ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

ALİ M. DiNÇOL 1, SÖNMEZ KANTMAN 2

1İstanbul Cniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eski onasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü Asistanı
2İstanbul Cniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Kürsüsü Asistanı

Özet

Son yıllarda doğal bilimlerin toplumsal bilimlere önemli katkılarda bulunduğu görülmektedir. Radyokarbon, potasyum-argon, termolüminesans gibi tarihleme teknikleri, sedimantoloji, palinoloji, pedoloji, paleoseroloji, spektroskoptik analiz gibi yeni araştırma konuları da, arkeolojiye gene bağlı oldukları doğal bilimlerden aktarılmış tır. Fakat, sadece bunlarla yetinilmemiş, özellikle Amerika'da 1960'dan sonra gelişen yeni bir akımın temsilcileri arkeolojinin amaçlarında da doğal bilimlerin etkisi ile bazı değişiklikler yapmaya ve araştırma metodlarını matematiksel bir kesinliğe bağlamaya yönelmişlerdir. Aşağıdaki satırlarda bu ekole bağlı değişik yazarların ileri sürdükleri görüşlerin sentezi ve kısmen bu yazarlarınkine, kısmen de
kişisel tecrübelerimize dayanan bir hipotetik araştırma planı verilmeğe çalışılacaktır.