1 Nisan 1833 Pazar) [10].

Bu durum İstanbul’da sadaret kethüdasına bildirilmiş, olanlardan Karasi (Balıkesir) mütesellimi Şerif Mehmed Ağa [11] Kara Osman oğlunun tedbirsizliğinden dolayı bu halin vukua geldiğini ve bu hadisenin kendi

muhitinde de şayi olmasının halkın şımarmasını mucib olacağından dolayı hayret içinde kaldığını arz eylemiştir[12].

İbrahim Paşa’nın Aydın’a Mütesellim Tayini

Mısır ordusu seraskeri, aynı zamanda merkezi Güzelhisar olan Aydın sancağına da Süleyman Bey isminde Konyalı bir mütesellim tayin ederek göndermiştir. Güzelhisar’da Osmanlı hükümetinin Aydın mütesellimi olan Kara Osman zade Eyüb Ağa, İbrahim Paşa’nın müteselliminin gelmesi üzerine Aydın’dan. kaçarak evvelâ Yaya köyüne gelip orada Manisa’dan kaçmış olan mütesellim Hacı Mehmed Ağa ile buluşmuştu. Eyüp ağa Yaya köyünde ziyade kalmayarak Mihalıç kasabasına gelip durumu 9 Zi’l-kade 1248 tarihli ariza ile hükümete bildirerek İstanbul’a gelmesi için müsaade istemiştir[13]. Bundan üç gün sonra da Hacı Mehmed Ağa Yaya köyünde yakalanmıştır.

İbrahim Paşa'nın Aydın müteselimi tayin eylemiş olduğu Süleyman Bey, Konya müteselliliğinde bulunarak kapııcubaşı rütbesinde bir zat olub Muhsin Paşa'nın oğludur, İbrahim Paşa Konya'ya girince ona intisab ederek Aydın mütesellimliğine tayin edilmişti [14].

 İbrahim Paşa’nın İzmir’e Mütesellim 'Tayini

İbrahim Paşa, Manisa ile Aydını Mısır idaresine bağladıktan sonra İzmir'e de bir mütesellim tayin eylemiştir. Bu mütesellim diğer iki mütesellim gibi memleket haricinden gelmiş olmayıp İzmir'in yerli halkından ve eşrafdan Mansuri zade Mehmed Emin Elendi idi. Manisa ile Aydın'ın Mısır idaresi altına girmesinden sonra İzmirlilerin Mısır idaresini istemeleri üzerine ve de devamlı müracaatlar sonunda buraya da istendiği üzere Mansuri zade tayin edilmiştir. Bu tarihde İzmir'in idaresi İhtisab nazırı Tahir Beyin elinde idi. Mansuri zade, İzmir idaresini Tahir Beyden zorla alarak işe başlamış ise de, İzmir’de bulunan İngiltere, Fransa, Rusya ve Avusturya konsoloslukları bu oldu bittiyi tanımayarak durumu protesto etmişler ve Osmanlı hükümetinin mümessili Tahir Beyin meşru' mümessil

olduğunu söyleyerek konsoloslukların bandıralarım indirdiklerinden mesele siyasî bir şekil almış ve bütün hadiseler Tahir Bey tarafından İstanbul'a bildirilmiştir.

İzmir işgalinin Protesto Edilmesi

İzmir hadisesini Osmanlı arşivindeki belgelere göre anlatmadan önce bu meseleye dair M. Auriant’ın Révue d'Histoire Diplomatique 1922. 36- N. I. 96-103. yazdığı makalenin bir bölümünü açıklamakta fayda vardır.

“Konya hadisesinden sonra iki tarafın anlaşması için murahhasların ve kuryelerin ve müzakerecilerin gidiş ve gelişi. General Muravvielf (Rus elçisi) ile Halil Paşa'nın (Tophane Müşiri) iki sefaret arasında İbrahim, müdebbir bir general sıfatıyla hep ilerliyor, Konya’dan ilk önce Eskişehir'e (Afyon Karahisar olacak) ve oradan da Kütahya'ya geliyor ve Kütahya’da karargahım kuruyordu.

İbrahim Paşa buradan sağa sola kuvvetler şevkiyle zaptedilmiş yerleri takviye ettiriyor ve İstilâ ettiği saltalarda Bâb-1 alinin tayin ettiği paşalarım, beylerini ve mütesellimlerini azl ile yerlerine kendi adamlarım gönderiyordu.Böylece bütün Suriye, Küçük Asya'nın mühimce bir parçası Erzurum'a kadar onun fiil¡ İşgali altında bulunuyordu. Muhasematın tekrar başlaması - ki İbrahim Paşa şüphe etmiyordu - ve Mısır ordusunun tam bir zaferi halinde bu İşgâller tam manasıyla bir ilhaka tahvil olunacaktı.

Bunun içindir ki, gavur İzmir'ini de[15] bu ülkelere İlâve etmeği tâ o zamandan arzu etmeğe başladı. 1833 Ocak ayında (Ramazan 1248) İyonya beldesinin bütün yollan üzerine dağılmış olan askerleri her tarafta Osmanlı makamları tarafından tayin edilmiş olan memurları koğmak İşiyle meşgul oluyorlardı. İbrahim, Manisa ve Aydın sancaklarına Mısırlı (Mısır'a tâbi' olan) valiler tayin etmiş bulunuyordu; fakat İzmir cihetinde önceden bir takım tedbirler almağı daha uzak görüşlülük saydı. Gerçekte İbrahim Paşa, İzmir’de ehemmiyetli bir Avrupalı kolonisinin ikamet ettiğini biliyor ve Türk valisi mukavemete teşebbüs ettiği takdirde, Avrupalıların can ve mallarını bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmak suretiyle devletlerin kırgınlığına sebeb olmak istemiyordu; bunun için bir olay çıkışında kendisine çekilme hattı hazırlamak ve bu suretle sorumluluktan kurtulmak İçin İzmir'in en nüfuzlu eşrafından biri olan Emin Efendi (Mansuri zade Mehmed Emin Efendi) kendisine cazib tekliflerde bulunmuştur.

Manisa mütesellimi, İzmir valisi Tahir Paşa’ya (Tahir Bey çok sonra paşa olmuştur) memuriyetini terketmesini emretti, bu emir Mısır ordusuna mensub bir yürüyüş kıt’asına istinad ettiğinden Tahir Paşa, hiç mukavemet göstermedi ve şehirden çekildi ve 19 Şubat 1833 (29 Ramazan 1248) de Emin Efendi onun yerine geçti; İbrahim Paşa mirînin lağvını ilân etmek tedbirinde bulunduğundan dolayı bu tebeddül Türk ahali tarafından memnuniyetle karşılandı.”

Bu olaylardan Bâb-ı âli haberdar olur olmaz [16] kendisi bizzat işin tamirini istemekten âciz bulunduğundan, gizli ve kapalı siyasetine sadık kalarak Fransız elçisi Vis Amiral (Baron Roussin) e şikâyet etti ve İbrahim’in yaptığı hükümet darbesinin Rus filosunun geriye gönderilmesi işini geriye bıraktıracağını tebarüz ettirdi [17].

Baron Roussin hemen Tarabya’ya gidip İngiliz elçisi Mösyö Maundeville ile görüşmeği arzu etti. Her iki elçi İzmir’deki konsolosluklarına yeni valiyi tanımamaları hususunda emir vermeği kararlaştırdılar; buna işaret olarak konsoloslar konsoloshane bayrağını indireceklerdi. Aynı zamanda sefirler, kuvvetin böyle bir sû-i isti’mâline karşı protesto etmek İzmir'in tahliyesi ve eski valisinin vazifesine iadesini taleb etmek için İbrahim Paşa’ya yazdılar ve konsolosluklar da bayraklarını indirdiler.

Bu iki mektubun beherinin üslubu ve hattâ ilk kelimelerinin her biri Fransa’nın ve İngiltere’nin hislerini oldukça doğru olarak in’ikâs ettiriyordu. Mösyö Maundeville şöyle başlıyordu; General (mütebakisi de buna göre idi). Baron Raussin ise (pek muhteşem zat-ı âli-kader) diye başlıyordu. Mektubunun üslubu o kadar yumuşak idi ki, mektubu adeta istemeyerek yazdığı zannını uyandırıyordu.

İngiliz sefareti baş tercümanı Alexandre Pissani[18] bu iki mesajı İbrahim Paşa’ya götürmeğe memur edildi ve 4 Mart 1833’de Kütahya’ya geldi... İbrahim Paşa karargâh olarak vali konağını seçmişti Pissani İbrahim

Paşa’ya sefirlerin mektuplarını takdim etti; Maundeville’in mektubunun karşısında Türkçe tercümesi bulunuyordu.

İbrahim Paşa, bu mektuba göz gezdirdikten sonra:

- Bu rapor hiç bir esasa dayanmıyor, bunu herhalde Bâb-ı âli uydurmuştur, ben İzmir'e kıtaat göndermediğim gibi kimsenin de göndermesine müsaade etmedim[19] ve şehir ahalisinin, benim tarafımdan kendilerini isyana sevk edecek bir vesika göstermiyeceğinden eminim.

Ma’mafih nihayette müdahalesini bir dereceye kadar meşru' kılacak şu tafsilâtı veriyordu;

- Bundan bir müddet evvel İzmir ahalisi bana bir arzuhal ile müracaat etti. Himayemi, şehirlerine de teşmil edip yeni bir vali tayin etmemi rica ettiler; şimdiye kadar tarafımdan cevapsız bırakılan bu birinci arzuhali, bir İkincisi takib etti, bunda İzmirliler yeni bir vali intihab ettiklerini ve intihab edilen zatın Emin Efendi (Mansurî zâde) olduğunu bildirerek tasdik

etmemi rica ediyorlardı; Fakat bu ikinci istidaya da cevap vermedim ve şikâyet olunan hadiseden bildiklerim bundan ibarettir, diye sözlerini tamamlamıştı.

Pissani, konsolosların raporlarına nazaran rejim değişmesine Abbas Paşa’nın gönderdiği bir askeri kıt’anın iştirak ettiğini söyleyince İbrahim Paşa, orduya mensub Abbas Paşa’nın kendi yeğeni olduğunu ve onun da Adana’da bulunub Mısır’a gönderilen erzakın şevkine nezaret ettiğini ve Abbas Paşa’nın bu işe karışmadığına emin olduğunu söyleyerek ilâve etti.

-Fakat bu işe karışmak aklından geçebilecek olan yegâne adam, vazifesini bana medyun olan ve İzmir’den pek uzak olmayan Manisa beyi olabilir; fakat ben kendisinden pek az evvel raporlar aldım ki bunlar da böyle bir hadiseyi zikretmemektedir. Kendisine İzmir’de bulunması melhuz askerini geri çekmesi ve vazifesine aykırı faaliyette bulunmaması için kat’î emirler vereceğim.

İşte bu nokta, İbrahim’in bir ihtilâf vukuunda kullanmak istediği ric’at hattı idi[20]. İbrahim, lüzumundan fazla gayretli bir ma’dûnunu takbih ediyor ve onun hareketini tanımıyor; İzmir’in işgâli hakkında yapuğı değişiklik bir itirafı güçlükle saklamakta ve aşağıdaki mülâhaza bunu teyid etmektedir.

Bu mütalaâdan sonra baş kumandan alay ederek şöyle devam etti:

-Bütün bu zamanlar zarfında Tahir Paşa ne yapıyor? Bir avuç müstevliyi püskürtmek için neden bir kuvvet toplamıyor? Eğer Tahir Paşa halk kitlesine karşı koymak zaruretinde idi ise bu da benim hadiseye karışmadığımı göstermez mi? Dün İzmirlilerin arzuhallerine müsbet cevap vermeğe hakkım olmadığı gibi, bugün onların işlerine karışmağa hakkım yoktu. Eğer bana her taraftan, hattâ Trabzon’dan yağmur gibi yağan ve yardım ve himayemi isteyen bütün istidacıların arzularını ıs’afetmem lazım gelse idi kuvvetini padişahtan alan bir tek mütesellim, bir tek paşa tutunamazdı.

Fakat ben bu istidalara bir nazar bile atmıyorum. Zira geri dönersem Bâb-ı âlinin o zavallılardan almaktan geri durmayacağı intikamı düşünüyorum. Bunlar fena halde istismar olunmakta ve alınlarının teriyle kazandıkları son paralarına kadar ellerinden alınmaktadır. Bunlar bizzat müşahede edilir ki, aralarında bulunduğum müddetçe pazarlarından parası te’diye olunmamış bir tek yumurta alınmamış ve hattâ hayvanlarımızın otu bile carî fiat üzerinden alınmamaktadır. Otoritemi nerede tesis ettimse keyfi rüsum ilga olunmuştur ve ahalinin mal ve hayatına riayet hususunda verdiğim emirlere itaat etmeyenlerin hali yamandır... Fakat İzmir'e gelelim:

- Bu şehrin askerî bakımdan bana ne gibi bir faidesi olabilir? Şimdi üç grub halinde Eskişehir’e kadar yayılan ordumun cenahlarında ve gerisinde bulunan mevkileri emniyet altına almadım mı? Ve bunu yapmakla harp kaidelerine uygun hareket etmiş oldum; ancak bu yerlere benim olan valiler tayin ettim. Son olarak İbrahim Paşa şöyle demiştir:

- Artık şimdiki vaziyetten bıktım ve biraz istirahate muhtacım, Bâb-ı âli bu meseleyi (anlaşma işini) elinden geldiği kadar çabuk neticelendirsin. Bana gelince: Babamın emirlerini sabırsızlıkla bekliyorum, hareket hattımı bu emirlere göre tayin edeceğim: O bana ilerle derse ilerleyeceğim, geri dön derse döneceğim; şimdi artık bana gına getiren İzmir hadisesinden bahsetmeyelim.

İbrahim Paşa Fransız ve İngiliz sefirlerinin murahhasına verdiği sözü tuttu. İzmir’e gönderdiği askeri hemen geri çekmesi için Manisa mümessiline emir verdi. Mısır Başkumandanının hizmetinde kendisini lekelemiş olanlar, Osmanlının intikamından korkarak bir gün evvel onun mevkiini muhafaza etmesine muarız olmalarına rağmen (Tahir Bey’in) avdetine hâhişli göründüler[21]. Konsoloslar bayrakları tekrar çektiler ve Emin Efendi Mısırlıların çekilmesi esnasında onlarla beraber gittiğinden keyfiyet Fransız elçisi tarafından hükümete bildirildi.

Arşiv vesikalarından anlaşıldığına göre her ihtimale karşı İngiliz ve Fransız donanmasından bazıları İzmir sularına gelmişlerdi [22].

M. Auriant’ın yazısından sonra İzmir’in ne suretle Mısır’ın nüfuzu altına girip nasıl tahliye edildiğine dair Başvekâlet arşivindeki vesikalara göre, hadiseyi kaydedelim; Evvelâ şunu söyleyeyim ki, Fransızca mukavelede İzmir valisi denilen Tahir Bey henüz o tarihte Paşa olmayıp İzmir’de İhtisab nâzın ve hükümetin mümessili olarak bulunmakta idi[23].

Saruhan ile Aydın’ın Mısır’ın nüfuzu altına girmesinden sonra İzmir’i de elde etmek isteyen İbrahim Paşa el altından kendisine celbettiği bazı eşhas vasıtasıyla İzmir’i de nüfuzu altına almak teşebbüsünde bulundu ve kendisine bu hususta müracaat edenlerin arzularını kabul etti. İbrahim Paşa’yı İzmir'i işgale teşvik edenlerin başında ora eşrafından Mansuri zade Mehmed Emin Efendi bulunmakta idi. Mehmed Emin Efendi, evvelce Haşan Paşa maiyetinde bulunmuş olub o sırada Kütahya’da İbrahim Paşa yanında olan Vahid isminde tanıdığı bir şahıs ile muhabere ederek İzmir idaresinin kendisine verilmesi hakkında onun tavassutunu rica etmişti [24]. Bunu müteakib 1248 Ramazanının sonuncu günü akşama yakın Manisa mütesellimi Abdi Paşa zade Ali Bey tarafından Mansuri zade Mehmed Emin Efendi’nin konağına bir mektupla bir adam gelip bir ilâm ve bir mahzarla İbrahim Paşa’ya müracaat edilmesini tavsiye eyledi[25].

Bunun üzerine Mansuri zâde İzmir kadısını konağına davet ederek görüşmüş ve sonra şehrin ileri gelenlerini celb ile dört saat kadar müzakereden sonra Mısır idaresine geçmeği kararlaştırub bir ilâm ve mahzar tertib eylemişlerdir. Bundan sonra Mansuri zâde maiyetine bir kaç silâhlı alarak İzmir eşrefiyle birlikte Tahir Bey’in yanına gelip Manisa mütesellimi tarafından yapılan tavsiye üzerine İzmir idaresinin Mansuri zâde’ye verildiğini söylemişlerdi.

Bu teklife karşı Tahir Bey, verilen kararın doğru olmadığını ve nihayetinin nedamet olacağını ve böyle bir şey hâdis olursa vücuh ve ahali ile müttefikan cevap verilmesi hakkında emirnâmeyi göstermiş ve yapılan

ilâm ile mahzarı görmek istemiş ise de, göstermeyip verdikleri karardan dönmeyeceklerini söylemeleri üzerine;

- Bizler kararı verip size bildirmeğe geldik diyerek avdet ve kaleme aldıkları ilâm ile mahzarı Kütahya'ya yollamışlar ve Mansurî zade mütesellim olarak işe başlamıştır.

Mansurî zade, ahaliyi kendi yaptığına inandırmak için Yenikale tarafından gemiler ve karadan asker geliyor diye istikbâl için Foça tarafına adam göndermek suretiyle ahaliyi heyecana düşürmüş ve Tahir Bey'in gelenlere karşı mukabele edemeyiz demesine karşı da:

-Sizinle muharebeye çıkacak beldemizde elli kişi bulunmaz, iş fesada varır, bu sözleriniz vahidir, Aydın ve Saruhan’da mütesellim kalmadı, işte Aydın ve Saruhan mütesellimleri ol vakit gittiler siz de sairleri gibi hemen buradan gidin, diye tehdit etmiş ise de, Tahir Bey devlet memuru olduğunu söyleyerek bir tarafa gitmeyeceğini beyan etmiş ve aynı zamanda Asakir-i mansurenin silâhlarını almak isteyen Mansuri zadenin bu hareketine mani' olmuş ve konağına çekilerek hadiseleri muhtelif vasıtalarla İstanbul’a bildirmeğe başlamıştır. Tahir Bey’in tahriratında kaydettiğine göre Mansurî zâdenin Mısırlı tarafından mütesellim olmasını müteakib Tahir Bey, İzmir'deki konsolosların tercümanlarım davet ederek onlara devlet tarafından burada müstakil memurum, devletten emir almadıkça bir adım ayrılmam diyerek tercümanlar vasıtasıyla konsoloslara haber göndermiş ve onlar da Tahir Bey’in mütalâasını doğru bulmuşlardır.

Tahir Bey İzmir hadisesini İstanbul’a yazarak birisini Nemçe konsolosluğu kuryesi ve diğer suretini bir adamı vasıtasıyla İstanbul’a bildirmek istemiş ise de, Nemçe kuryesinin yoldan döndürülmesi ve adamının da Manisa’da tevkifi ve bir takrib kurtularak İzmir’e kaçması üzerine tahriratlar kara yoluyla İstanbul’a gönderilmemiş... Bunun üzerine Tahir Bey, Şevval ayının birinci günü tarihiyle iki ve Şevvalin beşinci ve dokuzuncu günü tarihleriyle ve deniz vasıtası ile tahriratlar göndererek durumdan hükümeti haberdar etmiştir [26].

Mansuri zâde Emin Efendi zorla idareyi eline aldıktan sonra 4 Şevval 1248 (24 Şubat 1833)de rüsumat, ihtisab ve onun teferruatından olan yerleri ve yaş meyve gümrüğünü, İzmir voyvodalığı ve tevabiî mukataalarını zorla işgâl ve bundan başka Frenk gümrüğü ile mukataât hâzinesinden idare edilen Birunâbâd, Urla, Karaburun, Şaphane, Enfiye ve Tütün gümrüğü, İzmir memlehası, Side, Buca ve Pınarbaşı mukataalarını zabtederek memur ve mültezimlerini koğmuştur.

Bu hareketler yapılırken, Mısır idaresini kabul etmiş olan İzmir eşrafı, İşin aksi tarafını da düşünerek veya hükümetin Mehmed Ali ile anlaşmak istediğini duyarak İstanbul'a da başvurmağı ihmâl etmeyip oraya da İlâm ve mahzar yollamışlar ve bunun tarihini İzmir’in Mısır idaresine girdiği Şevval ibtidası olarak göstermişler ve İlâm ve mahzarlarla neden böyle geç geldiği sualine karşı da gönderdikleri adama Bergama’dan ve yollardan geçemediğim İçin geciktim demesini söylemişlerdir. İlâm ve mahzar 13 Şevval veya bir gün evvel yazılmış ise de, yukarıda söylediğimiz gibi tarihi Şevval başı (21 Şubat 1833) olarak gösterilmiştir [27].

Mansuri zâdenin İzmir'den çıkarmak istemesine rağmen Tahir Bey çıkmamış ve hükümete bir tahrirat göndererek Mansuri zâdenin ahvalini ve memleket vücuhunun korkularından şaşkınlıklarını ve bu ilah yatıştırmak üzere bir fermân gönderilmesini istemiş ve hükümet de Mansuri zâdeyi İğfal ve tatmin yollu bir emr-i sami (Sadr-1 âzamin tahrirati) yollamıştır [28]. Hükümet, İzmir’in Mısır idaresi altına geçtiğini haber alır almaz şaşırmış, evvelâ İstanbul'daki Fransız ve İngiliz elçilerine durumu bildirmiş, bu elçilere Rus ve Avusturya elçileri de iltihak ederek işgâli protesto ile İzmir konsolosluklarına konsoloshane bayraklarını indirmelerini yazdıkları gibi, bu hadise dolayısıyla Kütahya’ya İbrahim Paşa nezdinde İngiliz sefareti tercümanı Küçük Pissani’yi göndermişlerdir[29].

İbrahim Paşa Kütahya’ya gelen Pissani ile görüşüb İzmir’den çekilmeyi kabul ettiğinden konsoloslar, dairelerine tekrar bayraklarını çekmişler, bu durum üzerine İzmir’in idaresi tekrar İhtisab nâzın Tahir Bey’e geçtiğinden İzmir’de duramayan Mansurî zâde Mehmed Emin Efendi[30], Manisa’ya İbrahim Paşa’nın müteselliminin yanına kaçmış ve keyfiyet 19 Şevval 1248 (11 Mart 1833) tarihli tahriratla Tahir Bey tarafından Sadaret kethüdasına bildirilerek halkı tatmin için bir fermân gönderilmesi arzedilmiştir. Tahir Bey’in İstanbul’a yollamış olduğu tahrirat sureti aynen şöyledir[31].

Maruz-i kullandır ki;

Firari Mansurî oğlu keyfiyatının evvel ve âhiri mukaddemce bi-d- defaat bahren ve dört gün mukaddem birer suretle berren baas ve takdim kılınan maruzat-ı çâkerânemden bi’l-etraf malûm-i veliyy٠i naimîleri buyrulmuş olacağı veçhile saye-i tûbâ-vâye-i hazret-i cihanbanide zabt ve rabt-i memleket ve himayet ve siyanet-i fukara hususlarının kemâ fi’ 1-evvel icrasiyle bilcümle ehali-i fukara ve reâya beliye-i malûme-i mezkûrenin indifamdan ibraz-ı şadümanî ve meserret birle müdebbir memurlarım, kullarına ve merkumun tard eylediği sair mültezimleri mahallerine ik’âd ve rü’yet-i mesalih-i seniyede sarf-i nakdine-i gayret olunmakta idigüne ve bu cihetle İzmir’de mukim bi’l-cümle düvel-i mütehabbe konsoloslarının dahi izhar-ı mahzuziyetlerine mebni zıll٠i zalil-i cenab-ı memâlikperveride konsolos mumaileyhimden müdebbirleri ve devletleri beylik sefineleriyle

İzmir limanına gelmiş olan amiral ve ofiçiyalariyle (İzmir hadisesi dolayısıyla İngiliz ve Fransız donanmasından bazıları limana gelmişlerdi) beraber nezd-i çâkerîye gelerek firari-i merkumun derkâr olan taarruz ve kîl ü kâlin indifaı hususundan vuku’a gelen mahzuziyetlerini nezd-i bendegânemde dahi ifade ve takrir ve tarafeynden merasim-i dostkârîye riayet ke’l-evvel bi’l-icra avdet etmiş olmalariyle... bi-lutf-i taâlâ ol veçhile İzmir’de vâki' olan vuku’at ber-taraf olarak bi’l-cümle ahali kullan devam-ı ömrü ikbal-i hazret-i şehinşâhî ed’iye-i hayriyesiyle meşgul... ve Manisa İzmir’e civar ve Mansurî oğlu dahi firaren ol tarafda bulunmuş olduğundan herkese kesb٠i emniyet için civar-i İzmir’de iktizası veçhile adu ve piyade bir az asker geşt ü güzâr ettirilmekte ve asakir-i mansure-i şahane dahi kışlada talim ve teâlümleriyle ikamet ettirilmekte olduğu derkâr ise de medine-i İzmir kesret-i nüfusu cami’ sevad٠ı âzâm olduğundan te’min-i ibâd ve te yıd-ı mevad zımnında icab ve iktizası veçhile vesaya-yı lâzimeyi münderiç bir kıt’a emr٠i âlinin şeref-i tasdır ve sür’at-i tesyiri menut-ı emr ve irade-ı aliyye idügi muhat-ı ilm veliyy-i naimîleri buyruldukta emrü ferman hazret-i men lehül-emrindir. 19 Şevval 1248.

(Abdühu es-Seyyid Mehmed Tahir) mühür[32].

İzmir’de Mısır idaresi on sekiz gün sürmüştür. Mansurî zâde Mehmed Emin Efendi[33] kaçtıktan sonra Manisa’dan İzmir’e haberler göndermek suretiyle tahrikâta devam etmiş[34] ve bu hal 1248 Zi’l-hicce sonlan (1833 Mayıs başlarında Kütahya anlaşmasına ve İbrahim Paşa’nın Mayıs ortalarında Kütahya’dan çekildiği tarihe kadar devam etmiştir.

Yukarıda görüldüğü üzere İbrahim Paşa tarafından Aydın (Güzelhisar) mütesellimliğine sabık Konya mütesellimi olub Mısırlı hizmetine girmiş olan Kapucubaşı rütbeli Süleyman Bey tayin edilip gönderilmiştir. Süleyman Bey, Aydın’da 1248 Zi’l-hiccesinin yirmi dördüncü Pazartesi gününe kadar kalmış ve Sah gecesi Süleyman Bey’i Kütahya’ya davet için bir adamı hemen hazırlatarak ertesi Sah günü hareket etmiştir. Süleyman Bey giderken atına bineceği sırada kadıya Kütahya’ya davet edildiğini söyleyerek sabahleyin alaturka saat yedide hareket ettiğinden bu hal Aydın kadı, müftü ve ayanı tarafından aynı günde yâni 25 Zi’l-hicce 1248 (15 Mayıs 1833) tarihli müşterek bir tahriratla İzmir İhtisab nâzın Tahir Bey’e bildirilerek[35] mütesellimliğe vekâlet suretiyle bir münasibinin tayini istenmiştir. Bunun üzerine, Tahir Bey 29 Zi’l-hicce (19 Mayıs) da İstanbul'a bildirmekle beraber [36] Aydın Sancağı mütesellimliğinin kendisine verilmesini rica etmiş ise de [37], Aydın Sancağına muhassallık ile Preveze sancağı muhafızı Kara Osman zade vezir Yakub Paşa tayin olunarak onun gelmesine kadar da sabık Aydın mütesellimi olan ve bu sırada Saruhan mütesellimliği verilen biraderi Eyüb Ağa vekâleten Aydın muhassılı olmuştur[ 38].

İbrahim Paşa kuvvetlerinin çekilmesinden sonra Süleyman Bey memleketi olan Konya’da kalarak efendi değiştirmek suretiyle olan ihaneti neticesinin ne olacağını anladığından, Muharrem 1249 (Mayıs 1833) tarihli istida nâme ile o sırada Hüdavendigâr Sancağı mutasarrıflığından Konya valiliğine tayin olunan Hacı Ali Paşa’ya dehalet edib ve yine Hacı Ali Paşa vasıtasıyla sadarete bir istida takdim ile affi hakkında müracaat eylemiştir[39]. Bunun üzerine yeni Konya Valisi 7 Muharrem 1249 (27 Mayıs 1833) tarihli arizasıyla bu gibi muhalefet edenlerin teminleri hakkında evvelce irade-i seniye sadır olmasından dolayı bu suretle kendisine istimalet verilmesini ve Süleyman Bey’in evvelce mütessellimlikte bulunmasına mebni yine âyanlıkta kullanılmasının muvafık olup olmayacağını sormuştur[40]. Mısır kuvvetlerine iltihak veya yardım edenlerin afları hakkın- daki irade-i seniye mucibince Süleyman Bey’in de af edilmesini fakat kendisinin âyanlıkda istihdamı uygun olmayacağından, hanesinde oturarak işi ve gücüyle meşgul olması hakkında irade çıkmıştır[41].

Mukaveleye Ati Vesikalardan Bazıları

1. Vesika

Hüdavendigâr Sancağı mutasarrıfı Hacı Ali Paşa tarafından 13 Zilkade 1248 (3 Nisan 1833) tarihli olarak Sadaret kethüdasına gönderilen tahrirat sureti [42].

Âmedi-i divan-ı hümâyun necabetlü Reşid Beyefendi (Sadr-âzâm olan Mustafa Reşid Paşa) bendeleri mukteza-yı memuriyetleri üzere Kütahya'ya müteâzimen mah-i Zi’l-kadeti’ş’ şerifenin otuzuncu Pazartesi günü .Mudanya'dan mahruse-i Brusa’ya vürud idüb birkaç saat mürurunda Françc devleti beyzadesi dahi gelmiş ise de[43]Mir-i mumaileyh (Reşid Bey) bendelerinin ayağında iki çıbanı ve rükübe adîmü’l-iktidar derecede iztırabı olduğuna ve bu cihetle ol gün nâ-çâr çent saat teneffüsleri icab-ı halden idügine binaen Dersaâdetten memuren hareketleri ve bi'l-iztırar seyr-i âdiden bir gün sonra Kütahya’ya varacakları hikâyesini havi derhal şukka tahrir ve muhsusen tatar ile Kütahya’ya baâs ve tisyâr ederek kendüleri dahi mehmâ-emken timar ve müdavâte mübaderet ve akşamdan sonra yani nısfü’l-leylde taraf-ı âciziden ihzar olunan tahtırevana râkiben bi’l-müsarea sevk-i matayâ-yi azimet idüb hattâ dördüncü Cuma günü varılmak üzere tertib-i merahil kılınarak iade eyleyecekleri mahalden avdet etmek tenbihiyle savb-i senaverîden münasib hizmetçiler dahi terfik ve isâl olunmuş ve asakir-i Mısriyyenin daima tecessüs-i harekât ve mışvarından hali olmamak vacibe-i zimmet-i sıdk ve ubudiyetim olarak nefs-i Kütahya ve civarı havalisinde casuslarımız eksik olmadığına mebnî bu defa Kütahya’ dan vürud eden casusun vaki’ olan ifadatına nazaran yadigâr-ı merkum mukaddemce bir takım hasta ve bî-derman askerini Konya’ya doğru giru göndermiş ve bu günlerde Karahisar tarafından sekiz yüz nefer miktarı süvarisiyle sekiz adet top Kütahya’ya celbetmiş ve Küçük İbrahim'in geleceğinden bahs ile askeri için vücuh ve ahaliden sekiz yüz konak tertibini dahi kuraya verilmeyüb nefs-i şehirde tertib ve tanzimini bil-müvacehe hitab ve iltimas eylediğinden maada civar-ı şehirde Musalla dedikleri mahalle ahali ve cümle askerini cem ve ihzar ederek Mısır’dan gelen kâğıdı kıraat ve mealinde zabitan-ı asakire hitab suretiyle:

- Ey oğlum göreyim sizi şimdiden sonra kavgamız Rusyalu ile olduğundan ziyade metanet ve gayretinizi isterim diyerek [44] şu vadide bir takım hezeyan eylemiş ve bundan başka Kara Osman zâdelerden küçük Mehmed Ağanın (Sarııhan mütesellimi) hayven veya meyyiten derdest olunmasını Saruhan’da olan adamlarına yazmış olduğunu casus-i merkum takrir ve ihbar etmiş ise de, zann-i âcizâneme göre ol veçhile melei’n-nâsda bir takım ilân-ı hezeyana mübadereti, maslahatına revaç vermek garaz-ı fasidiyle mücerred etrafa öyle bir şâyia ibrazından ibaret idügi melhuz ve Soma voyvodası kullarından bu defa senâverîye varid olub işbu kâime-i musaddakaya leffen takdim kılınan kâğıdında mumâ-ileyh Mehmed Ağa kendü hanesinde iken bir takım asakir-i Mısrıvegelüb ağa-vı mumâ-ileyh ile bir iki refiklerini ahz eyledikleri muharrer olduğundan[45] mücerred ihtar için iş’ar-ı mes’muât-ı âciziye tecasür kılınmış idügi bi-mennihi teâlâ malum-ı samîlerı buyruldukta herhalde emr ü ferman efendimizindir. 13 Zi'l-kade 1248

(Es٠seyid El-hac Ali)

Mühür

II. Vesika

20884/F İzmir hadisesi hakkında Tahir Bey'in Sadaret kethüdasına göndermiş olduğu 1 Şevval 1248 (21 Şubat 1833) tarihli tahrirat sureti [46].

Maruz-i kullarıdır ki,

Malûm-i veliyy-i naimîleri buyrulmuş olacağı veçhile mah-i Ramazan-ı Şerifin yirmi beşinde Aydın ve Saruhan Sancaklarına Kütahya canibinden mütesellimler tayin kılınub Saruhan mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Yaya köyüne gitmiş ve Aydın mütesellimi Hacı Eyüb Ağa bendeleri dahi Aydın'dan Manisa'ya gelmiş oldukları halde mah-i mübarekenin sekizinci günü akşama karib İzmir vücuhundan Mansurî zâde Emin Efendi’nin konağına ba-mektub bir âdem nüzul eyledikte mumâ-ileyh dahi derhal hakim-i belde bulunanı celb ile istişare ederek emel-i meramlarını beyinlerinde karar ve keyfiyet istihbar olundukta taraf-ı çâkerîve gelmeleri için bi’d-defeat adamlar gönderildikte adem-i ısga ile vücuh-i ahalivi oraya celb ve dört saat kadar da anlar ile hem meclis olarak hatm-i kelâm ile karardâde ve evvel-i emirde kcmal-i hâheş ile hâkim-i belde ilâm ve bir mahzar dahi tertib ve temhir eylediklerinden sonra vücuh-i ahali ile ma’en canib-i çâkerîye gelinüb İzmir'in emir ve idaresi Mansurî zâdeye havale olunduğunu ve husus-i mezbure dair vesâyâ Manisa’ya gelmiş olan Abdi Paşa zâde tarafından inhâ olunduğunun ve mucibince icra ederek hemen

istihzar eyledikleri ilâm ve mahzarlarını isra ve çâkerlerine cevab vermeğe geldiklerini hakim-i mumâ-ileyh agazeye ibtidar ile ifade eylemiş oldukda abd-i mütehassısları dahi Devlet-i aliyyenin azad kabul etmez kulu olub şurada taraf-ı saltanat-ı seniyeden memur bulunmuşum ve bi’d-defeât haber gönderildikte buraya gelmeniz lâzım gelür idi. Bu ifade-i nâ-seza ve bi'l-vücuh emir ve irade-i aliyyeye rnünafi olmağla bu hususun evvel ve ahirini güzelce mülâhaza edin defaten böyle cevab verilmek uymaz. Emir ve ferman-ı aliyyenin icrasına behemehal mecbur olub ve farize-i zimmetimdir. Sîzler de cümleten ittifak ve ittihada riayet eylemeniz vacibedendir ve bu ifa kılınmışken ve husus-i mezbure dair vesaya-yı aliyye kendüllerine dahi irae kılınmışken ve vesaya-yı seniyye gûş٠i hûşlarına şifahen dahi söylenmiş iken mumâ-ileyh hakim ve Mansurî zâdenin kemal-i habaset ve hıyanetlerinden vücuh-i ahaliyi dahi tahrik ile kelâm-ı evvellerinden nükûl etmeyerek bizler kararı virüb size cevab vermeğe geldik ve en’va-ı makalat serdile ilâm ve mahzarı müheyya eyledik şimdi göreceksiniz deyu kıyam ve hareketlerin yine ibram ve ikdam ile ik’ad ittirilüb niyet-i kasidelerinin indifaına çabalandıkda müfid ve müsmir olmayarak kezalik red ve muhalefetle cevab verilmiş ve gelen mektub ve gidecek ilâm ve mahzarın görülmesi defaatle matlub olundukda mücerred muma’ileyhimanın ve denaetlerinde merkûz olan daiye-i fesadlarından nâşi bi’l-iztırar gösterilmeyerek ve memleketin fesada varacağını dermeyan ile beyan ederek nezd-ı âbidanemdcn avdet ve gelen adamı ilâm ve mahzarla çıkarmış oldukları ve saye-i hümâvâye-i hazret-i cihanbanîde abd-i keminelerinden cümle ahali ve reâya ve müste’menan hoşnud ve razi olduklarından ve muma’ileyhima meram-ı hıyanetlerini tekid eylemek için Yenikale haricine gemiler geldi havadisini memlekete işae ve istikbale adamlar irsaliyle cümle ahali-i beldeyi enva -ı ihafe ve telaşe düşürerek ve gemilerin dahi ash olmayarak ٧e mumâ- ileyhima vücuh ve ahaliyi berminval-i muharrer tahrikleri kemal-i habaset ve kemal-i tama’-ı hamlanndan nâşî şu aralık bir akça kapub devlet-i aliyye’ye hıyanetinden ibaret olarak mumâ-ileyh Mansurî zâde olveçhile muhafaza-i belde dâiyesiyle voyvodalığın rü’yetine bed’ ve şüru’ eylemiş ve taşralardan ihtisab kalktığını beyan ve ifade ve inha idüb yine cevabını vereceklerini söylemişler ise de ve ihtisabe ve gümrüğe müteallik mevad olmıyarak böyle ihtilâlden durgunluk derkâr ise de çâker٠i kemincleri sâye-i inayet vâye-ı şahanede memurlarını kaldırmayarak umur-i bendegîde fütur getirilmeyerek ahali ve vücuhu celb ile bu canibte ke’l-evvel ikamet ve ifa-yı memuriyete sarf-ı makderet etmekte olduğum ve keyfiyet akdemce arz ü inha ile İzmir’den azimet etmiş olan Nemçe postasiyle gönderilmiş ise de post-i mezkûrun Akhisar merhalesinden İzmir’e iadesi ve dünkü gün ihraç olunmuş olan İzmir postasının dahi küşad olmak ifadeleri vuku’una mebni işbu ariza-i bendegânemin arz ve inha ve bahren israye ictisar olunduğu ve hakikat-i keyfiyet berveçh-i muharrer olub vücuh٠i ahalinin böyle tahriki mumâ-ileyhimanın tînet-i zatiyelerinde merkûz olan daiye-i mefsedet ve kemal-i habasetlerinde neş'et eylemiş olduğu muhat-i ilm-i âlileri buyurul- dukta bu babda ne veçhile emr ü irade-i seniye müteallik buyurulur ise ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü’l-emrindir.

Abdühu Es-Seyyid Mehmet Tahir[47]

III. Vesika

İzmir hadisesine dair Tahir Bey’in Sadaret kethüdasına gönderdiği 21 Şubat 1833 tarihli tahrirat sureti[48].

Maruz-i kullarıdır ki,

Diğer ariza-i bendegânemde arz ve inha olunduğu üzere sâye-ı merahimvâye-i hazret-i şahanede memuriyet bendegânemde asla fütur getirilmeyerek kcmâ fi'l-evvel kıyam ve hareket üzere olduğumuz ve ahali ve reaya ve bi’l-cümle düvel-i mütehabbe konsolosları tercümanlarım taraf-ı çâkeriye göndermekte ve cemi-i müste’menden birisi Mansurî oğlu tarafına gitmeyüb taraf-ı bendegâneme gelüb ve gitmekte olduklarından ve cümlenin kullarından hoşnudîyetleri hâkim ve Mansurî oğlu ve vücuh-i sâircnin ragmine malumlan idügine mebni ahali-i vücuhu nezd-i çâkeriye cclb ile maddc-i mezkûrun uygunsuz olub ve encam-ı kârı mucib nedametiniz olur deyu ifade ederek sıkıştınldıkda temhir eyledikleri mahzarın kimileri kemal-i havllanndan ve kimileri dahi ne olduğunu bilmediklerinden ve ekser mühürler dahi sahte olarak yaptıklarından neş’et eylediğine nâdim olarak canib-i çâkeriden afv-i iltimas ve istirham etmiş ve keyfiyet hakim ve Mansurî oğluna mün’akis olarak anlar da havfa tâbi, olub bir elde bulunsun dâiyesiyle hakim ile ma’an zemin ü zamana sahte mühürlerle mahzar tertib ve mucibince ber-ilâm ederek mahfiyyen Dersaâdete gönderdikleri istihbar olunmuş zikrolunan inhanın Dersaâdete takdimi sahih ise san'at ve sahte ve sırf’yalan olub ancak bu kadar makalin bile vücud bulması mücerred mumâ-ileyhimanın kemal-i hıyanetlerinden ve mesalih-i seniyenin mucib-i tatiliyle şu aralık akçe kapmak tama' ve irtikâblarından olduğu ve hakikat-i keyfiyet cümlenin malümu olduğu vechile diğer ariza-i çâkeride arz ve iş'ar olduğu vechile olarak abd-i kemineleri memuriyet-i abidanemde asla ve kat'a flitur getirmeyerek kemâ fi's-sabı k icra-yi memuriyete nasb-i nefs-i ikdam ve ihtimam üzere olduğum ihtariyle ber-vech-i muharrer vaki' olmuş inhaları var ise v'Allahil-azim san'at ve elde bulunsun deyi' zemin ü zamandan ibaret ve mumâileyhimanın habaset ve hıyanetlerinden evvel ve ahir neş'et eylemiş olmağla havale-i sem' ve itibar buyurulmak gayr-i câiz olduğu muhat-ı ilm-i devletleri buyuruldukta emir ve ferman hazret-i men lehü'l-emrindir. Şevval 1248 [49].

Abdühu es-Seyyid Mehmed Tahir.

IV. Vesika

13 Şevval 1248 tarihli olarak İzmir İhtisab Nazırı Tahir Bey'in Sadaret kethüdasına arizası [50] Maruz-i kullarıdır ki, Mukaddemce bi'd-defaat arz ve inha olunarak malum-i veliyyi naimileri buyurulduğu cihetle Mısırlı İbrahim tarafından Manisa'ya gelmiş olan Abdi Paşa oğlunun İzmir vücuhundan Mansuri oğlu hainine zuhur eden vesayasiyle olduğu, evvel-i emirde İzmir nâibini konağına celb ile müzakere ve badehu vücuh-i memleketi dahi celb ve iğfal ederek hemen orada karar-ı mefsedetlerini ilim ve mahzar tertib ve der-akab Mansuri oğlu habisi bir takım kişiyi silâhlandırarak vücuhu bi'l-istishab taraf-ı çâkeriye gelüb ne suretle cevab-ı kat'i verdikleri ve çâkerleri de Devlet-i aliyye tarafından bu canibde memurum böyle şey olmaz bunu eyüce mülâhaza idiniz de öyle cevab veriniz nihayeti nedamettir. Böyle bir şey zuhur ider ise vücuh-i ahali ile bi'l-ittifak cevab verilmesi hakkında şeref-sünuh buyurulan emr-i irade-i seniyye-i şahaneyi münderic şeref-resan olan emirnâme-i sâmi tekrar kendülarine irade birle elbette çıkar muharebe ederiz. Devlet-i aliyyeye böyle hıyanet etmek olmaz. Gelen kağıdı ve tertib ettikleri ilam ve mahzarları görülmek üzere hezar ikdam ile mütalebe olunmuş iken bir veçhile göstermedikleri ve Mansuri oğlu hainine ve anın iğfaliyle vücuh-i memlekete söz geçirmenin yolu bulunmayarak İşte Yenikaleden gemiler ve karadan aşakir geliyor deyu ahali-i beldeyi ihafe ile telaş-ı azimeye düşürdükleri ve Mansuri oğlu habisi sizinle muharebeye çıkacak beldemiz- den elli kişi bulunmaz şimdi fesade vardır bu sözleriniz vahidir hemen siz şâirleri gibi buradan gidin deyu bagtyâne vaki’ olan cevabiyle taraf-i bendegiden hareket ve derhal İlâm ve mahzarlarını gelen adama adam terfik ederek Kütahya’ya gönderdikleri keyfiyat, defaten arz ve inha olunarak Nemçe tarafından giden kuril ile gönderilmiş ise de kuril-i merkumu esnayı râhdan İzmir'e avdet ve badehu berren gönderilen adamımız Manisa'da tevkif ve bir takrib firaren İzmir’e gelmiş bu veçhile berren maruzat takdimi mümkün olamadığı ecilden Şevval-İ mükerremin gurresi günü iki kıt'a arize-i bendegânem mahfiyyen bahren piyade ile ve şehr-i mezburun beşinci gecesi yine piyade ile ve dokuzuncu gecesi kezalik yine piyade ile bervehç-i hafi maruzat-i bendegânem bahren baas ve isra kılmub inşallahü'r-rahman vüsuliyle keyfiyet-i vâkıa malum-i devletleri buyurulmuş olacağı derkâr ise ile deniz hali şayet muhalif hava ile gecikür deyü mukaddem vâki' olan arz ü İnha-yi çâkeranemin tafsilen tekrar iş’arına icbar olunmuş ber-minval-i muharrer mukaddemce maruzat"ı bendegânemde arz ve iş’ar kılınmış ise de tnuahharen talıkik-i âcizâneme gore canibeynden birtarafi kendülere selâmlık ittihaziyle canib-i hilafa tebaiyet ile tertil) ve irsal etmiş oldukları İlâm ve mahzardan başka kemal-i hıyel ü hud'alanndan nâşî tarafeyni derdest zımnında maruz-i sadakatte taraf-ı saltanat-ı seniyeye İlâm ve mahzar ederek ve tarihlerini Şevval gurresinden vaz ile gönderdikleri adama dalıi Bergama ve filân [51] yerlerden geçemedim ve gelemedim deyu şifahen söylemek üzere bi't-târifabd-i-keminelerinden hafi olarak zikrolunan İlâm ve mahzarı suret-i mezkur ile göndermiş olduklarım bazıları dahi haber vermiş ma'hazâ vaki olan inhaları sırf yalan ve zemin ü zamana ve sonradan kuvve-i kahire-i hazret-i cihanbaniyi bi't-teemül ca-i selâmet umniyesiyle kabahatleri setrden ibaret olarak hakikat-i keyfiyet ber-veçh-i muharrer mukaddemce defaatle takdim olunan maruzat-ı bendegânemle İşbu arz ve inha-yı çâkeranem üzere olduğu ve keyfiyet cem’i ahalinin malumlan ve bi'l-husus bu tarafta mukim cümle düvel-i mütehabbe konsoloslarının dahi rânâ malumları olmağla tahkikine dahi İnayet-İ aliyyenin şayan buyurulması ve şu aralık bir akçe kapup savuşmak fikr-i fasidesiyle Mansuri oğlu hainin bunca emval ve mukataatı fuzuli zaptetmiş ve Mısr’a firari ihtiyar eylemiş olduğu bedidar ve geçen gün arz ve iş’ar kılındığı üzere gasb ve garat etmekte olduğu bu kadar emval-i mirîyenin sonra malından tazminine vefası hıyez-i imkânda olmıyacağı bedihî ve aşikâr olub şimdiden iktizasının icrasına bakılmak farizadan İdügi ve hain-i merkumun Birunabad’a voyvoda nasb eylediğini mubeyyin vermiş olduğu güya buyruldusunun bir kıt'a suretiyle rüsumat-ı ihtisabiye ve gümrük ahzına dair vermekte olduğu tezkerelerinin mührü malûm-i âli buyrulmak İçin bir kıt’ası akdemce takdim olunan maruzat-ı çâkeriye leffen takdim kılınmış olduğundan, manzur-i âli buyulmuş olduğu ve malûm-i veliyyü’n-niamîleri buyrulduğu üzere Aydın ve Manisa’ya akdemce Mısırlılar gelmiş ve taraflarından İzmir’de olan Mansuri oğlu zatında merkuz habaset ve hıyaneti icra ile günde bin türlü mel'aneti zuhur etmiş ve Manisa’dan dahi merkuma gelub gidenler eksik olmadığından ve Aydın ve Manisa demek İzmir'in kapusi olarak yollan sed ve bend etmeleri cihetle İzmir dahi mahsur bulunmuş olduğundan, mütesellimi sairelerin tard ve firarlarım ibram ederek enva’ı ihafe ile tardiyet-i bendegânemi iltizam etmiş ise de çâker-i kemineleri saltanat-ı seniyyenin azad kabul etmez kul ve kolesi ve niam-i inayet ve İhsan-İ hazret-i padişahı ile mustağrak olmuş bir abd-i âciz isem de İhafe-i vâkıalarına ve olduğum konaktan bi'd-defeat çıkın deyu ibrama adem-i isga ve avn-i inayet-i Hakla zıll-i zalil-i hazret-i memalikperveride kemâ fi',-ewel olduğum yerden kalkmayarak ve asakir-i şâhâne ellerinden dahi eslihalarını verdirmeyerek ikamet ve Aydın ve Manisa’da olan Mısırlıların hâli ve Mansuri oğlu habisinin ahvali ve Vücuh-i memleketin havfa tebaiyetle televvunleri d kâr olduğu halde icab ve iktizası veçhile icra olunmak üzere bir kıt’a fermân-ı âli Şerefrz-i vurud eylediği surette şu habis-i merkumun hakkından gelineceği eltâf-ı ilâhiyeden me'mul İdügi muhat-ı İlm-i devletleri buyuruldukta emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir 13 Şevval 248

Mehmed Tahir

Takdim olunan maruzat-ı bendegânemde beyan olunduğu üzere Mansuri oğlu ilahisinin mukaddema müteveffa Hasan Paşa yanında Vahid namında bir bildiği Kütahya’da olub anınla mukaddem muhabere ve mukâtebe ederek İzmir'in kendisine ihale olunmasını rica etmiş ve bu fesad-ı mel’anete evvela kendisi çabalamış olduğu sahihen istihbar olunmuş ve berveçh-i muharrer .Manisa’ya gelenin vesayasiyle adem zuhurunda ahali-i memleketi en'va-1 ihafe ile telâşa düşürerek çakerleri dayanub cevab vermiş ve elbette muharebeye çıkar uğur-i meyamen fevr-i hazret-i padahide canim fedadır deyu kat'iyen söylemiş iken habis-i merkuma söz te'sir itmeyub ve İğfal ve ihafesi cihetiyle Vücuh-İ memleketi dahi en’va-1 guft ü guya ibtidar ettirerek şu gelen kâğıtla derhal tertib ve temhir eyledikleri İlâm ve mahzarın bile taraf-ı çâkerime gösterilmesi hıyez٠i imkânda olamamış ve saye-î merahim-vâye-i hazret-i şâhânede ahali-i belde-i İslâm ve reâya ve gerek müste'menan çâker-i keminelerinden hoşnud oldukları derkâr ve maslahat -i fasidesine günden birgüna revaç vermek umniyesiyle gemiler geliyor deyu Foça’ya istikbâle adam göndermek ve bir taraftan Manisa’dan adamlar celb ve ekâzib ilân etmek misillû tefevvühât ile herkesi telâşa düşürmekte ve bir taraftan dahi bir mahalde mütesellim ve voyvoda kalmadı işte Aydın ve Saruhan mütesellimleri dahi olvakit gittiler sen de kalk git deyu çâkerlerine en’va-ı hakaret ve bu tarafta olan asakir-i mansure taburunun eslihalarını almak sevdasına düşerek türlü türlü hezeyan etmekte ise de abd-i kemineleri devlet-i aliyyenin bendesiyim yerimden hatve-i vahide hareket etmem ve asakir-i şâhanenin eslihalarını verdirmem deyu cevaplar yine düvel-i mütehabbe konsoloslarının cümle tercümanların( celb ederek taraf-ı saltanat-i seniyeden burada zabit ve müstakil memurum, devletimden emir almadıkça bir hatve hareket etmem Mansurî oğlu’nun hareketi bagıyâne ve zorbalıktır deyu cevab ile konsüllerine haber gönderilmiş ve anlar dahi ifade-i çâkeraneyi tasdik etmiş ve vücuhi dahi celbile şu kadar ibrâm ile söylenmiş ve vesaya-yı devlet-i aliyye size gösterilmişken müfıd ve müsmir olmayarak nâsezâ cevab vermenizin nihayeti mes’uliyet-i azîmeyi davet kabilinden olduğu aşikârdır deyu sıkıştırılmış ve Şevvalü’l-mükerremin dördüncü gününde hâin-i merkum Mansurî oğlu rüsumat, ihtisab ve müteferriatı olan mahalleri ve gümrük-i meyve-i ter ve voyvodalık-ı İzmir ve tevabiâtı mukataatını bagıyâne fuzulî cebren ve kahren zabt ve rabtından başka efrenç gümrüğü ve yine mukataat hâzinesinden mazbut Birunabad ve Urla ve Karaburun’a ve Şaphane ve Enfiye ve gümrük-i duhana ve memleha-ı İzmir ve Şeydi ve Buca ve Pınarbaşı mukataalarının kezalik zabtiyle kâife-i memur ve mültezimlerini tard ve tarafına celbettiği kesana ik’âd ve hasılâtlarını ahz ve garat eylemekte ve vücuh-i belde dahi mukaddemce vâki’ olan ibrâm ve ifade-i çâkerânem üzere hareket etmeyüb hâin-i merkumun efaline uğrayub nihayeti haklarında, fenaya müntec olacağını derk ve cezm eylediklerinden vukua gelen nedametlerinin beyaniyle afvı istirhamında oldukları sâlifü’z-zikr defeatle takdim olunan Mısır ordusu karargâhından Aydın mütesellimine tayin edilen Süleyman Bey’in, Kütahya’ya avdeti hakkında İbrahim Paşa tarafından verilen emir üzerine anın Aydın’dan ayrılmasını müteakib Aydın (Güzelhisar) nâib, müfti ve âyânı taraflarından İzmir İhtisab nâzınTahir Bey’e gönderilen 25 Zi’l-hicce 1248 (15 Mayıs 1833) tarihli tahrirat sureti[52].

Devletlu, İnayetlu, Atufetlû, Vefiyyü’l-himem, Seniyyü'ş-şiyem efendin hazretleri,

İşbu mah-, Zi’l-hiccetü’ş-şerifeniî yirmi dördüncü Salı gecesi Aydın sancağı mütesellimi olan Süleyman Bey'in Kütahya canibinden kendisinin bir ademi zuhur İdüb ferdası yol tedarikine mübaşeret eyledikte taraf-ı acizanelerimizden teveccüh ve azimetiniz ne tarafadır ve müşârün-ileyh İbrahim Paşa tarafından ne veçhile irade olunmuş? deyu istintakımızda memuriyetimiz. Manisa calibinedir deyu şifahen ifade etmiş ise de. Salı günü saat yedi sularında ata binmezden mukaddem faziletlu Hakim efendi senaverlerine lisanen ifadesinde Devlet-i aliyye ile rütbetlu devletlu İbrahim Paşa hazretleri müsalehaya karar vermişler, bizi de müşârün-ileyh Kütahya ya matlub etmiş memuriyetimiz ol tarafadır deyu cevab eylemiş ise de, gelen tahriratı göstermeyüb yevm-i mezkurda hemen binüb murg-i heva pervaz hempa olmayacak derecelerde seyr-i-seri ile liva-i mezbur hududundan on iki saat miktarında çıkub sancağ-ı mezbur ve medine-i Güzelhisar (Aydın) hali kalub cümle vücuh-i vilayet ve ahalî ve l'ukara ser be-zânü- yi hayret ve bu veçhile in-şâ'Allah ve mennihi teala devlet-i aliyye ile vaka müsalehaya karar verildiği malum-i devletleri oldu mu, yoksa bir lâf ü güzaf mi? lütf ve inayet buyrub bu hususun veçh-i sıhhatini iş'ara himmetleri ve böyle sancak hali kalub Süleyman Bey'in böyle firar yollu gittiği derya-yi merhametkarara arz-ı mahzar takdim olunmak iktiza eder mi? Ne veçhile hareket eyliyelim ve sancak lıöyle hali olur mu? Yoksa yalnızca taraf-ı devletinizden der-i adalet-karara bildirmek lâzım gelir mi? Velhasıl ne veçhile muvafık İrade-i âlileri olur ise taraf-ı devletinize îsâl olunan adamımızı lütfen ve keremen meks ü ikamet ettirmeyüb bir ahbar sârre ile bâ-keremnâme iadeleri müsted'â-yi âcizanelerimizdir efendim [53].

fi 25 z. (Zi'l-hicce) sene 1248

Bende

Ayân-i Güzelhisar i

Es-seyid Ahmed

Ed-daî Naib-i Güzelhisar

Es-seyid Mehmed

Ed- dai N'âib-i Güzelhisar

Es-seyid Haliz Mehmed

Lütfullah

Bunlardan müfti ile ayanın mühürleri basılmıştır. Ayan Ahmed Ağanın mührü (Hasbiy’ Allah ve kefa abduhu Es-seyid Ahmed) klişelidir. Güzelhisar naibi Mehmed Lütf'ullalı Efendi ihtimal ki bu Aydın işgâlinden veya Aydın mütesellimi Süleyman Bey’e fazla temellükünden dolayı İbrahim Paşa'nın avdetini müteakib Ankara’ya sürgün edilmiş ve affı hakkında Sivas valisi sabık sadrâzam Reşid Paşa tarafından 19 Şevval 1249 (18 Ocak 1835) tarihli bir tahrirat ile sadrâzama müracaat edilmiştir[54].

* Bu makale merhumun ölümünden sonra İsmet Parmaksızoğlu tarafından tahkik edilerek yayıma hazırlanmıştır.

Dipnotlar

 1. 1 Kavala’dan Mısır'a gidecek başıbozuk askerine Kavala ayanı Hüseyin Ağa’nın oğlu Halil Ağa serçeşme olmuş, Mehmed Ali de amcazadesi Halil Ağa ile beraber gitmişti. Halil Ağa Mısır’ın has asiyle imtizaç edemediğinden Kavala’ya donmuş olduğundan başıbozuk askerinin serçeşmeliğini Mehmed Ali Ağa deruhde etmişti.
 2. 2 Mehmed Ali Paşa, oğlu Dursun Paşa kumandasında vehhâbîler üzerine kuvvet sevk ettiği gün, alay seyri için bütün kölemenleri kal'aya celbederek ansızın hepsini orada öldürttü. (1226 Sefer/1881 Mart) 
 3. Mısır meselesinin ikinci safhasında da Mehmed Ali'nin Arnavutluk'ta fesad çıkarmak ve İşkodralı Mustafa Paşa'ya para göndererek isyanı umumileştirmek istediğine dair vesikalarda vardır. Hatt-ı hümâyun vesikaları No. 22007 ve 21474.
 4. 4 Sultan Mahmud, Konya muharebesinden evvel, Avrupa’nın yardımını temin eylemek için 1832 de Namık Paşa'yı Viyana ve Paris yoliyle Londra’ya göndermişti. Fransa, Mehmed Ali taraftan olduğundan Osmanlı hükümeti daha ziyade İngiltere’den bir müzaheret beklemekte idi.
 5. Mustafa Reşit Bey'le beraber Fransa maslahatgüzarı Varen de Kütahya’ya İbrahim Paşa’nın yanına gitmiştir. Reşid Bey vapurla Mudanya'ya gelib 10 Zi’l-kâde 1248 (31 Mart t833)de Bursa’ya geçmiştir. Reşid Bey’in ayağında çıban olduğundan ve bunun fevkalade ıztırabından dolayı inib binmeğe kudreti olmadığı için bir kaç saat Bursa’da katarak yarasını tedavi ettirmiş ve aynı zamanda vaziyetini beyan ile mutaddan bir gün sonra Kütahya'ya geleceğini bir tatar ile İbrahim Paşa’ya bildirerek o gece yarısı tahtırevanla hareket edip 12 Zi’l- kade Cuma günü Kütahya’ya varmıştır. Hüdavendigâr valisi Hacı Ali Paşa’nın Sadaret kethüdasına arizası bir numara ile makalenin sonundaki vesikalar arasındadır.
 6. 6 İbrahim Paşa'nın 14 Ramazan 1244 tarihli olarak Saruhan sancağına göndermiş olduğu mütesellim buyruldusu:<br> Şerâyi-i şiâr-i Saruhan (Manisa) sancağının havi olduğu kazaların kuzat ve nuvabı elendiler zide-fazluhum ve mefâhiri’l-amâsil ve’l-akran dairemiz mu’teberanından olub bu defa liva-i mezbure tarafımızdan mütesellim nasb ve tayin olunan Abdi Paşa zade saadetlü Ali Bey zide kadruhuvekıdvetü’l-emasil ve’l-akran vücuh-i memleket ve mütcayyinan-ı vilâyet vesair iş erleri zide kadruhum inha olunur ki bizim Mısır’dan huruç ile şimdiye kadar Devlet-i Osmaniye ile muharebevemukabelelerimiz cümle ümmet-i Muhammedin giriftar olduğu mezalimden kurtularak bister-i istirahatte günüde olmaları kaziyc-i hayriyesine mebni olduğundan ccnab-ı Rabbi’l-âlcmin tayin-i hayriyemize göre fevzvenusret tarafımıza ihsan buyurarak Allah’u el-hamdü ve’l-minne ekser eyalâtveelviyc zîr-i destimize geçmişveekseri dahi kâfle-i fukara ve agniya adaletten maada muamelemiz olmadığını öğrenerek iklim-i Mısır’a muzaf ve mülhak olmuş bi-meşiyyeti'İlah-i tealâ el-yevm asakir-i külliye ve mühimmat-ı kaviyyc ile Kütahya'ya gelinmiş ve akibet-endişeler dahi gerden beste-i itaat ve be-hasbe'l-icabliva٠i mezbure dahi tarafımızdan bir mütesellim nasbi lâzım gelmiş olmağla işle ağa-yi mumaileyh mütesellim nasb ve tayin olunmuş olduğu malûmunuz oldukta sabık müteselliminiz bulunan adamı içinizden tard ve teb'id ile bundan böyle livanızda ağa-yi mumâ-ileyhi mütesellim bilüb kâfle-i rey-i sevabiyle amel ve hareketvemugayirinden ziyade hazer ve mücanebet eyliyesiz. Sen ki, mütesellim-i mumâ-ileyhsin sen dahi vedia-i Cenab-ı Kibriya olan fukara ve reayaya mezalim ve ta'addiden her veçhile himayet ve iktisab-i nisab-ı cnin ü istirahatlerine sayvegayret ve bu veçhile cümle ile hüsn-ı imtizaç ve muaşeret birle her bir umuru şer-i şerif-i münife tatbik ederek icra-yi levazım-i memuriyetvediyanet ve lâzımü'l- inha olan umur ve hususatı peyderpey tarafımıza arzveifadeye mübaderet eylemeniz babında divan-ı Scr'asker-i Mısır'danvemerhale-i Kütahya'dan işbu buyruldumuz isdar ve yedine itâen ba's ve tisyar olunmuştur, Bi-mennihi teâlâ vusulünde gerektir ki ber-mucib-i buyruldu amel ve hareket ve hilâfından hazervemücânebet eyliyesiz deyu. fi 14 N. (Ramazan) sene 48 (1248). Hatt-ı hümâyun vesikaları .No. A 20379.
 7. 7 Makalenin sonundaki bir numaralı Hacı Ali Paşa'nın tahriratında buna Küçük Mehmed Ağa denildiği gibi, babasının adının da Halil olduğu durumu tasvir yollu hükümete gönderdiği arizasında görülüyor.
 8. 8 Kara Osman oğlu Hacı Mehmed Ağa'nın Sadaret kethüdasına göndermiş olduğu tahriratın sureti:<br> Devletlû, İnayetlû, Atufetlû. Merhametlû. Veliyyü’n-niam kesirü'l-mecd ve'l-kerem sultanım Hazretleri; Devlet ü ikbâl-i ebed-peyvend ü ebbühet ve iclâl-i âlem-pesend ile sağvevar olsun. Arz-ı hal-i kullarıdır ki, Mısırlı İbrahim'in tecavüzi harekete ictisar ile güyâ zahiresizlikten dolayı Kütahya’ya kadar gelüb orada ikamet edeceğini der bar-ı devlet-karara yazmış ise de, mefsedet demek olduğuna ve bu cihetle be-her hal vesair zemin ve zaman ile Aydın ve Saruhan, Manisa sancaklarını dahi ifsad ile ele almak isteyeceğine mebnı mumâ-ıleyh tarafından böyle âdem ve kâğıt geldiği halde kıyam ve defiyle zir-i irade-i çâkerânemizde kâin mahaller ahalisinin fesede tarafına temayülden şikayetleri hususuna itina ve dikkat olunmak iradesini şâmil bu defa şeref-riz-i sudur olan fermannâme-i sâmi-i veliyyü’n naimîlerı taraf-ı çâkerânemc vürud etmiş ve mumâ-ileyhin vaki’ olan iş’art üzere Kütahya’ya gelüb etraf ve eknafda bulunan kâlfe-i elviyelere tarafından birer mütesellim nasb ve tayin etmiş mara z-zikr .Manisa sancaklarına dahi başka başka mütesellimler tayin ve memur eylemiş ve bir taraftan hiç bir muhalefet vuku' bulmayarak dahi çaresine teşebbüs olunmamış olduğundan bu defa Saruhan sancağına dahi Ahdi Paşa zâde Ali Bev namında birini tayin ederek sancak derununa duhulü Iede’I-istişmam bi’z-z.arure Manisa'dan hareket ile Yaya karyesinde kâin fakirhaneme gelinmiş olduğu bi-mennihi taalâ muhat-i ilm-arâ-yi veliyyü'n-naimîleri buyruldukta bu babda ve herhalde emr ü ferman hazret-i men lehu’l-emrindir. <br> Hatt-ı hümâyun vesikaları numara C 20379
 9. Bir numaralı vesikaya bakınız.
 10. 10 Kara Osman oğlu'nun yakalandığına dair aynı günkü tarihiyle Soma voyvodası Hacı Bilâl Ağa'nın Hüdavendigâr valisi Hacı Ali Paşa'ya göndermiş olduğu tahrirat sureti:<br> Devletlû, İnayetlü, Atıfetlü, mezid merhametlû Veliyyü'n-niam. Kcsirü’l-kerem Efendim Sultanım Hazretleri,<br> Arz٠ı hâl abd-i kadim ve bende-i müstedimleridir ki, hâlen Manisa’da mütesellim olan İbrahim Paşa'nın adamları İzmir tarafına asker göndereceğim diyerek Şeyh zâde Halim Bey’i reis ve maiyetinde üçyüz nefer miktarı Aralı askeriyle Di li askeri tertibi ile işbu şevm-i Pazar ale’s-sabah Yaya karyesine gönderüb Kara Osman zâde Hacı Mehmed Ağa nın konağım ihata ederek kendüsünü ve tüfenkçibaşıyı ve dayı oğlunu birlikte tutub götürmüşler ise de Manisa tarafına mı götürdüler yoksa gayri yeremi götürdüler pek de malum değil. Lâkin merkumların celbolunduğu Yaya karyesinden tahkik-i bendegânem olarak cenab-ı veliyyü n-niam efendime ifade olunmak için arz-ı hâl-i bende-gânem tahririne cesaret kılındı. Baki emr ü fermân... 11 Zi'l-kade 1248. Hatt-ı Hümâyun vesikaları numara 20094 D.<br> El-hac Bilâl <br> Voyvoda-i Soma hâlâ
 11.  Şerif Mehmed Ağa (Paşa) Bigadiç hanedanından olub 1270 H, 1854 M.dc beylerbeği rütbesiyle paşa olmuştur. Sultan Abdülâziz'in damadı olan Çavdar oğlu Mehmed Şerif Paşa’nın büyük babasıdır.
 12. 12 Balıkesir mütesellimi Şerif Mehmed Ağa’nın Kara Osman oğlunun yakalandığına dair Divân-ı hümâyun hâcegânından Bab-ı ser’askerîde İsmail İsmet Efcndi’ye gönderdiği 11 Zi’l- kade tarihli mektubu:<br> Veliyyü’n-niamâ, Devletlû, İnayetlû Efendim Hazretleri;<br> İşbu Pazar günü Manisa’ya İbrahim Paşa tarafından mütesellim nasb olunan Ali Bey, dörtyüz kadar süvari ile kethüdası Şeyh oğlu Halim Bey’i Yaya karyesine gönderüb Osman zade Hacı Mehmed Ağa haremde bulunub merkum Şeyh oğlu haremi basub mumâ-ileyh Hacı Mehmed Ağa’yı çıkarub Dayı zade Süleyman Ağa’yı ve tüfenkcibaşı Hacı Ali Ağa’yı Manisa’ya göndermişlerdir. İşte keyfiyet bu veçhile olduğu malûm-âlileri buyrulmak için icâleten hâkipây-i devletlerine tatar çıkarıldı efendim. 11 Zi’l-hicce 1248. Şerif Mehmed (mühür) Hatt٠ı hümâyun vesikaları 20094 A.<br> Şerif Mehmed Ağa aynı tarihle Sadaret kethüdasına gönderdiği tahriratta da "Osman zâdenin mahzâ tedbirsizliğinden vuku’a gelen uygunsuzluk cihetiyle bu havali ahalisinin dahi şımaracaklarından” bahsetmektedir. Aynı tasnif No. 20094 E.
 13. Kara Osman zâde Eyüb Ağa tarafından ser’askere gönderilen 9 Zi’l-kade 1248 (2 Mart 1833) tarihli tahrirat:<br> Maruz-i kullarıdır ki,<br> Hasbe’l-icâb bundan akdemce Yaya karyesine gelinüb Saruhan mütesellimi Mehmed Ağa kullariylc birlikte olarak karye-i mezkürede ikamet ve bazı hususatm tanzim ٧e tertibinde her nc kadar kusur٠ı âcizâncmiz. olmadı ise de mukteza٠yi vakt ve hâl muvaffak olunamayub fariza- i ubudiyetimiz olduğu üzere hizmet-i daavât-ı hayriye-i şahanede kıyam üzere iken mütesellim¬i mumâ-ileyh kullarının hizmetinde bulunan Dayı oğlu Süleyman Ağa kullarını mütesellim-i mumâ-ileyh güyâ Kütahya tarafına göndermiş ve İbrahim Paşa tarafından bazı hususatın tesviyesine amel etmiş deyu bilâ mucib beyne’n-nâs havadis olmuş. Ma’hâzâ merkum Hacı Süleyman Ağa’yı mütessellim-i mumâ-ileyh İzmir’den Mansuri oğlu dedikleri hâin-i devletin vâki’ olan nâhemvare hareket ve havadisini tahkik etmek dâiyesiyle İzmir’e göndermiş olduğu malüm-i kemterânem ise de işin havadis ve tevatürüne nazaran belki sem-i mülûkâneye vâsıl olur ise ma’az-Allahi teâlâ mes’ul ve muâteb olurum ihafc ve mülâhazaları tefekkür kılınıb bu cihetle karye-ı mezkürede bir saat dahi tevakkufum câiz görülmeyerek gider, zîr-i cenah-ı şehinşahide bulunmak hakk-1 abidânemde nimet-i uzmâdır deyüb ve minc'I-kadim Devlet-i aliyye-i ebediyü'd-devamın kulu ve kölesi olmaklığıma magruren karye-i mezkûreden hareket ve Mihaliç'e doğru gelinmiş ise de, Deraliyye'ye varmamız mucerred ruhsat ve İrade-İ seniyeye menut olduğu cihetle bi-mennihi ve keremihi teâla keyfiyet-i hal-i kenem muhat-ı İlm-i âli-i hıdivleri buyruldukta bu babda ve herhalde emr ü ferman men lehul-emrindir. 9 Zi'1-kade sene .,8 Bende <br> Eyüb bin Mehmed (mühür )<br> Hatt-ı hümâyûn vesikaları numara 20094 B.<br> Eyüb Ağa verilen müsaade üzerine İstanbul'a gelmiş İbrahim Paşa'nın avdetinden sonra Saruhan mütesellimliğine tayin olunub hareketinden evvel Padişah tarafından huzura kabul olunmuştur.
 14. 14 Bu lııısusla Sadaretten Mabeyn başkitabetine gönderilen tezkerede şöyle deniliyor:<br> Mısırlı tarafından Süleyman Bey nam şaki Aydın tarafına gelmekte idugi mukaddemce Aydın mütesellimi Eyüb Ağa bendeleri tarafından iş'ar olunmuş ve malûm-i ali-i şâhâne buyrulmuş olub bu defa dahi Saruhan mütesellimi Hacı, Mehmed Ağa canibinden gelüb leffen takdim olunan arizadait malûm-i ariza sureti Manisa'nın İşgali munabesetiyle gönderilmiştir devletleri buyurulacağı veçhile Ali Bey namında dahi bir şahıs Saruhan'a gelmekte idügi münfehim olmuş ise de sâye-i kerâmet-v'âye-i hazret-i mülûkânede an karib bu makulelerle mefsedetleri her taraf olacağı ve herkes mürtekib oldukları isaetin mücazatını görecekleri eltaf-ı ilahiyeden mes'ul İdügi malûm-i vâlâları buyruldukta irade efendimindir. Bu husustaki İrade-i seniyyede aynı temenni tekrar edilerek takdim edilen evrakın iade edildiği bildirilmiştir. Hatt-ı hümâyûn vesikaları numara 20379.
 15. 15 İzmir’in üstündeki kal’adaki şehit Müslüman İzmir’i ve evvelce Latinlerin ellerinde bulunup sonradanAydın Oğlu Umur Bey’in, Timur’un ve en son Çelebi Mehmed’in eline geçen sahil İzmir'ine de gavur İzmir'i denilirdi.
 16. 16 İzmir’in, İbrahim Paşa’ya geçtiği haberi 24 Şubat 1831 (4Şevval 1248)80 İstanbul’da duyulmuştu. İzmir İhtisab nazırı Tahir Bey hadiseyi Şevval ayının başında yazmış ve 4 Şevvalde hükümete ulaşmıştır.
 17. 17 Konya mağlubiyetinden evvel Osmanlı hükümetinin Avrupa’ya müracaatında işi gevşek tutan devletler, Padişahın Ruslardan yardım isteyerek donanma ve asker gelmesinden dolayı telâşa düşmüşler ve Rus donanmasının avdeti için hükümeti ikna'a çalışmaya başlamışlardı. İş halledilmek üzere iken İzmir’in işgali Rus asker ve donanmasının bir müddet daha kalmasına sebeb olmuştur. İşte Bab-ı âlinin İzmir işgâlinin Rus filosunun geri gönderilmesi işini geriye bıraktıracağı dediği bundan dolayıdır. Nitekim Rus amirali, İbrahim Paşa kuvvetleri Gülek boğazının gerisine çekilmedikçe avdet etmiyeceğini bildirmiştir.<br> Bu defa İzmir’e taraf-ı diğerden müdahale vukuunu bu tarafta olan düvel-i mütehabbe süferası işittikleri gibi Devlet-i aliyye’ye hakiki ve samimi derkâr olan safvetleri iktizasınca taraf-ı ahardan mütesellim nasbim bir veçhile kabul etmeyerek derhal İzmir’de mevcut konsoloshanelerinin bayraklarını tenzil ile tâ ki İzmir’in emr-i idaresi kemakân Devlet-i aliyye hükümetine avdet etmedikçe bayraklarını talik etmemek üzere bu tarafta mukim Rusya, ve İngiltere ve Fransa ve Nemçe devletleri elçileri bi’l-ittihad İngiltere devleti sefaret başkâtibini Kütahya’ya irsâl ile İzmir’e taarruzdan bi’l-külliye el çekmek ve ısrar etmesi lâzım gelir ise hanumanları hakında pek vahim olacağını bildirmek üzere tahrirat-ı mahsusa tisyar etmişlerdir. Hatt٠ı humâyun vesikaları No. 20384 B. M. Auriant’ın makalesinde yalnız Fransız ve Ingiliz elçilerinin İzmir’in işgaline müştereken müdahale ettikleri görülüyor. İhtimâl diğer devlet elçileri de sonradan bu karara iştirâk etmişlerdir.<br> Sadaret Mabeyn başkitabetine gönderilen tezkerede elkabdan sonra;<br> Dünkü gün Fransız tercümanı Labiyer hizmet-i riyasete Reisü l-küttab dairesine) süıud ile bu defa Kütahya’ya gönderilmiş olan İngiltere tercümanı Küçük Pissani ile Fransa elçisinin İbrahim’e yazdığı mektubun me’alinde “siz bu defa buyruldu ile Emin Efendi nâmında birim İzmir’e mütesellim ederek ol tarafta bulunan Devlet-i aliyye memurunu merkez-i hükümetten çıkarmışsın. Fransa devleti bu hususu kat’iyyen üzerine alarak bitirmiş olmakla senin bu hareketin nasıl harekettir. Fransa ve İngiltere devletlerinin yükünü üzerine alub yani anlar tarafından olacak şiddet-i mes’uliyet yükünün altına giriyorsun. Mektubum vüsulünde İzmir’e gönderdiğin buyruldu ve adamım alub İzmir’i kemakân Devlet-i aliyye hükümetine iâde eyleyesin ve illâ İskenderiye’de taş taş üstünde kalmaz ve ağacın kökü yerinden koptuğu gibi dal ve budağı durmaz. İşte böylece bilub ana göre hareket eyleyesin deyu yazmış olduğunu ve Allah vere idi şu Rusya sefayini kalkub gidip kil u kal ber-taraf olaydı.’’ dediğini söylemiş ve bu takrir üzerine Sultan .Mahmud mahzuziyetini beyan etmiştir. Hatt-ı hümâyûn vesikaları No. 20590.
 18. 18 Bab-ı ali vesikasında buna Küçük Pissani denilmektedir.
 19. 19 İzmir İhtisab nâzırı Tahir Bey’in Şevval iptidası tarihiyle hükümete gönderdiği tahriratta İbrahim Paşa kuvvetleri arasında bir askeri kıt’a geldiğine dair bir kayıt şoktur. Aynı zatin diğer tahriratlarında İşin Manisa dan idare edildiği anlatılıyor.
 20. 20 İbrahim Paşa’nın beyanatı, işin tertib edilmiş olduğunu işrâb etmektedir. Konsoloslar, Manisa mütesellimi Abdi Paşa zadeyi Abbas Paşa diye yanlış bildirmişler ve fakat İbrahim Paşa bunu anlayarak te’vile kalkmıştır.
 21.  Tahir Bey, idare elinden alındıktan sonra kendi yazdığına göre şehirden çıkmamış ve işin hallinden sonra eski vazifesine devam etmiştir.
 22. 22 Tahir Bey (Paşa) Anadolulu olub bir zaman gümrükçüler yanında bulunmuş Tüfekhane imalât memuru, Matbah emini ve diğer vazifelerden sonra İzmir İhtisab nâzırı olub bu vazifede iken İzmir hadisesi zuhur etmiştir. Daha sonra İstanbul’da Emtea gümrük emini ve Sultan Mecid in cülusunda Valde Sultan kethüdası. Ticaret nâzırı ve ilâveten Hazine-i hassa nâzırı, ikinci defa Gümrük Emini olub 1261 H, 1845 M. de diğer vazifeler üzerinde kalarak Ticaret nâzırlığından çekilmiş 1262 H, 1846'da Bâlâ rütbesi verilerek Gümrükden çekilüb Darphane nâzırlığına tayin edilmiştir. 1263 H, 1847’de vezir olan Tahir Paşa 1266 Rebi ü’l- evvel (29 Ocak t85o)de vefat etmiştir, ölümüne kadar Valde Sultan kethüdalığı üzerinde kalmıştır. Meşhur İhtisab nâzırı Hüseyin Bey’in babasıdır. Şinasi Altundağ'ın Kavalalı Mehmed Ali Paşa isyanı adlı eserinden S. 176.
 23. 23 Tahir Beyin, Sadaret kethüdasına gönderdiği 13 Şevval tarihli tahrirat sureti 4 numara ile vesikalar arasındadır.
 24. 24 Tahir Bey in yazdığına göre; Ramazanın sonuncu günü ki Şubat ayının yirmisidir. Şinasi Altundağ Ayn. esr. S. 176 Davud Berakât’tan naklen bu hadiseyi 19 Şubat olarak kaydetmiştir. Bizdeki rü’yet-i hilâl dolayısıyla Arabi aylarda böyle tehalüfler olduğundan bazen tarihler Milâdi ile tetabuk etmemektedir. Kâmil Paşa. Tarih-i Siyasi-i Devlet-i Osmaniye adlı eserinde III. 141. İzmir vak'asının şöyle olduğunu; “Mehmed Ağa isminde bir serseri İbrahim Paşa’nın vekili süsüyle ve dört neler refikiyle İzmir’e gelüb Mısır valisi namına hükümeti zabt ve memurları tard eylediğini" yazıyor. Bu Mehmed Ağanın, Mansuri zade Mehmed Emin Efendi olması hatıra geldiği gibi, bu gelenlerin Saruhan mütesellimi Ali Bey ın adamları olması da muhtemeldir: Fakat gelen şahsın memurları tard ettiği kaydı birinci rivayeti tc’yid eder mahiyettedir.
 25. 25 Tahir Bey in, sarrafı Hoca Karabet vasıtasıyla hükümete göndermiş olduğu Şevval İptidası (21 Şubat 1833) tarihli tahrirat sureti üç numara ile vesikalar arasındadır.
 26. 26 Bu hususta Tahir Beş’in 13 Şevval 1248 tarihli olarak .Sadaret kethüdasına göndermiş olduğu dört numaralı vesika makalenin sonundadır.
 27. Sadaret kethüdası tarafından 16 Şevvalde (8 Mart 1833) Tahir beye gönderilen mektub: İzmir'in idaresi Mısırlı tarafından Mansuri zade Mehmed Emin tarafına ne suretle ihale olunmuş ve bu babda merkumun ve İzmir hâkiminin isâelleri tahakkuk etmiş olduğu ifadesini hâvi varıd olan şukkanızın iktiza eden cevabı tahrir ve tesyır olunmuş ve merkumanın harekât-ı vakı’alan âzîm kabahat ve mes’uliyet ve itabı taraflarına davet olduğundan icra-yi iktizası lâzimeden bulunmuş ise de, şimdilik te’hiriyle sırasiyle icra olunacak mevaddan ve zikrolunan cevabımızın icab edenlere iraesi iktiza-yi maslahattan olmakla mukteza٠yi rü’yetiniz üzerine şimdiki halde gerek merkumlar ve gerek emsalleri hakkında üslûb-i hakimane ile muamele ve mucib٠i temin olmak için diğer vesikaları irae ederek maslahat-ı memurenize fütur vermeyüb kemâ fi’l-evvel sebat ve metanet izhariyle tesviye-i mesalih-i memurelerinize ikdam ve mübaderet eylemeniz için mahremâne şukka. Hatt-ı hümâyun vesikaları 20384 C. Bu mahremâne mektubun içinde hükümet Mansuri zâdeyi Mısır’a tabi’ olmamış ve tatlik edilen mütesellimliği kabul etmemiş gibi davranarak anı iğfal için bir kısmını aşağıya naklettiğimiz tahriratı yollamış ve aynı zamanda dört devletin (İngiltere, Fransa, Rusya ve Avusturya) İzmir işgâlini protesto ederek konsoloshanelerin bayraklarını indirmeleri için emir verüb İbrahim Paşa’nın tayin ettiği mütesellimi kabul eylemedikleri bildirilmiştir. Mansuri zâde hakkındaki tahriratın bir kısmı:<br> İzmir'in emr ü idaresi Kütahya tarafından İzmiri Mansuri zâde Emin Efendiye ihale olunmuş ise de, mumâ-ileyh kabul etmemiş idügü elyevm İzmir’de ikamet ve umur-i lâzime rü’yet olunmakta ve bi’l-cümle reâya ve düvel-i mütehabbe teb’ası câniblerinden tarafınıza hoşnudluk izhar kılınmakta olduğu ifadesi havi vârid olan tahriratınız me’al ve mezayası malûmumuz olmuş ve tahrirat-ı vârideniz manzur-i hazret-i şâhâne buyrulmuştur...<br> Hatt-ı hümâyun Vesikaları numara 20384 B.
 28. 28 Hatt-ı hümâyun vesikaları numara 20384 ve 20590 B
 29. 29 Hatt٠ı hümâyun vesikaları numara 20089 C
 30. 30 Mansuri zâde Mehmed Emin Efendi, Netayicü’l-vuku’at isimli tarihin müellifi olub Maarif ve Evkaf Nazırlıklarında bulunarak 1307 H., 1890 M. de vefat eden Mustafa Nuri Paşa’nın babasıdır.
 31.  ''….Mukaddem ve muahhar hâkipây-i sâmilerine bi'd-defaât arz ve iş’ar kılındığı veçhile Manisa'da olan (yani Mansurî zâde) yevmen fe-yevmen günâ gün fesad ihdas ederek ahali-i İzmir’i ihafeye ilka birle rahat ve huzuru külliyen meslub eylediği aşikâr ve cihetle te’min-i ahali maddeleri dahi müteassir olduğu bedihi ise de... bugün Manisa’ya şu kadar asker girüb, bu kadarı girmek üzere yolda ve Mansuri oğlu mütesellim olub, külliyetli askerle İzmir'e gelmektedir deyu Manisa’dan Mansuri oğlu hanesine vesair taallukatı tarafına pey der٠pcy ihbardan fariğ olmadıkları cihetle bu taraflarda havadisat tekevvünü cümleyi bi-huzur ve her bir umura sekte irasiyle meslübü'ş-şuûr ederek bu canib ihtilâlden hali olmadığı malûm-i ilm-i sâmî-i mün’imâneleri buyrulmak için arz ve iş'ara ietira kılındığı... 27 Zi’l-hicce 1248. Hatt-ı hümâyun vesikaları 20047 D.
 32. 32 Aydın naib,müfti ve âyânının göndermiş oldukları mektup sureti beş numara ile makalenin sonundaki vesikalar arasındadır.
 33. 33 Tahir Bey tarafından sadaret kethüdasına gönderilen tahrirattan:<br> Maruz-i bendeleridir, Leffen takdim kliman Güzelhisar naibi ve muti ve âyininin şukkaları me'alinden malum buyrulacagı üzere Aydın'da olan Süleyman Bey her ne suretle ise firari vaki' olub hareket günü olan yevm-i hafiden bir gün akdem Kütahya'ya beş yük hazine çıkarmış ve ol gece adamı geldiği gibi birbirini müteakib hazine-i mezkurenin iadesine tatarlar göndermiş ve sabaha kadar etrafta bulunan adamlarım ve çayır ve sair yerlerde olan hayvan ve katarlarım her ne ise acele toplayub hâzinesinin vürudunda sarraflarını celb ve hazine-i mezkureyi cümle muvacehesinde teslim ve Kütahya’ya azimetini yalnız naib-i muma-ileyhe hafice tefhim ederek derhal esb-süvar ve sureti Manisa’ya gitmek üzere İzhar ve ikdam ile Tire kapusundan huruc ve bir saat mahalden Nazilli yoluna atf-ı zimam eylediği ecilden verasından gönderdikleri adamlar altı saat ilerde nüzûl esnasında Yıkık mezar nam mahalde erişüb ve bir miktar hayvanlarım çayırlatub tekrar esb-süvar ve Saray köyüne doğru aşmış olduklarını haber vermişlerdir. Hatt-1 hümiyun vesikaları 0047 c.<br> Aydın’da kendisine müracaat eden kadı, müfti ve iyina cevab olarak Tahir Bey bir mütesellim tayin oluncaya kadar İşgüzar birisinin mütesellim vekaletine tayinini bildirmiştir. Hatt-ı hümâyûn vesikaları 20047 B. Aydın kadı, müfti ve âyânının müşterek tahriratlar, makalenin sonunda vesikalar arasındadır.
 34. 34 Sadrâzam’ın Mabeyn’e arizasından:<br> “Süleyman Bey’in Kütahya tarafına gittiğine dair İzmir İhtisab nâzırı Tahir Bey Efendi bendelerinin tevarüd eden şukkalarından mumâ-ileyh Aydın Sancağının idaresini istifsar etmiş ise de, malüm-i vâlâları buyrulduğu üzere Aydın sancağı muhassıllığı saâdetlû Yakub Paşa hazretleri uhdesine ihale buyrulmuş... İbrahim Paşa’nın şu bir kaç gün zarfında Kütahya'dan avdeti haberi vücudunda Der-saâdet’te bulunan mütesellimin bendeleri mahallerine izam olunacağına ve şu kadar ki, müşârü’n-ileyhin bu'd٠i mesafede bulunması cihetiyle Aydın’a muvasalatı bir az vakte muhtaç olup Saruhan mütesellimi Eyüb Ağa bendelerinin Aydın'da ilişki bulunmasına binaen biraderi müşârü’n-ileyhin vüruduna kadar Aydın sancağı mütesellimliğinin dahi vekâleten mumâ-ileyh Eyüb Ağa’ya ihalesi münasib olacağı ve kendisinin dahi marziyeti olduğunu müşârü’n-ileyhin Kapukethüdası Hasib Efendi bendeleri ifade eylemiş olmakla bu bâbda her ne veçhile emr ü irade buyrulur ise... bu takrir üzerine mucibince muamele yapılmasına müsaade olunduğunu Mabeyn-i hümâyun başkâtibi bildirmiştir. Hatt-ı hümâyun vesikaları numara 20047. Yakub Paşa 1248 senesi içinde Preveze muhafızlığı varidatiyle idare edemediğinden dolayı başka bir mahalle naklini; bu olamadığı takdirde Preveze ve Narda mukata’alariyle sairlerinin Yanya’dan alınarak uhdesine verilmesini rica eylemiş olduğundan Mısır işinin birinci safhası hal edilince yukarıda görüldüğü üzere muhassıllıkla Aydın’a naklolunmuştur. Hatt-ı hümâyun vesikaları 22125 G.
 35. 35 Süleyman Bey’in sadarete istidasından:<br> Mısır ordusu gaile-i nâ-geh zuhurunun medine-i Konya'ya vürudu hasebiyle bermukteza-yı sâik-i takdir mümteniyü’t-tagyir Çâkeri ordu-yi mezkure ser’askeri devletlû İbrahim Paşa hazretlerinin emir ve tayini ile Aydın tarafına sevk ve tesyir ederek mine’l-kadîm müstagrak-ı a’tâfveihsan-ı seniyedendür ve mehcur olduğuna mahzun ve mağmum olarak iki, üç mah mikdarı aram ve ikamet ve hâl-i zecret-iştimâl-i bendegânem neye müncer olur deyu herdem ve saat ser be-zânü-yi hayret üzere iken müşârü’n-ileyh hazretleri hakkında igbirar-ı şâhaneye kalem-i afv ü safh-i husrevâne olarak gaile-i mezküre ber-tarafolduğu ccildcn, kulları bulunduğum mahalden fekk-i râbıta-i hareket eylemiş ise de, Konya’dan hîn-i ihracımdan ile’I- ân çend mahtır evlad ve iyâlim kullan sefil ve sergerdan ve çâker-i ihsan-dideleri şikeste ve perişan olarak evvel ve ahir veliyy-i ni’me, efendimden gayn bir melce’ ve penâlıım olmadığı bedihi ve zahir olmağın merahim-i aliyyelerinden niyaz ve istirham-ı çâkerânem bu ki hasbe’z- zarûr Ser-Züde-İ zuhur olan kusur-i bendegânem damen-i afv birle mestur buyrulması... Hatt-ı hümâyûn vesikalar 20606 H.
 36. 36 Hatt-ı hümâyûn vesikaları 20606 1 ve 20606 F.
 37. 37 Hatt-ı hümâyûn vesikaları 20606.
 38. 38 Başvekâlet arşivi. Hatt-ı hümâyûn vesikaları No. 20094.
 39. 39 Hacı Ali Paşa’nın Fransız beyzâdesi dediği Fransa maslahatgüzarı Varen’dir.
 40. 40 Mehmed Ali ile anlaşmak istenildiği zaman o Suriye ile Adana’yı istemiş ve israr etmiş, bu kabul edilmediği takdirde kuvvetlerini ileriye sevk için oğlu İbrahim Paşaya emir vermişti. Filhakika İbrahim Paşa bu suretle Nisan başında ileriye hareket edeceği esnada Âmedî Reşid Bey’in Fransa maslahatgüzarının gelmekte olduklarını haber alması üzerine beklemiş ve nihayet Kütahya anlaşması yapılmıştır.
 41.  Soma Voyvodası ile Karasi Voyvodası Şerif Mehmed Ağa'nın tahriratları not olarak makale arasında gösterilmiştir.
 42. 42 Hatt-ı hümâyun vesikaları No. 20884 F.
 43. 43 Hatt-ı hümâyun vesikaları No. 20884 G.
 44. 44 Hatt-ı hümâyun vesikaları No. 20089 G.
 45. 45 Hatl-ı hümâyun vesikaları No. 20047 A.
 46. 46 Hatt-ı hümâyun vesikaları No. 22345 D.
 47. 47 Tahir Bey, Aydın müteselliminin ne suretle oradan ayrıldığını gerek bu habere ve gerek diğer haberlere istinaden 29 Zi’l-hiccede hükümete bildirmiş olub, gönderdiği tahrirat sureti bi'l-münasebe makalenin notlan arasında gösterilmiştir.
 48. 48 Hatt-ı hümâyun vesikaları No. 20606 D.
 49. 49 Şubat 1833
 50. 50 Hatt-I hümâyun vesikalarI No. 22245 E
 51.  Akhisar olmasın gerekmektedir.
 52. 52 Hat-I hümâyûn vesikalar No. 22345 A.
 53. 53 Aynı vesika
 54. Aynı vesika