ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İ̇smail Aydoğan

Anahtar Kelimeler: Ortak Tarih, Sosyal Bilinç, Algı, Gelenek

Özet

Bu çalışmada toplumun ana özelliği olan gelenekler ve gelenekleri oluşturan tarih, din ve dil faktörleri üzerinde durulmuştur. Toplumun ve toplumu oluşturan insanların başarılarının, tarihleri ile olan bağlantıları sonucunda oluştuğu, bu nedenle tarih bilincinin önemi üzerinde durulmuştur. Öte yandan Türk cumhuriyetleri ve İslam coğrafyasıyla ortak tarih yazılarak ve bunlar ders kitapları olarak okutularak bölgesel ve toplumsal bilincin oluşturulmasının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca ortak tarih bilincinin oluşturulmasında ortak din algısının önemi vurgulanmış, sosyal, kültürel ve ekonomik işbirlikler sonucunda yapılacak ortak dil çalışmalarının, sosyal bilinci oluşturmada etkili olacağı belirtilmiştir.