İsmâil Hakkı UZUNÇARŞILIOĞLU

T. T. Kurumu Âzasından Balıkesir Meb'usu

Özet

1940 senesi Türk ilim alemi için bir felâketle başladı, şubat ve mart aylarında biribiri ardından dört büyük ilim ve fikir adamımızı daha kaybettik; sırasiyle Ahmed Tevhid, Hüseyin zâde Ali, Besim Ümer, İsmail Sâib. Ben bunlardan yalnız ikisinden, üstad Ahmed Tevhid ile üstat İsmail Sâib Sencer'den kısaca bahsedeceğim.