İ. H. UZUNÇARŞILI

Özet

Onaltıncı asrın ortalarında yaşayarak birisi devlet kanunlarında ve diğeri ilim ve fazilet cihetinde şöhret sahibi olan Celâl zâdelerin tercüme-i hal ve eserleri hakkında henüz etraflı bir tetkik yapılmadığından, bu iki değerli şahsiyetin hüviyet ve ilmi kudretleri tamamiyle tesbit olunamamıştır. Bundan dolayı ben mevcut kaynaklarla kendi eserlerinden faydalanarak bu kıymetli müdekkik iki kardeşin tercüme-i halleriyle eserlerinden bahsetmek suretiyle bu makaleyi yazdım.