ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ekmeleddin İhsanoğlu

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Hoca İshak Efendi, Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn, Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun, Batı Bilimi, Tarih

Özet

18. asrın sonu ile 19. asrın başında, Osmanlı Devleti'nde yenileşme teşebbüsleri içinde kurulan ve geliştirilmeye çalışılan Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn ve Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn gibi askeri teknik eğitim kurumlarında, asırlar boyu Osmanlı eğitim müesseselerinde okutulan klâsik dönem İslam biliminin devamı ve tekrarı niteliğindeki bilim yerine, Batı'da gelişen ve genel olarak Osmanlı toplumunun yabancısı olduğu bilimlerin eğitimine başlandığı görülmektedir.