ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Osman G. Özgüdenli̇, Esko Naskali̇

Keywords: LUKE, TREADWELL, Buyid

Abstract

Islâmi niimizmatik son yı llarda önemli uluslararası yayı nlara konu olmuş tur. Ashmolean Müzesi Oriental Nümizmatik kı smı baş kanı , ninnizmat ve sanat tarihçisi Luke Treadwell'in uzunbir süredir Buveyhi paraları üzerinde çalış tığı niimizmatik çevrelerinde iyi bilinmekte idi. Araş - tı rmacı= uzun ve yorucu mesaisinin bir neticesi olarak Buyid Cohıage. A Die Coı pus (322-445 AH.) isimli eser 2001 yı lı nda yayımlandı . Söz konusu eserin, alışı lmış katalog çalış maları yerine, bir kalı p kataloğu (die corpus) çalış ması oluş u dikkat çelunektedir. Araş tı rmacı = ifadesine göre, böyle bir kalı p kataloğu hazı rlama fikrini kendisine Tübingen Üniversitesi'nden Dr. Lutı nisch tavsiye etmiştir. Eser ana hatları ile şu lusı mlardan oluşmaktadı r: içindekiler (s. VII), Giriş (s. VII-XIX), Eyaletlere göre darphaneler (s. XX), Alfabetik sı raya göre darphaneler (s. XXI), Darphanelerin lusaltmalar listesi (s. XXII), Bibliyografya (s. XXV), indeksler (s. XXIX), Kı saltmalar (s. )(XXVII), Şecere (s. )(XXVIII), Buveyhi darphanelerini gösteren harita (s. XXXIX), Katalog (s. 1- 247), Sikke fotoğrafları nı ihtiva eden levhalar (